SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Ohjelmistorobotiikka.Design ?
Prosessien muotoileminen.
Tiedolla johtaminen. Tuottavuus.
Avoin tarjous 27.11.2016
- Työkaluja uudistamiseen,
parempaan suorituskykyyn ja
vaikuttavuuteen -
Petri Hakanen
Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen
osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017).
Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja
vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja.
https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen
Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan
kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin.
Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta
sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin.
Kirjoituksiani ja esityksiäni:
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/,
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
Taustaa
Vaikka olen nimennyt tämän esitykseni ”Avoin tarjous”, on tämä
aito tarjous!
Avoimeksi tämän tekee se, että en tätä kirjoittaessani vielä tiedä, kuka sinä
hyvä lukijani olet, kenelle tarjouksen teen ja millaiseen toimintaympäristöön
tämä sovitetaan.
Ei toki ole ihan tavallista, että tarjouksia kirjoitetaan avoimesti verkoille.
Yleensä asioita halutaan pitää ’liikesalaisuuksina’ ainakin suurelta yleisöltä
piilossa. Joku saattaa ajatella, että kilpailija kopioi. Haluan olla nyt
kokeilevasti avoin ja rohkea. Ja kopiointihan on aitoa kehua 
Tämä tarjous on sovitettu olettamaan lähtötilanteesta, johon olen muotoillut
lähestymiskulmia innovoiden siten, että tämä saattaisi jopa sopia – sovittaen
tietenkin todelliseen tarpeeseen ja tilanteeseen.
Katsothan läpi avoimin mielin. – Keskustellaan sitten.
Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia … (1)
 Nyt on esillä mm. tarve objektiivisesti tarkastella prosesseja ja
toimintoja kuten prospektista tarjoukseksi, tilaukseksi, toimitusvaihe,
laskutus ja tuotannon ja toimituksen resursointi. – operatiivinen
suoritus ja johtaminen.
 Kehittämisen näkökulmasta esillä on mm. kysymyksiä tiettyjen
käytössä olevien ohjelmistojen käytön kehittämisestä tai mahdollisesta
korvaamisesta jollain muilla ratkaisuilla. – tarpeet, hyödyt, kustan-
nukset, tulevaisuus.
 Ohjelmistorobotiikka on noussut puheisiin.
 Tiedolla johtamisen kehittäminen on myös esillä.
 Yhtenä mainintana esillä on mm. tarve projektien katteiden seurannan
parantamiselle.
… Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia (2)
 Myös työn ohjauksen tarpeet ovat esillä. Parempi työn ohjaus ja
projektikate liittyvät toisiinsa.
 Tässä vaiheessa kehittämisen ja tarkastelun lähtökohdaksi ei haluta
ottaa ohjelmistoja, tekniikoita, vaan tarkastella toimintaa
kehittämisnäkökulmasta. Mahdolliset tekniikkojen tarkastelut
seuraavat sitten toiminnan kehittämisen tuloksia.
Työn toteutussuunnitelmaa (1)
 Ehdotan ”ensimmäisen vaiheen” työtavoiksi klassista haastattelut +
mahdolliset työpajat.
 Tavoitteena saada haastatteluihin ja työtapoihin hieman uudenlaisia
tarkastelukulmia keskustelun ja ideoinnin lisäämiseksi.
 Keskeisimmät prosessit, työvaiheet, on tärkeää käydä kattavasti läpi
näkökulmista –
a. miten tehdään, mikä toimii,
b. mikä on vaikeaa tai nyt mahdotonta,
c. mikä on yrityksen strategian ja toiminnan kannalta keskeistä.
Työn toteutussuunnitelmaa (2)
 Näissä em. näkökulmissa ei sinällään vielä ole erityisesti uutta
metodia, mutta tämä tarkastelu tuo määrittelyyn prosessilähtöisen
selkärangan.
 Tarkastelukulmat
a. ihminen ja ideat,
b. toiminta/prosessit,
c. strategia/visio ja
d. kehittämistoiminta.
Työn toteutussuunnitelmaa (3)
 Jotta saisimme keskusteluihin mahdollista ”uutta väriä”, voisimme
ottaa tietojohtamisen, tiedolla johtamisen, ohjelmistorobotiikan ja
suorituskyvyn johtamisen näkökulmiin pari seuraavana kuvillakin
hahmottelemaani kehystä.
