Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Raport rynek pracy w internecie - Interaktywnie.com (31.05.2010)

6,618 views

Published on

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

Raport rynek pracy w internecie - Interaktywnie.com (31.05.2010)

 1. 1. raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy www.praca.money.pl maj 2010
 2. 2. spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci 27 Wizerunek znaczy wiele Pierwsze skojarzenie do has³a „rekrutacja w sieci” to serwisy Dobra reputacja i silna marka pracodawcy s¹ elementami, które rekrutacyjne. Trudno siê jednak temu dziwiæ, skoro zagl¹da do pomagaj¹ w przyci¹gniêciu i zatrudnieniu najlepszych pracowników. nich co miesi¹c przesz³o 5 milionów Polaków. A ludzie jak wiadomo, stanowi¹ dla ka¿dej firmy niezwykle wa¿ny kapita³. 12 Sieæ pe³na kandydatów Dynamiczny rozwój Internetu i era Web 2.0 która nasta³a po 34 Zdalny daje oszczêdnoœci 2001 roku, sprawi³, ¿e dziœ rekrutacja w sieci jest dla firm Internet daje nie tylko mo¿liwoœci skutecznego rekrutowania niezbêdnym elementem pozyskiwania kadr. pracowników. Jest te¿ medium, dziêki któremu pracodawcy mog¹ ograniczyæ koszty prowadzenia biznesu, jeœli czêœæ zadañ i czynnoœci zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ firmy bêd¹ realizowaæ w modelu telepracy. 21 Czerpanie ze spo³ecznoœci Najnowsze trendy w rekrutacji online s¹ w du¿ej mierze zwi¹zane z serwisami spo³ecznoœciowymi. Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecierynek internetowy Edukacja akademicka a 2
 3. 3. wizytówki firm Adres: Klienci: Sprzedawcy.pl Al. Komisji Edukacji Narodowej 47/96 Naszymi klientami s¹ Agencje Doradztwa Personalnego i Poœrednictwa Pracy, 02-797 Warszawa Przedsiêbiorcy poszukuj¹cy pracowników na stanowiska handlowe oraz wszyscy kandydaci zainteresowani prac¹ na stanowiskach takich jak: Internet: Przedstawiciel Handlowy, Sprzedawca, Kierownik Sprzeda¿y, Kasjer- sprzedaz@sprzedawcy.pl Sprzedawca czy Telemarketer." www: www.sprzedawcy.pll Opis dzia³alnoœci: Sprzedawcy.pl to miejsce, w którym specjaliœci bran¿y "handel i sprzeda¿" znajd¹ interesuj¹ce oferty pracy, oferty szkoleñ i aktualnych informacji Telefon: z bran¿y. Gdzie Pracodawcy mog¹ zaprezentowaæ swoje firmy i opublikowaæ 22-394-81-18 oferty pracy dla najwa¿niejszej i czêsto niedocenianej grupy zawodowej. mobile: 531-711-225 Proponujemy miêdzy innymi atrakcyjne pakiety og³oszeñ rekrutacyjnych, w których czêœæ og³oszeñ publikowana jest bezp³atnie nawet do 12 miesiêcy. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 3
