Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 3 Ad
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Dansk Erhverv (20)

Dansk Erhverv

  1. 1. Peter Gloggengiehser Knudsen, Nordic Marketing Manager, er den første akademiske medarbejder i Nordic Service Group, der servicerer udstyr og udvikler løsninger til hospitaler og laboratorier i hele Norden. Han er ledel- sens strategiske højre hånd og har struktureret virksom- hedens processer. Direktøren, Jesper Jørgensen, anbefaler andre SMV’er at overveje at lukke akademikere ind. Af Kristian Kongensgaard Det har ellers altid været en virk- somheds yngste mand, der havde det privilegium at rydde op på lageret og feje gårdspladsen. Sådan er det ikke i Nordic Service Group, der servicerer udstyr og ud- vikler løsninger til hospitaler og laboratorier i hele Norden. Yngste mand blandt de i alt 48 medarbej- dere er Peter Gloggengiehser Knud- sen, 29 år. Som virksomhedens første akademiker og med en cand. merc.-eksamen i international mar- keting og management fra Copenha- gen Business School samt en japansk økonomibachelor er det helt andre opgaver, han skal løse. Nordic Service Group har hoved- adresse i et nedlagt mejeri lige uden for Jyderup i Vestsjælland og afde- linger i Oslo, Stockholm og Helsinki. Virksomheden producerer ikke selv udstyr men varetager for en stor dels vedkommende sit forretningsområde via distributører og producenter. Timerne slog ikke til Direktør Jesper Jørgensen, der også er firmaets stifter og ejer, indså for flere år siden, at der skulle nye kom- petencer ind i virksomheden: udarbejde tilbud på et udbud fra det norske forsvar. Det lykkedes at vinde udbuddet, og så var vejen banet for at ansætte den nyslåede akademiker. I dag er det norske forsvar virksomhedens stør- ste kunde. Peter G. Knudsen blev ansat under den daværende såkaldte Videnpilotordning, hvor arbejdsgi- veren fik tilskud til lønnen det før- ste år af ansættelsen. Se omstående faktabox med de nugældende til- skudsmuligheder! Skeptiske kolleger ”Mine nye kolleger tog godt imod mig. Men jeg erfarede siden, at de havde været skeptiske. Jeg havde stort set heller ingen viden om hospi- tals- og laboratorieudstyr, men jeg er teknisk interesseret, så det hjalp mig på vej,” siger Peter G. Knudsen, der i dag er ansat på helt ordinære vilkår. Han er Jesper Jørgensens højre hånd og sparrer med ham og virksomhe- dens advisory board. Blandt andet bidrager han med at skabe grundla- get for strategiske beslutninger. Han har haft til opgave at fintune salgs- strukturen samt optimere og strøm- line processen mellem selve salget og den efterfølgende service, så kun- derne oplever at møde et team: ”Det er et forløb, hvor vi afstemmer og indfrier kundens forventninger med tjeklister og køreplaner,” påpe- ger Peter G. Knudsen. Norden er ikke let Efterhånden træffer han selv mange af de overordnede beslutninger i salgssupporten. Derfor er han nu - for at formalisere praksis - blevet udnævnt til salgschef med det fulde ansvar for det danske marked. Sam- tidig fungerer han som marketing- chef med blandt andet genforhand- ling og indgåelse af nye kontrakter på det øvrige nordiske marked: ”Det er meget vigtigt, at vi er i stand til at yde kunderne en ensartet ser- vice. Men Norden er ikke et let mar- ked. De geografiske afstande er store, og man kommer ikke bare lige forbi. Hertil kommer kulturforskellene - også blandt vores medarbejdere, som Peter også har sans for at tackle,” un- derstreger Jesper Jørgensen. Kulturforskellene får denne diplo- matiske udlægning af Peter G. Knud- sen: ”Man skal have forståelse for, at svenskere sætter pris på, at alle rundt om bordet bliver hørt, og at der er konsensus om beslutningen. Nord- mænd har let ved at finde et nyt job, hvis de gerne vil prøve noget andet, og finner går gerne deres egne veje, når beslutninger skal føres ud i livet.” Vækst på over 10 % om året Nordic Service Group har pt. ingen planer om at opdyrke markeder i nye lande. Derimod satser