Charismatic leadership

3 2 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t
P E T E R U L Č I N
E X E C U T I V E & B U S I N E S S C O N S U L T I N G
Charismatičtí lídři jsou
vnímáni jako novodobí
korporátní supermani;
hrdinové a zachránci, kteří
dokážou namotivovat lidi
k dosažení cílů, pozvednout
organizace v krizi
a nakopnout upadající
morálku zaměstnanců.
Nicméně, co s lídry, kteří své
charisma zneužívají ve svůj
prospěch?
Charisma je talent, který zahrnuje
schopnost odkomunikovat pocity
a emoce tak, abychom ovlivnili
okolí. Dosažení charisma je jeden
ze základních předpokladů efektiv‑
ního leadershipu.
Charisma a leadership
Charismatičtí lídři jsou výjimečně
expresivní lidé, kteří využívají své
řečnické schopnosti na ovlivnění,
přesvědčení a mobilizaci svých přívr‑
ženců. Pro dosažení stanovených cílů
dokážou pro své následovníky vytvá‑
řet vize a hlubší smysl i misi v práci.
Oplývají vnitřní energií, odhodlanos‑
tí, intelektem, efektivními verbálními
dovednostmi a silnými ideály.
Charismatičtí vůdci jsou schopni
vykonstruovat jasný obraz nekon‑
čících možností a toho, kde a kým
byste měli být. Vysoká sebedůvěra
jim navíc pomáhá překonat i těžké
situace v době úpadku či krize. Je‑
jich síla a vliv pomáhají následovní‑
kům k tomu, aby se s nimi dokázali
identifikovat a aby více důvěřovali
nejen jim, ale také sobě. Svým jed‑
náním tak zvyšují hrdost podříze‑
ných a získávají jejich respekt.
Skvělým příkladem charismatic‑
kého lídra je bývalý americký prezi‑
dent Ronald Reagan, který podle
výzkumníků patří mezi nejcharis‑
matičtější prezidenty USA. Ronald
Reagan byl označován jako skvělý
komunikátor, který během svých
projevů používal množství metafor
a symbolů na projevení ideologické
vize celému světu. Jeho slavný pro‑
jev u Braniborské brány v červnu
1987 o Berlínské zdi zněl: „Pojďte
k této bráně! Pane Gorbačove,
otevřete tuto bránu! Pane Gorbačo‑
ve, strhněte tuto zeď!“ Otevřením
a stržením zdi tak předestíral svou
vizi o úpadku komunismu a mo‑
tivoval svět ke skončení studené
války.
VNímá rozdíl mezi
úspěChem a prohrou
Organizace v čele s charismatickým
lídrem vede ke zvýšené motivaci,
Charismatický
leadership: spása
firmy, či zatracení?
32-35_MR10.indd 32 11.10.2016 14:06:19
3 3m o d e r n í ř í z e n í ř í j e n 2 0 1 6 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t
výkonu, rozvoji podřízených i jejich
satisfakci s prací.
1. Motivace
Charismatičtí lídři mají vliv
na rozšiřování potřeb zaměst‑
nanců, jakož i na vytyčování cílů
u podřízených. Lidé vedení chari‑
smatickým lídrem mají vysokou
úroveň sebedůvěry i motivace.
Podřízení jsou kromě toho namo‑
tivováni natolik, že vykazují zvý‑
šený pracovní výkon, dělají kroky
navíc a mají extra přístup.
2. Morální rozvoj
Charismatičtí vůdci morálně
pozvedají podřízené a vytvářejí
shodu mezi hodnotami organizace,
lídrem i zaměstnanci. Mají sílu
vytvářet kolektivní orientaci. To
znamená, že lidé se přenesou přes
individuální plány a cíle a budou
pracovat ve prospěch týmu a or‑
ganizace.
3. Nezávislost
Charismatický leadership podněcuje
selfmanagement i rozvoj pracov‑
níků. To pro podřízené vytváří
prostředí vhodné pro inovace,
kreativitu a nezávislost v myšlení
a rozhodování.
