Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Romantiken

575 views

Published on

Net 21 uppgift

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Romantiken

 1. 1. Den epok som följer efter upplysningen kallas romantiken. Som en motreaktion mot upplysningsidéerna om det nyttiga, vetenskapliga och förnuftiga betonades under romantiken istället känslornas och fantasins betydelse. ROMANTIKEN 1760-1840
 2. 2. M ånga a v u pplysningstidens författare v ar s a mtidigt j ournalister eller v etenskapsmän. U nder r omantiken förändrades s ynen p å författaren s om n u b lev m er s om en s krivande k o nstnär. Originalitet o ch n yskapande s å gs n u s om n å got p ositivt o ch m an m enade a tt en författare i s itt s krivande i nte b ehövde fö lja n ågra r egler o m h ur en d ikt eller r oman ”borde” v ara u ppbyggd. U nder u pplysningen v ar d et m esta a v l itteraturen s amhällskritisk, o ch d e fa ntasifulla i nslag s o m fa nns h ade ett b estämt s yfte, n ä mligen a tt g öra d et m ö jligt a tt föra fram k ritik m ot k yrka, k ung o ch a ndra m akthavare. U nder r omantiken u tforskar författarna i stället m ä nniskors o l ika k änslor. EN NY SYN PÅ FÖRFATTAREN
 3. 3. Känsla är ett nyckelord under romantiken. Författarna skrev om det gåtfulla, drömmar, religion, historia, skräck, spänning, det övernaturliga, hjältar, fosterlandet, främmande exotiska länder och naturen som en plats för äventyr och upplevelser- mystisk och gåtfull. ROMANTIKENS IDÉER
 4. 4. Nya och populära genrer under romantiken Under romantiken skapar James Fenimore Cooper indianboken med sin berättelse Den siste mohikanen. Walter Scotts historiska romaner blir populära. Under romantiken kom också de första skräckromanerna. Amerikanen Edgar Allen Poe skriver den första detektivberättelsen. I Tyskland samlar bröderna Grimm folksagor med motiv från medeltiden.
 5. 5. Johan Wofgang von Goethe (1749-1832) skrev romanen Den unge Werthers lidanden, som lästes och älskades av många. Många rördes av historien om den unge Werther som blir våldsamt förälskad i Lotte. Eftersom Lotte redan är förlovad har han inget hopp om att få den han älskar, och efter en tid väljer han att ta sitt liv. NÅGRA KÄNDA FÖRFATTARE OCH DERAS VERK: JOHAN WOFGANG VON GOETHE (1749-1832)
 6. 6. Mary Shelley (1797-1851) En av de mest kända skräckberättelserna från den här tiden är Mary Shelleys roman Frankenstein. Romanen handlar om en ung student som blir besatt av frågan ”Vad skapar liv?”. Han stänger in sig i sitt laboratorium, uppfylld av sin idé: att skapa en ny människa genom att ta delar av döda kroppar. När han nästan är på väg att ge upp lyckas han, men han inser snart att han kanske borde ha låtit bli.
 7. 7. En annan känd ”skräckmästare” under romantiken var Edgar Allen Poe, vars ruskiga noveller är populära än idag. Han räknas som en föregångare inom både skräck - och kriminallitteraturen, och man brukar säga att det är han som skapade den första moderna detektivromanen. Poe skrev bland annat novellerna Morden på Rue Morgue, Huset Ushers undergång,Den svar ta katten men även dikter som Korpen och A Dream Within a Dream. EDGAR ALLEN POE (1809-1849)
 8. 8. Den mest bekante vampyren i skönlitteraturen från äldre tid är greve Dracula i Bram Stokers roman från 1897. Den handlar om en ung engelsk advokat som blir skickad till Transylvanien för att hjälpa en ny kund, greve Dracula. Jonathans resa till Transylvanien är fylld av faror, och människor han möter varnar honom för Dracula. Väl framme blir han fånge hos greve Dracula, och först då förstår han att Dracula är en vampyr. BRAM STOKER (1847-1912)
 9. 9. Den kanske mest populäre författaren och diktaren under romantiken i Sverige var Esias Tegnér. Han skrev bland annat Fritiofs saga, som utspelade sig på vikingatiden. Han skrev även fosterländska dikter som Svea och hyllningsdikter till Napoleon som Hjälten, men han skrev också dikter som kritiserade våldets framfart i världen i t ex Det Eviga. En dikt som hyllar de ”eviga” värdena, det rätta, det sköna och det sanna. ESIAS TEGNÉR (1782-1846)
 10. 10. Erik Johan Stagnelius är en svensk poet från romantiken som fortfarande har många läsare. Stagnelius var inte berömd under sitt liv, och han gav heller inte ut särskilt många av sina dikter under sin livstid. Han dog ung, efter ett ensamt liv präglat av sjukdom. Hans dikter har haft stor betydelse för många senare poeter, och när vi läser dem är det ibland svårt att förstå att de är skrivna för tvåhundra år sedan. Näcken och Grymt verklighetens hårda band mig trycka är två av Stagnelius många kända dikter. ERIK JOHAN STAGNELIUS (1793-1823)
 11. 11. Text: Petra Torell Hagström Bilder: Clip Art Fakta och texter hämtade ur: Ess i svenska, Lärobok 2, Natur och Kultur Svenska Direkt 8, Sanoma Utbildning

×