Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Turism si e-commerce

1,358 views

Published on

Material dezvoltat de mine în cadrul lucrării de diplomă (De la turismul de agenţie la e-tourism, ASE, 2006) ce a apărut ca articol semnat de un cadru universitar al ASE-ului şi publicat în revista AMFITEATRU ECONOMIC (sursa: http://s4h.ro/bqgp).

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Turism si e-commerce

  1. 1. AE E-commerce TURISM ŞI E-COMMERCE (Tourism and e-commerce) Lect. univ. dr. Popescu Delia Academia de Studii Economice din Bucuresti, deliapopescu2@yahoo.com Rezumat Abstract Comertul electronic este definit ca Consists primarily of the fiind activitatea de cumpărare vânzare şi distributing, buying, selling, marketing marketing pentru produse şi servicii and servicing of products or services printr-un sistem electronic cum ar fi, de over electronic systems such as the exemplu Internetul. El implică transferul Internet and other computer networks. electronic de date, managementul It can involve electronic funds distribuţiei, e-marketing, marketing transfer, supply chain management, e- online, tranzacţii online, schimburi marketing, online marketing, online electronice de date, inventarul automat al transaction processing, electronic data sistemelor de management utilizate şi interchange (EDI), automated inventory colectarea automată a datelor. management systems and automated data Se utilizează tehnologii de collection systems. comunicare electronice cum ar fi: It typically uses electronic Internet, extranet, e-mail, e-books, baze communication technology such as the de date şi telefonia mobilă. Internet, extranet, e-mail, e-books, În domeniul turismului, e- database, and mobil phones. commerce-ul a fost iniţial utilizat pentru All these are usually used in promovarea produselor şi serviciilor tourism activity. E-commerce was oferite de operatorii din turism. In initially used for advertising the products prezent acest mod de comercializare este and services offered by the tour- tot mai utilizat de către potenţialii turişti. operators. At present this way of Agenţiile de turism din România commerce is more and more used by the şi mai ales turoperatorii se aliniază potential tourists. treptat tendinţelor înregistrate la nivel Romanian tourism agencies and mondial construindu-şi site-uri ce oferă tour-operators have begun to line at the nu numai informaţii, dar şi posibilitatea global trends and they are building the cumpărării online a unor produse şi sites, not only for information, but also servicii turistice. Ca exemplu concret, în for selling touristic products and septembrie 2006, dintr-un total de 695 de services. For example, in September membri ai ANAT (Asociaţia Naţională a 2006, from 695 ANAT’s (National Agenţiilor de Turism), 657 (adică Association for Tourism Agencies) 94,53%) au o adresă de e-mail, iar 435 members, 657 (94.53%) have an e-mail (adică 62,59%) au site-uri. and 435 (62.59%) have sites. Cuvinte cheie: Keywords: ●E-commerce; ●E-commerce; ●Turism; ●Tourism; ●Rezervări ; ●Reservations; ●Site. ●Site. Nr. 21 ● Februarie 2007 167
  2. 2. AE Comerţ electronic Introducere pachete turistice, destinaţiile şi stakeholderii. Comunicaţiile electronice E-tourism-ul uneşte unele dintre utilizează, de regulă, tehnologii cum ar cele mai rapide tehnologii în dezvoltare, fi: Internet-ul, extranet-ul, e-mail-ul, cum sunt cea a comunicaţiilor şi cărţile electronice (e-books) şi telefonia tehnologiei informaţiilor, industria mobilă. ospitalităţii şi cea a managementului, Conform Institutului de Cercetări marketingului şi planificării strategice. Forrester (citat de Kessler, 2003), E-tourism – este cuvântul cheie comerţul electronic genera în anul 2003 care scoate în evidenţă efectele şi vânzări de peste 12,2 mld. USD la nivel consecinţele din industria turistică la care mondial. nu