Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sustainability Report - 2005 - 2006

1,791 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sustainability Report - 2005 - 2006

 1. 1. Dezvoltarea–o provocareRaport HSE 2005/2006 Mai mult decât mişcare.
 2. 2. Cuprins 3 Introducere 3 Declaraţia Directorului General Executiv 4 Prezentarea Generală a OMV 7 Despre acest Raport 10 Management HSE 10 Politica HSE 11 Strategia şi programul HSE 15 Sistemul de Management HSE 17 Performanţa 20 Performanţa HSE 20 Sănătate 21 Managementul sănătăţii 22 Realizări în domeniul sănătăţii muncii 24 Siguranţa 25 Managementul siguranţei 26 Performanţa în domeniul siguranţei 32 Mediu 33 Managementul mediului 33 Impactul produselor OMV asupra mediului 34 Performanţa de mediu aferentă producţiei, zonelor şi tehnologiei 43 Schimbarile climatice 47 Energie pentru Viitor 49 Provocările dezvoltării 51 Anexe 51 Indicatori cheie de performanţă 51 Grupul OMV 2002-2006 52 OMV Clasic 2002-2006 53 Petrom 2005-2006 54 Cuprins IRG 56 Declaraţie pe proprie răspundere referitor la nivelul de raportare IRG 56 Verificare 57 Raport independent de asigurare către conducerea grupului OMV 59 AbrevieriCu excepţia cazului în care seprecizează altfel, când estefolosit genul masculin, esteinclus atât genul masculin câtşi cel feminin.
 3. 3. IntroducereStrategia de dezvoltare a OMV - o provocare Prin Fondul OMV pentru Energie Viitoare do- Wolfgang Ruttenstorfer, CEOpentru managementul HSE rim să dezvoltăm proiecte în valoare de 500 Strategia de dezvoltare urmată cu succes milioane euro în cadrul Grupului, care includ de OMV în ultimii ani a adus noi provocări printre altele, biocombustibilii şi captarea şi HSE. După achiziţia Petrom, multe dintre reţinerea CO2.eforturile noastre au fost direcţionate către integrarea acesteia în Grupul OMV. Ne-am În ultimii ani OMV a devenit o companie concentrat asupra problemelor legate de internaţională prezentă în peste 30 de ţări. sănătate, protecţia muncii, securitate şi me- Angajaţii şi contractorii noştri lucrează ade-diu şi m-am angajat ca până în 2010 să re- sea în zone şi în condiţii dificile, pregătirea zolv multe dintre problemele de astăzi. Deşi şi susţinerea personalului în materie de ne-am bucurat de rezultate financiare bune, sănătate în aceste medii fiind crucială. Nu din punct de vedere HSE ne-am confruntat privim sănătatea doar ca absenţa bolii ci mai cu dificultăţi mari. Astfel vom investi peste degrabă capacitatea de a rămâne sănătos fi-3 miliarde euro în Petrom până în 2010, iar zic şi mental. Astfel, la nivelul Grupului sunt o parte importantă din acest program va stabilite standarde pentru prevenirea şi im-avea un impact direct asupra îmbunătăţirii plicarea angajaţilor în programele noastre.performanţelor HSE. Programul va contri-bui la rezolvarea problemelor de mediu şi Prin prisma permanentei urmăriri a siguranţă şi la creşterea standardelor în do- eficienţei, siguranţa proceselor a devenit o meniul sănătăţii. temă majoră pentru toate industriile “high- tech” şi complexe, şi reprezintă o provocare Siguranţa a fost o preocupare majoră a şi pentru OMV. Ştim din experienţa noastră noastră în această perioadă de raportare, şi a industriei să perfecţionăm procesele dar deoarece am pierdut 11 oameni, angajaţi şi şi gradul de conştientizare şi percepţie a ris-contractori, în 2005 şi 14 în 2006 în accidente curilor la nivelul forţei de muncă.de muncă mortale. Transmit pe această cale condoleanţe familiilor lor. Consolidarea Strategia de dezvoltare OMV este o provo-culturii cu privire la siguranţa muncii este care pentru managementul HSE. Chiar dacă o prioritate şi mă aştept ca toată lumea din mai avem probleme de rezolvat, suntem OMV să contribuie la aceasta. decişi să gestionăm această strategie şi provocările HSE atât în privinţa problemelor O provocare actuală a industriei este satis- existente cât şi a celor viitoare. Peronal mă facerea nevoilor de furnizare de energie ca proecupă să conduc cultura HSE la nivelul şi susţinerea standardelor de viaţă şi dez- Grupului nostru spre obiectivul de a fi una voltarea economică, tendinţă ce va continua dintre cele mai bune companii integrate de în urmatoarele decenii alături de reducerea petrol şi gaze de dimensiuni medii cotate la impactului asupra mediului. Soluţiile noastre bursă.pornesc de la o abordare pe trei niveluri: optimizarea eficienţei energetice şi a ma-nagementului carbonului în toate domeniile de producţie, realizarea de produse noi sau evoluate şi investiţiile în noi surse de ener-gie. Am decis să ne extindem activitatea prin Wolfgang Ruttenstorferintroducerea energiilor alternative şi regene- Director General Executivrabile pentru a răspunde acestei provocări. Preşedintele Consiliului de Administraţie Declaraţia Directorului General Executiv
 4. 4. Prezentarea Generala a OMV Grupul de petrol si gaze nr.1 în Europa Centrala Fiind o companie petrolieră integrată, Gru- 4 Cu o reţea de distribuţie de 2.540 de pul OMV acoperă toate etapele producţiei, benzinării, OMV este liderul de piaţă în transportului, prelucrării şi comercializării regiunea Dunării. petrolului şi gazelor. 4 La capătul lanţului valoric, peste 100 de 4 În anul 2006, pe partea de EP , Grupul milioane de oameni primesc produse fur- OMV a produs 324.000 de barili echiva- nizate de OMV. lent petrol/zi. 4 Printr-un sistem de conducte de 2000 km Activităţile sunt împărţite în segmente de lungime, gazele naturale sunt transportate operare: EP (EP), Rafinare şi Marketing în principal din Rusia prin Austria către (RM) şi Gaze. Operaţiunile Petrom, compa- Europa Centrală şi de Vest, capacitatea de nie achiziţionată la sfârşitul anului 2004, au transport vândută fiind de 47 de miliarde fost integrate treptat în aceste segmente iar de m³ în 2006. cifrele HSE sunt prezentate separat pentru 4 Rafinăriile OMV (inclusiv cota de 45% în a facilita compararea cu rapoartele prece- Bayernoil) au o capacitate de prelucrare dente. de până la 26,4 milioane de tone de petrol. EP Rafinare şi Marketing Albania Austria Australia Bosnia şi Herţegovina Austria Bulgaria Bulgaria Croaţia Egipt Germania Germania Italia Insulele Feroe Moldova Iran Republica Cehă Irlanda România Kazahstan Serbia Libia Slovacia Marea Britanie Slovenia Norvegia Turcia Noua Zeelandă Ungaria Pakistan România Rusia Tunisia Yemen Figura 1: Grupul OMV este prezent în peste 30 de ţări din toată lumea. Sediul central se află la Viena, Austria. Prezentarea Generală a OMV