 Voisimme antaa ajatuksen kulkea prosessiajattelusta hetkeksi myös
”alusta/verkostomalliin” tavoitteena saada uusia ajatuksia prosessiin
ja tiedonhallintaan.
 ”Alusta-ajattelua” tukisimme seuraavien kuvien ajatusta soveltaen.
”Mitä jos yrityksemme toimisi kuin ’alusta’ integraationa eri
toimijoiden, osapuolten, välillä?”
Integraatiot.
Kokemus.
Asiakkaat Kuluttajat
Toimittajat Tuottajat
Käyttäjät
Käyttäjät
LUOTTAMUS
UTELIAISUUS
Kuluttaja-
kokemus
Tuottaja-
kokemus
Integraatiot.
Digiloikka.
Integraatio
Asiakkaat Kuluttajat
Toimittajat Tuottajat
Käyttäjät
Käyttäjät
Älykkäät suotimet. Analytiikka.
Älykkäät suotimet. Analytiikka.
Kehittämisen monet ilmentymät
Design
Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat?
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Strateginen kehittäminen
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Toiminnallinen kehittäminen
@PetriHakanen
http://Strategia.Design
Työn toteutussuunnitelmaa (4)
 Samalla kun prosesseja tarkastellessamme ajattelemme
a. mitä prosessi ja työnkulku tarvitsee ja
b. mitä prosessi ja työnkulku tuottaa,
 voimme miettiä innovoiden
c. mitä jos …
”Mitä jos vanhaa prosessia ei olisi tai voisimme rakentaa
prosessin, työnkulun, täysin alusta, tyhjästä, mitä silloin
osapuolet toisistaan haluaisivat?”
Työn toteutussuunnitelmaa (5)
 Samalla voimme tarkastella prosessien ja työnkulkujen tietotarpeita
ja tietotuotantoa osapuolten näkökulmasta
d. mitä tietoja osapuolesta on ja pitäisi olla ja
e. mistä toisia osapuolia koskevista tiedoista osapuolet voisivat
olla kiinnostuneita, jos tiedot vain kyettäisi osapuolille
tarjoamaan?
 Tiedolla johtamisen, suorituskyvyn johtamisen ja tiedonhallinnan
näkökulmaa syventäisimme vielä soveltaen seuraavien kuvien
ajatuksia tiedon käyttötavoista ja kehittämiseen liittyvistä
menetelmistä.
Tietojohtaminen –
Rakentamisen näkökulmia
Ohjelmistorobotiikka – Prosessikehitys –
Rakentamisen näkökulmia
Työn toteutussuunnitelmaa (6)
Ajatukseni tässä ehdotuksessani on, että ruokimme ihmisten mielikuvitusta
riittävästi, soveltuvasti, eri näkökulmilla,
jotta prosessien tarkastelusta saataisi uutta ideaa ja uudenlaista
näkökulmaa – myös seuraaviin teknisempiin ratkaisuvaihtoehtojen tarkas-
teluihin.
Tarkastelusta poikii tavallisesti uusia liiketoiminta-ideoitakin.
Kesto – laajuus – sisältö
Ehdotan, että tämä ”ensimmäinen vaihe” tarkastelussa suoritettaisi
suoraviivaisesti, niin pian kuin vain mahdollista on -- aikataulu ”lähi-
viikkoina”. Tämä tukee etenemistä hyvin.
Määritystyön laajuus asetetaan yhteensä noin kuuteen (6) konsultin
työpäivään, jonka
hinta on 4.900,- euroa (+ALV) sisältäen laajuuteen soveltuvassa määrin
haastatteluja, mahdollisen työpajan, tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä
Helsingistä Lahteen” –, minun valmistelutyöni ja tulosten dokumentointi-
työt.
Seuraavat vaiheet (1)
Seuraavien vaiheiden tarkan määrityksen jättäisin vielä tässä vaiheessa
avoimeksi. Nämä riippuvat ensimmäisen vaiheen havainnoista ja työn
aikana esille nousseista ideoista ja tiedoista. Etenkin, koska –
Aloitukselle ts. ”ensimmäisen vaiheen” asettamiselle on kaksi yhtä vahvaa
vaihtoehtoa – (a) tietyn fokusalueen kautta aloittaen tai (b) keskittyen
ensin kokonaisuuden tarkasteluun. Joka tapauksessa, ei toista ilman toista;
suosittelen (a+b).
Ensimmäisen vaiheen aikana tulee selkeä kuva etenemispolulle –
tarkentavalle tai laajentavalle käsittelylle, johon avoimena tarjouksena
esitän olevani käytettävissä samoin ehdoin.
Seuraavat vaiheet (2)
Mikäli määrityksissä päädytään jatkamaan ulkopuolisten ohjelmistojen ja
ratkaisujen evaluointiin, esitän niin ikään avoimena tarjouksena työn
”paketointia” kuten edellä tai vaihtoehtoisesti toteuman mukaan.
Edelleen, mikäli määritystyöt ja tarkennukset johtavat
kehittämisprojekteihin, olen käytettävissänne projektimäärittelijänä,
projektin vetäjänä tai oman projektiorganisaationne sparraajana