4. Nábor podřízených a talentů
Lidé jsou přitahováni k organiza‑
ci s úspěšným a charismatickým
lídrem. Potenciální kandidáti
s talentem si při rozhodování, pro
kterou firmu pracovat, zvolí tu, kde
je vedení firmy postavené na charis‑
matickém leadershipu.
dá se Charisma
Naučit?
Výzkum ukazuje, že lídři na všech
úrovních mohou být trénováni,
aby se stali charismatičtějšími.
Nejčastější a nejefektivnější meto‑
dou je technika budování dojmu
(impression management). Při této
technice si lídr buduje svůj image
v očích podřízených a okolí. To
zahrnuje používání humoru, aby se
prolomily ledy a došlo ke sblížení
se s okolím, dále k budování image ▶
patří upřímný zájem o podřízené
a správné kladení otázek. Získá‑
vání informací slouží následně
k podávání informací tak, aby
skupina, na kterou je komunikace
zacílená, dospěla ke společnému
závěru, nebo udělala to, co se od ní
žádá. Impression management
pomáhá lídrovi vytvářet dojem, že
je kompetentní, a zvyšuje posluš‑
nost i oddanost pracovníků jeho
leadershipu. Používání této taktiky
je pro charismatického lídra často
prostředkem k tomu, aby byl inspi‑
rací podřízených k přijetí a usku‑
tečňování vizí.
zNeužití
CharismatiCkého
leadershipu
Charismatičtí lídři vytvářejí nebo
tvarují vnímání světa pro své
přívržence. To znamená, že doká‑
žou vykonstruovat svět, ve kterém
chcete žít. Avšak co v případě, kdy
tato uměle vykonstruovaná realita
a vize je zavádějící či nerealistická?
Výzkum 150 charismatických lídrů
z korporátního prostředí ukazuje
toto:
1. Zneužívání moci
Mnozí charismatičtí vůdci zneu‑
žívají své dominantní postavení
k autoritativnímu stylu řízení lidí
a svým vlastním účelům. Moc je
zneužívána k manipulaci podří‑
zených, k vlastnímu obohacení se
a získání ještě většího vlivu a moci.
Takoví lídři chtějí vyhrát za každou
cenu a podřídí tomuto cíli všechny
možné a dostupné prostředky.
2. Vize
Temná stránka charismatického
lídra se projevuje v tvoření vize
výlučně na základě jeho vlast‑
ních pohnutek a rozhodnutí. To
znamená, že s podřízenými nikdy
nevedou dialog o firemním smě‑
řování. Lídra, který zneužívá své
charisma, nezajímají postoje a cíle
jeho následovníků, protože jejich
cíle jsou podřízeny jeho vlastním
zájmům a vizi.
„Charisma může vést
k zaslepenému fanatismu
ve službě megalomaniaků
s nebezpečnými hodnotami …“
Howell & Avolio
„Armáda beranů, kterou vede
lev, je silnější než armáda lvů,
kterou vede beran.“
Napoleon Bonaparte Řada charisma-
tických lídrů
začala svou ka-
riéru v prodeji
a práci s kli-
entem. Spo-
lečným rysem
efektivního
prodeje a cha-
rismatického
leadershipu
je ovlivňovat
jiné. Schop-
nost ovlivnit
rozhodnutí
klienta a moti-
vovat a prodat
vizi podříze-
ným je často
zneužita.
3. Dialog
Přestože takoví temní charismatič‑
tí lídři vytvářejí dojem, že s námi
otevřeně komunikují, vedou jedno‑
strannou komunikaci. Neposlou‑
chají, co jim říká okolí, a jakoukoli
formu argumentace vnímají jako
útok a kritiku jejich osoby. Okolí se
tak vyhýbá jakékoliv konstruktivní
debatě a protichůdným názorům,
aby nedošlo k negativním reakcím
ze strany lídra.
