Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konopie Włókniste: szkolenie dla przyszłych plantatorów.

25,913 views

Published on

http://wloknisci.pl Główna prezentacja ze szkolenia dla plantatorów konopi, listopad 2012.
Organizacja: FreeLab (http://freelab.org.pl)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Konopie Włókniste: szkolenie dla przyszłych plantatorów.

 1. 1. KONOPIE CANNABIS SATIVA L. Lidia Grabowska IEN N ATU WŁ ÓK R UT LI N ZI E A R K ALN L S YT Ś I CH YC ST I RO N H I IN STI ES TU T I BR E AL F & M OF N A TU R TS E ICIN A L PLA N DInstytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b 60-630 Poznań, PL , tel.:+48 61 84 55 844 (832), fах: +48 61 84 17 830
 2. 2. W Chinach ponad 5000 lat temu włókno używano do wyrobu odzieży i sznurka, a nasiona służyły jako lekarstwo i pożywienie.W Indiach w VIII i IX wieku przed nasza erą uprawiano je w celuuzyskania substancji haszyszowych i wykorzystywano ichhalucynogenne działanie.W Europie konopie przeżywały okresświetności w XVII w.
 3. 3. Do XIX wieku konopie były powszechnie uprawianew celu pozyskania między innymi: włókna, tkanin, papieru, kadzideł, oleju oświetleniowego, lekarstw, artykułów spożywczych...
 4. 4. Podział na grupy geograficzno-klimatyczne:Konopie są rośliną łatwo przystosowującą się dozmieniających się warunków wegetacji.Konopie pó ł nocne – cienkie łodygi, drobne liście inasiona, wysokość 50-80 cm, okres wegetacji do 75 dni,dają włókno grube, głównie typu powroźniczego,Konopie południowe – duże nasiona i liście, wysokośćdo 400 cm, okres wegetacji 140-160 dni, wysoki plonwłókna dobrej jakości,K onopie środkowoeuropejskie – wysokość 100-250cm, okres wegetacji 80-120 dni, ciężar 1000 nasion 12-18g,
 5. 5. Konopie narkotycznezawierają powyżej 0,2% THC
 6. 6. Konopie włóknistezawierają poniżej 0,2% THC
 7. 7. Konopie dwupienneOsobniki męskie (płaskonie)osobniki żeńskie (głowacze)rośliny podlegające odmiennymprawom rozwojowym
 8. 8. Konopie jednopienne uzyskane w wyniku hodowli, zapewniają jednolity technologicznie surowiec
 9. 9.  Korzeń główny typu palowego System korzeniowy rozprzestrzenia się na szerokość do 100 cm; Główna masa korzeni na glebach mineralnych rozwija się na głębokości 20-40 cm;
 10. 10. ŁODYGAWysokość waha się od 1 do 5 m, zależy od:- warunków agrotechnicznych.- typu i odmiany konopi,- typu gleby,Grubość łodygi 3-30 mm,optymalna 6-8 mm
 11. 11. W wyniku przerobu słomy polskich odmian jednopiennychkonopi włóknistych uzyskujemy 25-30% włókna i około70% paździerzy. Schemat rozmieszczenia wiązek włókna (w przekroju poprzecznym i podłużnym) oraz wzajemne łączenia się wiązek ze Sobą za pomocą anastomoz (a) Paździerze
 12. 12. Kwiatostan (wiecha)Rozwój kwiatów zaczyna się najpierw w dolnych częściachkwiatostanu, a kończy rozwojem kwiatów przy wierzchołku. Kwiaty konopi 1 - część łodygi z kwiatami męskimi 2 - kwiat męski 3 - część łodygi z kwiatami żeńskimi 4 – kwiat żeński
 13. 13. Nasiona (owoce)osadzone w wiesze, dojrzewają stopniowo, poczynając oddolnej części wiechy.Przeciętna masa 1000 nasion wynosi: konopie południowe 18-26 g konopie pośrednie 12-18 g konopie dzikie 8-12 gNasiona konopi zawierają około: 25% białka, 35% tłuszczu 5% węglowodanów.