kehitystyön kuluessa.
Välineet
Ehdotan määrittelyjen valmistelujen ja dokumentoinnin työvälineiksi Ms
Office ohjelmistoja siitäkin syystä, että oletettavasti nämä ovat kaikkien
käytettävissä helposti ilman eri opettelua ja eri lisenssejä. Tarvittaessa
käytettävissäni on muita työkaluja.
Yhteydenpitoon on käytettävissäni useita ohjelmistoja tarpeenne ja
käytäntöjenne mukaisesti.
Voimme tarvittaessa hyödyntää myös ryhmätyötiloja minun lisenssilläni
(SharePoint).
Sinulle ei tule kustannuksia minun käytössäni olevista omista työkaluistani
ja ohjelmistoistani.
Hinta (1)
Edellä mainitun mukaisesti voimme ”paketoida” työn noin kuuden (6)
konsultin työpäivän ja 4.900,- euron (+ALV) vaiheisiin, jotka sisältävät
töiden lisäksi tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –.
Konsultointityön hinta toteumaveloitteisena on 110 euroa per tunti (+ALV).
Minun matkakuluistani ja matka-ajasta – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen”
– esitän kiinteää korvausta 100 euroa (+ALV) per yksi edestakainen matka.
Veloitus työn suorittamiseksi tarvittavien matkojen mukaisesti. – Tämä siis
toteumaveloitteisissa toimeksiannoissa.
Matkakustannuksia ei tule pääkaupunkiseudulla suoritettavasta työstä.
Tähän työkohteeseen mahdollisesti myöhemmin sovittavat lisätyöt tarjoan tällä samalla
hinnoittelulla.
Hinta (2)
Koutsina olen tietyn henkilönne sparraajana hänen kehittämistehtävänsä
tai johtamistehtävänsä tukena. Sovittavat koutsaustapaamiset tahdistetaan
etenemistavoitteiden ja tapahtumien mukaisesti.
Aktiivisessa hankkeessa on hyvä olla vähintään viikoittaisia tapaamisia, jotta
myös minun tuntumani kohteeseen koutsina säilyy tuoreena.
Koutsauspalveluni kuukausihinta on esimerkiksi 1.900 eur (+alv)
toteutettuna ½ päivää joka viikko.
Hinta (3)
Vuokralle, vuokrajohtajana ja/tai konsulttina, vetämään laajempaa
kehittämis-kokonaisuutta, toiminnan uudistamista, tietohallintoa,
tietojohtamista tai esimerkiksi digiloikkaa – määräaikaisella sopimuksella
joko täysiaikaisesti tai osa-aikaisena – sopimuksen ollessa tavallisesti
vähintään muutamia kuukausia; tämäkin taas riippuen tehtävästä.
Vuokrapalveluni kuukausihinta esimerkiksi täysiaikaisella sopimuksella on
10.500–11.900 eur (+alv). Täysiaikaisuus tarkoittaa, että annan 110 %
fokuksestani ja huomiostani ja noin 80 % laskennallisesta ajastani. Asiakas
saa aina tehollista työaikaani. Vastaan itse kaikista työnantajalle kuuluvista
velvoitteista ja kustannuksista kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut,
lomat ja työterveyshuolto.
Laskutus ja maksuehdot
Esitän laskutusta kuukausittain toteutuneen (tai sovitun vaiheistuksen)
mukaisesti siten, että tehdyt työt ja toteutunut työmäärä käsitellään ja
hyväksytetään sinun, asiakkaan, kanssa kalenterikuukauden vaihteessa
ennen laskun lähettämistä.
Maksuaika 21 pv.
Hinnat ovat verottomia hintoja. Hintoihin lisätään voimassa olevien säännösten mukaan arvonlisävero sekä
muut kaupan kohteeseen mahdollisesti kohdistuvat verot, tullit ja muut julkisoikeudelliset maksut.
Muut ehdot
Konsultin alalla yleiset sopimusehdot IT2015 YSE ja konsultointi- ja
asiantuntijapalvelujen toimittamista koskevat erityisehdot IT2015 EAP,
toimintatapoja ja ehtoja soveltaen.
IT2015 sopimusehtoja voidaan haluttaessa käyttää osana sopimuksiamme
Petri Hakanen Oy:n voimassaolevalla käyttöoikeuslisenssillä.
Yhteystiedot ja yritystiedot
Petri Hakanen Oy
Y-tunnus: 2450682-3
Vaniljakuja 1b D 38, 00990 Helsinki
Petri Hakanen
puh. 040 551 9611
sähköposti: petri@hakanen.eu
http://www.hakanen.eu
Ohjelmistorobotiikka.Design ?
Prosessien muotoileminen.
Tiedolla johtaminen. Tuottavuus.
Avoin tarjous 27.11.2016
- Työkaluja uudistamiseen,
parempaan suorituskykyyn ja
vaikuttavuuteen -
Petri Hakanen
http://Robotiikka.Design
http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/
Yhteys
petri@hakanen.eu