 5. 5. Grupul OMV are o structură a acţionariatului Viziunea noastră de tip holding: 50,9% din acţiuni sunt cotate Fiind grupul de petrol şi gaze lider în Eur- liber, iar IPIC şi ÖIAG deţin 17,6%, respec- opa Centrala cu sediul la Viena, activitatea tiv 31,5% din acţiuni. Cu vânzări la nivelul noastră se leagă de mobilitate. Punem lu- Grupului de 18,9 miliarde euro în 2006, o mea şi pe noi înşine în mişcare. capitalizare de piaţă de 12,98 de miliarde euro şi 40.993 de angajaţi, OMV este grupul Misiunea noastră lider de petrol şi gaze din Europa Centrală. În Explorăm şi producem petrol şi gaze pe anii următori sunt planificate investiţii medii patru continente. Furnizăm către milioane anuale de aproximativ 2 miliarde euro, din de oameni combustibili pentru transport şi care 900 de milioane euro sunt destinate încălzire, bunuri şi servicii pentru fabricarea Petrom. produselor de larg consum.Schimbări organizatorice în perioada de rapor- Valorile noastretare 4 Mobilitate: Schimbările semnificative din structura Lucrăm cu oameni care ştiu să pună luc-OMV includ externalizarea AMI şi Polyfelt, cu rurile în mişcare. Lucrăm pentru o lume influenţă directă asupra limitelor de rapor- în care toţi oamenii au acces la mobili-tare HSE. O serie de externalizări şi achiziţii tate şi la oportunităţile aduse de aceasta. de pachete minoritare care au avut loc în Deviza noastră, “Mai mult decât mişcare” , OMV nu sunt acoperite de raportarea HSE înseamnă dezvoltare, inovaţie şi spirit detaliată. întreprinzător din partea fiecărui angajat. 4 Succes: Externalizări: Măsura succesului nostru este creşterea 4 Externalizarea completă a AMI în două profitului. Pentru aceasta depindem de etape (50% în 2005). capacitatea oamenilor noştri de a inova, 4 Externalizarea Polyfelt către Netherlands- executa, interacţiona, maximiza profiturile Based Royal Ten Cate. şi de a conduce. Abilităţile lor sunt legate 4 Activele EP din Ecuador vândute către de efortul nostru continuu de dezvoltare a Joint Venture Partners Perenco şi Burling- personalului. ton Resources. 4 Rădăcini europene: Promovăm în rândurile angajaţilor noştri Achiziţii, operaţiuni noi: atitudinea deschisă şi le cerem să respecte 4 Achiziţia a 100% din Borealis de către valorile universale. OMV şi IPIC; cota OMV 35%. 4 Orientarea către oameni:4 Petrol Ofisi; cota OMV 34%. Pentru noi oamenii sunt pe primul loc. Dezvoltarea noastră derivă dintr-o abor-Guvernanţă dare axată pe servicii şi un puternic simţ al Declaraţia de misiune corporativă a OMV responsabilităţii faţă de clienţii, acţionarii (viziune, misiune, valori) se aplică întregului şi angajaţii noştri, dar şi faţă de mediu şi Grup. Principiile care guvernează activităţile societate.OMV sunt stipulate în Codul de Conduită, cadrul obligatoriu pentru responsabilitatea corporativă în OMV. Prezentarea Generală a OMV
 6. 6. Strategia Implicarea acţionarilor OMV îşi continuă strategia de creştere Dialogul cu acţionarii este crucial pentru durabilă: OMV fiind considerat o sursă importantă 4 Pentru a fi în mod indiscutabil numărul de contribuţii la deciziile strategice şi unu în Europa Centrală, menţinându-şi operaţionale ale companiei. Implicarea poziţia de lider şi îmbunătăţindu-şi profi- acţionarilor este realizată extern şi intern la tabilitatea. OMV s-a angajat la creşterea diferite niveluri de conducere: internă, susţinută de achiziţii. Segmentul 4 Directorul General şi membrii Consiliu- de EP se va concentra pe şase regiuni lui Executiv participă regulat la discuţii şi principale, iar Rafinarea şi Marketingul mese rotunde cu acţionarii din societate, îşi propun extinderea poziţiei de lider în ONG-uri, comunitatea ştiinţifică,şi cu in- „centura de dezvoltare” europeană creată vestitori. prin extinderea UE. 4 La nivel local autorităţile statului, 4 Pentru a fi cea mai bună companie colectivităţile locale, partenerii şi co- petrolieră integrată, vizând să producem munitatea participă la aceste dialogu- intern cel puţin jumătate din capacitatea ri. Rafinăriile au instrumente specifice de rafinare şi peste o treime din gazele cum ar fi „numerele verzi” pentru orice vândute. întrebări legate de mediu şi organizează 4 Durabilitate pe toate cele trei segmente de „zile deschise” . În segmentul atât de de- bază: osebit al Explorării şi Producţiei, OMV - Durabilitate a activităţii conştientizează nevoia de a dezvolta şi - Durabilitate socială consolida în continuare comunicarea şi - Durabilitate de mediu implicarea comunităţilor locale pentru a asigura transparenţa, construirea încrede- O bună guvernanţă corporativă şi nivelul rii şi relaţiile de bună vecinătate. înalt de responsabilitate socială reprezintă 4 În cazul special al Petrom, dialogul de- temelia culturii OMV privind durabilitatea schis cu părţile interesate (ex. Sindicatele, socială. OMV va defini cadrul unui model de Ministerul Sănătăţii, Ministerul Mediului activitate economică durabilă şi ecologică şi Gospodăririi Apelor) continuă să fie cru- şi va lua măsuri pentru a-l implementa, cial pentru ca acestea să susţină principal- asigurând astfel profitabilitatea şi existenţa ele proiecte HSE ale Petrom (ex. Proiectul îndelungată în continuare a Grupului. Petrom pentru Sănătatea Muncii, Strategia Petrom privind Carbonul). Angajamentul pentru iniţiativele externe 4 O gamă largă de instrumente de comuni- OMV a semnat UN Global Compact (UNGC) care internă sunt utilizate pentru a promo- în 2002 şi este membru al Consililui de va şi susţine schimbarea dorită în cultura Afaceri Austriac pentru Dezvoltare Durabilă. HSE şi pentru a transmite mesajele cheie Angajamentul faţă de UNGC şi cele zece pe linie de HSE întregului personal. principii ale acestuia s-a materializat în Co- dul de Conduită şi în Politica HSE. Prezentarea Generală a OMV
 7. 7. Despre acest RaportRaportarea HSE este un elementcheie pentru comunicarea internasi externa Raport special de HSECa parte a Sistemului de Management HSE, Grup- int : speciali ti, anali ti. Tip: informa ii detaliate i specializate despre managementul i performan a HSE.OMV publică un Raport HSE la fiecare doi ani, cu actualizări anuale intermediare. Ul- Raport HSE Raporttimul raport a cuprins perioada 2003-2004; HSEprezentul raport se referă la anii 2005-2006. O atenţie specială este acordată în acest moment integrării Petrom în managementul HSE general al Grupului OMV. Raport de de Raport Raport Raport performan performanŃă anual anual Raport de viabilitateRaportul HSE este destinat acţionarilor inter- cuprinzând toate temele Raportul de activitate clasic legate de CSR.ni şi externi şi furnizează informaţii comple- Grup int : ac ionari, anali ti ai pie ei, speciali ti.te despre performanţa HSE. Acesta susţine Grup int : to i ac ionarii interni i externi. Tip: informa ii economice i de activitate detaliate, detalii limitate pentru informa iile non-financiare.planificarea internă şi monitorizarea ches- Tip: informa ii generale, detalii limitate pentru informa iile HSE.tiunilor HSE pentru atingerea obiectivelor strategice HSE până în 2010 şi totodată permite evaluarea performanţelor HSE ale OMV de către analişti, investitori, autorităţi Figura 2: Rapoartele OMV în context.şi comunitate.Raportul HSE al OMV este complementar Ra- Limite de raportareportului Anual şi Raportului de Performanţă. Pentru acest raport sunt luate în considerare următoarele date:Standardele de raportare 4 Date privitoare la toate activităţile unde OMV a elaborat acest raport în conformitate OMV deţine o participaţie de peste 50%. În cu normele metodologice ale Iniţiativei de aceste cazuri, cifrele sunt incluse în totali-Raportare Globala (IRG). Raportul se află într- tate.un stadiu intermediar, de trecere de la ultima 4 Societăţile mixte în care OMV îşi exercită versiune la versiunea prezentă a Normelor influenţa şi în care acţionează ca operator Metodologice IRG (de la G2 la G3). inclusiv participaţiile minoritare cum ar fi Pentru acest raport HSE au fost luaţi în con- cele din Pakistan (OMV este operatorul şi siderare în special indicatorii IRG care se deţinătorul a 19,7% şi respectiv 16,68%). În referă la sănătate, siguranţă şi mediu. Lista astfel de cazuri, cifrele sunt, de asemenea, de indicatori selectaţi este prezentată în In- prezentate integral în Raportul HSE.dexul IRG, de la finalul acestui raport. Despre Raportul HSE