ne-am fi aşteptat cu câţiva ani în Termenul de comerţ electronic şi- urmă. „E” indică starea de electronic şi a schimbat înţelesul în ultimii 30 de ani. reprezintă pieţele electronice (e- Astfel, la origini, acesta însemna marketplace), unde e-business-ul facilitarea de tranzacţii electronice, ce întâlneşte e-consumatori, e-guvernare, e- utilizau în mod curent tehnologii precum parteneri şi alte e-business-uri pe EDI (Electronic Data Interchange) şi platforme electronice. EFT (Electronic Funds Transfer), E-tourism-ul face parte din aria de ambele introduse în anii 1970 pentru a “desfacere” a comerţului electronic, şi transmite documente comerciale. înregistrează un număr în continuă Acceptarea cardurilor de credit creştere a agenţiilor de turism ce oferă (ATM – Automated Teller Machines) în servicii turistice prin intermediul anii 80 ai secolului trecut a fost, de tranzacţiilor online. Acestea oferă asemenea, o formă de dezvoltare a e- utilizatorilor umani informaţii din commerce-ului. Din anii 1990 aceste domeniul hotelier, zboruri, trenuri şi forme de comerţ electronic includ restaurante cu scopul de a-i ajuta pe sistemele ERP (entreprises resourse aceştia să îşi planifice afacerile şi planning). Când web-ul a devenit vacanţele. cunoscut marelui public, în 1994, mulţi În prezent, câştigă din ce în ce jurnalişti au prevăzut apariţia unui sector mai mult teren reconstrucţiile economic major. A fost nevoie totuşi de destinaţiilor turistice prezente, precum şi o perioadă de patru ani pentru realizarea “introducerea” în circuitele turistice a unor protocoale de securitate (HTTPS). unor destinaţii sau monumente dispărute, În perioada 1998 – 2000 multe prin intermediul tehnologiilor de VR societăţi comeriale din Statele Unite şi (virtual reality), tehnologii apărute graţie Europa de Vest şi-au dezvoltat propriile computerului, a unor accesorii şi web-site-uri . tehnologii speciale: cască şi mănuşă - Procesele de dezvoltare din cadrul cyberglove, tehnologia CAD de creare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor modelelor virtuale, boom-ul (binocular şi Internetul în particular au revoluţionat omni-orientation monitor), CAVE (Cave întreaga industrie a turismului, generând Automatic Virtual Environment), VRML noi modele de business, schimbând - Virtual Reality Modeling Language, structura canalelor de distribuţie ochelarii 3D şi nu în ultimul rând graţie specifice turismului şi reproiectând toate unei munci de reconstrucţie a unor procesele ce ţin de această industrie şi nu specialişti din mai multe domenii, de la în ultimul rând, influenţând furnizorii de arhitecţi la programatori. S-au reconstruit 168 Amfiteatru Economic
  3. 3. AE E-commerce oraşe dispărute, s-au făcut machete turistice, ori pentru a compara preţurile şi virtuale ale unor viitoare construcţii, ce serviciile oferite. Dintre aceştia,l 42 de puteau fi vizitate. Două astfel de exemple milioane de americani au cumpărat sunt: proiectul “Eternal Egypt”, proiect programe turistice direct de pe Internet. iniţiat de guvernul egiptean în parteneriat În aceeaşi perioadă (2002 – 2003) cu IBM şi unul din proiectele Uniunii vânzările directe pe Internet au crescut Europene, denumit LifePlus, prin care s- cu 44% în Europa ajungând la 14 au digitalizat ruinele oraşului Pompei. miliarde USD (conform Centrului Danez Pentru industria turistică, pentru Studii Turistice: www.crt.dk). comerţul electronic reprezintă o oportunitate, deoarece oferta sa este E-commerce şi turism în România adusă mai aproape de clientul potenţial, iar pe de altă parte, activitatea agenţilor În România, multe din site-urile economici din turism poate fi mai uşor agenţiilor de turism sau hotelurilor oferă globalizată. Ca un argument în acest posibilitatea rezervărilor electronice. sens, în Statele Unite 38,5% dintre Astfel, de exemplu, dintr-un total de 695 tranzacţiile