Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Stilstand is achteruitgang - Identiteitsmarkers van Kerkplantingen

694 views

Published on

Mark van Leeuwen 2012 - Missionaire Master TU Kampen
Onderzoek naar pioniersplekken in Amsterdam en hun gereformeerde identiteit.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Stilstand is achteruitgang - Identiteitsmarkers van Kerkplantingen

 1. 1. Mark van Leeuwen Missionaire Master TU Kampen 2012Beschrijving en analyse van de identiteit van enkele pioniersgemeentenbinnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaaktSTILSTAND ISACHTERUITGANG
 2. 2. Doelstelling onderzoekBeschrijving en analyse van de identiteit van enkelepioniersgemeenten binnen de GereformeerdeKerken vrijgemaaktOnderzoeksvraag • Operationaliseren van het begrip ‘gereformeerd’:Hoe geven wat is het?pioniersgemeenten • Toetsing van dit instrument inbinnen de GKv de praktijkinvulling aanhet begrip ‘gereformeerd’? Onderzocht in 4 kerkplant-projecten • De Aker Amsterdam • De Brug Venlo • Het Kruispunt Maastricht • Stroom Amsterdam
 3. 3. Wat is gereformeerd? (1 van 2) Fase 1 inhoud / opbouwUit de belijdenissen 1.Onderzoek van belijdenis en literatuur naar begrip ‘gereformeerd’1) De eenheid en katholiciteit van de kerk2) De cruciale rol van Jezus Christus 2.Visie/beleid én de samenkomsten3) De centrale plek van het Woord van God onderzocht mbv4) Het belang van doop en Avondmaal uitkomst bij 1)5) De kerkelijke tucht6) De drie ambten 3.Interview7) Gods soevereine verkiezingsplan leidinggevenden8) Kerk-zijn: verbonden zijn met Jezus Christus en met elkaar 4.Enquête9) Menselijke regels in de kerk mogen niet belangrijker deelnemers worden dan de regels van Christus
 4. 4. Wat is gereformeerd? (2 van 2) inhoud / opbouwGezien de literatuur… 1.Onderzoek van belijdenis en literatuur naar begrip ‘gereformeerd’1) Jezus Christus als eerste en hoogste loyaliteit2) De eenheid in Jezus Christus 2.Visie/beleid én de samenkomsten3) Doorgaande bezinning op de kerk: onderzocht mbv ‘ecclesia reformata semper reformanda’ uitkomst bij 1)4) De kerk bevindt zich naar haar aard in een spanningsvolle paradox (Gods werk/mensenwerk) 3.Interview5) Verbondsdenken: kerk-zijn leidinggevenden in 1e plaats werk van God en niet actie van de mens6) Kerkregering door de ambten en kerkelijke vergaderingen 4.Enquête deelnemersGebruikte literatuur…Nederland: J. Hoek, A.L.Th de Bruijne en W. van ‘t SpijkerAmerika: Wallace M. Alston jr.
 5. 5. Profiel van de vier onderzochte kerkenDe Aker / A’dam Kruispunt / Maastricht• Moederkerk: GKv Tituskapel • Ooit dochterkerk van de GKv Christenen van allerlei verschillende Brunsum-Treebeek. achtergronden • Voornamelijk leden GKv• ± 40 belijdende leden (in wijk) • ± 110 leden (tussen de 35 en 45• Partnerschap met GKv kerkverband doopleden) verspreid wonend in de• Predikant: Willem Griffioen stad en in België • Predikant: Jacob GlasDe Brug / Venlo Stroom / A’dam• Kerk resultaat van missionaire werk in • Moederkerk GKv Oosterparkkerk Limburg, zelfstandig in 1997 • Ontstaan in 2003 en sinds 2006• ± 95 leden (waarvan ± 40 doopleden) worden er samenkomsten gehouden• verspreid wonend over Noord Limburg. • Ongeveer 110 betrokkenen• voornamelijk leden uit GKv • Een stadsgemeente, gemengd publiek• Predikant: Johan Schelling • Gemeente functioneert zelfstandig • Voorganger Martijn Horsman