 8. 8. ImportanŃă (Impact HSE) Ridicat Rafinăria Schwechat AMI Bayernoil Rafinăria Burghausen Borealis Rafinăria Arpechim Petrol Ofisi Rafinăria Petrobrazi EP Austria Companii tip joint EP Pakistan venture: EP Petrom (continental i maritim) - EP Tunisia Petrom Chemicals (Doljchim) - EP Libia Tranzitul i depozitarea gazului - EP Noua Zeelandă natural OMV Solutions OMV RM Marketing Petrom Marketing Petrom Gas Companii tip joint EP Libia EP Yemen venture: EP Tunisia EP Noua Zeelandă - EP Australia EP Iran EP Bulgaria - EP Marea Britanie Scăzut EP Norvegia EP Albania - EP Irlanda InfluenŃă ImportanŃa Control Tip de influenŃei management Figure 3: Limitele de raportare ale OMV Grup. 4 Societăţile mixte în care OMV nu exercită Cu toate acestea, în ceea ce priveşte dome- control, nu are calitatea de operator sau niul HSE, lucrăm în strânsă colaborare cu o influenţă semnificativă, dar care sunt partenerii din societăţile mixte, cu opera- asociate unor provocari HSE cheie (de ex. torii staţiilor de distribuţie şi contractorii. operaţiunile EP din Libia, Tunisia, Yemen, Raportul detaliază exemple despre modul în Noua Zeelandă etc.) sunt incluse, însă care sunt implementate politicile noastre în fără analiza statistică. Cifrele referitoare la aceste cazuri. indicatorii de performanţă în ce priveşte siguranţa şi protecţia mediului în aces- Informaţiile HSE de la unităţile de raportare te societăţi nu sunt centralizate în cifrele controlate de OMV au fost luate în consi- Grupului. derare în conformitate cu importanţa lor 4 Cifrele aferente participaţiilor de 50% sau (impactul HSE): mai puţin nu sunt luate în considerare 4 Control şi importanţă ridicată: raportare dacă nu există o influenţă operaţională completă a cifrelor referitoare la siguranţă, (cum ar fi pachetul de 45% deţinut la Bay- protecţia mediului şi datele de manage- ernoil). ment HSE. 4 Datele HSE referitoare la staţiile de 4 Control şi importanţă scăzută: raportarea distribuţie nu sunt incluse, având în ve- completă a cifrelor referitoare la siguranţă dere că marea majoritate sunt operate de şi datele de management HSE. către parteneri, funcţionând ca şi compa- 4 Acolo unde OMV are numai influenţă dar nii independente. nu şi control informaţiile HSE sunt prezen- tate descriptiv însă fara a include cifrele HSE. Despre Raportul HSE
 9. 9. Având în vedere că acesta este primul efectuează printr-o bază de date centrală, Raport HSE care include informaţii HSE Monitorul HSE, care poate fi accesat la nivel centralizate complete pentru Petrom, sunt internaţional de către unităţile de raportare folosiţi următorii termeni pentru a facilita specificate în figura 3, printr-o interfaţă web comparaţia cu datele anterioare: pe intranet. S-au elaborat definiţii standardi-4 OMV Grup–se referă la date integrate pen- zate la nivel de Grup pentru toţi indicatorii, tru OMV Clasic şi Petrom; iar acestea sunt disponibile direct în Moni-4 OMV Clasic–se referă la date care exclud torul HSE. Petrom. Fişierele cu situaţii auxiliare sunt folosite Conţinutul pentru verificarea verosimilităţii la nivelul Pentru acest raport s-au luat în considerare Grupului, cicluri de feedback şi prezentări informaţiile care descriu efectele tipice ale vizuale ale datelor. unei companii de petrol şi gaze referitoare la sănătatea muncii, siguranţă şi mediu. Pentru centralizarea la nivelul întregului Referinţele au fost luate de la asociaţiile din Grup a datelor HSE, sunt verificate ca- industrie şi pe baza cerinţelor informaţionale racterul complet al datelor raportate şi prezentate în mod regulat de către analişti şi verosimilitatea acestora. Au loc verificări de public în general. sistematice (între perioade de timp, între locaţii, comparaţii cu date normate specifice Importanţa unor elemente de raportare pre- industriei) şi cicluri de feedback şi comenta-cum: rii cu zonele şi departamentele de raportare 4 Durabilitate, energie regenerabilă; eficienţă pentru a asigura înalta calitate a datelor. energetică, performanţă de mediu;4 Transparenţă; raportare în general; evalu- Asigurare are independentă a informaţiilor; Prezentul raport a fost supus spre verifi-a fost reconfirmată la o masă rotundă a care externă de către Deloitte. Verificarea acţionarilor la nivel înalt la care au participat externă a avut drept scop susţinerea OMV atât reprezentanţi ai societăţii, ONG-urilor, în consolidarea încrederii acţionarilor şi comunităţii ştiinţifice şi investitorilor cât şi de a demonstra transparenţa angajamen-Directorul General Executiv şi membrii Con- telor, practicilor şi performanţei cu privire la siliului de Administraţie al OMV. chestiunile HSE semnificative. Un alt motiv pentru care s-a apelat la verificarea externă Raportul a fost întocmit conform conceptelor este acela de a îmbunătăţi responsabilizarea moderne de durabilitate, iar pentru a-i veri- şi practicile interne de raportare şi de a fa- fica caracterul complet s-au folosit referinţe cilita învăţarea şi transferul de cunoştinte în precum IRG. în anexă este prezentat un cadrul organizaţiei. Index IRG, pentru a facilita identificarea da- telor standard din acest raport. Metodologia de raportare Colectarea datelor pe teren este efectuată cu diferite metode şi instrumente specifice activităţii. Raportarea şi centralizarea se Despre Raportul HSE
 10. 10. Management HSE Politica HSE OMV a revizuit şi actualizat în 2006 Politi- stabileşte obiective la nivel înalt privind ca HSE care asigură un program cadru şi performanţa HSE şi managementul în OMV. OMV Aktiengesellschaft Politica de S n tate, Securitate, Protectia Muncii Mediu Managementul sănătăţii, Oricine lucreaz pentru OMV trebuie s ajung în fiecare zi s n tos acas . Toate accidentele pot fi prevenite. siguranţei, securităţii şi me- Starea de s n tate a angaja ilor no tri este asigurat prin îmbun t irea continu a aspectelor fizice, diului au aceeaşi importanţă psihologice i sociale a locurilor de munc . ca toate celelalte aspecte Toate locurile de munc i procesele trebuie s fie sigure pentru OMV, partenerii s i i mediu. vitale ale activităţii. Men inerea riscurilor la cel mai redus nivel rezonabil din punct de vedere practic reprezint o prioritate major . Noi aplic m cele mai bune tehnici economice viabile. Acord m aceea i importan problemelor de HSE* ca i oric ror alte aspecte de importan major pentru companie. Ne preocup m pentru îmbun t irea continu a standardelor de s n tate, siguran , mediu i calitate în avtivit ile pe care le desf ur m. Ne stabilim obiective HSEQ specifice bazate pe standarde interna ionale de performan i m sur m cu regularitate progresul ob inut în atingerea acestora. Depunem toate eforturile pentru a minimiza impactul asupra mediului înconjurator, prin m suri de protejare a climei i sus inerea surselor alternative de energie. HSE este o responsabilitate a personalului cu func ii de conducere la toate nivelurile. Solicit m angajament i calit i de leadership din partea personalului nostru cu func ii de conducere. Solicit m angaja ilor no tri un rol activ în promovarea culturii HSE i competen în acest domeniu. Solicit m contractorilot no tri s preia i s respecte standardele i regulile noastre. Standardele proprii în domeniul HSE sunt mai exigente decât prevederile legale. Respect m toate cerin ele legale în activitatea noastr . Îndeplinim standardele ridicate stabilite de c tre OMV oriunde î i desf oar activitatea în lume. * HSE = S n tate, siguran , securitate i mediu Viena, Septembrie 2006 Figura 4: Politica HSE purtând semnăturile Comitetului Executiv al OMV.10 Politica HSE