electronice se realizează în de membri ai ANAT (Asociaţia domeniul călătoriilor, transportului şi Naţională a Agenţiilor de Turism), 657 rezervărilor hoteliere. In 2003, mai mult (adică 94,53%) au o adresă de e-mail, iar de 64 de milioane de americani (30% din 435 (adică 62,59%) au site-uri. populaţia adultă a Statelor Unite) au utilizat Internet-ul pentru a căuta informaţii despre anumite destinaţii Tabel nr. 1 Situaţia înzestrării membrilor ANAT cu site-uri şi adrese de e-mail în luna septembrie, 2006 REGIUNEA NUMĂRUL ADRESE E-MAIL SITE-URI MEMBRILOR NORD-EST 43 38 20 SUD-EST 71 63 29 SUD 44 37 23 SUD-VEST 27 24 10 NORD-VEST 70 65 39 VEST 40 35 22 CENTRU 62 58 39 BUCUREŞTI 337 336 252 ÎN STRĂINĂTATE 1 1 1 TOTAL 657 435 695 ROMÂNIA Sursa: www.anat.ro Pe regiuni de dezvoltare, situaţia (9 membri) şi Vaslui (3 membri) are un înzestrării membrilor ANAT cu site-uri total de 43 de membrii (6,19% din totalul şi adrese de e-mail este foarte diferită. membrilor ANAT). Din totalul celor 43 Astfel, regiunea de Nord-Est care de membri, 38 au adrese de e-mail (ceea cuprinde judeţele Bacău (cu 7 membri ce reprezintă 88,37% din cei 43 de ANAT), Botoşani (1 membru), Iaşi (cu membri şi 5,78% din cei 657 de membri 16 membri), Neamţ (7 membri), Suceava ANAT care au adrese de e-mail in Nr. 21 ● Februarie 2007 169
  4. 4. AE Comerţ electronic Romania). De asemenea, 20 de membri în Gorj – 3 membri, în Mehedinţi – 3 ANAT din regiunea Nord-Est au site-uri, membri, în Olt – 4 membri, iar în Vâlcea ceea ce înseamnă 46,51% din totalul de 6 membri. Din cei 27 de membri din 43 de membri din această regiune şi această regiune, 24 au adrese de e-mail, 4,60% din cei 435 de membri ANAT adică 88,88% si 3,65% din cei ce au care au site-uri în România. adrese de e-mail în România. Doar 10 În regiunea de Sud-Est sunt 71 de dintre membrii ANAT din Sud-Vest au membri ANAT (fiind pe locul II, la mare site-uri, ceea ce înseamnă: 37, 04% din distanţă de regiunea Bucureşti ) din care total regiune şi 2,30% la nivelul în judeţul Brăila sunt 8 membri, Buzău – României. 4, Constanţa – 33 de membri, Galaţi – În regiunea de Nord-Vest a 11, Tulcea – 5 şi Vrancea 10 membri. României există 70 de membri ANAT Din cei 71 de membri ANAT (10,07% din total). Pe judeţe aceştia sunt (10,22% din totalul membrilor ANAT repartizaţi astfel: în Bihor sunt 16 din România) din regiunea de dezvoltare membri, în Bistriţa Năsăud 9 membri, în Sud-Est, 63 au adrese de e-mail, Cluj 31 de membri, în Maramureş 6 reprezentând 88,73% din total regiune şi membri, în Sălaj 3 membri, iar în Satu 9,59% din membrii ANAT ce au adrese Mare 5 membri ANAT. Din cei 70 de de e-mail în România. De asemenea, membri, 65 au adrese de e-mail, ceea ce numărul membrilor ANAT din S-E cu înseamnă 92,86% din totalul membrilor site-uri este de 29, adică 40,85% din acestei regiuni şi 9,89% din cei ce au totalul de 71 şi 6,66% din cei 435 adrese de e-mail în România şi sunt membri ANAT ce au site-uri în membri ANAT. Situaţia site-urilor în România. această regiune este următoarea: 39 de În regiunea de dezvoltare Sud membri au site, ceea ce înseamnă sunt 44 de membri ANAT (6,33% din 55,71% din cei 70 de membri din regiune totalul membrilor ANAT din România), şi 8,97% site-uri dintre membrii ANAT din care în judeţul Argeş sunt 7 membri, ce au site-uri din România. în Călăraşi – 2 membri, în judeţul În regiunea de Vest sunt 40 de Dâmboviţa – 8, în Giurgiu – 1, Prahova membri (5,76% din totalul membrilor din sunt 21 de membri ANAT, în Teleorman România) din care, în Arad sunt 6, în – 4 iar în Ialomiţa – 1 membru. Din Caraş-Severin 1 membru, în Hunedoara totalul celor 44 de membri, 37 au adrese 10 membri, iar în Timiş 23 de membri. de e-mail, ceea ce înseamnă 84,09% din Dintre aceştia 35 au e-mail, adică 87,5% totalul membrilor ANAT din această din total regiune şi 5,33% dintre membrii regiune şi 5,63% din