 6. 6. Wat is de identiteit van deze kerken? (1 van 4) Fase 2 inhoud / opbouwt.a.v. Visie en beleid - Samenkomsten 1.Onderzoek vangezien de ‘gereformeerde markers’? belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerdDe Aker 2.Visie/beleid én deSterke kanten samenkomsten• Focus op Jezus Christus (cat.1) onderzocht m.b.v.• Het gezag van de Bijbel (cat.2) uitkomst MARKERS• Wederkerige relatie God en mens, God eerst (cat.3) 3.InterviewAnders: leidinggevenden• vrouwelijk leiderschap,• visie op doop 4.Enquête• Bijzondere werk van de Geest deelnemers
 7. 7. Wat is de identiteit van deze kerken? (2 van 4) inhoud / opbouwt.a.v. Visie en beleid - Samenkomsten 1.Onderzoek vangezien de ‘gereformeerde markers’? belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerdVenlo 2.Visie/beleid én desterke kanten samenkomsten• Focus op Jezus Christus (cat.1) onderzocht m.b.v.• Noodzaak van ontwikkelen eigentijdse kerkvormen uitkomst MARKERS (cat.4) 3.InterviewAnders leidinggevenden• Nauwelijks • Het soort liederen in de dienst: alleen Opwekking 4.Enquête • Besluit vrouwelijke preeklezer: niet ingevoerd deelnemers
 8. 8. Wat is de identiteit van deze kerken? (3 van 4) inhoud / opbouwt.a.v. Visie en beleid - Samenkomsten 1.Onderzoek vangezien de ‘gereformeerde markers’? belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerd‘Het Kruispunt’ Maastricht 2.Visie/beleid én deSterke kanten samenkomsten• Alle vier categorieën duidelijk terug: Jezus Christus, onderzocht m.b.v. Bijbel, Gods initiatief, hervorming van de kerk uitkomst MARKERSAnders 3.Interview• Nauwelijks leidinggevenden • Eén kerkdienst per zondag sinds april 2012 • Samenkomst zelf is wat uitgebreider 4.Enquête deelnemers
 9. 9. Wat is de identiteit van deze kerken? (4 van 4) inhoud / opbouwt.a.v. Visie en beleid - Samenkomsten 1.Onderzoek vangezien de ‘gereformeerde markers’? belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerd‘Stroom’ Amsterdam 2.Visie/beleid én deSterke kanten samenkomsten• Gemeenschap rondom Jezus (cat.1) onderzocht m.b.v.• Hervorming van de kerk (cat.4) uitkomst MARKERSAnders: 3.Interview• Vrouwelijk leiderschap leidinggevenden• Vormgeving van diensten: meest vergaand anders dan gebruikelijk in GKv 4.Enquête deelnemers
 10. 10. Fase 3: De leiding van de gemeenten Hoe gaan ZIJ om met begrip gereformeerd?Interviews aan de hand van zeven vragen over:1. De essentie van kerk-zijn2. Omschrijving van begrip ‘gereformeerd’3. De waarde van de gereformeerde traditie4. Typering van de gemeente en haar ontwikkeling5. Plek van de gereformeerde belijdenis6. Betekenis van het kerkverband7. Boodschap aan de bestaande kerken
 11. 11. Interviews (1 van 1) Fase 3 inhoud / opbouwDe uitslagen… 1.Onderzoek van belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerd1.Kerk-zijn: bijdrage leveren aan de samenleving 2.Visie/beleid én de2.Gereformeerd: samenkomsten a) respect voor rijke erfenis (2) onderzocht m.b.v. b) dood woord, gaat om de inhoud: de genade (2) uitkomst MARKERS3.Gereformeerde traditie: grote waardering 3.Interview leidinggevenden4.Typering eigen gemeente:a)Identiteit zit meer in wat ze doet (2) 4.Enquêteb)Identiteit zit meer in wie ze is (2) deelnemers5. Gereformeerde belijdenissen: functioneren impliciet6. Kerkverband: speelt een belangrijke rol