 11. 11. Strategia si programul HSE cu zi, OMV a fost un partener valoros pen- tru ridicarea standardelor HSE în diviziile Petrom. Printre altele, OMV ne-a ajutat să implementăm un sistem eficient de rapor- tare şi ne-a consiliat asupra programelor de pregătire şi comunicare. Grupul OMV a definit obiective HSE ambiţioase până în 2010. Cum vedeţi contribuţia Petrom la realizarea acestorDezvoltarea HSE în Petrom, membru al Gru- obiective?pului OMV În Petrom avem o echipa puternică şi Mariana Gheorghe, Director General Execu- profesionistă în departamentele divizionale tiv al Petrom HSE şi la nivel corporativ. Deja s-a vazut o îmbunătăţire a performanţei în domeniul Performanţa HSE este strâns legată de inte- siguranţei şi protecţiei mediului, a securităţii gritatea tehnică şi cultura companiei. Cum şi infrastructurii medicale. Prin susţinerea abordează Petrom aceste chestiuni? acestei tendinte sunt convinsă că Petrom va Petrom a alocat peste 3 miliarde euro pentru contribui pozitiv la realizarea obiectivelor proiecte ample de modernizare care vor fi HSE până în 2010.executate până în 2010. Prin aceasta vom îmbunătăţi integritatea tehnică, va spori Petrom a întreprins paşi importanţi pen-eficienţa iar nivelul de calitate va ajunge tru a îmbunătăţi standardele de sănătate ala standardele UE. Nu va fi însă suficient muncii, de siguranţă şi de mediu. În calitatepentru a asigura excelenţa în domeniul HSE. de cea mai mare companie din Romania, cePentru a susţine atitudinea corectă şi cultura impact are Petrom asupra ţării în general?companiei, Petrom a întreprins o gama largă Obiectivul nostru este să devenim un mo-de programe de pregătire HSE şi campanii la del pentru România în domeniul HSE. Prin toate nivelurile organizaţiei. îmbunătăţirea eficienţei energetice, introdu- cerea programelor de reducere a emisiilor Cum evaluaţi rolul OMV în dezvoltarea Pe- de gaze cu efect de seră sau îmbunătăţirea trom din ultimii doi ani, în special în ceea ce managementului deşeurilor, Petrom are priveşte domeniul HSE? un impact direct şi pozitiv asupra tuturor OMV a fost de mare ajutor pentru Petrom comunităţilor româneşti.în implementarea sistemului de manage-ment HSE. Prin exemplele şi sprijinul de zi Strategia şi programul HSE 11
 12. 12. Provocări Oportunităţi Industria de petrol şi gaze se află în centrul Odată cu integrarea Petrom, o compa- de atenţie al dezbaterilor privind durabili- nie cu o producţie aproape egală cu cea a tatea: produsele fosile sunt considerate a nu OMV Clasic, performanţa HSE generală a fi durabile pe termen lung date fiind resurse- Grupului OMV s-a modificat. Petrom are o le limitate; la nivel mondial activităţile com- îndelungată istorie în explorarea petrolului paniilor se vor deplasa din ce în ce mai mult şi gazelor care datează de peste 150 de ani. spre zonele nesigure din punct de vedere Multe dintre instalaţii funcţionează de 40-50 politic şi sensibile în ce priveşte protecţia de ani şi au fost construite în perioade în mediului. Acestea sunt aspecte foarte impor- care conştientizarea generală a impactu- tante pentru OMV şi strategia sa de dez- lui asupra mediului nu era percepută ca o voltare. Îndeplinirea următoarelor cerinţe preocupare principală. Odată cu integrarea este considerată vitală pentru dezvoltarea Petrom în Grupul OMV şi în acelaşi timp cu activităţilor OMV: aderarea Romaniei la UE, un set de noi stan- 4 Sprijinirea sănătăţii angajaţilor noşttri din darde a fost impus companiei. peste 30 de ţări, o parte lucrând în condiţii de muncă aspre sau dificile; Un mare avantaj pentru Petrom este ace- 4 Garantarea siguranţei pentru angajaţii la că OMV poate să susţină dezvoltarea sa noştri şi pentru toţi cei care lucrează pen- prin împărtăşirea celor mai bune practici şi tru Grupul OMV în mai multe zone de risc; investind în schimbările operaţionale din 4 Asigurarea integrităţii instalaţiilor şi companie. Aceasta permite managementului operaţiunilor noastre; HSE al Petrom să devină un model pentru 4 Administrarea emisiilor de gaze cu efect Romania în multe privinţe. În plus, colabo- de seră în creştere datorate operaţiunilor rarea strânsă cu autorităţile la toate niveluri- şi produselor, pe măsură ce compania şi le este o modalitate importantă de a contri- activităţile sale cresc; bui la atingerea celor mai bune rezultate. 4 Reducerea arderilor la faclă şi a ventilării în atmosferă ca unic, dar important ele- Domeniile de interes asupra cărora ment care contribuie la emisiile de gaze cu se concentrează Petrom ca şi pentru efect de seră; performanţa Grupului sunt:: 4 Atenuarea impactului asupra naturii şi 4 Evitarea accidentelor de muncă mortale; biodiversităţii pe măsură ce dezvoltăm 4 Reducerea numărului de accidente ru- producţia şi în zonele sensibile; tiere; 4 Protejarea angajaţilor şi a activelor îm- 4 Îmbunătăţirea infrastructurii medicale şi a potriva actelor răuvoitoare într-o lume în serviciilor medicale; care terorismul şi incertitudinile sunt în 4 Reducerea scăpărilor de produs din con- creştere. ductele corodate; 4 Reducerea consumului de energie şi a Toate aceste cerinţe majore sunt cuprin- emisiilor de gaze cu efect de seră; se în Politica HSE a OMV, care este do- 4 Reducerea deşeurilor periculoase rezul- cumentul ghid pentru problematica HSE tate din procesele de producţie, tratarea în desfăşurarea activităţilor. Aşteptările deşeurilor acumulate; acţionarilor şi performanţa HSE a OMV sunt 4 Introducerea produselor evoluate şi a analizate în funcţie de acesta. combustibililor alternativi; 4 Creşterea gradului de conştientizare în do- meniul HSE în rândul întregului personal.12 Strategia şi programul HSE