More Related Content

What's hot

Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetGoogle vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Perttu Tolvanen
 

What's hot (20)

Tietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 - Petri Hakanen
Tietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 - Petri HakanenTietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 - Petri Hakanen
Tietojohtamisen teemapäivä 9.11.2016 - Petri Hakanen
 
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri HakanenTieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
Tieto johtamisen tukena - Tutkimus (2014) - Petri Hakanen
 
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri HakanenAsiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
Asiakas ja Data Strategia - Tutkimus 2015 - Petri Hakanen
 
Innovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirjaInnovaatiojohtamisen pelikirja
Innovaatiojohtamisen pelikirja
 
Vaikuttamispolku
VaikuttamispolkuVaikuttamispolku
Vaikuttamispolku
 
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
 
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmastaToiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
Toiminnan johtaminen ja kehittäminen asiakkaan näkökulmasta
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Sähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminenSähköisen työpöydän rakentaminen
Sähköisen työpöydän rakentaminen
 
Haaga perho partner haagaperho
Haaga perho partner haagaperhoHaaga perho partner haagaperho
Haaga perho partner haagaperho
 
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-FoorumiSAPSyke Hackathon Y-Foorumi
SAPSyke Hackathon Y-Foorumi
 
Päivän avaus
Päivän avaus Päivän avaus
Päivän avaus
 
Cinews032010
Cinews032010Cinews032010
Cinews032010
 
Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)Gre@gain presentation 0 1 (4)
Gre@gain presentation 0 1 (4)
 
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteetGoogle vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
Google vuonna 2012 ja hakukoneoptimoinnin perusteet
 
Muotoiluajattelu
MuotoiluajatteluMuotoiluajattelu
Muotoiluajattelu
 
Projekti! Mitä olisi hyvä muistaa moiseen ryhtyessä.
Projekti! Mitä olisi hyvä muistaa moiseen ryhtyessä.Projekti! Mitä olisi hyvä muistaa moiseen ryhtyessä.
Projekti! Mitä olisi hyvä muistaa moiseen ryhtyessä.
 
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
Miten rakentaa ajatusjohtajuutta analytiikalla?
 
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
Mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
 
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa. Timo Summa...
Aamiaisseminaari 3.6.: Johdetut projektit julkisessa hallinnossa . Timo Summa...
 

