Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Biblioteket som socialt rum

1,560 views

Published on

Föreläsning vid B/I-utbildningen vid Bibliotekshögskoan i Borås13 oktober 2015.
(Missa inte påskäggen eller bonusmaterialet!)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Biblioteket som socialt rum

 1. 1. Biblioteket som rum Högskolan i Borås, 13 oktober 2015 Peter Alsbjer @peterals
 2. 2. Vad ska ske idag? Biblioteken står inför en rad vägval i en förändrad värld och inför framtiden. Vägvalen beror på fundamentala samhällsförändringar, allmänhetens förändrade medievanor och nya – och gamla – förväntningar på service. Vilka trender, verktyg och möjligheter finns inom och utanför biblioteksfältet? Välkommen att tillsammans med mig utforska vad ett bibliotek är 2015 och plocka isär begreppen som definierar ”bibliotek” och rekonstruera biblioteksbegreppet. Vi kommer att utgå från biblioteket som plats, mediernas roll och bibliotekens kompetensbehov.
 3. 3. Dagens upplägg  Vilken roll spelar tidsandan för biblioteken?  När är ett bibliotek ett bibliotek?  Vad kan ett bibliotek användas till?  Vad är det värsta som kan hända?
 4. 4. Först: Presentation  Karlskoga – bibliotekskontorist, 70-talet  Trelleborg – biblioteksassistent, bibliotekarie, 80-talet  Kristianstad – bibliotekskonsulent, 90-talet  Bromölla – bibliotekschef, 90-talet  Örebro – länsbibliotekarie, bibliotekschef, 2000-talet
 5. 5. Varför dekonstruera?
 6. 6. Varför rekonstruera?
 7. 7. Invärld
 8. 8. Närvärld
 9. 9. Omvärld
 10. 10. Vad är ett bibliotek 2015?
 11. 11. Vad är ett bibliotek 2015?
 12. 12. Biblioteket som maktinstitution – kyrkans bibliotek
 13. 13. Biblioteket som maktinstitution – kungens bibliotek
 14. 14. Kompetenser 1748 ”Han måste ha ett ädelt och generöst hjärta som övervinner all girighet, ett som är i stånd att sätta bibliotekets användande högre än egenintresset. Han skall ha en älskvärd attityd till låntagarna och en beredskap att ge dem en god service. Han skall också ha känsla för skönhet, noggrannhet och renlighet. Han måste behärska latin, grekiska, franska, italienska, engelska, spanska samt de övriga bibliska språken. Han måste kunna förstå de nordiska språken och ta sig fram i skrifter på tyska dialekter, medeltidslatin och de slaviska språken. Viktigast är lärdomshistoriska kunskaper. Bibliotekarien skall inte blott känna till författarnamn och titlar på representativa verk och känna till vilka editioner som är bäst. Han skall också kunna visa att han har kunskaper inom alla olika grenar av vetenskapen.” Johan Mattias Gessner
 15. 15. Biblioteket som maktinstitution – politikens bibliotek
 16. 16. Biblioteket som maktinstitution – folkets bibliotek
 17. 17. På biblioteket för inte så länge sen Katalogisering SAB-systemet Kontroll Slutna magasin Kortkataloger Utlåningsdiskar Utländska Nyförvärv Referensavdelningen Detroit Bibliotekarien som allvetare Faxar, skrivmaskiner
 18. 18. Paradigmskifte eller bara tidsanda?
 19. 19. Shift happens
 20. 20. Paradigmskiftet!  Billig och tillgänglig teknik för kommunikation och kunskapsspridning  Kritisk massa av användare  Den globala byn  Nätverk vinner medan auktoriteter förlorar makt  Delaktighet och deltagande belönas  Producenter + konsumenter = Procumenter  Nya medier skapar nya kulturvanor som kräver nya littraciteter  Klassiska prismekanismer utmanas  Postmoderna frihetsvärderingar  Demografiska förändringar  Tillgång till (medier), i stället för ägande (av medier)  ”Content is king and context i queen”
 21. 21. Paradigmskiftet: Exemplet Svenskarna och Internet • Internetanvändarna blir allt yngre • Svenska internetanvändningen bland den högsta i världen • Nya digitala klyftor • Smarta mobiler • Aktiviteterna: mail, Facebook, musik, bilder, gaming, video • Internet i grundskolan
 22. 22. Och vilken påverkan har tidsandan på biblioteken? Det digitala mediesamhällets framväxt Nya informationskällor och informationskanaler Digitalisering Nya och förändrade medievanor Nya krav önskemål och förväntningar Behov av nya kompetenser Nya bibliotek, nya skolor, ny public service etc
 23. 23. Och vilken påverkan har tidsandan på biblioteken?
 24. 24. Eller
 25. 25. Vad är ett bibliotek? Syfte och ändamål 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska…
 26. 26. Vad är ett folkbibliotek? ”…det finns en lång folkbibliotekstradition och konsensus om vad som avses med folkbibliotek. Det kan dock förutsättas att folkbibliotek innefattar för ändamålet lämpliga lokaler belägna i kommunen, varför någon ytterligare precisering i denna del inte behöver införas i lagtexten med anledning av de synpunkter som lämnats…”