 13. 13. Pentru toate aceste domenii de interes s-au respectiv de dezvoltarea Grupului OMV în stabilit planuri de acţiune până în 2010. Con- general, şi de integrarea Petrom în particular ducerea companiei este pe deplin conştientă ca şi de durabilitatea prin celor trei elemente de necesitatea susţinerii active a eforturilor de bază–durabilitatea companiei, socială şi de a aduce performanţele Petrom la stan- de mediu.dardele Grupului OMV. Majoritatea acestor chestiuni trebuie de asemenea să fie ges- În consecinţă, strategia HSE 2010 este tionate în mod adecvat în activităţile OMV construită pe trei piloni:Clasic. 4 Valorile corporative ale OMV (Codul de Conduită şi Politica HSE);Strategia HSE 4 Strategia de întreprindere; Provocările privind managementul HSE sunt 4 Aşteptările acţionarilor, mediul social şi direct legate de strategia de întreprindere, politic 2003 2004 2005 2006 2007 2010 Respectarea Respectarea Peg tire HSE Stabilirea reperelor • Pozi ionarea in primul sfert pentru HSE prevederilor legale prevederilor legale (OMV Clasic) HSE standardele i performan a HSE. Stabilirea matricelor • Verificarea extern a sistemului de MS ISO14000/ ISO14000/ de competent management HSE. OHSAS (%) OHSAS (%) HSE • Preg tire HSE bazat pe competen . Dezvoltarea i Promovarea s n t ii • Respectarea standardelor de s n tate în S n tate aprobarea muncii prin derularea i propor ie de 90%. standardelor de implementarea standardelor • Implicare intens a angaja ilor în s n tate corporative de s n tate în chestiunile de s n tate, 1 cerc de toate rile OMV. s n tate în fiecare sit. LTIR: OMV LTIR: OMV LTIR (Grupul OMV): LTIR (Grupul OMV) Reducerea incidentelor • LTIR: 1 pentru angaja i proprii i aiSiguran Angaja i 4.15 Angaja i 3.76 Angaja i 0.95 Angaja i 0.98 grave prin implicarea Contractorilor. contractori 2.54 contractori 1.36 conducerii. Audituri de Audituri de Indice de siguran Indice de siguran • Nici un incident important de nivel 4 siguran siguran (OMV Clasic) sau peste. Promovarea • Respectarea standardelor de securitateSecuritate mangemenului securit ii i OMV într-o propor ie nu mai mic de definirea st rii actuale la 90%. nivel mondial. Stabilirea reperelor Identificarea traseului • Pozi ionarea în primul sfert al Mediu pentru indicatorii catre primul sfert în ce comapaniilor similare în raportarea la cheie de prive te atingerea performan ei indicatorii cheie de performan în performan de de mediu, conform industrie. mediu indicatorilor cheie de • Intensitatea GHG a portofoliului, performan ai industriei. dezvoltarea strategiei de viabilitate.Rezultate: target nerealizat abatere de la targetul ini ial target îndeplinitFigura 5: Planul de acţiune HSE. Strategia şi programul HSE 1
 14. 14. Obiectivul strategic HSE pentru 2010 vizează Petrom este total integrată în obiectivele să aduca Grupul OMV între primele 25 de Grupului, şi, în plus, are propriul program companii petroliere de dimensiuni medii, în de implementare HSE şi urmează în mod ceea ce priveşte standardele şi performanţa constant foaia de parcurs fixată. Printre HSE. Aceste obiective sunt formulate ca indi- punctele de referinţă din acest program se catori principali având în vedere că ţinta este află următoarele: noul concept de sănătate, mobilă: atât OMV cât şi grupul de companii evaluarea riscurilor de siguranţă din toate de acest fel se pot schimba pe parcurs. Prin instalaţiile principale, registrul activelor cu o urmare indicatorii nedinamici bazaţi pe cifre analiză detaliată a situaţiei de mediu pentru fixe nu s-ar potrivi strategiei de dezvoltare a toate punctele de lucru. OMV. În obiectivele noastre pe termen scurt nu am Foile de parcurs HSE evidenţiază felul în care inclus cifre în scădere ale accidentelor mor- obiectivele anuale HSE (vezi mai jos progra- tale având în vedere că fiecare accident de mul HSE) contribuie la obiectivul strategic acest fel este prea mult. De aceea urmărim HSE pentru anul 2010, felul în care acestea fiecare cazîn parte cu toată atenţia şi au fost incluse la nivel corporativ în Tabloul considerăm că obiectivele de protecţia mun- de Bord Echilibrat Corporativ în anii 2003- cii nu au fost îndeplinite până nu rezolvăm 2007 şi rezultatele realizate pentru Sistemul această problemă. de Management HSE (HSE MS) şi domeniile sănătate, siguranţă,, securitate şi protecţia Pe lângă urmărirea obiectivelor anuale HSE, mediului în perioada 2003-2006. eforturi importante privesc teme şi procese HSE precumi: Programul HSE 4 Dezvoltarea şi analizarea continuă a stan- Obiectivele HSE anuale sunt proiectate pen- dardelor HSE; tru a ne direcţiona către obiectivul nostru 4 Tranzacţionarea emisiilor pentru OMV Cla- din 2010. Indicatorii principali sunt stabiliţi la sic (inclusiv Petrom din ianuarie 2007); nivel de Grup şi se implementează la nivelul 4 Gestionarea situaţiilor de criză şi de diviziilor. urgenţă. Obiectivele noastre propuse pentru anii 2005 şi 2006 au fost în mare parte îndeplinite. În zonele în care obiectivele nu au fost atinse, s-au stabilit măsuri de către membrii Consili- ului de Administraţie.1 Strategia şi programul HSE
 15. 15. Sistemul de Management HSE până când Petrom va ajunge la standar- dele de siguranţă şi de protecţia mediului din OMV. Unele semne de progres includ investiţii semnificative în domenii cum ar fi îmbunătăţirea instalaţiilor Petrom ca şi programele de pregătire managerială pri- vind standardele de sănătate, siguranţă şi protecţia mediului. Din punctul de vedere al unui inves-Cum percepe piaţa performanţa HSE a OMV? titor, în ce domenii poate OMV să îşiEvelyn Bohle, Senior Analyst, oekom re- îmbunătăţească performanţa HSE?search AG, Munchen Deşi au existat unele îmbunătăţiri, rapor- tarea la OMV nu înaintează ca în alte com-Cum evaluaţi dezvoltarea OMV pe termen panii din industrie. Raportele din domeniul lung în ceea ce priveste HSE? socială şi de mediu mai ales au fost foarte Informaţiile referitoare la performanţa HSE limitate pentru Petrom în ultimii câţiva ani. pentru Grupul OMV au fost limitate de În plus, în opinia noastră, OMV ar trebui să când acesta a preluat Petrom, dar din câte intensifice dezvoltarea tehnologiei energiilor cunosc despre OMV Clasic pot să spun cu regenerabile. Fondul pentru Energie Viitoare certitudine că există o evoluţie pozitivă în este un prim pas, însă multe alte companii domeniul HSE. Compania a introdus Siste- petroliere se află într-un stadiu mai avansat mul de Management HSE care supervizează în acest domeniu.activităţile de siguranţă şi protecţia medi-ului. Operaţiunile principale sunt certifi- Ce preţuiesc investitorii dumneavoastră încate atât ISO 14001 cât şi OHSAS 18001. De mod deosebit la OMV?asemenea, OMV are în vedere să stopeze Investitorii noştri apreciază faptul că OMV arderile la faclă şi eliminarea gazelor în nu este cunoscută public ca fiind implicată atmosferă până în 2010 – un obiectiv pe care în practici de mediu sau afaceri dubioase, majoritatea companiilor de petrol şi gaze nu şi nici nu este prezentă în ţări foarte con-îl au. troversate. Cu toate acestea, după achiziţia Petrom, ratingul de Responsabilitate Cum evaluaţi integrarea Petrom în OMV din Corporativă al OMV a scăzut semnificativ. punctul de vedere al standardelor HSE? În general, clienţii noştri sunt interesaţi de OMV şî-a stabilit obiective HSE ambiţioase OMV şi apreciază progresul OMV în procesul pentru 2010, şi acestea sunt valabile şi pen- de integrare al Petrom.tru Petrom. Însă mai sunt multe de făcut Sistemul de Management HSE 1
