Successfully reported this slideshow.

Konopie Włókniste: szkolenie dla przyszłych plantatorów.

3

Share

1 of 49
1 of 49

Konopie Włókniste: szkolenie dla przyszłych plantatorów.

3

Share

Download to read offline

http://wloknisci.pl Główna prezentacja ze szkolenia dla plantatorów konopi, listopad 2012.
Organizacja: FreeLab (http://freelab.org.pl)

http://wloknisci.pl Główna prezentacja ze szkolenia dla plantatorów konopi, listopad 2012.
Organizacja: FreeLab (http://freelab.org.pl)

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Konopie Włókniste: szkolenie dla przyszłych plantatorów.

 1. 1. KONOPIE CANNABIS SATIVA L. Lidia Grabowska IEN N ATU WŁ ÓK R UT LI N ZI E A R K ALN L S YT Ś I CH YC ST I RO N H I IN STI ES TU T I BR E AL F & M OF N A TU R TS E ICIN A L PLA N D Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, ul. Wojska Polskiego 71b 60-630 Poznań, PL , tel.:+48 61 84 55 844 (832), fах: +48 61 84 17 830
 2. 2. W Chinach ponad 5000 lat temu włókno używano do wyrobu odzieży i sznurka, a nasiona służyły jako lekarstwo i pożywienie. W Indiach w VIII i IX wieku przed nasza erą uprawiano je w celu uzyskania substancji haszyszowych i wykorzystywano ich halucynogenne działanie. W Europie konopie przeżywały okres świetności w XVII w.
 3. 3. Do XIX wieku konopie były powszechnie uprawiane w celu pozyskania między innymi:  włókna,  tkanin,  papieru,  kadzideł,  oleju oświetleniowego,  lekarstw,  artykułów spożywczych...
 4. 4. Podział na grupy geograficzno-klimatyczne: Konopie są rośliną łatwo przystosowującą się do zmieniających się warunków wegetacji. Konopie pó ł nocne – cienkie łodygi, drobne liście i nasiona, wysokość 50-80 cm, okres wegetacji do 75 dni, dają włókno grube, głównie typu powroźniczego, Konopie południowe – duże nasiona i liście, wysokość do 400 cm, okres wegetacji 140-160 dni, wysoki plon włókna dobrej jakości, K onopie środkowoeuropejskie – wysokość 100-250 cm, okres wegetacji 80-120 dni, ciężar 1000 nasion 12-18 g,
 5. 5. Konopie narkotyczne zawierają powyżej 0,2% THC
 6. 6. Konopie włókniste zawierają poniżej 0,2% THC
 7. 7. Konopie dwupienne Osobniki męskie (płaskonie) osobniki żeńskie (głowacze) rośliny podlegające odmiennym prawom rozwojowym
 8. 8. Konopie jednopienne  uzyskane w wyniku hodowli,  zapewniają jednolity technologicznie surowiec
 9. 9.  Korzeń główny typu palowego  System korzeniowy rozprzestrzenia się na szerokość do 100 cm;  Główna masa korzeni na glebach mineralnych rozwija się na głębokości 20-40 cm;
 10. 10. ŁODYGA Wysokość waha się od 1 do 5 m, zależy od: - warunków agrotechnicznych. - typu i odmiany konopi, - typu gleby, Grubość łodygi 3-30 mm, optymalna 6-8 mm
 11. 11. W wyniku przerobu słomy polskich odmian jednopiennych konopi włóknistych uzyskujemy 25-30% włókna i około 70% paździerzy. Schemat rozmieszczenia wiązek włókna (w przekroju poprzecznym i podłużnym) oraz wzajemne łączenia się wiązek ze Sobą za pomocą anastomoz (a) Paździerze
 12. 12. Kwiatostan (wiecha) Rozwój kwiatów zaczyna się najpierw w dolnych częściach kwiatostanu, a kończy rozwojem kwiatów przy wierzchołku. Kwiaty konopi 1 - część łodygi z kwiatami męskimi 2 - kwiat męski 3 - część łodygi z kwiatami żeńskimi 4 – kwiat żeński