4. Zpětná vazba
Konstruktivní zpětná vazba lídra
a jeho postojů, idejí a názorů je
těžká. Jsou uzavřeni před cizími
názory a změna v myšlení a cho‑
vání je nemožná. Takoví lídři jsou
zahleděni do svého já a směřují
pozornost na svou osobu. Vyžadují
neustálý obdiv a pozornost okolí.
Vděční a poslušní přisluhovači
říkají přesně to, co chce lídr slyšet,
bez ohledu na to, zda je to vhodné
pro tým, firmu či společnost.
5. Osobnostní rozvoj podřízených
Zneužití charisma při intelektu‑
álním rozvoji následovníků se
vyznačuje očekáváním, že bez
otázek a argumentů jsou všech‑
na rozhodnutí lídra akceptována
zaměstnanci. Lídři nepodporují
jiný pohled na problém či krea‑
tivní a inovativní myšlení svých
zaměstnanců. Rozvoj a pokrok
v práci jsou často na posledním
místě, potřeby podřízených jsou
zpravidla nevyslyšené a potenciál
lidí nevyužitý.
prodej a Charisma
Výzkum potvrzuje, že mnoho
charismatických lídrů začalo svou
kariéru právě v prodeji a při práci
s klientem. Jedním společným
aspektem, který má efektivní pro‑
dej a charismatický leadership, je
schopnost ovlivňovat jiné. A právě
schopnost ovlivnit rozhodnutí
potenciálního klienta a schopnost
motivovat a prodat vizi podříze‑
ným jsou často zneužity. To zna‑
mená, že tak, jak se charismatičtí,
ale neefektivní lídři zaměřují pouze
na vlastní zájem, tak se charisma‑
tičtí, ale neefektivní obchodníci
zaměřují jen na uzavření obchodu,
a to bez jakéhokoliv benefitu pro
klienta.
Pokud se charismatický lídr
rozhodne zneužít svou moc ovliv‑
32-35_MR10.indd 33 11.10.2016 14:06:19
3 4 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t
EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PERSONÁLNÍHO SOFTWARE
RON PORTÁL / VNESE DO VAŠÍ PRÁCE PŘEHLED A RYCHLOST
WWW.RON-PORTAL.CZ
MU002170-1
ňovat a manipulovat obchodníky
pouze ve svůj prospěch, důsledky
jeho řízení mohou mít vliv nejen
na jeho podřízené, ale i celou spo‑
lečnost. Pro dosažení firemních cílů
vytvářejí svým přívržencům iluzi
bohatství a předkládají nereálnou
budoucnost ve firmě (tzv. surreál‑
nou realitu). Mnoho obchodníků
tak žije svůj svět v tomto našem
a zneužívá své charisma k manipu‑
lování klientem na dosažení vize,
kterou jim vsugeroval a „předal“
lídr.
Zneužití charisma může mít
na společnost zdrcující dopad.
Skvělým příkladem je současná afé‑
ra ve firmě OVB Allfinanz. Klamání
klienta, neúplná pravda o službách
a produktech a zkreslené či vymy‑
šlené informace ve snaze prodat
jsou jen zlomkem toho, jaký dopad
▶
Tab Chování charismatického lídra a lídra, který charisma zneužívá
(Howell & Avolio)
Charismatický leadership zneužití charismatického leadershipu
Využívá sílu na pomoc a službu
okolí
Moc využívá pouze na vlastní
obohacení se a splnění svých cílů
Své vize upravuje na základě potřeb
a tužeb svých zaměstnanců
Jeho vize je prvořadá a správná
Přijímá a učí se z konstruktivní
kritiky a zpětné vazby
Vyhýbá se kritice, odmítá různé názory
Podporuje a vyvolává
argumentativní prostředí, které
stimuluje motivaci podřízených
Jeho rozhodnutí jsou vždy správná,
nepřipouští žádné dotazování
Vede otevřený dialog Vytváří dojem dialogu, ale vede
jednostrannou komunikaci
Podporuje a rozvíjí profesionální
růst svých následovníků
Nevytváří prostředí na růst
podřízených a nevnímá potřeby
Dělí se o uznání a zásluhy připisuje
podřízeným
Výsledky a cíle připisuje jedině svým
schopnostem, zkušenostem
může mít zneužití charismatu
ze strany obchodníka.
Vše je Na Nás
Síla a schopnost charismatických
lídrů transformovat podřízené i or‑
ganizace jsou znakem efektivního
leadershipu. Nicméně, pouze tenká
linie dělí využívání charismatu
k dosažení cílů organizace a jeho
případné zneužívání ve vlastní pro‑
spěch. Je však třeba si uvědomit,
že síla a moc, kterou charismatičtí
lídři disponují, je vytvářena naším
vnímáním, koho považujeme, či
nepovažujeme za charismatického.
A jenom my rozhodujeme o tom,
koho budeme, nebo nebudeme
následovat. ◾
Literatura:
◾ Bell, R. M. (2013). Charismatic Leadership Case
Study with Ronald Reagan as Exemplar. Emerging
Leadership Journeys, Vol. 65 Iss. 1, pp. 83–91.
◾ Howell, J. M. & Avolio, B. J. (1992). The Ethics of
Charismatic Leadership: Submission or Liberation?
The Executive, Vol. 6, No. 2, pp. 43–54.
◾ Bass, B. M. (1997). Personal Selling and
Transactional/Transformational Leadership. The
Journal of Personal Selling and Sales Management,
Vol. 17, No. 3, pp. 19–28.
◾ Gardner, W. L. & Avolio, B. J. (1998). The
Charismatic Relationship: A Dramaturgical
Perspective. The Academy of Management Review,
Vol. 23, No. 1, pp. 32–58.
32-35_MR10.indd 34 11.10.2016 14:06:19

More Related Content

Viewers also liked

Petro productsPetro products
Petro productssylvana david
73 views3 slides
FriasFrias
FriasNoelia
178 views4 slides
You canYou can
You canFer Nanda
97 views1 slide

Viewers also liked(18)

Petro productsPetro products
Petro products
sylvana david73 views
FriasFrias
Frias
Noelia 178 views
Paroquia de rosárioParoquia de rosário
Paroquia de rosário
pascomrosario136 views
Tim 2nd blockTim 2nd block
Tim 2nd block
TimothyFromIslands84 views
You canYou can
You can
Fer Nanda97 views
Tara Rec. LetterTara Rec. Letter
Tara Rec. Letter
Tara Delbaugh88 views
wounded warrior information cardswounded warrior information cards
wounded warrior information cards
John Aaron228 views
Tout trouver sur le web : les bonnes techniques de recherche !Tout trouver sur le web : les bonnes techniques de recherche !
Tout trouver sur le web : les bonnes techniques de recherche !
EASI-IE | Votre agence en Intelligence Stratégique283 views
Paul Bannerman CVPaul Bannerman CV
Paul Bannerman CV
Paul Bannerman214 views
EUA Line CardEUA Line Card
EUA Line Card
Maria Torrisi104 views
Colaborador fideliza o cliente. invista nele.Colaborador fideliza o cliente. invista nele.
Colaborador fideliza o cliente. invista nele.
