Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Artikel: Energie beheren in Industrie 4.0

116 views

Published on

Dit artikel verscheen in het septembernummer van het magazine EcoTips.
Lees waarom energiebeheer op een industriële site zo complex is, hoe de juiste hulpmiddelen een uitkomst bieden - en waarom die onlosmakelijk verbonden zijn met Industrie 4.0
=======
This article appeared in the September issue of EcoTips. It explains why energy management on industrial sites is so complex and how the right tools help tackle this complexity. They help you get on top of all energy data and energy flows - and firmly embed energy management as a part of Industry 4.0.

Published in: Software
  • Login to see the comments

Artikel: Energie beheren in Industrie 4.0

  1. 1. TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS ecoTips 18.03 - Jaargang 23, nummer 3 (jul/aug/sept 2018) Mensen weten te weinig over ethisch sparen en beleggen SDG's in Belgische bedrijven: soms een zegen, soms een vloek Circulaire aankopers en leveranciers ontmoeten elkaar Bedrijf & Maatschappij
  2. 2. hierdoor een heel ander energieverbruik laten zien afhankelijk van de batch die er op dat moment doorheen gaat. Bovendien zijn er vaak dode momenten die telkens in tijdsduur verschillen. Daardoor kunnen energiestromen niet doorgrond worden zonder ze permanent in verband te brengen met de productiestromen van het moment. Tot slot speelt ook de permanente evolutie van een productie-installatie een grote rol. Uitbreidingen of aanpassingen veranderen sowieso het verbruikspatroon en mogelijk ook de productiestromen zelf. Hierdoor worden eerder opgestelde verdeelsleutels achterhaald of zelfs irrelevant. Ook minder ingrijpende wijzigingen – zoals het ontdubbelen van meters om verschillende installaties meer fijnmazig op te volgen – kunnen al verschuivingen in de toewijzing met zich meebrengen. Energiemodellering als antwoord De drie punten hierboven, kunnen we aanpakken door energiemeters niet langer als losse elementen in een spreadsheet te benaderen. De sleutel zit immers in de samenhang tussen elke meter en het productieproces enerzijds; en die tussen de meters onderling anderzijds. Zo wordt elke meting de uiting van een energiestroom die ergens zijn oorsprong heeft en met een bepaald doel wordt ingezet. Om terug te komen op het voorbeeld van de WKK, kan een elektriciteitsverbruik door een pomp dan meteen in verband gebracht worden met een gasverbruik dat door een andere meter elders in de fabriek – mogelijk zelfs in een andere afdeling – wordt geregistreerd. In de praktijk betekent dit dat we niet alleen alle meetwaarden moeten opslagen en tonen, maar dat we ook het model met de logische samenhang tussen de meters moeten expliciet maken. Dit model specifieert voor elke meter wat hij precies meet; bij welke installatie hij geplaatst is; vanuit welke meters zijn inputs komen en naar welke meters zijn outputs stromen. Het is in zekere zin een vertaling van de fysieke (productie)stromen naar energiestromen. Deze modellering vereist nogal wat proceskennis en vaak zijn er enkele rondes van aanpassingen nodig voor het model helemaal op punt staat. Toch is dit geen onoverkomelijke opgave. De basisstructuur van zulke energiemodellen is generiek en bekend. Bovendien komen veel installaties op meerdere plaatsen voor, zodat dezelfde patronen van productie- en energiestromen telkens terug opduiken. Het is duidelijk dat de vertrouwde spreadsheet niet langer voldoet. Een volwaardig energiemanagementsysteem – mét de mogelijkheid om de energiestromen te modelleren – dringt zich op. Dit is een onontbeerlijke tool om energie op te volgen, toe te wijzen en te optimaliseren doorheen het bedrijf. De komende jaren zal dit steeds meer gemeengoed worden, net zoals ERP of CRM-systemen vandaag niet meer weg te denken zijn uit een moderne fabriek. Nu Industrie 4.0 aan een opmars bezig is en er vaak nog andere digitaliseringsprojecten lopen, zou het een logische reflex moeten zijn om ook energiebeheer mee te nemen. De vertrouwde spreadsheet voldoet niet langer; gedetailleerde energiemodellering is nodig Source node Water grid connection Source node Natural gas grid connection Source node Wind turbine Source node Electricity grid connection Distribution node Water Sink node Building project line 3 Sink node Building project line 2 Sink node Building project line 1 Distribution node Natural gas Distribution node Electricity Conversion node Hot water boilers Conversion node Hot water Conversion node Combined heat power De druk op de industrie om energieverbruik, kosten en uitstoot terug te dringen blijft hoog. Tegelijkertijd zijn de voor de hand liggende projecten grotendeels uitgevoerd en zal verdere verbetering steeds meer vertrekken van een gestructureerd energiebeheer. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, waarbij een solide energieboekhouding en aangepaste software-ondersteuning onontbeerlijk worden. Zo wordt energie onlosmakelijk deel van Industrie 4.0 – en een strategisch aandachtspunt voor elke bedrijfsleider. Energiebeheer wint aan belang D ezer dagen is ‘energie’ beladen met grote ambities. Europa noemt energie in haar Horizon 2020 plan als één van de vier grote societal challenges. In Vlaanderen staat het prominent bij de transitieprioriteiten. Essenscia beschouwt het al jaren als één van de speerpunten voor de chemische industrie. Het doel is steeds een combinatie van lager verbruik en lagere emissies; het terugdringen van de kosten; en inspelen op nieuwe technologieën. Deze ambities zijn de afgelopen vijftien jaar consequent doorvertaald naar burgers en bedrijven. In de industrie hebben maatregelen zoals emissiehandel, auditconvenanten en EBO, geleid tot een massa energie-efficiëntieprojecten – van relightings over het isoleren van leidingen tot het installeren van frequentiegestuurde pompen of compressoren met warmterecuperatie. Hierdoor is de groei van het totaal energieverbruik in de industrie afgeremd, terwijl de productie spectaculair toenam. Vandaag is de uitdaging verschoven. De druk om verbruik, uitstoot en kosten te beheersen is er nog steeds – en neemt zelfs toe – terwijl het laaghangend fruit geplukt is. De meest voor de hand liggende ingrepen zijn uitgevoerd en losse projecten leveren niet meer dezelfde spectaculaire returns. Verdere winsten zullen dan ook moeten komen van een systematische, volgehouden inspanning om doorheen heel het bedrijf de aankoop, opwekking, omzetting en verbruik van energie te optimaliseren. Projecten komen niet meer ad hoc op, maar worden heel gericht geïdentificeerd, op elkaar afgestemd en opgevolgd. Hier staat tegenover dat de resultaten structureel zijn: jaarlijks weerkerende besparingen van vijf tot tien of zelfs vijftien procent op de kosten. Een absolute basisvereiste voor dit soort energiebeheer is dat verbruiken en kosten moeten kunnen toegewezen worden aan de juiste kostenplaatsen. Alleen door energie toe te rekenen aan afdelingen, processen, machines en – uiteindelijk – afgewerkte producten, kunnen we zoeken naar de onderliggende oorzaken van inefficiënties en afwijkingen. Bovendien biedt het een manier om budgetten correcter op te stellen en zo gericht te sturen op energieprestaties. Complexe data Hier knelt het schoentje in de context van een industrieel bedrijf. Zelfs met massaal veel energiemeters en gelogde data, blijft het opvolgen en toerekenen van energie veel complexer dan in pakweg een kantoorgebouw of een hotel. In de meeste gevallen grijpt men dan ook terug naar eenvoudige verdeelsleutels en grove benaderingen – met tot gevolg dat er eigenlijk blind gevlogen wordt. Er is waarschijnlijk geen enkele andere kostenpost in het bedrijf die zoveel belang heeft en zo weinig begrepen wordt. Er zijn drie redenen waarom energie- beheer op een industriële site zo lastig is Eerst en vooral is het web aan energiestromen in een fabriek bijzonder uitgebreid en verweven. Elektriciteit en gas worden gewoonlijk ingekocht. Warmte – onder de vorm van stoom, koelwater, thermische olie – en perslucht worden zelf opgewekt, al dan niet met eigen biomassa. Zelfs de alomtegenwoordige WKK is een omzetting van één stroom (gas) in twee andere (warmte en elektriciteit). Al die opwekkingen en omzettingen hebben een bepaalde efficiëntie en een kostenplaatje. Elke verbruiker moet daar uiteindelijk een deel van dragen – en dus moet het verbruik teruggerekend worden naar alle inputs die daarvoor nodig zijn geweest. De tweede reden ligt bij de wisselende productiestromen. Lijnen worden omgeschakeld om verschillende producten te verwerken. Dezelfde installatie kan Tekst: Peter Verboven, Condugo Peter Verboven, Condugo: Nu Industrie 4.0 aan een opmars bezig is en er digitaliseringsprojecten uitgerold worden, zou het een logische reflex moeten zijn om ook energiebeheer hierin mee te nemen De complexiteit van het energievraagstuk in bedrijven maakt energiemodellering nodig Energie beheren in Industrie 4.0 Er is waarschijnlijk geen enkele andere kostenpost in het bedrijf die zoveel belang heeft en zo weinig begrepen wordt, als de kostenpost energie circulaire economie, ecofinance, materialen, mvo - ecoTips 18.3 1918 ecoTips 18.3 - circulaire economie, ecofinance, materialen, mvo
  3. 3. 65 euro voor een abonnement op dat betekent: 4 keer per jaar een gedrukt magazine in de bus onbeperkt online toegang tot het magazine 10 keer ecoTips Bizznews 4 members, met extra artikels en reportages 11 keer ecoTips Bizznews 4 all 1 gratis toegang tot een ecoTips Bizzclub voor 1 persoon, (waarde 60,5 euro) Maak jouw abonnement nu in orde via ecotips.org ecoTips wordt gemaakt met het budget dat we krijgen van onze abonnees, onze adverteerders en onze vrije bijdragers. Die laatsten doen een vrije bijdrage omdat ze goeie journalistiek over duurzaam ondernemen belangrijk vinden. Jij ook? #maakmeehetverschil 25april-mei 2016 | 2 Dat kan! Word ecoTips-abonnee. Dat kan! Word ecoTips-abonnee. JE KRIJGT:  6 x per jaar ecoTips in de bus  leuke acties en wedstrijden  elke 14 dagen een e-nieuwsbrief  de laatste info meteen online via milieumagazine.be, onze Facebook en Linked In pagina Voor maar 65 euro, incl. BTW! VAN DE LAATSTE TRENDS IN DUURZAAMHEID? bonneer je nu via milieumagazine.be/abonnement 25april-mei 2016 | 2 Dat kan! Word ecoTips-abonnee. Dat kan! Word ecoTips-abonnee. JE KRIJGT:  6 x per jaar ecoTips in de bus  leuke acties en wedstrijden  elke 14 dagen een e-nieuwsbrief  de laatste info meteen online via milieumagazine.be, onze Facebook en Linked In pagina Voor maar 65 euro, incl. BTW! VAN DE LAATSTE TRENDS IN DUURZAAMHEID? bonneer je nu via milieumagazine.be/abonnement TRENDS in SUSTAINABLE BUSINESS

×