Viewers also liked

Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmatPk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
guestd8c84b
 
Investointilaskelmat
InvestointilaskelmatInvestointilaskelmat
Investointilaskelmat
guestd8c84b
 

Viewers also liked (13)

Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03Talouden perusteet osa 03
Talouden perusteet osa 03
 
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmatPk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
Pk-yrityksen talousjohtaminen, kassavirtalaskelmat
 
Investointilaskelmat
InvestointilaskelmatInvestointilaskelmat
Investointilaskelmat
 
Pamu Aalto-yliopisto
Pamu Aalto-yliopistoPamu Aalto-yliopisto
Pamu Aalto-yliopisto
 
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelijaTulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
Tulevaisuuden johtaja on keskusteleva toisinajattelija
 
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksilleTalousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
Talousjohtamisen perusteita pk-yrityksille
 
Avoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaaliAvoin oppimateriaali
Avoin oppimateriaali
 
Sirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: KirjanpitoharjoitusSirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
Sirpa Jokimaa: Kirjanpitoharjoitus
 
Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02Talouden perusteet osa 02
Talouden perusteet osa 02
 
Talouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuusTalouden perusteet osa 06 kannattavuus
Talouden perusteet osa 06 kannattavuus
 
Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04Talouden perusteet osa 04
Talouden perusteet osa 04
 
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
Johtamisen kehittamisverkosto-yleisesittely-2014
 
Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01Talouden perusteet osa 01
Talouden perusteet osa 01
 

Similar to Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
Sinikka Ahokas
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Mikko Eerola
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Ltd
 
CV_jarno_rekonius_FI_2015_s
CV_jarno_rekonius_FI_2015_sCV_jarno_rekonius_FI_2015_s
CV_jarno_rekonius_FI_2015_s
Jarno Rekonius
 
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
lansisuomenhelmet
 
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Hanna P. Korhonen
 
Inuse seminar 20120911 olava
Inuse seminar 20120911 olavaInuse seminar 20120911 olava
Inuse seminar 20120911 olava
inuseproject
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseen
e0800974
 

Similar to Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen (20)

Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Analytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassaAnalytiikka liiketoiminnassa
Analytiikka liiketoiminnassa
 
Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
Käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntäminen julkisen sektorin liiketoimintap...
 
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalleOpas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
Opas ketterän ohjelmistokehityksen ostajalle
 
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
Digitaalinen HR -akatemia osa 5: Näin aloitat digi-HR:n rakentamisen
 
Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?
Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?
Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?
 
Keskeisiä projektinhallinnan käsitteitä
Keskeisiä projektinhallinnan käsitteitäKeskeisiä projektinhallinnan käsitteitä
Keskeisiä projektinhallinnan käsitteitä
 
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksilleData analytiikkakoulutus pk-yrityksille
Data analytiikkakoulutus pk-yrityksille
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
 
Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21Lean 2015 10-21
Lean 2015 10-21
 
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmäCorporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
Corporate Spirit Cixtranet3 tutkimusjärjestelmä
 
Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013Hankepäivä 05062013
Hankepäivä 05062013
 
CV_jarno_rekonius_FI_2015_s
CV_jarno_rekonius_FI_2015_sCV_jarno_rekonius_FI_2015_s
CV_jarno_rekonius_FI_2015_s
 
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
Hankekoulu presentaatio ryhmä a 13032013
 
Projektitoiminnan ohjaus
Projektitoiminnan ohjausProjektitoiminnan ohjaus
Projektitoiminnan ohjaus
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
 
Johtaja verkossa vuonna 2013
Johtaja verkossa vuonna 2013Johtaja verkossa vuonna 2013
Johtaja verkossa vuonna 2013
 
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
Tulevaisuusveikkaus - Tulokset - Digitaalinen työympäristö -seminaari 2017 - ...
 