 4. 4. Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Bart³omiej Dwornik Pierwsze skojarzenie do has³a „rekrutacja w sieci” to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak temu dziwiæ, skoro – jak wynika z badañ Megapanel – zagl¹da do nich co miesi¹c przesz³o 5 milionów Polaków. Czyli mniej wiêcej co trzeci internauta w naszym kraju, a ³¹cznie tylko najwiêksze portale publikuj¹ce og³oszenia z ofertami pracy notuj¹ przesz³o æwieræ miliarda ods³on swoich stron. P opularnoœæ jest zrozumia³a – pod koniec kwietnia oficjalne statystyki mówi³y o stopie bezrobocia na poziomie 12,3 procent. To oznacza, ¿e w urzêdach pracy zarejestrowane by³o prawie 2 miliony osób, szukaj¹cy pracy. Oczywiœcie, z serwisów rekrutacyjnych korzystaj¹ nie tylko osoby bezrobotne. Równie czêsto, jeœli nie czêœciej, œledz¹ oferty ci, którzy pracê maj¹, ale rozgl¹daj¹ siê za lepsz¹, lub chocia¿ lepiej p³atn¹. - Przewa¿nie s¹ to ludzie m³odzi, z co najmniej œrednim wykszta³ceniem, poszukuj¹ dziœ wszystkie grupy lekarze, spawacze i tokarze. A wiêc nie a tak¿e mieszkañcy wiêkszych zawodowe i wiekowe, które korzystaj¹ tylko te bran¿e i zawody, w których miejscowoœci - wylicza Marcin Szymczak, z tego medium: - Roœnie grupa starszych internet sta³ siê jednym z narzêdzi dyrektor zarz¹dzaj¹cy Gazeta Praca u¿ytkowników, w wieku od 35 lat wzwy¿. wykorzystywanych do codziennej pracy i GazetaPraca.pl. Pracy za poœrednictwem internetu – podkreœla Szilf-Nitka. Spostrze¿enia te potwierdza Beata Szilf- szukaj¹ wiêc managerzy, in¿ynierowie, „Statystyczny” u¿ytkownik serwisu Nitka, dyrektor generalny Internetowej programiœci, bankowcy, poœrednicy Pracuj.pl jest z kolei mened¿erem b¹dŸ Gie³dy Pracy infoPraca.pl. Dodaje jednak, ubezpieczeniowi, handlowcy, stolarze, specjalist¹, ma od 20 do 40 lat i wy¿sze ¿e za poœrednictwem sieci pracy mechanicy samochodowi, pielêgniarki, lub œrednie wykszta³cenie. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 4
 5. 5. Jak wskazuje paŸdziernikowe, cykliczne badanie internautów w wieku 24-45 lat, Najpopularniejsze serwisy z og³oszeniami rekrutacyjnymi przeprowadzane dwa razy w roku przez Gemius dla Pracuj.pl, internet jest U¿ytkownicy Liczba ods³on wybierany przez ponad po³owê respondentów (57%) jako pierwsze (real users) Ÿród³o ofert pracy, a tak¿e 1 Grupa Gazeta.pl (praca.gazeta.pl) 2 271 142 53 679 422 najwygodniejszy sposób poszukiwania 2 Grupa Pracuj (pracuj.pl) 1 886 393 55 573 354 pracy – wskaza³o go 71% respondentów. 3 1 450 956 11 456 001 Grupa Wirtualna Polska (praca.wp.pl) 81% osób z tej grupy, poszukuj¹cych obecnie pracy, korzysta przy tym 4 infopraca.pl 1 357 104 - z internetu. Jednoczeœnie 80% badanych 5 jobrapido.pl 1 252 495 - twierdzi, ¿e jest to wygodniejszy sposób 6 Grupa Money.pl (praca.money.pl) 922 755 15 523 813 poszukiwania pracy ni¿ prasa. 7 monsterpolska.pl 865 551 - 8 Grupa GoWork.pl (gowork.pl) 806 508 - Handel dŸwigni¹ rekrutacji 9 791 225 - praca.pl W poszukiwaniu jakiej pracy internauci 10 Grupa Axel Springer (stepstone.pl) 694 377 4 979 343 zagl¹daj¹ najczêœciej na portale 11 Grupa Polskapresse (praca.gratka.pl) 685 064 12 518 458 rekrutacyjne? Od d³u¿szego czasu liderem 12 szybkopraca.pl 539 006 - takich statystycznych zestawieñ jest 13 Grupa Allegro (otopraca.pl) 521 560 7 224 821 handel i sprzeda¿. W tym czêsto sprzeda¿ us³ug finansowych. 