totalul celor 657 de ANAT din România care au adrese de e- membri ANAT din România care au mail. De asemenea, 22 de membri adrese de e-mail, iar 23 de membri au ANAT din regiunea de dezvoltare Vest site-uri adică 52,27% din totalul au site-uri, adică 55,00% din totalul celor membrilor din regiunea Sud şi 5,29% din 40 de membri şi 5,06% din totalul cei ce au site-uri în România şi sunt membrilor ANAT ce au site-uri în toată membrii ai ANAT. ţara. În regiunea Sud-Vest sunt În Centru sunt 62 de membri înregistraţi în ANAT doar 27 de membri, (8,92% din membrii ANAT), repartizaţi fiind regiunea cu cei mai puţini membri, astfel: în Alba 3 membri, în Braşov 28 de reprezentând doar 3,88% din totalul membri, în Covasna 5 membri, în membrilor ANAT din România. Dintre Harghita 4 membri, în Mureş 8 membri aceştia, în judeţul Dolj sunt 11 membri, şi în Sibiu 14 membri ANAT. Dintre 170 Amfiteatru Economic
  5. 5. AE E-commerce aceştia 58 de membri au adrese de e- mai puţin o modalitate de vânzare a mail, ceea ce înseamnă 93,55% din toţi serviciilor turistice oferite de aceştia. membrii ANAT din Centru şi 8,83% din Aceste lipsuri nu sunt cauzate cei ce au adrese de e-mail în România. doar de interesul scăzut al membrilor În ceea ce priveşte numărul de ANAT (al agenţiilor de turism din site-uri din regiunea Centru există 39 de România) pentru aceste forme moderne site-uri, adică 62,90% din totalul de comercializare a produselor şi membrilor ANAT din această regine şi serviciilor, ci şi de nesiguranţa acestor 8,97% dintre membrii ANAT cu site-uri sisteme, care reprezintă de altfel o din Romania. Regiunea Bucureşti deţine problemă la nivel mondial. aproape jumătate dintre membrii ANAT Marile companii (inclusiv cele din din România, adică 337 din membrii, România) utilizează însă sisteme de ceea ce reprezintă 48,49% din totalul de rezervare computerizată (CRS- computer 695 de membrii ANAT. Majoritatea reservation systems: Galileo membrilor se află în capitală (335), 2 International, Sabre, Amadeus, membri fiind din judeţul Ilfov. Aproape Worldspan, System One, Abacus), care toţi membrii au adrese de e-mail, mai se caracterizează prin faptul că reunesc exact 336, adică 99,70% din total regiune serviciile de informare, rezervare şi şi 51,14% din totalul membrilor ANAT vânzare. Turistul care apelează la din România care au e-mail-uri. De serviciile unei agenţii ce utilizează un asemenea, 252 membri au site-uri, adică astfel de sistem beneficiază de un produs 74,78% din totalul membrilor din turistic sigur, de înaltă calitate şi la un Bucureşti şi 57,93% din cei ce au site-uri tarif optim. în România şi sunt membri ANAT. Concluzia unui seminar desfăşurat În afara graniţelor există un singur în luna aprilie, 2001 în Rusia sub, membru ANAT (în Ungaria) care are şi patronajul WTO (Organizaţia Mondială a site şi adresă de e-mail. Turismului) a fost că nici o altă tehnologie, cu excepţia televiziunii, nu a Concluzii avut un impact aşa de mare asupra Se observă că numărul relativ călătorilor ca Internetul. mare de adrese de e-mail şi site-uri Acesta este un suport pentru cea prezente în societăţile comerciale mai rapidă revoluţie în promovarea membre ANAT se concentrează în turismului. În aceste condiţii, operatorii capitală. din turismul românesc au început să De asemenea, la o cercetare înţeleagă acest lucru, să-şi adapteze empirică a site-urilor membrilor ANAT produsele pentru distribuţia pe Internet şi se constată faptul că majoritatea site- să investească în site-uri proprii. urilor reprezintă o formă de promovare şi Bibliografie [1] Bracken, Ben (2006), The eCommerce Solution Guide – Easy UK eCommerce on a Budget. Retrieved July 30, 2006; [2] Kessler, M. (2003) More Shoppers proceed to checkout online. Retrieved January 13, 2004; [3] wttp://en.wikipedia.org/wiki [4] www.crt.dk [5] www.anat.ro Nr. 21 ● Februarie 2007 171

×