 14. 14. WYMAGANIA WODNE w okresie wegetacji konopie potrzebują przynajmniej 250-300 mm opadów - najwyższe zużycie wody w okresie „strzelania rośliny w łodygę” tj. w czerwcu i lipcu. duże wymagania pod względem zawartości wody w glebie, źle znoszą wysoki poziom wód gruntowych (nie wyższy niż 50-60 cm na torfach i 80 cm na glebach mineralnych).
 15. 15.  w uprawie konopi większą rolę odgrywadostateczna ilość wody w glebie niż duża ilośćopadów atmosferycznych. kompleks gleb torfowych, powinien mieć sprawnysystem odwadniająco-nawadniający, aby można byłoregulować poziom wody poziom wody < 60 cm – plon 9,3 t/ha poziom wody < 40 cm - plon 4,6 t/ha poziom wody 20-30 cm – plon < 2 t/ha
 16. 16. WYMAGANIA ŚWIETLNE Konopie są rośliną krótkiego dnia krótki dzień skraca okres strzelania w łodygę oraz przyspiesza tworzenie i dojrzewanie nasion, opóźnienie terminu siewu wpływa na skrócenie długości słomy, a jednocześnie na obniżenie ilości i jakości plonu
 17. 17. WYMAGANIA CIEPLNE Nasiona konopi kiełkują przy temperaturze 8- 10oC w ciągu 7-12 dni Młode rośliny znoszą przymrozki do -7oC, ale długotrwałe chłody hamują rozwój konopi. Niskie temperatury i nadmiar opadów w czerwcu i lipcu wpływają hamująco na wzrost roślin i obniżają plon słomy, włókna i nasion.
 18. 18. Wybór stanowiskaKonopie wymagają gleb: bogatych w próchnice i wapno, zasobnych w azot, głębokich, przewiewnych i nieprzepuszczalnych; o uregulowanych stosunkach wilgotnościowych.Pod konopie nie nadają się: gleby ciężkie, ilaste, łatwo zaskorupiające się i nieprzepuszczalne (podmakające i zimne), zbyt suche gleby piaszczysto-gliniaste nieznajdujące się w wysokiej kulturze
 19. 19. Staranna, głęboka uprawa gleby umożliwia silny rozwój systemu korzeniowego.Gleby mineralne: obowiązkowym zabiegiem agrotechnicznymjest głęboka orka zimowa (przewietrzenie gleby inadanie dobrej struktury). uprawa wiosenna ogranicza się do włóki ibron, czasami kultywatora
 20. 20. NAWOŻENIEKonopie dobrze wykorzystują siłę nawozową gleby ipozytywnie reagują na wysokie dawki nawozówmineralnych.Zalecane dawki nawozów mineralnych w czystym składniku: N 90 - 120 kg/ha P2 O5 70 – 100 kg/ha K2O 150 - 180 kg/ha
 21. 21.  azot wpływa na wzrost roślin; potas i wapń służą do formowania włókna iszkieletu tkanek rośliny; fosfor bierze czynne udział w kształtowaniunasion;Na glebach torfowych należy stosować 20-25kg/ha siarczanu miedzi– ochrona przed tzw.chorobą nowin.
 22. 22. Optymalne pH 7,0 – 7,6 pH < 5 - wapnowanie konieczne    pH 5,1 - 6,0 - wapnowanie wskazaneNa glebach zakwaszonych zaleca się wapnowanie: na gleby cięższe – jesienią pod podorywkę luborkę zmową 15 - 20q/ ha wapna palonego na gleby lżejsze  - wiosną 20 – 25 q/hawęglanu wapnia.
 23. 23. Siew Plantacje obsiewamy wyłącznie materiałem kwalifikowanym .Termin siewu :  Polska Południowa - I i II dekada kwietnia, Polska Środkowa - II i III dekada kwietnia.Głębokość siewu: 3 - 4 cmGęstość siewu: plantacje nasienne: 10 - 15 kg/ha , rozstawa rzędów 50-60cm dla celów włókienniczych: 60 - 70 kg/ha , rozstawarzędów ok. 10cm, na celulozę, biokompozyty: 40 - 50 kg/ha , rozstawarzędów ok. 10cm.