 16. 16. Politica ru înseamnă spre exemplu: participarea la Pentru OMV problemele legate de sănătate, programele de pregătire HSE, o implicare siguranţă, securitate şi protecţia mediului activă în raportarea accidentelor evitate şi a (HSE), sunt la fel de importante ca toa- pericolelor, etc. te celelalte probleme cheie ale activităţii companiei. Prin urmare în cadrul proces- Monitorizare şi audit elor obişnuite de planificare sunt stabilite OMV monitorizează performanţa în mod obiective specifice pe baza standardelor regulat, pe bază de indicatori rapoarte şi internaţionale de peformanţă, evoluţia fi- audituri. Monitorizarea este realizată în con- ind măsurată în mod sistematic.. Sistemul formitate cu obiectivele stabilite, cu cele mai corporativ de Management HSE reprezintă bune practici şi cu respectarea prevederilor cadrul pentru îmbunătăţirea continuă a legale şi standardelor interne ale OMV. standardelor de,protecţia mediului, sănătate, siguranţă şi securitate. Pentru a monitoriza datele referitoare la performanţa în domeniul protecţiei mediu- Obiective şi performanţe lui şi a siguranţei, a fost lansată în 2005 şi Obiectivul OMV pentru 2010 este acelea de a implementată complet în 2006, o bază de se situa între primele 25 companii petroliere date specială, care include informaţii referi- de dimensiuni medii. Un sistem stabil de toare la Petrom. Monitorul HSE permite inre- Management HSE este fundamental pentru gistrarea informaţiilor corecte şi asigurarea realizarea acestui obiectiv. calităţii datelor înainte de centralizare. Pe baza obiectivelor pe termen lung, mana- Auditurile şi analizele managementului cu gerii HSE, cadrele de conducere şi Comitetul privire la sistemele de management HSE Executiv stabilesc şi urmaresc indeaproape sunt realizate la mai multe niveluri, de la programele anuale de lucru. punctul de lucru până la nivel corporativ, cu focalizările respective. Obiectivul final Responsabilitatea organizatorică al OMV este acela de a avea un sistem de Responsabilitatea globală în ceea ce management HSE verificat extern la nivelul priveşte HSE aparţine Comitetului Execu- întregului Grup, până în anul 2010. Cu toate tiv. Vicepreşedintele HSE se subordonează acestea, certificarile ISO 14001 şi OHSAS direct Comitetului Executiv şi susţine în- sunt recomandate însă nu sunt obligatorii, deplinirea îndatoririlor acestuia. HSE este decizia în legatură cu aceastea fiind la latitu- organizată ca structură matricială: o reţea dinea fiecărei sucursale. extinsă de manageri HSE la toate niveluri- le organizaţiei, asigură consiliere şi sprijin Abordarea managementului HSE în cadrelor de conducere in asumarea intregii societăţile mixte responsabilitati HSE. OMV depune eforturi continue pentru îmbunătăţirea standardelor de protecţia me- De asemenea, de la toţi angajaţii noştri diului, siguranţă şi securitate şi indeplinirea se aşteaptă să joace un rol activ în HSE şi standardelor superioare fixate de companie să fie competenţi in domeniu. Acest luc- in toate zonele de operare. În calitate de par- tener într-o societate mixtă, impactul OMV 1 Sistemul de Management HSE
 17. 17. 2005 2006 2007 2008 Evaluare i Proiectse manifesta prin programe de lucru şi în procesul de planificare a bugetului. Produse- Implementarea Sistemului dele livrabile sunt analizate pentru a se asigura Management i Raportarte HSEcă sunt realiste şi realizabile; pot fi necesare şi avizări ulterioare de către guvern. Chel- Creterea gradului de cunotinŃetuielile sunt, de asemenea, supuse unor i a culturii HSEdiscuţii riguroase şi procesului de aprobare împreună cu partenerii. Produsele livrabile Ridicarea standardelor tehnice HSEpot include studii HSE cum ar fi HAZOP , HA-ZID; analize de Proiecte HSE, audituri, cerinţe de competenţă şi pregătire. Acolo unde OMV Figura 6: Integrarea HSE la Petromeste acţionar minoritar, este efectuat schim-bul de informaţii şi experienţă cu personalul HSE omolog. Acesta a intrat în vigoare în Petrom în aprilie 2006, asigurând funcţiilor corporative cadrul de emitere a regulamentelor corporative la Performanta nivelul companiei (directive, standarde şi recomandări). în 2006 au fost emise 26 de În 2006 am lansat sistemul corporativ de Regulamente Corporative Petrom , din care management HSE cu 12 elemente de ma- 8 sunt Regulamente HSE.nagement specifice în care sunt expuse principalele anticipări. Acesta trebuie va Sistemele Certificate de Management despijini cadrele de conducere din compa- Mediu nie să introducă proactiv chestiunile HSE OMV Gaz a obţinut în 2005, pe lângă locaţiile în planificarea afacerii şi să conducă la deja certificate din diviziile Rafinare şi Mar-conştientizarea chestiunilor HSE. keting (rafinăriile Schwechat, Burghausen şi Arpechim) şi în EP (Pakistan), certificarea Integrarea Petrom în managementul HSE al ISO 14001. Sistemul de Management Integrat OMV în Rafinare de la Petrom (ISO 9001 şi ISO Alinierea Petrom la standardele HSE ale 14001) pentru Arpechim, Petrobrazi, Incerp şi Grupului OMV şi îndeplinirea aşteptărilor Sediul Central a fost certificat în 2006.acţionarilor sunt un proces dinamic, pentru atingerea acestor obiective compania tre- Până la finele anului 2006, 81% din buind să fie condusă sistematic şi vizibil. activităţile noastre (exprimate în milioane tone ţiţei echivalent prelucrate, produse sau Departamentul corporativ HSEQ al Petrom transportate) sunt certificate conform ISO a condus procesul de dezvoltare şi imple- 14001, respectiv:mentare a unui Sistem de Management 4 100% din ţiţeiul prelucrat în rafinăriile al Activităţilor la nivelul companiei, alini- OMV şi Petrom;at abordării Grupului OMV, după modelul 4 6% din producţia de ţiţei şi gaze din Gru- standardelor ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS pul OMV;18001. 4 100% din cantitatea de gaze transportate şi vândute în cadrul OMV Clasic. Sistemul de Management HSE 1
 18. 18. Totodată, 41% din angajaţii OMV Clasic şi le se axează pe produs şi/sau pe Sistemul 13% din cei ai Petrom lucrează în cadrul sis- de Management. De asemenea, contrac- temului de management de mediu certificat. torii, transportatorii şi partenerii staţii Datorită numărului mai mare de angajaţi Pe- de distribuţie de pe partea de Distribuţie trom în cadrul Grupului OMV, cifra reprezintă şi Marketing sunt supuşi auditurilor de 16% din totalul angajaţilor. management şi auditurilor de siguranţă efectuate de personalul OMV. Sistemele Certificate de Management al Protecţiei Muncii În completarea auditurilor, rezultatele Rafinăriile Schwechat şi Burghausen sunt cotărilor externe privind viabilitatea compa- certificate în conformitate cu OHSAS 18001 niei reprezintă semnale importante şi sunt (29% din angajaţii OMV Clasic). Divizia folosite pentru îmbunătăţirea continuă a Rafinare a Petrom se pregăteşte să obţină managementului HSE în OMV. certificarea sistemului de management al siguranţei în conformitate cu OHSAS 18001 Conformitatea în anul 2007. Stabilirea unui proces coerent de conformi- tate cu legislaţia a reprezentat un obiectiv Audit cheie al conducerii la nivel de Grup în 2004 Auditurile reprezintă un instrument impor- iar diviziile au stabilit propriile sisteme de tant în asigurarea eficienţei Sistemului de monitorizare, inclusiv instrumente informati- Management HSE. OMV participă la o gamă ce specifice. largă de programe de audit: 4 Auditurile de siguranţă şi inspecţiile ma- Amenzile pentru neconformarea la nagementului sunt efectuate de cadrele de reglementările de mediu au totalizat 0,32 mi- conducere din domeniul productiv şi nepro- lioane euro la Petrom în 2006; la OMV Clasic ductiv în mod regulat pentru a asigura dialo- nu a existat niciuna. gul cu angajaţii (şi contractorii) şi a identifica riscurile