virksomheden på at udvide forretningsområdet på det eksisterende geografiske mar- ked. Det er en vigtig opgave for Peter at implementere den satsning: ”Der er et meget stort uudnyttet potentiale i Norden baseret på de kundegrupper, som vi allerede har. Vores kunder har et ønske om, at vi kan tilbyde flere produkter. Med de store afstande vil det være en for- del for kunderne, at Nordic Service Virksomhedens første akademiker ”Vi havde behov for at få styrket salgssiden og for at få fastlagt stra- tegier, der kunne udvikle virksomhe- den. Det var ikke tilstrækkeligt læn- gere kun at have teknikere. Men jeg havde ikke selv timer nok i døgnet til at kunne arbejde visionært, og det var meget frustrerende,” fortæller han. Peter G. Knudsen og Jesper Jørgen- sen kom i kontakt med hinanden via Holbæk Erhvervsforum. Omkring sin kandidateksamen i 2012 løste Peter nogle konsulentopgaver for Holbæk Erhvervsforum, og Nordic Service Group havde brug for en kompetent person til blandt andet at Peter G. Knudsen er yngste mand i Nordic Service Group. Han kan sikkert noget med en kost, men som virksomhedens første aka- demiker er det helt andre opgaver, han skal løse. (Foto: Karsten Bidstrup). Peter G. Knudsen er direktør Jesper Jørgen- sens højre hånd og sparringspartner og bi- drager blandt andet med at skabe grundlaget for virksomhedens strategiske beslutninger. (Foto: Karsten Bidstrup). Peter Gloggengiehser Knudsen • 29 år. • Cand.merc. i international marketing og management fra Copenhagen Business School samt en japansk bachelorgrad i økonomi. • Ansat i Nordic Service Group i 2012 som virksomhedens første akademiker. • Er ledelsens højre hånd med at udvikle strategier, strømline processer i salg og service samt udvide forretningsområdet.
  2. 2. Dansk Erhvervs uddannelses- og forskningspolitiske chef, Mette Fjord Sørensen, anbe- faler SMV’er at følge Nordic Service Groups eksempel med at ansætte en akademiker. Forsmå og mellemstorevirksomheder kan der være potentiale i at ansætte en akademiker. Flere undersøgelser vi- ser, at produktiviteten og væksten sti- ger i virksomhederne, når de ansætter en højtuddannet medarbejder. Akademikeren kan bidrage med at se udviklingspotentiale i virksom- hederne, omorganisere processer og udvikle forretningsmodeller. De forskellige tilskudsmuligheder er en god isbryderordning, mener uddan- nelses- og forskningspolitisk chef Mette Fjord Sørensen, Dansk Er- hverv: ”Vi skal holde os for øje, at det kan føles som en relativ stor investering for en mindre virksomhed at ansætte sin første akademiker, hvis man ikke er helt sikker på, hvad en sådan medarbejder kan bidrage med. Der- for kan en god mulighed også være at tage en universitetsstuderende i praktik over et halvt år. Der er også mulighed for, at virksomhederne kan gennemføre konkrete projektsamar- bejder med studerende i forbindelse med deres uddannelse. På den måde kan man som virksomhed smage lidt på, hvad de højtuddannede kan - og de studerende kan få en dybere prak- sis forståelse af, hvilke kompetencer det kræver at være i en virksomhed,” siger hun. En investering der giver vækst og højere produktivitet Mette Fjord Søren- sen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv. Nordic Service Group • Virksomheden servicerer udstyr og udvikler løsninger til hospita- ler og laboratorier i hele Norden. • 48 medarbejdere. • Hovedsæde i Jyderup på Vest- sjælland og med afdelinger i Norge, Sverige og Finland. • Stiftet 1991 af virksomhedens ejer og direktør, Jesper Jørgensen. • Hjemmeside: http:// www.nordicservicegroup.com Ønsker du også at ansætte en akademiker? Medarbejdere som Peter G. Knudsen, der har en akademisk baggrund, kan med- virke til overskud og vækst i din virksomhed. De løser opgaverne på en måde, der giver struktur og merværdi. For at sætte gang i væksten er der vedtaget for- skellige ordninger, der gør det muligt for mindre virksomheder at opleve denne værdi, før de ansætter en akademiker på ordinære vilkår. InnoBooster • Varighed: 