14 praca.egospodarka.pl 513 797 5 492 246 - Z powodu kryzysu, najwiêcej stanowisk 15 Grupa Presspublica-kariera.pl 410 389 2 670 373 powsta³o w dzia³ach, które przynosz¹ 16 jobisjob.pl 356 282 - pracodawcy bezpoœrednie korzyœci. Te stanowiska te¿ ciesz¹ siê najwiêksz¹ 17 zarabiaj-1500zl.pl 317 708 - popularnoœci¹, równie¿ dlatego ¿e nie 18 Grupa Onet.pl - Praca 295 705 4 271 062 wymagaj¹ specjalistycznych kwalifikacji 19 careerjet.pl 250 333 - – ocenia Agnieszka Wi¹cek, ekspertka 20 Grupa Hrc.pl 205 933 - portalu Jobexpress.pl. W dalszej kolejnoœci na liœcie bran¿, ciesz¹cych siê najwiêkszym Ÿród³o: MegaPanel, marzec 2010 www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 5
 6. 6. zainteresowaniem internautów znalaz³y siê budownictwo, ksiêgowoœæ, biuro Liczba og³oszeñ rekrutacyjnych (w tysi¹cach) i administracja, marketing, logistyka i transport oraz finanse. Przedstawiciele 54,6 54,5 serwisów rekrutacyjnych przyznaj¹ te¿ 41,6 44,3 42,8 45,3 zgodnie, ¿e du¿¹ popularnoœci¹ ciesz¹ siê 36,8 34,6 34,5 35,7 37,0 38,2 oferty przeznaczone dla studentów, pracy na niepe³ny etat oraz w elastycznych godzinach. Wzrost zainteresowania zanotowa³y V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV jednak niemal wszystkie bran¿e. Jednym 2009 2010 z g³ównych czynników by³ kryzys i wspomniany ju¿ wzrost bezrobocia. Ÿród³o: og³oszenia zagregowane do portalu praca.money.pl z: goldenline.pl, gowork.pl, hrk.pl, ibroker.pl, infopraca.pl, jobexpress.pl, jobpilot.pl monster, jobs.pl, jobs4.pl, kariera.pl, metropraca.pl, praca.gazeta.pl, praca.pl, pracawbiurze.pl, Polska na tym tle nie odstawa³a od innych pracawsprzedazy.pl, pracownicy.it, pracuj.pl, przedstawiciele.pl, szybkopraca.pl krajów. za³ogi serwisy rekrutacyjne oferuj¹ kilka Od kilkunastu miesiêcy rynek pracy W okresie spowolnienia gospodarczego narzêdzi. Zdecydowanie w Polsce okreœlany jest mianem rynku zaobserwowaliœmy zwiêkszony ruch. najpopularniejszym s¹ og³oszenia pracodawcy. Czyli to firmy dyktuj¹ Wzrost ten wynika³ z tego, ¿e czêœæ osób rekrutacyjne. Tegoroczne statystyki warunki rekrutom i mog¹ przebieraæ albo utraci³a, albo obawia³a siê utraty pokazuj¹, ¿e pod wzglêdem ich liczby w ofertach. Odzew na og³oszenia potrafi pracy – komentuje Craig Bromfield, sytuacja powoli, ale systematycznie siê osi¹gaæ niewyobra¿alne rozmiary. dyrektor sprzeda¿y monsterpolska.pl poprawia, choæ i tutaj wyraŸnie widaæ - Zdarza siê, ¿e specjalista HR, (serwis w Polsce dzia³a³ pod nazw¹ by³o wp³yw kryzysu. zamieszczaj¹c ofertê serwisie, po dwóch jobpilot.pl), wchodz¹cego w sk³ad dniach otrzymuje kilkaset aplikacji miêdzynarodowej sieci serwisów - Mniejsz¹ iloœæ og³oszeñ po stronie – przyznaje Przemys³aw Gacek, prezes rekrutacyjnych Monster. pracodawcy odnotowaliœmy zarówno Grupy Pracuj, do której nale¿y Pracuj.pl. w Polsce, jak i na zagranicznych Œredni odzew na atrakcyjne og³oszenie Si³a ra¿enia og³oszenia serwisach Monstera – w Europie oraz w Monsterpolska.pl siêga, wed³ug danych Stanach Zjednoczonych. Dopiero od tego serwisu, nawet 300 aplikacji. pocz¹tku tego roku zaczêliœmy wyraŸnie O g³êbsz¹, statystyczn¹ analizê pokusi³ siê Do wy³owienia spoœród rosn¹cej rzeszy obserwowaæ odwrotny trend – przyznaje serwis SzybkoPraca.pl: - Wed³ug naszych Polaków szukaj¹cych zatrudnienia Craig Bromfield. danych w pierwszym kwartale 2010 roku potencjalnych nowych cz³onków w³asnej na jedn¹ ofertê pracy przes³ano œrednio www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 6
 7. 7. 11,7 CV. Natomiast œrednia ogl¹dalnoœæ jednego og³oszenia wynios³a 398 ods³on Monika Laskowska – podaje Justyna Kostrzewska, ekspert Specjalista ds. Marketingu SzybkoPraca.pl. – Choæ nie brakowa³o Architekci Kariery Sp. z o.o. i takich ofert, na które aplikowa³o ponad 200 osób. Nie ma jednak prostego œrodka na to, by opublikowane og³oszenie okaza³o siê rekrutacyjnym hitem. - WskaŸnik liczby aplikacji na dane og³oszenie uzale¿niony Fot.: Monika Laskowska jest bezpoœrednio od wielu czynników, Jak dobrze wybraæ kandydata do pracy tworzone w sieci. Kandydaci czêsto takich jak: miejsce pracy, stanowisko, zapominaj¹, i¿ rekruter, jak ka¿dy inny okres zatrudnienia, data nadania oferty, Dziêki dostêpowi do sieci nie tylko mo¿na u¿ytkownik, ma dostêp do portali czy tego, kim jest pracodawca – zaznacza lepiej wypozycjonowaæ siê na rynku pracy, ale spo³ecznoœciowych, które nie s³u¿¹ celom Marcin Szymczak z Gazeta Praca tak¿e mo¿e przejœæ przez szerszy proces biznesowym. Czêsto wtedy trafiaj¹ na i GazetaPraca.pl. selekcji. Internet umo¿liwia rekruterom dostêp sprzeczne komunikaty – na Profeo np. Aby siê przekonaæ, czy og³oszenie bêdzie do CV, ale tak¿e do wypowiedzi na forach czy spotykaj¹ osobê, która buduje profesjonalnie biznesowych portalach spo³ecznoœciowych. swój wizerunek i dba o to co pisze, na skuteczne, trzeba je najpierw wykupiæ. Dodatkowo mo¿emy sprawdziæ facebook-u zaœ umieszcza kompromituj¹ce Jeœli pracodawca obawia siê, ¿e jego zdjêcia z imprez. Coraz czêœciej rekruterzy zainteresowania oraz znajomych kandydatów oferta mo¿e zgin¹æ w t³umie innych, albo – wszystkie te informacje daj¹ o wiele szerszy bior¹ to pod uwagê, tym bardziej w przypadku chce siê wyró¿niæ w szczególnie pogl¹d na osobê, która bierze udzia³ rekrutacji na wy¿sze stanowiska. popularnych kategoriach, serwisy w prowadzonej przez firmê rekrutacji. rekrutacyjne oferuj¹ mu kilka narzêdzi. Ciekawym elementem profili biznesowych s¹ Podstawowe informacje, które s¹ brane pod grupy, do których nale¿y kandydat. Nie ka¿dy uwagê, to