 13. 13. Nasiona (owoce) osadzone w wiesze, dojrzewają stopniowo, poczynając od dolnej części wiechy. Przeciętna masa 1000 nasion wynosi:  konopie południowe 18-26 g  konopie pośrednie 12-18 g  konopie dzikie 8-12 g Nasiona konopi zawierają około: 25% białka, 35% tłuszczu 5% węglowodanów.
 14. 14. WYMAGANIA WODNE  w okresie wegetacji konopie potrzebują przynajmniej 250-300 mm opadów - najwyższe zużycie wody w okresie „strzelania rośliny w łodygę” tj. w czerwcu i lipcu.  duże wymagania pod względem zawartości wody w glebie,  źle znoszą wysoki poziom wód gruntowych (nie wyższy niż 50-60 cm na torfach i 80 cm na glebach mineralnych).
 15. 15.  w uprawie konopi większą rolę odgrywa dostateczna ilość wody w glebie niż duża ilość opadów atmosferycznych.  kompleks gleb torfowych, powinien mieć sprawny system odwadniająco-nawadniający, aby można było regulować poziom wody poziom wody < 60 cm – plon 9,3 t/ha poziom wody < 40 cm - plon 4,6 t/ha poziom wody 20-30 cm – plon < 2 t/ha
 16. 16. WYMAGANIA ŚWIETLNE Konopie są rośliną krótkiego dnia  krótki dzień skraca okres strzelania w łodygę oraz przyspiesza tworzenie i dojrzewanie nasion,  opóźnienie terminu siewu wpływa na skrócenie długości słomy, a jednocześnie na obniżenie ilości i jakości plonu
 17. 17. WYMAGANIA CIEPLNE  Nasiona konopi kiełkują przy temperaturze 8- 10oC w ciągu 7-12 dni  Młode rośliny znoszą przymrozki do -7oC, ale długotrwałe chłody hamują rozwój konopi.  Niskie temperatury i nadmiar opadów w czerwcu i lipcu wpływają hamująco na wzrost roślin i obniżają plon słomy, włókna i nasion.
 18. 18. Wybór stanowiska Konopie wymagają gleb:  bogatych w próchnice i wapno,  zasobnych w azot,  głębokich, przewiewnych i nieprzepuszczalnych;  o uregulowanych stosunkach wilgotnościowych. Pod konopie nie nadają się:  gleby ciężkie, ilaste, łatwo zaskorupiające się i nie przepuszczalne (podmakające i zimne),  zbyt suche gleby piaszczysto-gliniaste nie znajdujące się w wysokiej kulturze
 19. 19. Staranna, głęboka uprawa gleby umożliwia silny rozwój systemu korzeniowego. Gleby mineralne:  obowiązkowym zabiegiem agrotechnicznym jest głęboka orka zimowa (przewietrzenie gleby i nadanie dobrej struktury).  uprawa wiosenna ogranicza się do włóki i bron, czasami kultywatora
 20. 20. NAWOŻENIE Konopie dobrze wykorzystują siłę nawozową gleby i pozytywnie reagują na wysokie dawki nawozów mineralnych. Zalecane dawki nawozów mineralnych w czystym składniku: N 90 - 120 kg/ha P2 O5 70 – 100 kg/ha K2O 150 - 180 kg/ha
 21. 21.  azot wpływa na wzrost roślin;  potas i wapń służą do formowania włókna i szkieletu tkanek rośliny;  fosfor bierze czynne udział w kształtowaniu nasion; Na glebach torfowych należy stosować 20-25 kg/ha siarczanu miedzi– ochrona przed tzw. chorobą nowin.
 22. 22. Optymalne pH 7,0 – 7,6 pH < 5 - wapnowanie konieczne    pH 5,1 - 6,0 - wapnowanie wskazane Na glebach zakwaszonych zaleca się wapnowanie:  na gleby cięższe – jesienią pod podorywkę lub orkę zmową 15 - 20q/ ha wapna palonego  na gleby lżejsze  - wiosną 20 – 25 q/ha węglanu wapnia.
 23. 23. Siew Plantacje obsiewamy wyłącznie materiałem kwalifikowanym . Termin siewu :  Polska Południowa - I i II dekada kwietnia, Polska Środkowa - II i III dekada kwietnia. Głębokość siewu: 3 - 4 cm Gęstość siewu:  plantacje nasienne: 10 - 15 kg/ha , rozstawa rzędów 50 -60cm  dla celów włókienniczych: 60 - 70 kg/ha , rozstawa rzędów ok. 10cm,  na celulozę, biokompozyty: 40 - 50 kg/ha , rozstawa rzędów ok. 10cm.
