Advertisement
PETRO K-English
PETRO K-English
Upcoming SlideShare
SULOVARSULOVAR
Loading in ... 3
1 of 2
Advertisement

PETRO K-English

  1. PETRO KOKUSHTA Lindi në Tiranë në vitin 1943. Në vitet 1957-1962 ka kryer Liceun Artistik “Jordan Misja” (Tiranë), për pikturë. Më pas, në vitet 1964-1969 ka përfunduar ILA për pikturë kavaleti. Menjëherë pas studimeve të larta, në vitin 1970 u emërua pedagog në Katedrën e Pikturës dekorative dhe monumentale në ILA, detyrë në të cilën qëndroi deri në vitin 1987, kohë kur u emërua Sekretar i Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve të Shqipërisë, në seksionin e arteve figurative. Born in Tirana in 1943. During the years 1957-1962 he studied Painting in the Lyceum of Arts "Jordan Misja" (Tirana). Later, in the years 1964-1969 he graduated the Institute of Arts majoring in “cavalette painting”. Immediately after higher studies, in 1970 he was appointed a lecturer at the Department of Decorative and Monumental Painting at the Institute of Arts until 1987, when he took over as Secretary of the Union of Writers and Artists of Albania in the section of figurative arts. Ka marrë pjesë në pothuajse të gjitha ekspozitat më të rëndësishme lokale, jubilare dhe kombëtare, ku ka fituar edhe disa çmime honorifike. Gjithashtu është pjesëmarrës në disa ekspozita ndërkombëtare, kryesisht nëpër Bienalet e kohës së para viteve ’90. Sot krijon i lirë dhe ekspozon në veprimtari kolektive, veçanërisht në edicionet e grupimit artistik “Nëntori”. Krijimtaria e P. Kokushtës kap një diapazon të mirë të gjinive të pikturës si: kompozimi figurativ, portreti, peizazhi, etj. Shumë vepra të tij gjënden sot në fondet e GKA, nëpër galeri të rretheve si edhe në koleksione private dhe institucione shtetërore. He participated in almost all the most important exhibits local, national and jubilees, where he also won several honorary awards. He has also participated in several international exhibitions, mainly in the biennials organized before the '90s. Now he is a freelance and exhibits in different activities, especially in the editions of artistic group "November". The creativity of Petro Kokushta captures a good range of genres of painting such as figurative composition, portrait, landscape, etc… Many of his works are found today in the National Gallery of Arts, in district gallery, as well as in private collections and other state institutions. Në pikëpamje të elementeve të formës artistike, P. Kokushta ka realizuar një pikturë realiste, por me kërkesa dhe prirje të përherëshme drejt një dekorativiteti të dukshëm koloristik, ku ngjyrat e paletës së tij i kanë sjellë pikturës që ka realizuar, një status modern dhe pothuaj jashtë normave të rrepta formale, akademike dhe skolastike. Gjithësesi, në pikëpamjen tematike piktura e Kokushtës nuk mund të dilte jashtë kornizave që kërkoi dhe imponoi koha, kur ai realizoi pjesën më të dendur, por edhe më cilësore të krijimtarisë së tij. In view of the elements of the artistic genre, Petro Kokushta has realised a realistic painting, but with permanent demand and trend towards a significant colourist decor, where his colours pallets have brought his paintings a modern status and almost out of strict formal, academic and scholastic norms. However, Kokushta’s thematic paintings can not go outside the framework imposed by the time when he had the most intense, but also qualitative of his creativity.
  2. Gjatë kohës kur ka qenë pedagog në ILA, P. Kokushta përveç veprimtarisë mësimdhënëse në disiplinat themelore si: piktura, vizatimi dhe kompozimi, ka marrë pjesë në këtë institucion edhe si lektor i lëndëve të teorisë së artit e nëpër veprimtari shkencore në lidhje me artet figurative për procesin e mësimdhënies. Është aktivizuar gjithashtu edhe në shtypin e specializuar dhe periodik të kohës, me artikuj mbi problematikën e arteve të figurës në Shqipëri. During the time when he was lecturing at the Institute of Arts, Petro Kokushta’s activity was teaching in fundamental disciplines: painting, drawing and composition, but he also was a lecturer of theory of art, and in other scientific activities related to fine arts and to the teaching process. He was also active in the periodical specialized press of the time, with articles on issues of fine arts in Albania. Dr. Lulzim Mema
Advertisement