wypowiedzi na forach bran¿owych lubi wypowiadaæ siê na forum, jednak przegl¹d Jak wyró¿niæ siê w t³umie? oraz w grupach dyskusyjnych. Dziêki temu grup mo¿e pokazaæ nam, czym interesuje siê rekruter mo¿e zapoznaæ siê z wiedz¹ kandydat oraz jakiej wiedzy poszukuje w sieci. Niemal wszystkie serwisy rekrutacyjne kandydata i jego pogl¹dami. Na pewno Ÿle daj¹ mo¿liwoœæ wyró¿nienia oferty zostan¹ odebrane niepochlebne informacje Kolejne mo¿liwoœci to obserwacja wypowiedzi dodatkow¹, rzucaj¹c¹ siê w oczy ikon¹ lub o firmie, w której pracuje, b¹dŸ wulgaryzmy. na Twiterze, Blipie czy te¿ blogu – czêsto taka Taka osoba na pewno zostanie odrzucona. aktywnoœæ pokazuje nie tylko znajomoœæ kolorystyk¹. Mo¿na te¿ tworzyæ profile nowoczesnych technologii, ale tak¿e daje firmy, gdzie pracodawca mo¿e siê lepiej Kolejnym elementem s¹ zdjêcia i galerie przegl¹d wiedzy kandydata. zaprezentowaæ. Ale s¹ te¿ rozwi¹zania oryginalne. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 7
 8. 8. W Pracuj.pl og³oszenie mo¿e trafiæ na g³ówn¹ stronie serwisu – staje siê wtedy Wybrane ceny netto og³oszeñ podstawowych w najpopularniejszych „ofert¹ dnia”. Prowadz¹cy wiele rekrutacji serwisach rekrutacyjnych jednoczeœnie maj¹ do dyspozycji opcjê „Aplikuj do”, w której logotyp firmy, serwis cena termin zamieszczony na stronie g³ównej serwisu, praca.gazeta.pl 560,- 14 dni prowadzi do podstrony ze wszystkimi pracuj.pl 390,- 14 dni aktualnymi ofertami firmy. infopraca.pl* 0/350,- 60 dni praca.money.pl/ibroker.pl ** 199/399 28 dni Pracodawcy korzystaj¹cy z serwisu monsterpolska.pl 595,- 30 dni GazetaPraca.pl mog¹ skorzystaæ praca.pl 347,- 28 dni z wyró¿nienia og³oszeñ, prezentacji praca.gratka.pl 100,- 31 dni pracodawców, wizytówek sta¿y i praktyk, Internetowych Targów Pracy czy stepstone.pl 350,- 30 dni sponsoringu akcji redakcyjnych. Mog¹ * przez pierwsze 30 dni publikowanie ofert jest bezp³atne, równie¿ wykorzystaæ narzêdzia ** promocyjna cena przez pierwsze 90 dni umo¿liwiaj¹ce dodawanie og³oszeñ on- line. Serwis kusi te¿ opcj¹ jednoczesnej Du¿ym firmom przydaæ siê mo¿e równie¿ serwisy kreatorach, wiêc aplikacje publikacji w wydaniu papierowym Gazeta opcja zintegrowania sekcji rekrutacyjnej potencjalnych kandydatów przegl¹daæ Praca. w³asnych witryn z kontem w serwisie mo¿na wed³ug najbardziej interesuj¹cych rekrutacyjnym. firmê kryteriów. Najwiêksze, dostêpne do Monsterpolska ma w ofercie narzêdzie przegl¹dania dla pracodawców, licz¹ po Monster Video Profil, czyli film, którym kilkaset tysiêcy osób. pracodawca, mo¿e uzupe³niæ og³oszenia. Dostêp do bazy CV - Przegl¹danie ofert pracy jest oczywiœcie Ju¿ w trakcie samej rekrutacji, pomocne Wygodnym rozwi¹zaniem jest te¿ naj³atwiejszym sposobem na szukanie mog¹ okazaæ siê narzêdzia, u³atwiaj¹ce przegl¹danie baz kandydatów, którzy nie pracy, ale - szczególnie w obecnej sytuacji zarz¹dzanie