 24. 24. ZABIEGI PIELĘGNACYJNE zaraz po siewie Afalon Dyspersyjny 45 S.C.- 1.3 kg/ha  uprawa w międzyrzędziach
 25. 25. USTAWA ZEZWALA NA UPRAWĘ KONOPI WŁÓKNISTYCH TZN. KONOPI ZAWIERAJĄCYCH MNIEJ NIŻ 0,2% SUBSTANCJI HALUCYNOGENNYCH  tylko dla potrzeb przemysłu: włókienniczego, chemicznego, spożywczego, celulozowo- papierniczego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa  na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego  w oparciu o umowę zawartą z podmiotem gospodarczym posiadającym zezwolenie wojewody na prowadzenie skupu słomy konopnej.
 26. 26. 1. Umowa kontraktacji zawarta z podmiotem nie wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy konopnej na włókno wg. przepisów o organizacji niektórych rynków rolnych. 2. Umowa sprzedaży zawarta z podmiotem wpisanym do rejestru uznanych pierwszych przetwórców. 3. Umowa o przetworzenie słomy konopnej na włókno zawarta z podmiotem skupiającym słomę i wpisanym do rejestru pierwszych przetwórców. 4. Zobowiązanie do przetworzenia słomy konopnej na włókno składane Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w przypadku, gdy prowadzący uprawę jest jednocześnie wpisany do rejestru uznanych pierwszych przetwórców słomy konopnej na włókno.
 27. 27. W przypadku prowadzenia upraw konopi włóknistych w sposób niezgodny z w.w wymaganiami ustawy wójt (burmistrz, prezydent) wydaje nakaz zniszczenia plantacji, na koszt prowadzącego uprawę. Zezwolenia nie są wymagane w przypadku upraw konopi prowadzonych przez jednostkę naukową oraz COBORU w ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych.
 28. 28. NASIONA I OLEJ KONOPNY STOSUJE SIĘ W PRZEMYŚLE:  chemicznym  kosmetycznym  spożywczym  farmaceutycznym  farby, lakiery, środki smarujące i napędowe,  kosmetyki,  oleje jadalne, dietetyczne środki spożywcze, wyroby piekarnicze
 29. 29. SŁOMA KONOPNA – plon około 10 t/ha 25-30% włókna 65-70% paździerzy
 30. 30. WŁÓKNO
 31. 31. Włókno
 32. 32. Paździerze
 33. 33. DOM Z CEGŁY tył front Dom konopny
 34. 34. PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY - PAŹDZIERZE I WŁÓKNO
 35. 35.  Słoma konopna zawiera 25-30% włókna, w którym znajduje się ponad 70% celulozy  Roczny przyrost celulozy wyprodukowanej przez konopie przekracza 2,5 razy przyrost celulozy uzyskany z drzew  „Papier specjalny i techniczny jest głównym rynkiem zbytu dla europejskich włókien konopnych (86% wielkości i 73% wartości sprzedaży w 2003r)
 36. 36. Przemysł energetyczny  całe rośliny  słoma  paździerze
 37. 37. Konopie:  zapewniając glebie dobre przewietrzenie i zaopatrzenie próchnicę korzystnie oddziałują na jej strukturę.  są dobrym przedplonem,  wytwarzając dużą ilość zielonej masy zagłuszają chwasty – mogą by traktowane jako zabieg odchwaszczający
 38. 38. Termin zbioru konopi należy do najważniejszych czynników warunkujących wielkość i jakość plonu. Zależy od:  przebiegu warunków klimatycznych w okresie wegetacji,  odmiany,  kierunków uprawy.
 39. 39. Plantacje nasienne
 40. 40. Faucheuse Conditionneuse HESTON
 41. 41. Faucheuse Automotrice CMC
 42. 42. 9 x 4 = 36 (1200 x 700 x 2400 mm)
 43. 43. Dziękuję za uwagę!!!

×