B&R Consultoria Empresarial555 views
Full bilaspur with river Development Full bilaspur with river Development
Full bilaspur with river Development
Hemant Chandravanshi150 views
Raport ultima intrunirea din TurciaRaport ultima intrunirea din Turcia
Raport ultima intrunirea din Turcia
Georgeta Manafu535 views
THIS IS THE TLF MAGNETOTHIS IS THE TLF MAGNETO
THIS IS THE TLF MAGNETO
Alexa Ann Paelmo52 views
Andrea hotel campestreAndrea hotel campestre
Andrea hotel campestre
andreadelpilar valenciaramos157 views
La noción de cultura en la historiaLa noción de cultura en la historia
La noción de cultura en la historia
Zoila Pablos644 views

Similar to Charismatic leadership

TimemanagementTimemanagement
Timemanagementhdostalova
931 views42 slides
MlmMlm
MlmMarek Šmíd
1.1K views15 slides
HR_MeetingHR_Meeting
HR_MeetingPeter Ulcin
150 views4 slides
LeadershipLeadership
LeadershipLibor Friedel
224 views20 slides

Similar to Charismatic leadership(20)

TimemanagementTimemanagement
Timemanagement
hdostalova931 views
MlmMlm
Mlm
Marek Šmíd1.1K views
Resilient leadership CZResilient leadership CZ
Resilient leadership CZ
Peter Ulcin223 views
HR_MeetingHR_Meeting
HR_Meeting
Peter Ulcin150 views
LeadershipLeadership
Leadership
Libor Friedel224 views
podvadeni_54-55podvadeni_54-55
podvadeni_54-55
Peter Ulcin329 views
BrandBakers AdvisoryBrandBakers Advisory
BrandBakers Advisory
Petr Hovorka106 views
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snuJak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Jak efektivne sehnat zamestnani svych snu
Oldřich NAVRÁTIL434 views
Ethical codexEthical codex
Ethical codex
Lucie Zumrova130 views
Sebepoznání jako cesta ke své manažerské roliSebepoznání jako cesta ke své manažerské roli
Sebepoznání jako cesta ke své manažerské roli
CMC Graduate School of Business149 views
North Star: Rozvoj firemní kulturyNorth Star: Rozvoj firemní kultury
North Star: Rozvoj firemní kultury
Tomáš Zykán779 views

More from Peter Ulcin(17)

Zákony pracovního stresuZákony pracovního stresu
Zákony pracovního stresu
Peter Ulcin367 views
Manažeři a stres na pracovištiManažeři a stres na pracovišti
Manažeři a stres na pracovišti
Peter Ulcin565 views
Šéf robot naša budúcnosťŠéf robot naša budúcnosť
Šéf robot naša budúcnosť
Peter Ulcin171 views
Prokrastinácia a zlodeji časuProkrastinácia a zlodeji času
Prokrastinácia a zlodeji času
Peter Ulcin305 views
Women and leadershipWomen and leadership
Women and leadership
Peter Ulcin188 views
Invisible women Zisk 6-7_2016Invisible women Zisk 6-7_2016
Invisible women Zisk 6-7_2016
Peter Ulcin60 views
Ulcin_rozhovor_Z3Ulcin_rozhovor_Z3
Ulcin_rozhovor_Z3
Peter Ulcin450 views
MZ PsychoMZ Psycho
MZ Psycho
Peter Ulcin271 views
prácapráca
práca
Peter Ulcin86 views
Glas cliffGlas cliff
Glas cliff
Peter Ulcin252 views
TA3 interviewTA3 interview
TA3 interview
Peter Ulcin148 views

Charismatic leadership

  • 1. 3 2 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t P E T E R U L Č I N E X E C U T I V E & B U S I N E S S C O N S U L T I N G Charismatičtí lídři jsou vnímáni jako novodobí korporátní supermani; hrdinové a zachránci, kteří dokážou namotivovat lidi k dosažení cílů, pozvednout organizace v krizi a nakopnout upadající morálku zaměstnanců. Nicméně, co s lídry, kteří své charisma zneužívají ve svůj prospěch? Charisma je talent, který zahrnuje schopnost odkomunikovat pocity a emoce tak, abychom ovlivnili okolí. Dosažení charisma