kampani¹. Serwisy oferuj¹ na tylko przegl¹daj¹ oferty, ale równie¿ sami na rynku pracy – coraz wiêcej osób przyk³ad opcjê aplikowania przez postanowili daæ siê znaleŸæ. Prawie uznaje, ¿e warto zwiêkszyæ swoje szanse specjalnie przygotowany formularz, tak wszystkie licz¹ce siê serwisy rekrutacyjne na sukces – potwierdza Przemys³aw aby nadsy³ane CV by³y ustandaryzowane buduj¹ w³asne bazy CV, do których Gacek z Pracuj.pl, które pochwaliæ siê i ³atwiejsze do porównania. Mo¿na te¿ ju¿ pracodawcy mog¹ wykupiæ dostêp. S¹ to mo¿e 350-tysiêczn¹ baz¹ kandydatów. na tym etapie odfiltrowywaæ te, nie bazy usystematyzowane, przewa¿nie Struktura poszczególnych baz jest jednak spe³niaj¹ce okreœlonego kryterium. powstaj¹ w przygotowanych przez www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 8
 9. 9. zró¿nicowana. O ile w Pracuj.pl najwiêksz¹ czêœæ stanowi¹ ¿yciorysy osób Bazy CV wybranych serwisów rekrutacyjnych i orientacyjne koszty z doœwiadczeniem w sprzeda¿y, korzystania (ceny netto w PLN) administracji biurowej, finansach Serwis liczba CV 1CV 10CV 50 CV 1M 6M 12M i ekonomii, logistyce oraz marketingu, to ju¿ w Jobexpress.pl wœród najczêœciej Pracuj.pl 350 000 36 300 - - - - spotykanych znajdziemy przedstawicieli Praca.pl 230 000 - 400 740 - - - dzia³ów produkcja i rolnictwo, turystyka Jobexpress.pl 90 000 - - - 199 899 1499 i gastronomia, oraz osoby poszukuj¹ce Monsterpolska.pl (1) 86 000 - 385 (2) 850 - - - sta¿y i praktyk. Praca.Gratka.pl 79 000 (5) - - - 800 (3) - - Kariera.pl 25 000 - - - 790 - - Z kolei w SzybkoPraca.pl liczn¹ grup¹ s¹ Stepstone.pl 22 000 (5) - - 100 (4) - - - budowlañcy i reprezentanci bran¿y SzybkoPraca.pl 13 600 36 250 600 - - - motoryzacyjnej, a co dziesi¹ta osoba w bazie Monsterpolska.pl to informatyk. (1) Wielkoœæ bazy w marcu 2009, (2) cena dla 15 CV, (3) Gratka oferuje dostêp na 14 dni za 400 z³ Podobnie jest w InfoPraca.pl, choæ tutaj (4) minimalny pakiet to dostêp do 100 CV, (5) dane z infolinii. zamiast typowej bazy CV s¹ profile u¿ytkowników. Dla pracodawców niedostêpne. znaleŸæ. Teraz wszyscy pracownicy na CV pod lup¹, czyli jak wy³uskaæ wszystkich poziomach zamieszczaj¹ swoje CV – od absolwentów po prezesów w³aœciwego kandydata - Polacy w ostatnich latach nauczyli poruszaæ siê po rynku pracy. Nie tylko firm czy cz³onków zarz¹du, którzy rejestruj¹ siê w internetowych gie³dach równie¿ maj¹ pozak³adane profile Efektem ka¿dej rekrutacji jest z regu³y pracy, ale tak¿e, gdy maj¹ zajêcie, staraj¹ – dodaje Craig Bromfield z Monster. plik CV. Im wiêkszy, tym oczywiœcie lepiej, siê trzymaæ rêkê na pulsie i obserwowaæ bo i wybór jest odpowiednio wiêkszy. Jak rynek pracy w bran¿ach, które ich - Na tej zasadzie jest to równie¿ jednak sprawdziæ – jeœli to w ogóle interesuj¹ – twierdzi Beata Szilf-Nitka akceptowalne dla szeregowych mo¿liwe – czy kandydaci do pracy zbytnio