Inuse seminar 20120911 olava
Inuse seminar 20120911 olavaInuse seminar 20120911 olava
Inuse seminar 20120911 olava
 
Orientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseenOrientaatio kehittämiseen
Orientaatio kehittämiseen
 

Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

 • 1. Ohjelmistorobotiikka.Design ? Prosessien muotoileminen. Tiedolla johtaminen. Tuottavuus. Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen - Petri Hakanen
 • 2. Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017). Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni: http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/, http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.
 • 3. Taustaa Vaikka olen nimennyt tämän esitykseni ”Avoin tarjous”, on tämä aito tarjous! Avoimeksi tämän tekee se, että en tätä kirjoittaessani vielä tiedä, kuka sinä hyvä lukijani olet, kenelle tarjouksen teen ja millaiseen toimintaympäristöön tämä sovitetaan. Ei toki ole ihan tavallista, että tarjouksia kirjoitetaan avoimesti verkoille. Yleensä asioita halutaan pitää ’liikesalaisuuksina’ ainakin suurelta yleisöltä piilossa. Joku saattaa ajatella, että kilpailija kopioi. Haluan olla nyt kokeilevasti avoin ja rohkea. Ja kopiointihan on aitoa kehua  Tämä tarjous on sovitettu olettamaan lähtötilanteesta, johon olen muotoillut lähestymiskulmia innovoiden siten, että tämä saattaisi jopa sopia – sovittaen tietenkin todelliseen tarpeeseen ja tilanteeseen. Katsothan läpi avoimin mielin. – Keskustellaan sitten.
 • 4. Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia … (1)  Nyt on esillä mm. tarve objektiivisesti tarkastella prosesseja ja toimintoja kuten prospektista tarjoukseksi, tilaukseksi, toimitusvaihe, laskutus ja tuotannon ja toimituksen resursointi. – operatiivinen suoritus ja johtaminen.  Kehittämisen näkökulmasta esillä on mm. kysymyksiä tiettyjen käytössä olevien ohjelmistojen käytön kehittämisestä tai mahdollisesta korvaamisesta jollain muilla ratkaisuilla. – tarpeet, hyödyt, kustan- nukset, tulevaisuus.  Ohjelmistorobotiikka on noussut puheisiin.  Tiedolla johtamisen kehittäminen on myös esillä.  Yhtenä mainintana esillä on mm. tarve projektien katteiden seurannan parantamiselle.
 • 5. … Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia (2)  Myös työn ohjauksen tarpeet ovat esillä. Parempi työn ohjaus ja projektikate liittyvät toisiinsa.  Tässä vaiheessa kehittämisen ja tarkastelun lähtökohdaksi ei haluta ottaa ohjelmistoja, tekniikoita, vaan tarkastella toimintaa kehittämisnäkökulmasta. Mahdolliset tekniikkojen tarkastelut seuraavat sitten toiminnan kehittämisen tuloksia.
 • 6. Työn toteutussuunnitelmaa (1)  Ehdotan ”ensimmäisen vaiheen” työtavoiksi klassista haastattelut + mahdolliset työpajat.  Tavoitteena saada haastatteluihin ja työtapoihin hieman uudenlaisia tarkastelukulmia keskustelun ja ideoinnin lisäämiseksi.  Keskeisimmät prosessit, työvaiheet, on tärkeää käydä kattavasti läpi näkökulmista – a. miten tehdään, mikä toimii, b. mikä on vaikeaa tai nyt mahdotonta, c. mikä on yrityksen strategian ja toiminnan kannalta keskeistä.
 • 7. Työn toteutussuunnitelmaa (2)  Näissä em. näkökulmissa ei sinällään vielä ole erityisesti uutta metodia, mutta tämä tarkastelu tuo määrittelyyn prosessilähtöisen selkärangan.  Tarkastelukulmat a. ihminen ja ideat, b. toiminta/prosessit, c. strategia/visio ja d. kehittämistoiminta.