6-12 måneder. • Virksomhedens omsætning må højst være 50 millioner euro årligt. • Virksomheden skal have 2-250 ansatte og have eksisteret i mindst 1 år. • En højtuddannet må ikke være eller have været ansat i virksomheden og skal ansættes på funktionærvilkår. • Projektet skal indeholde nyskabende elementer. Det behøver ikke være noget nyt, der aldrig er set før, men kan være nyt for branchen eller på anden vis nyskabende. • Virksomheder får et tilskud på 12.500 kr. pr. måned pr. højtuddannet. Tilskuddet må udgøre halvdelen af den højtuddannedes løn. • Virksomheden kan maksimalt få 250.000 kr. i tilskud. • Ansøgning: http://innovationsplan.dk Løntilskudsordningen • Varighed: Max. 6 måneder. • Der skal være tale om en nettoudvidelse af antallet af medarbejdere. • Jobbet skal derudover give den jobsøgende kompetencer, som kan føre til beskæftigelse i virksomheden eller i en anden virksomhed. • Virksomheden får et tilskud på 74,05 kr. pr. time for akademikere. Tilskuddet må udgøre halvdelen af medarbejderens løn. • Jobcenteret godkender virksomheden. • Jobsøgende skal have været ledig i mindst 6 måneder. Virksomhedspraktikant • Varighed: 4 uger - dog 8 uger for nyuddannede. • Virksomheden skal godkendes af jobcenteret, og der skal udarbejdes en praktikaftale. • Godkendelsen afhænger blandt andet af, om der på virksomheden er et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud. • Der er ingen lønudgifter for virksomheden. Yderligere oplysninger • Djøf/telefon: 33 95 97 00. • E-mail: tipomjob@djoef.dk • Hjemmeside: faamereoverskud.dk Group kan yde support til en bredere produktgruppe, når virksomhedens teknikere alligevel er på stedet,” på- peger han. Siden Peter G. Knudsen blev ansat i 2012, er Nordic Service Group vokset fra 32 til 48 medarbejdere: ”Vi har de seneste år haft en vækst på over 10 procent om året, og ud- viklingen i medarbejderstaben har været parallel med både omsætning og overskud. Det er ikke Peters for- tjeneste alene, men han har i høj grad været medvirkende hertil med sin energiske akademiske vinkel på problemløsninger,” lyder skudsmå- let fra Jesper Jørgensen. Spørgsmålet er, hvornår han rekrut- terer den næste akademiker? ”Nu må vi se, men det er ikke udeluk- ket,” lyder direktørens svar. Praktiske akademikere Foreløbig har den første akademiker også travlt med at føre en ny mar- kedsførings- og kommunikations- strategi ud i livet: ”En ny hjemmeside er på plads, som skal bringe Nordic Service Group tættere på kunderne, som ikke kun er beslutningstagerne. Vi skal blandt andet brande os ved, at slutbrugerne, for eksempel laboranterne, fortæl- ler, hvor god service Nordic Service Group leverer.” Peter G. Knudsen anser sit gennem- førte studium på CBS for at være særdeles relevant i dagligdagen: ”Studiet er spot on og med kompe- tencer, som jeg skal bruge i virksom- heden.” Derfor taler Jesper Jørgensen og Peter G. Knudsen gerne varmt for, at andre især små og mellemstore virksomhe- der åbner dørene for akademikere: ”De udgør et stort potentiale for mange SMV’er, men det skal være praktiske akademikere. Det er meget vigtigt, at de i virksomhederne får op- gaver med udfordringer i.Vælger man at tage en akademiker ind, skal man derfor også være indstillet på, at det flytter virksomheden. En god begyn- delse kanværeat lade ham eller hende gå i gang med at realisere de idéer, der allerede er i virksomheden og i særde- leshed at inddrage de øvrige medar- bejdere i, hvordan de skal implemen- teres,” siger de samstemmende. Siden Peter G. Knudsen, Nordic Marketing Manager, blev ansat i 2012, er Nordic Service Group vokset fra 32 til 48 medarbejdere. Det er ikke hans fortjeneste alene, men han har i høj grad været medvirkende hertil med sin akademiske vinkel på problemløsninger. Her ses han med kollegerne Ann Kristine Bohl, Service Coordinator, forrest, og Annette Funch Poulsen, Head of Administration. (Foto: Karsten Bidstrup).
  3. 3. ��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������

×