je jeden ze základních předpokladů efektiv‑ ního leadershipu. Charisma a leadership Charismatičtí lídři jsou výjimečně expresivní lidé, kteří využívají své řečnické schopnosti na ovlivnění, přesvědčení a mobilizaci svých přívr‑ ženců. Pro dosažení stanovených cílů dokážou pro své následovníky vytvá‑ řet vize a hlubší smysl i misi v práci. Oplývají vnitřní energií, odhodlanos‑ tí, intelektem, efektivními verbálními dovednostmi a silnými ideály. Charismatičtí vůdci jsou schopni vykonstruovat jasný obraz nekon‑ čících možností a toho, kde a kým byste měli být. Vysoká sebedůvěra jim navíc pomáhá překonat i těžké situace v době úpadku či krize. Je‑ jich síla a vliv pomáhají následovní‑ kům k tomu, aby se s nimi dokázali identifikovat a aby více důvěřovali nejen jim, ale také sobě. Svým jed‑ náním tak zvyšují hrdost podříze‑ ných a získávají jejich respekt. Skvělým příkladem charismatic‑ kého lídra je bývalý americký prezi‑ dent Ronald Reagan, který podle výzkumníků patří mezi nejcharis‑ matičtější prezidenty USA. Ronald Reagan byl označován jako skvělý komunikátor, který během svých projevů používal množství metafor a symbolů na projevení ideologické vize celému světu. Jeho slavný pro‑ jev u Braniborské brány v červnu 1987 o Berlínské zdi zněl: „Pojďte k této bráně! Pane Gorbačove, otevřete tuto bránu! Pane Gorbačo‑ ve, strhněte tuto zeď!“ Otevřením a stržením zdi tak předestíral svou vizi o úpadku komunismu a mo‑ tivoval svět ke skončení studené války. VNímá rozdíl mezi úspěChem a prohrou Organizace v čele s charismatickým lídrem vede ke zvýšené motivaci, Charismatický leadership: spása firmy, či zatracení? 32-35_MR10.indd 32 11.10.2016 14:06:19
  • 2. 3 3m o d e r n í ř í z e n í ř í j e n 2 0 1 6 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t výkonu, rozvoji podřízených i jejich satisfakci s prací. 1. Motivace Charismatičtí lídři mají vliv na rozšiřování potřeb zaměst‑ nanců, jakož i na vytyčování cílů u podřízených. Lidé vedení chari‑ smatickým lídrem mají vysokou úroveň sebedůvěry i motivace. Podřízení jsou kromě toho namo‑ tivováni natolik, že vykazují zvý‑ šený pracovní výkon, dělají kroky navíc a mají extra přístup. 2. Morální rozvoj Charismatičtí vůdci morálně pozvedají podřízené a vytvářejí shodu mezi hodnotami organizace, lídrem i zaměstnanci. Mají sílu vytvářet kolektivní orientaci. To znamená, že lidé se přenesou přes individuální plány a cíle a budou pracovat ve prospěch týmu a or‑ ganizace. 3. Nezávislost Charismatický leadership podněcuje selfmanagement i rozvoj pracov‑ níků. To pro podřízené vytváří prostředí vhodné pro inovace, kreativitu a nezávislost v myšlení a rozhodování. 4. Nábor podřízených a talentů Lidé jsou přitahováni k organiza‑ ci s úspěšným a charismatickým lídrem. Potenciální kandidáti s talentem si při rozhodování, pro kterou firmu pracovat, zvolí tu, kde je vedení firmy postavené na charis‑ matickém leadershipu. dá se Charisma Naučit? Výzkum ukazuje, že lídři na všech úrovních mohou být trénováni, aby se stali charismatičtějšími. Nejčastější a nejefektivnější meto‑ dou je technika budování dojmu (impression management). Při této technice si lídr buduje svůj image v očích podřízených a okolí. To zahrnuje používání humoru, aby se prolomily ledy a došlo ke sblížení se s okolím, dále k budování image ▶ patří upřímný zájem o podřízené a správné kladení otázek. Získá‑ vání informací slouží následně k podávání informací tak, aby