HSE şi comportamentul periculos În Petrom, respectarea cerinţelor legale este într-o manieră interactivă, pentru a stabili unul dintre principalele angajamente în poli- măsuri de control al riscurilor şi a creşte gra- tica HSEQ. Ca operator în industria de petrol dul de conştientizare pe linie de HSE. şi gaze, Petrom se confruntă cu numeroa- 4 Auditurile Sistemului de Management se cerinţe legale în ceea ce priveşte HSE, o sunt realizate intern, ca audituri primare şi sarcină extinsă şi complexă. Aceste procese secundare, dar şi din exterior de către terţi s-au desfăşurat la nivelul diviziilor iar Divizia în vederea asigurării eficienţei Sistemului Corporativă HSEQ a acordat sprijin prin: de Management. Rezultatele sunt discu- 4 Crearea instrumentelor de administrare tate cu cadrele de conducere şi cu memb- a legislaţiei aplicabilă Petrom (Manua- rii Comitetului Executiv, iar acţiunile sunt lul de Conformitate HSE şi baza de date monitorizate continuu. actualizată a regulamentelor HSE); 4 Auditarea contractorilor se face în mod 4 Efectuarea auditurilor de conformitate obişnuit în multe zone. Auditurile furnizo- legală HSE pentru a verifica dacă sistemul rilor au fost introduse în OMV Gaz în 2006 funcţionează corect; pentru a asigura conformitatea furnizorilor 4 Administrarea rapoartelor juridice centra- cu cerinţele şi standardele OMV. Audituri- lizate către autorităţile române (în numele Petrom).1 Sistemul de Management HSE
 19. 19. În 2005, a început procesul de actualizare a Ore de pregătire Ore de pregătire/angajatautorizaţiilor de funcţionare şi a programelor Grupul OMV 312.800 7de îndeplinire a prevederilor legale aferente. Din care:Realizarea a 430 bilanţuri de mediu în divizia OMV Clasic 90.000 16EP , primirea avizelor IPPC pentru rafinăriile Petrom 222.800 6Petrobrazi şi Arpechim şi administrarea a Pe divizii:226 măsuri pentru conformitate legală în di- RM 82.300 4vizia Marketing, evidenţiază eforturile com- EP 220.800 10paniei de a se conforma prevederilor legale. Gaz 1.700 5 Funcţii corporative si altele 8.000 3Sancţiunile nefinanciare din domeniul HSE, ca urmare a nerespectării unor prevederi Tabel 1: Pregătirea HSE 2006. Rata mai scăzută a orelor de pregătire/anga-legale s-au referit la probleme de mediu. În jat din Petrom se datorează în principal constrângerilor materiale datoratecadrul diviziei Marketing a Petrom, depozitul numărul mare de angajaţiArad a fost închis de autorităţi la sfârşitul anului 2006; după aplicarea măsurilor de conformitate în ianuarie 2007, acesta a fost repus în funcţiune. Distincţii Pe perioada de raportare, OMV a primit Pregatirea HSE mai multe premii pentru performanţele de Angajaţii reprezintă factorul cheie în sănătate, siguranţă şi protecţia mediului:atingerea obiectivelor HSE. Asigurarea 4 Premiul DuPont pentru Europa, Orientul competenţei, conştientizării şi pregătirii Mijlociu şi Africa în anul 2006 la categoria personalului în domeniul HSE s-au numărat Inovaţie;printre principalele preocupări în 2006, în 4 Certificatul de Bună Practică 2006 pen- special în cadrul Petrom. tru simulatorul în mediu virtual 3-D de instruire în domeniul siguranţei Anul trecut personalul HSE al OMV şi Pe- acordat Rafinăriei Schwechat de Agenţia trom a realizat programe ample de pregătire Europeană pentru Siguranţă şi Sănătatea HSE în toată compania Petrom. Problematica Muncii;abordată a inclus conducerea HSE, manage- 4 Locurile 1 şi 3 la Concursul Green Flower mentul HSE, gestionarea crizelor, auditarea, pentru benzinării în 2006 din Croaţia;investigaţiile HSE, managementul HSE al 4 Premiul pentru sănătate din partea Linz şi contractorilor, raportarea HSE, primul ajutor, Beyrer Consulting acordat AMI Linz pen-comportamnetul prudent la volan şi lecţiile tru realizări excepţionale în promovarea învăţate. Pregătirea a vizat angajaţi de la sănătăţii;toate nivelurile: conducerea de vârf, cadrele 4 Premiul pentru performanţă în domeniul de conducere şi întregul personal, precum şi protecţiei mediului de la Viennese Öko-angajaţii contractorilor. Business-Plan pentru OMV Gas. Sistemul de Management HSE 1
 20. 20. Performanta HSE Sanatate întrebări medicale şi să ofere consiliere. Cât de eficiente sunt măsurile luate de către OMV pentru a se pregăti pentru o posibilă pandemie de gripa? Datorită impactului pe care o pandemie de gripa l-ar putea avea asupra activităţilor OMV, s-a elaborat un plan de criză deta- liat pentru a proteja compania în cazul unei izbucniri. OMV are stocuri de măşti Contribuţia companiei la sănătatea publică şi alte echipamente de protecţie, şi a fost Prof. Michael Kunze, savant şi expert în una dintre primele companii care a dat sănătate publică, Institutul de Medicină angajaţilor inhibitori de neuraminidază, în Socială din Viena special Tamiflu, în scop profilactic. Deaseme- nea, un stoc mare de Tamiflu stă la dispoziţia Cum contribuie OMV la sănătatea publică? tuturor angajaţilor OMV. OMV are un program foarte sofisticat de sănătate a muncii, un model pentru alte În calitate de cadru medical, cum aţi evalua companii din Austria şi din toată lumea. dezvoltarea generală a programelor OMV de Programele de sănătate preventivă cuprind sănătate a muncii? domenii precum dermatologia, urologia, Urmăresc programele OMV de sănătate a managementul greutăţii corporale dar şi muncii de mai bine de un deceniu şi pot spu- îngrijirea medicală şi psihologică de urgenţă. ne că această companie depăşeşte constant Acestea vizează satisfacerea nevoilor cerinţele legislaţiei de sănătate. Permanent angajaţilor OMV oriunde activează compa- introduce noi iniţiative, cum ar fi programul nia. de eliminare a fumatului în diferite locaţii OMV sau campaniile pentru alimentaţia Cum îşi pregateşte OMV personalul pentru sănătoasă. OMV demonstrează real devo- activitati în ţări în care standardele medicale tament când trebuie investit în sănătatea sunt mai scăzute? angajaţilor. Angajaţii trimişi în străinătate sunt mai întâi supuşi unei evaluări medicale şi primesc imunizările necesare. Pentru a se asigura de calitatea facilităţilor de îngrijire medicală lo- cale, medicii de la Viena fac frecvent vizite pe teren iar cadrele medicale de la sediul cen- tral sunt permanent pregătite să răspundă la 20 Sănătate