 • 8. Työn toteutussuunnitelmaa (3)  Jotta saisimme keskusteluihin mahdollista ”uutta väriä”, voisimme ottaa tietojohtamisen, tiedolla johtamisen, ohjelmistorobotiikan ja suorituskyvyn johtamisen näkökulmiin pari seuraavana kuvillakin hahmottelemaani kehystä.  Voisimme antaa ajatuksen kulkea prosessiajattelusta hetkeksi myös ”alusta/verkostomalliin” tavoitteena saada uusia ajatuksia prosessiin ja tiedonhallintaan.  ”Alusta-ajattelua” tukisimme seuraavien kuvien ajatusta soveltaen. ”Mitä jos yrityksemme toimisi kuin ’alusta’ integraationa eri toimijoiden, osapuolten, välillä?”
 • 12. Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat? @PetriHakanen http://Strategia.Design
 • 15. Työn toteutussuunnitelmaa (4)  Samalla kun prosesseja tarkastellessamme ajattelemme a. mitä prosessi ja työnkulku tarvitsee ja b. mitä prosessi ja työnkulku tuottaa,  voimme miettiä innovoiden c. mitä jos … ”Mitä jos vanhaa prosessia ei olisi tai voisimme rakentaa prosessin, työnkulun, täysin alusta, tyhjästä, mitä silloin osapuolet toisistaan haluaisivat?”
 • 16. Työn toteutussuunnitelmaa (5)  Samalla voimme tarkastella prosessien ja työnkulkujen tietotarpeita ja tietotuotantoa osapuolten näkökulmasta d. mitä tietoja osapuolesta on ja pitäisi olla ja e. mistä toisia osapuolia koskevista tiedoista osapuolet voisivat olla kiinnostuneita, jos tiedot vain kyettäisi osapuolille tarjoamaan?  Tiedolla johtamisen, suorituskyvyn johtamisen ja tiedonhallinnan näkökulmaa syventäisimme vielä soveltaen seuraavien kuvien ajatuksia tiedon käyttötavoista ja kehittämiseen liittyvistä menetelmistä.
 • 18. Ohjelmistorobotiikka – Prosessikehitys – Rakentamisen näkökulmia
 • 19. Työn toteutussuunnitelmaa (6) Ajatukseni tässä ehdotuksessani on, että ruokimme ihmisten mielikuvitusta riittävästi, soveltuvasti, eri näkökulmilla, jotta prosessien tarkastelusta saataisi uutta ideaa ja uudenlaista näkökulmaa – myös seuraaviin teknisempiin ratkaisuvaihtoehtojen tarkas- teluihin. Tarkastelusta poikii tavallisesti uusia liiketoiminta-ideoitakin.
 • 20. Kesto – laajuus – sisältö Ehdotan, että tämä ”ensimmäinen vaihe” tarkastelussa suoritettaisi suoraviivaisesti, niin pian kuin vain mahdollista on -- aikataulu ”lähi- viikkoina”. Tämä tukee etenemistä hyvin. Määritystyön laajuus asetetaan yhteensä noin kuuteen (6) konsultin työpäivään, jonka hinta on 4.900,- euroa (+ALV) sisältäen laajuuteen soveltuvassa määrin haastatteluja, mahdollisen työpajan, tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –, minun valmistelutyöni ja tulosten dokumentointi- työt.
 • 21. Seuraavat vaiheet (1) Seuraavien vaiheiden tarkan määrityksen jättäisin vielä tässä vaiheessa avoimeksi. Nämä riippuvat ensimmäisen vaiheen havainnoista ja työn aikana esille nousseista ideoista ja tiedoista. Etenkin, koska – Aloitukselle ts. ”ensimmäisen vaiheen” asettamiselle on kaksi yhtä vahvaa vaihtoehtoa – (a) tietyn fokusalueen kautta aloittaen tai (b) keskittyen ensin kokonaisuuden tarkasteluun. Joka tapauksessa, ei toista ilman toista; suosittelen (a+b). Ensimmäisen vaiheen aikana tulee selkeä kuva etenemispolulle – tarkentavalle tai laajentavalle käsittelylle, johon avoimena tarjouksena esitän olevani käytettävissä samoin ehdoin.
 • 22. Seuraavat vaiheet (2) Mikäli määrityksissä päädytään jatkamaan ulkopuolisten ohjelmistojen ja ratkaisujen evaluointiin, esitän niin ikään avoimena tarjouksena työn ”paketointia” kuten edellä tai vaihtoehtoisesti toteuman mukaan. Edelleen, mikäli määritystyöt ja tarkennukset johtavat kehittämisprojekteihin, olen käytettävissänne projektimäärittelijänä, projektin vetäjänä tai oman projektiorganisaationne sparraajana kehitystyön kuluessa.