skupina, na kterou je komunikace zacílená, dospěla ke společnému závěru, nebo udělala to, co se od ní žádá. Impression management pomáhá lídrovi vytvářet dojem, že je kompetentní, a zvyšuje posluš‑ nost i oddanost pracovníků jeho leadershipu. Používání této taktiky je pro charismatického lídra často prostředkem k tomu, aby byl inspi‑ rací podřízených k přijetí a usku‑ tečňování vizí. zNeužití CharismatiCkého leadershipu Charismatičtí lídři vytvářejí nebo tvarují vnímání světa pro své přívržence. To znamená, že doká‑ žou vykonstruovat svět, ve kterém chcete žít. Avšak co v případě, kdy tato uměle vykonstruovaná realita a vize je zavádějící či nerealistická? Výzkum 150 charismatických lídrů z korporátního prostředí ukazuje toto: 1. Zneužívání moci Mnozí charismatičtí vůdci zneu‑ žívají své dominantní postavení k autoritativnímu stylu řízení lidí a svým vlastním účelům. Moc je zneužívána k manipulaci podří‑ zených, k vlastnímu obohacení se a získání ještě většího vlivu a moci. Takoví lídři chtějí vyhrát za každou cenu a podřídí tomuto cíli všechny možné a dostupné prostředky. 2. Vize Temná stránka charismatického lídra se projevuje v tvoření vize výlučně na základě jeho vlast‑ ních pohnutek a rozhodnutí. To znamená, že s podřízenými nikdy nevedou dialog o firemním smě‑ řování. Lídra, který zneužívá své charisma, nezajímají postoje a cíle jeho následovníků, protože jejich cíle jsou podřízeny jeho vlastním zájmům a vizi. „Charisma může vést k zaslepenému fanatismu ve službě megalomaniaků s nebezpečnými hodnotami …“ Howell & Avolio „Armáda beranů, kterou vede lev, je silnější než armáda lvů, kterou vede beran.“ Napoleon Bonaparte Řada charisma- tických lídrů začala svou ka- riéru v prodeji a práci s kli- entem. Spo- lečným rysem efektivního prodeje a cha- rismatického leadershipu je ovlivňovat jiné. Schop- nost ovlivnit rozhodnutí klienta a moti- vovat a prodat vizi podříze- ným je často zneužita. 3. Dialog Přestože takoví temní charismatič‑ tí lídři vytvářejí dojem, že s námi otevřeně komunikují, vedou jedno‑ strannou komunikaci. Neposlou‑ chají, co jim říká okolí, a jakoukoli formu argumentace vnímají jako útok a kritiku jejich osoby. Okolí se tak vyhýbá jakékoliv konstruktivní debatě a protichůdným názorům, aby nedošlo k negativním reakcím ze strany lídra. 4. Zpětná vazba Konstruktivní zpětná vazba lídra a jeho postojů, idejí a názorů je těžká. Jsou uzavřeni před cizími názory a změna v myšlení a cho‑ vání je nemožná. Takoví lídři jsou zahleděni do svého já a směřují pozornost na svou osobu. Vyžadují neustálý obdiv a pozornost okolí. Vděční a poslušní přisluhovači říkají přesně to, co chce lídr slyšet, bez ohledu na to, zda je to vhodné pro tým, firmu či společnost. 5. Osobnostní rozvoj podřízených Zneužití charisma při intelektu‑ álním rozvoji následovníků se vyznačuje očekáváním, že bez otázek a argumentů jsou všech‑ na rozhodnutí lídra akceptována zaměstnanci. Lídři nepodporují jiný pohled na problém či krea‑ tivní a inovativní myšlení svých zaměstnanců. Rozvoj a pokrok v práci jsou často na posledním místě, potřeby podřízených jsou zpravidla nevyslyšené a potenciál lidí nevyužitý. prodej a Charisma Výzkum potvrzuje, že mnoho charismatických lídrů začalo svou kariéru právě v prodeji a při práci s klientem. Jedním společným aspektem, který má efektivní pro‑ dej a charismatický leadership, je schopnost ovlivňovat jiné. A právě schopnost ovlivnit rozhodnutí potenciálního klienta a schopnost motivovat a prodat vizi podříze‑ ným jsou často zneužity. To zna‑ mená, že tak, jak se charismatičtí, ale neefektivní lídři zaměřují pouze na vlastní zájem, tak se charisma‑ tičtí, ale neefektivní obchodníci zaměřují jen na uzavření obchodu, a to bez jakéhokoliv benefitu pro klienta. Pokud se charismatický lídr rozhodne zneužít svou moc ovliv‑ 32-35_MR10.indd 33 11.10.2016 14:06:19