 21. 21. Managementul sanatatiiPolitica Responsabilitatea organizatoricăConform politicii HSE a OMV, sănătatea Prin comunicarea constantă pe pro-angajaţilor este bun şi resursă de preţ. bleme şi practici de sănătate, experţii OH Promovăm sănătatea angajaţilor noştri prin susţin cadrele de conducere în asumarea îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de lucru responsabilităţii în domeniul sănătăţii fizice, psihologice şi sociale. muncii. Centrul de Sănătate a Muncii se concentrează pe integrarea activităţilor Obiective şi performanţe internaţionale conform nevoilor specifice ale Obiectivul general al managementului diviziilor şi ţărilor, precum şi ale Grupului în Sănătăţii Muncii în OMV este promovarea ansamblu.sănătaţii muncii prin aplicarea la nivelul Gru-pului a standardelor de sănătate, procedu- Pe lânga cerinţele legale pentru OMV ca şi rilor de lucru armonizate şi organizarea de companie, trebuie luată în considerare şi cercuri de sănătate ale angajaţilor. dimensiunea individuală. Responsabilitatea pentru alegerile de stil de viaţă personală, Activitatea echipelor OH în OMV porneşte de cum ar fi obiceiurile alimentare şi fumatul la conceperea stării bune de sanătate fizică ramâne a individului. De aceea, echipele şi psihologică drept element de bază al apti- OMV caută să motiveze toţi angajaţii să tudinii de a munci care trebuie înţeleasă ca joace un rol activ şi în promovarea sănătăţii un complex de potenţial cognitiv, emoţional, personale.motivaţional şi biologic şi este promovată de stima de sine şi o reţea de contacte so- Instruirea şi conştientizareaciale pozitive. Pentru creşterea nivelului de sănătate şi siguranţă ale angajaţilor este esenţială Filozofia echipei OH se bazează pe principiul înţelegerea relaţiei dintre obiceiuri şi promovării sănătăţii angajaţilor şi oferirea starea generală de sănătate. în acest sens, de tratament medical de ultimă oră pen- angajaţii participă în mod regulat la cursuri tru problemele acute de sănătate fizică şi de prim ajutor. În plus, Centrul OMV pentru psihologică sănătatea muncii propune subiecte impor- tante cum ar fi gustările sănătoase la birou, Starea de sănătate a angajaţilor este foarte consultaţiile medicale pentru călătorii, ergo-importantă in politica OMV iar organizaţia de nomia lucrului la calculator, gripa aviară, dar sănătate a muncii depune eforturi constante şi „orele de protecţia muncii” care au loc re-pentru a oferi servicii optime ţintind la stan- gulat şi unde angajaţii primesc informaţii pe darde de sănătate care depaşesc cerinţele teme generale HSE în cadrul unei prezentări minime legale. Pe lângă serviciile medicale de 2 ore. Un proiect special despre îngrijirea clasice, oferim servicii ca fizioterapia şi alte epidermei a oferit angajaţilor informaţii des-tratamente fizice, precum şi prelegeri asupra pre buna protecţie a pielii, punând accent măsurilor de prevenire pentru sănătatea pe expunerea la soare şi la alte substanţe şi musculo-scheletală a angajaţilor funcţie de materiale aferente muncii prestate.nevoi şi locul de muncă. Sănătate 21
 22. 22. Deasemenea, OMV recunoaşte importanţa Proiecte şi activităţi de sănătate ale Grupului SIDA şi abordează această chestiune în siste- OMV mul de management corporativ al sănătăţii. Principalele proiecte din perioada 2005-2006 Standardul corporativ de sănătate precizează includ: ca acest subiect se abordează în cadrul unor 4 Evaluarea infrastructurii, integrarea, programe preventive speciale şi este inclus reorganizarea şi pregătirea de manage- în module generale de pregătire pe pro- ment a medicilor de sănătate a muncii din bleme de sănătate. Unităţile de Sănătate a Muncii Petrom; 4 Introducerea unui nou standard de Pentru echipele medicale internaţionale s-a sănătate care asigură un nivel de ultimă organizat pregatirea profesională la locul oră în toate ţările Grupului; de muncă pentru medicii din diverse locaţii, 4 Concentrarea asupra aspectelor medicale 10 medici participând la o conferinţă despre ale proiectului de pregătire pentru pande- Managementul Sănătăţii şi Productivităţii. mie, cu accent pe gripa aviară; 4 Pregătirea Cercurilor de sănătate la nivel internaţional; 4 Îmbunătăţirea colaborării dintre perso- Realizari în domeniul Sanatatii nalul medical al OMV la nivel internaţional (conferinţe, ziua medicului); Muncii 4 Implementarea unui Serviciu internaţional de asistenţă de urgenţă pentru angajaţii Integrarea Petrom OMV/Petrom care călătoresc. O prioritate pentru Petrom în 2006 a fost dez- voltarea unui concept de îngrijire medicală Pe lângă serviciile comune de sănătate a conform practicilor Grupului OMV iar muncii, s-au implementat diferite servicii punctele de referinţă ce urmează a fi aborda- preventive pentru nevoi specifice, cum sunt: te cuprind: 4 Cercurile de sănătate (proiect pilot pentru 4 Separarea activităţilor medicale în comitetele de sănătate a muncitorilor cu management şi servicii de sănătate management comun în OMV Gaz şi Ex- (sănătatea muncii, prevenţie şi urgenţă); ploare şi Producţie Austria) 4 Înfiinţarea Centrului Petrom de Sănătatea 4 Campanii contra fumatului Muncii; 4 Deschiderea de săli de fitness 4 Standardizarea facilităţilor medicale şi 4 Training pentru sănătatea spatelui realocarea lor în funcţie de riscurile de 4 Programe de somn în special pentru mun- muncă, numărul de angajaţi din zona citorii care lucrează la schimb respectivă, distanţa dintre locul de muncă 4 Programe de vaccinare contra hepatitei, si facilităţile medicale; gripei şi parotiditei epidemice 4 Pregătirea personalului medical a fost deja efectuată şi va continua. Controale medicale generale preventive sunt oferite regulat în spaţiile OMV pentru a mări participarea angajaţilor. S-a acordat o atenţie specială condiţiei fi- zice şi îngrijirii medicale a angajaţilor care lucrează în străinătate. Odată cu creşterea 22 Sănătate
 23. 23. semnificativă a numărului de deplasări a Monitorizarecrescut şi conştientizarea pericolelor spe- Supravegherea sănătăţii şi controalele cifice de sănătate prin activităţi de instru- medicale s-au efectuat în conformitate cu ire şi consultanţă. Astfel, colaborarea cu cerinţele legale şi regulamentele OMV. Ace-organizaţii internaţionale precum OGP este stea constituie baza dezvoltării activităţilor percepută ca fiind foarte eficientă. de promovare a sănătăţii – cum ar fi progra- mul pentru prevenirea tulburărilor de somn În perioada următoare, managementul de pentru muncitorii care lucrează la schimb.sănătate se va concentra pe implementarea completă a Standardului de Sănătate cu Referitor la implicarea acţionarilor OMV, proceduri de lucru standardizate la nivel sănătatea este unul dintre domeniile princi-internaţional pentru serviciile de sănătate pale de implicare a comunităţilor locale.a muncii şi un sistem de Audit al sănătăţii muncii. În plus, implementarea la nivelul întregului Grup a Cercurilor de Sănătate va începe cu programe de pregătire în 2007. OMV Grupul OMV Grupul Clasic Petrom OMV Classic Petrom OMV Indicator 2005 2006Consultaţii medicale (netraumtice) 18.314 86.748 105.062 16.870 86.923 103.793Intervenţie paramedicală 16.261 64.798 81.059 14.728 76.346 91.074Fizioterapie 4.434 5.598 10.032 4.788 4.932 9.720Examene medicale conform legii 1.158 31.557 32.715 1.189 24.546 25.735Vaccinări 5.368 9.456 14.824 5.233 14.870 20.103Programe preventive (participanţi) 1.312 3.418 4.730 1.428 10.540 11.968Pregătire în domeniul sănătăţii (participanţi) 1.885 5.187 6.559 1.527 11.558 12.602Inspecţii la locul de muncă 316 2.923 3.239 370 2.638 3.008Tabel 2: Activităţi de sănătate ocupaţională. (Cifrele raportate cuprinse: 90%, respectiv OMV Austria, OMV Ger-mania şi Petrom).Studiu de caz:Programul de vaccinare împotriva hepatitei Bîn PakistanOMV derulează un program de vaccinare în colaborare cu Agenţia Austriacă pentru contra hepatitei B prin care vor fi vaccinate Dezvoltare (ADA, www.ada.gv.at). Valoarea 9000 de persoane din comunităţile locale (în sa atinge 100.000 USD. În Pakistan, cca. 15 principal femei şi copii). Proiectul a început lucrători din comunitate activează în spaţiile în 2006, are o durată de 3 ani şi este realizat OMV. Sănătate 2

×