 24. 24. ZABIEGI PIELĘGNACYJNEzaraz po siewie Afalon Dyspersyjny 45 S.C.- 1.3 kg/ha uprawa w międzyrzędziach
 25. 25. USTAWA ZEZWALA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH TZN. KONOPI ZAWIERAJĄCYCH MNIEJ NIŻ 0,2% SUBSTANCJI HALUCYNOGENNYCH tylko dla potrzeb przemysłu: włókienniczego, chemicznego, spożywczego, celulozowo- papierniczego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego w oparciu o umowę zawartą z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie skupu słomy konopnej.
 26. 26. 1. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem nie wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy konopnej na włókno wg. przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych.2. Umowa sprzedaży zawarta z podmiotem wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców.3. Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno zawarta z podmiotem skupiającym słomę i wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców.4. Zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno składane Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku, gdy prowadzący uprawę jest jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy konopnej na włókno.
 27. 27. W przypadku prowadzenia upraw konopi włóknistychw sposób niezgodny z w.w wymaganiami ustawy wójt(burmistrz, prezydent) wydaje nakaz zniszczenia plantacji, nakoszt prowadzącego uprawę. Zezwolenia nie są wymagane w przypadku upraw konopiprowadzonych przez jednostkę naukową oraz COBORU wramach działalności statutowej, a także przez podmiotzajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste wcelach izolacyjnych.
 28. 28. NASIONA I OLEJ KONOPNY STOSUJE SIĘ W PRZEMYŚLE:  chemicznym  kosmetycznym  spożywczym  farmaceutycznym farby, lakiery, środki smarujące i napędowe, kosmetyki, oleje jadalne, dietetyczne środki spożywcze, wyroby piekarnicze
 29. 29. SŁOMA KONOPNA – plon około 10 t/ha 25-30% włókna 65-70% paździerzy
 30. 30. WŁÓKNO
 31. 31. Włókno
 32. 32. Paździerze
 33. 33. DOM Z CEGŁY tyłfront Dom konopny
 34. 34. PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY - PAŹDZIERZE I WŁÓKNO
 35. 35.  Słoma konopna zawiera 25-30% włókna, w którym znajduje się ponad70% celulozy Roczny przyrost celulozy wyprodukowanej przez konopie przekracza 2,5razy przyrost celulozy uzyskany z drzew „Papier specjalny i techniczny jest głównym rynkiem zbytu dlaeuropejskich włókien konopnych (86% wielkości i 73% wartości sprzedażyw 2003r)
 36. 36. Przemysł energetyczny  całe rośliny  słoma  paździerze
 37. 37. Konopie: zapewniając glebie dobre przewietrzenie i zaopatrzenie próchnicę korzystnie oddziałują na jej strukturę. są dobrym przedplonem, wytwarzając dużą ilość zielonej masy zagłuszają chwasty – mogą by traktowane jako zabieg odchwaszczający
 38. 38. Termin zbioru konopi należy do najważniejszychczynników warunkujących wielkość i jakość plonu. Zależy od:  przebiegu warunków klimatycznych w okresie wegetacji,  odmiany,  kierunków uprawy.
 39. 39. Plantacje nasienne
 40. 40. FaucheuseConditionneuse HESTON
 41. 41. FaucheuseAutomotrice CMC
 42. 42. 9 x 4 = 36 (1200 x 700 x 2400 mm)
 43. 43. Dziękuję za uwagę!!!

×