 12. 12. Boodschap aan de bestaande kerken(door de leiders van de vier kerkplantingen1. neem voorgeschiedenis projecten serieus en geef duidelijkheid over de ruimte2. laat als kerk merken dat het leven van zondag tot en met zaterdag één geheel is en voer dat door in de vormen en de inhoud van kerkdiensten3. denk als kerken (bestaand en nieuw) meer gezamenlijk na over de toekomst4. maak gebruik van lessen die geleerd zijn in nieuwe gemeenten
 13. 13. Enquete onder leden (1 van 2) Fase 4 inhoud / opbouwDe opzet 1.Onderzoek van belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerdOnderzoeksinstrument enquête op 4 velden1. Bijbel (gezag en betrouwbaarheid) 2.Visie/beleid én de samenkomsten2. Genade (weg van geloof) onderzocht m.b.v.3. Verbond (kinderdoop) uitkomst MARKERS4. Ambt (plek van vrouw en charisma/ambt) 3.Interview leidinggevenden 4.Enquête deelnemers
 14. 14. Enquete onder leden (2 van 2) Fase 4 inhoud / opbouwDe uitslagen 1.Onderzoek van belijdenis en literatuur naar begrip gereformeerd1. Bijna 75% betrokkenen: Bijbel is belangrijk en gezaghebbend 2.Visie/beleid én de2. Bijna 60%: afhankelijk van God in ‘t geloof samenkomsten onderzocht m.b.v.3. Grote waardering voor de kinderdoop uitkomst MARKERS 1. 90% wil geloofs- / volwassendoop legitieme plek geven naast gezins- / kinderdoop) 3.Interview leidinggevenden4. Het ambt krijgt een hoge waardering van een ruime meerderheid (64%) 4.Enquête 1. van 76% moet de vrouw deelnemers een zichtbare rol gaan spelen in de leiding
 15. 15. Conclusies uit het onderzoek• ‘Gereformeerd’ breed en dynamisch begrip• Deze 4 gemeenten zijn herkenbaar als gereformeerde kerken in visiedocumenten én samenkomsten• Bij de leiding heerst breed grote waardering voor de geformeerde traditie• De deelnemers tonen veel verwantschap met gereformeerde belijden
 16. 16. Aanbevelingen uit het onderzoek• GKv moet aantal gereformeerde categorieën durven vaststellen• Dit onderzoek uitbreiden naar alle pioniersgemeenten binnen de GKv en naar bestaande gemeenten• De pioniersgemeenten leggen belangrijke theologische discussies bloot: • verhouding gezins- en geloofsdoop, • vrouwelijk leiderschap in de kerk • het werk van de Geest.
 17. 17. Highlights uit Mijn conclusieStilstand is achteruitgang Dat hangt er sterk vanaf hoezijn GKv-plants gereformeerd? wat je ‘gereformeerdeDe ‘markers’ van Mark van Leeuwen zijn identiteitsmarkers’ vindt.zowel zorgviuldig gekozen als nog te‘arbitrair’ En daar wordt in de GKv zeerVerder onderzoek aan de TU Kampen (maar verschillend over gedacht.ook bij de Unie van Baptisten, meen ik) Daardoor is de beoordelingprobeert deze ‘markers’ beter en nogzorgvuldiger in kaart te brengen. van GKv-plants ook divers.Stefan Paas deed een poging door eenvolgorde aan te brengen… Apostolicum > Belijdenis t.a.v de wereld Peter Wierenga Belijdenissen > Afbakening t.a.v. kerken Adviseur gemeenteopbouw, evangelisatie Kerkordeningen > Interne afspraken & kerkplantingVRAAG: OP welk niveau zoek je ‘markers’? p.wierenga@centrum-g.nl PeterWiereng P.S. Lastig voor discussie: Veel vrijgemaakten duiden woord gereformeerd synoniem aan vrijgemaakt  linkedin.com/in/peterwierenga centrum-g.nl

×