 27. 27. Vad är ett folkbibliotek?  6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet.  7 § Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.  Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.  8 § Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förut-sättningar.
 28. 28. Vad är ett bibliotek 2015 och hur kan det användas?
 29. 29. Vad är ett bibliotek? ”Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kultur och inspirerar till att ta del av det. Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek i livets olika skeenden och biblioteken ska ha stöd i lagstiftning och i en nationell biblioteksstrategi.” Svensk Biblioteksförening
 30. 30. Vad är ett bibliotek?
 31. 31. Vad är ett folkbibliotek 2015? Platsen  Hybridbibliotek, Community Centers, Medborgarkontor  (Lågintensiva) Mötesplatser  Kulturhus, Kultur- och fritidscentra  Litteraturhus  Meröppet  Pop-up-bibliotek  Plats för eget skapande och lärande (Maker spaces)  Plats för (oväntade) upplevelser (wow-faktorn)
 32. 32. Men, vad är ett folkbibliotek 2015, då? Folkbiblioteket är en av folket utvald process för att fördela makten över information, kunskap och upplevelser med och mellan människorna i samhället. Peter Alsbjer, 2013
 33. 33. Vad är ett folkbibliotek 2015? Medierna
 34. 34. Vad är läsning? 
 35. 35. Vad är en text?  shaL I compR thee 2 a sumRz dA? Thou art mo luvlE & mo temperate: Rough winds do shAk d darling buds of mA, & sumR's lease hath aL t% sht a D8
 36. 36. Vad är litteratur? Vem är författare?
 37. 37. Vad är en bok?
 38. 38. Vad är ett bibliotek 2015? Sociala kompetenser  Pedagogisk förmåga  Interkulturell kompetens  Ansvaret för den egna lärprocessen  Processinriktat arbetssätt  Empati  Lyssna  Lekfullhet
 39. 39. Vad är ett bibliotek 2015? Tekniska färdigheter  Medie- och informationskompetens  Nya littraciteter, speifiering  IT och mobiler  Programmering  Förmågan att lära av
 40. 40. Vad är framtidens bibliotek? The best way to predict the future is to invent it. Alan Kay 1971
 41. 41. …och vad kan det biblioteket användas till?  Resursdelning  Upplevelser  Praktiskt lärande  Demokrati i praktiken  Utanför ramarna
 42. 42. Resursdelning, kollaborativ ekonomi Kakformar Verktyg Trädgårdsland och fröer Sjukskötare Fiskespön, cyklar, idrottsredskap Skidor och flytvästar Musikinstrument Teleskop, mikroskop Dockor, leksaker Hund Fördomar och yrkesrådgivning
 43. 43. Upplevelser
 44. 44. Socialt lärande
 45. 45. Stöd för demokrati i praktiken.
 46. 46. Bibliotekets kompetenser och tjänster utanför boxen
 47. 47. Vad händer om biblioteken misslyckas?
 48. 48. Vad är det värsta som kan drabba ett bibliotek?
 49. 49. Vad är det värsta som kan drabba ett bibliotek?
 50. 50. Vad är det värsta som kan drabba ett folkbibliotek?
 51. 51. Vad är det värsta som kan drabba ett folkbibliotek?
 52. 52. Vad är det värsta som kan drabba ett bibliotek?
 53. 53. Vad är det värsta som kan drabba ett bibliotek?
 54. 54. Vad är det värsta som kan drabba bibliotekets böcker?
 55. 55. Utmaningarna: Var en del av samhällsbygget!
 56. 56. Utmaningarna: Skapa långsiktiga kärleksrelationer!
 57. 57. Utmaningarna: Marknadsför biblioteket viralt! Använd Youtube! Boktips Book Club
 58. 58. Utmaningarna: Var en del av en rörelse!
 59. 59. Wow!-faktorn
 60. 60. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! T ex Spotify Ursula Poznanski Peter Hoeg Peter Robinson Library Music
 61. 61. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! Tex Pinterest  Books, Libraries and Spotify  Guide Michelin of Libraries  Resources for information Professionals  Kansas City Public Library  Watertown Public Library
 62. 62. Sätt in kompetens, medier och plats i nya sammanhang! T ex Scoop.it The Future Librarian Tennessee Libraries Bibliotek i norsk media og fagpresse Peters Online eller flatline
 63. 63. Det är folkbibliotekens adaptiva förmåga som gör att de fortfarande efterfrågas. ”Det är inte den starkaste av en art som överlever, ej heller den intelligentaste utan den som bäst anpassar sig till förändring."
 64. 64. En del dinosaurier överlevde på grund av sin flygförmåga
 65. 65. Tack för mig! Slideshare: http://www.slideshare.net/Peteral/ Blogg: http://peterals.wordpress.com Facebook https://www.facebook.com/Peter- Alsbjers-blogg-270657636280870/ Twitter: @peterals
 66. 66. Bonus: Skapa en rörelse och samverka!
 67. 67. Bonus: Våga testa ny teknik

×