 • 23. Välineet Ehdotan määrittelyjen valmistelujen ja dokumentoinnin työvälineiksi Ms Office ohjelmistoja siitäkin syystä, että oletettavasti nämä ovat kaikkien käytettävissä helposti ilman eri opettelua ja eri lisenssejä. Tarvittaessa käytettävissäni on muita työkaluja. Yhteydenpitoon on käytettävissäni useita ohjelmistoja tarpeenne ja käytäntöjenne mukaisesti. Voimme tarvittaessa hyödyntää myös ryhmätyötiloja minun lisenssilläni (SharePoint). Sinulle ei tule kustannuksia minun käytössäni olevista omista työkaluistani ja ohjelmistoistani.
 • 24. Hinta (1) Edellä mainitun mukaisesti voimme ”paketoida” työn noin kuuden (6) konsultin työpäivän ja 4.900,- euron (+ALV) vaiheisiin, jotka sisältävät töiden lisäksi tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –. Konsultointityön hinta toteumaveloitteisena on 110 euroa per tunti (+ALV). Minun matkakuluistani ja matka-ajasta – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” – esitän kiinteää korvausta 100 euroa (+ALV) per yksi edestakainen matka. Veloitus työn suorittamiseksi tarvittavien matkojen mukaisesti. – Tämä siis toteumaveloitteisissa toimeksiannoissa. Matkakustannuksia ei tule pääkaupunkiseudulla suoritettavasta työstä. Tähän työkohteeseen mahdollisesti myöhemmin sovittavat lisätyöt tarjoan tällä samalla hinnoittelulla.
 • 25. Hinta (2) Koutsina olen tietyn henkilönne sparraajana hänen kehittämistehtävänsä tai johtamistehtävänsä tukena. Sovittavat koutsaustapaamiset tahdistetaan etenemistavoitteiden ja tapahtumien mukaisesti. Aktiivisessa hankkeessa on hyvä olla vähintään viikoittaisia tapaamisia, jotta myös minun tuntumani kohteeseen koutsina säilyy tuoreena. Koutsauspalveluni kuukausihinta on esimerkiksi 1.900 eur (+alv) toteutettuna ½ päivää joka viikko.
 • 26. Hinta (3) Vuokralle, vuokrajohtajana ja/tai konsulttina, vetämään laajempaa kehittämis-kokonaisuutta, toiminnan uudistamista, tietohallintoa, tietojohtamista tai esimerkiksi digiloikkaa – määräaikaisella sopimuksella joko täysiaikaisesti tai osa-aikaisena – sopimuksen ollessa tavallisesti vähintään muutamia kuukausia; tämäkin taas riippuen tehtävästä. Vuokrapalveluni kuukausihinta esimerkiksi täysiaikaisella sopimuksella on 10.500–11.900 eur (+alv). Täysiaikaisuus tarkoittaa, että annan 110 % fokuksestani ja huomiostani ja noin 80 % laskennallisesta ajastani. Asiakas saa aina tehollista työaikaani. Vastaan itse kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista ja kustannuksista kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, lomat ja työterveyshuolto.
 • 27. Laskutus ja maksuehdot Esitän laskutusta kuukausittain toteutuneen (tai sovitun vaiheistuksen) mukaisesti siten, että tehdyt työt ja toteutunut työmäärä käsitellään ja hyväksytetään sinun, asiakkaan, kanssa kalenterikuukauden vaihteessa ennen laskun lähettämistä. Maksuaika 21 pv. Hinnat ovat verottomia hintoja. Hintoihin lisätään voimassa olevien säännösten mukaan arvonlisävero sekä muut kaupan kohteeseen mahdollisesti kohdistuvat verot, tullit ja muut julkisoikeudelliset maksut.
 • 28. Muut ehdot Konsultin alalla yleiset sopimusehdot IT2015 YSE ja konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen toimittamista koskevat erityisehdot IT2015 EAP, toimintatapoja ja ehtoja soveltaen. IT2015 sopimusehtoja voidaan haluttaessa käyttää osana sopimuksiamme Petri Hakanen Oy:n voimassaolevalla käyttöoikeuslisenssillä.
 • 29. Yhteystiedot ja yritystiedot Petri Hakanen Oy Y-tunnus: 2450682-3 Vaniljakuja 1b D 38, 00990 Helsinki Petri Hakanen puh. 040 551 9611 sähköposti: petri@hakanen.eu http://www.hakanen.eu
 • 30. Ohjelmistorobotiikka.Design ? Prosessien muotoileminen. Tiedolla johtaminen. Tuottavuus. Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen - Petri Hakanen http://Robotiikka.Design http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/ Yhteys petri@hakanen.eu