  • 3. 3 4 S t r a t e g i c k ý m a n a g e m e n t EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE PERSONÁLNÍHO SOFTWARE RON PORTÁL / VNESE DO VAŠÍ PRÁCE PŘEHLED A RYCHLOST WWW.RON-PORTAL.CZ MU002170-1 ňovat a manipulovat obchodníky pouze ve svůj prospěch, důsledky jeho řízení mohou mít vliv nejen na jeho podřízené, ale i celou spo‑ lečnost. Pro dosažení firemních cílů vytvářejí svým přívržencům iluzi bohatství a předkládají nereálnou budoucnost ve firmě (tzv. surreál‑ nou realitu). Mnoho obchodníků tak žije svůj svět v tomto našem a zneužívá své charisma k manipu‑ lování klientem na dosažení vize, kterou jim vsugeroval a „předal“ lídr. Zneužití charisma může mít na společnost zdrcující dopad. Skvělým příkladem je současná afé‑ ra ve firmě OVB Allfinanz. Klamání klienta, neúplná pravda o službách a produktech a zkreslené či vymy‑ šlené informace ve snaze prodat jsou jen zlomkem toho, jaký dopad ▶ Tab Chování charismatického lídra a lídra, který charisma zneužívá (Howell & Avolio) Charismatický leadership zneužití charismatického leadershipu Využívá sílu na pomoc a službu okolí Moc využívá pouze na vlastní obohacení se a splnění svých cílů Své vize upravuje na základě potřeb a tužeb svých zaměstnanců Jeho vize je prvořadá a správná Přijímá a učí se z konstruktivní kritiky a zpětné vazby Vyhýbá se kritice, odmítá různé názory Podporuje a vyvolává argumentativní prostředí, které stimuluje motivaci podřízených Jeho rozhodnutí jsou vždy správná, nepřipouští žádné dotazování Vede otevřený dialog Vytváří dojem dialogu, ale vede jednostrannou komunikaci Podporuje a rozvíjí profesionální růst svých následovníků Nevytváří prostředí na růst podřízených a nevnímá potřeby Dělí se o uznání a zásluhy připisuje podřízeným Výsledky a cíle připisuje jedině svým schopnostem, zkušenostem může mít zneužití charismatu ze strany obchodníka. Vše je Na Nás Síla a schopnost charismatických lídrů transformovat podřízené i or‑ ganizace jsou znakem efektivního leadershipu. Nicméně, pouze tenká linie dělí využívání charismatu k dosažení cílů organizace a jeho případné zneužívání ve vlastní pro‑ spěch. Je však třeba si uvědomit, že síla a moc, kterou charismatičtí lídři disponují, je vytvářena naším vnímáním, koho považujeme, či nepovažujeme za charismatického. A jenom my rozhodujeme o tom, koho budeme, nebo nebudeme následovat. ◾ Literatura: ◾ Bell, R. M. (2013). Charismatic Leadership Case Study with Ronald Reagan as Exemplar. Emerging Leadership Journeys, Vol. 65 Iss. 1, pp. 83–91. ◾ Howell, J. M. & Avolio, B. J. (1992). The Ethics of Charismatic Leadership: Submission or Liberation? The Executive, Vol. 6, No. 2, pp. 43–54. ◾ Bass, B. M. (1997). Personal Selling and Transactional/Transformational Leadership. The Journal of Personal Selling and Sales Management, Vol. 17, No. 3, pp. 19–28. ◾ Gardner, W. L. & Avolio, B. J. (1998). The Charismatic Relationship: A Dramaturgical Perspective. The Academy of Management Review, Vol. 23, No. 1, pp. 32–58. 32-35_MR10.indd 34 11.10.2016 14:06:19