z infoPraca.pl. pracowników. Umieszczenie profilu nie nie koloryzuj¹? Lub po prostu zwyczajnie oznacza ju¿ braku lojalnoœci – oznacza, ¿e nie k³ami¹, by wypaœæ lepiej na tle - W ci¹gu ostatnich paru lat wzros³a rozumie potrzebê radzenia sobie ze innych? Nie wszystkich mo¿na przecie¿ œwiadomoœæ, ¿e trzeba zarz¹dzaæ w³asn¹ zmianami. zaprosiæ na rozmowê kwalifikacyjn¹. karier¹, planowaæ j¹ z wyprzedzeniem. Rekruterzy i na to maj¹ swoje sposoby. Ludzie rozumiej¹, ¿e dziêki tego typu Preselekcji mog¹ dokonaæ ju¿ pracownicy serwisom pracodawca mo¿e ich sam serwisów rekrutacyjnych. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 9
 10. 10. Pojawia siê coraz wiêcej metod Agnieszka Wi¹cek z Jobexpress.pl radzi weryfikacji prawdziwoœci danych te¿, by analizowaæ CV pod k¹tem zawartych w CV. W Polsce mamy wewnêtrznej spójnoœci. Czêsto i tutaj mo¿liwoœæ skorzystania z background mo¿na znaleŸæ próby kamufla¿u. screening, czyli us³ugi weryfikuj¹cej historiê zatrudnienia potencjalnego - Mo¿na siê równie¿ pokusiæ pracownika – podpowiada Marcin o opracowanie zadania rekrutacyjnego Szymczak z GazetaPraca.pl - Us³uga ta – dodaje Justyna Kostrzewska umo¿liwia sprawdzenie wykszta³cenia z SzybkoPraca.pl. i kwalifikacji oraz referencji zawodowych. Odbywa siê to za zgod¹ kandydata W procesie kwalifikacji kandydatów coraz i zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych czêœciej w u¿yciu s¹ wideorozmowy. To osobowych. oszczêdnoœæ czasu i kosztów. Jednak – jak podkreœla Przemys³aw Gacek - rekrutacja Podczas procesu preselekcji aplikacji, przeprowadzona wy³¹cznie on-line to które sp³ynê³y w odpowiedzi na pieœñ przysz³oœci. W badaniu, które zamieszczon¹ przez pracodawcê ofertê, serwis Pracuj.pl przeprowadzi³ rekruterzy lubi¹ zerkn¹æ na w ubieg³ym roku wœród specjalistów dotychczasow¹ aktywnoœæ kandydata i mened¿erów HR, tylko 3,8% badanych w sieci, szczególnie w serwisach zadeklarowa³o, ¿e zdarzy³o siê im biznesowych, typu Profeo czy LinkedIn. zatrudniæ kandydata, z którym wszystkie Obserwacja dyskusji prowadzonych etapy rekrutacji przeprowadzono za w podobnych portalach pozwala nie tylko poœrednictwem internetu. 77,2% zorientowaæ siê czy kandydat dba o swój uczestników badania uzna³o, ¿e do profesjonalny wizerunek w sieci, ale tak¿e zatrudnienia kandydata potrzebne jest czy posiada deklarowan¹ w CV wiedzê przynajmniej jedno spotkanie „w realu”. merytoryczn¹ – dodaje Przemys³aw Gacek. - Lektura aktywnoœci kandydata w podobnych portalach pozwala uzyskaæ tak¿e obraz wielu umiejêtnoœci miêkkich kandydata: prowadzenia rzeczowej dyskusji, argumentowania, reakcji na krytykê czy otwartoœci na sugestie innych u¿ytkowników. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 10
 11. 11. Sieæ pe³na kandydatów Jan Bartoszewski Ca³kiem niedawno, bo zaledwie kilkanaœcie lat temu, przedsiêbiorcy szukaj¹cy pracowników korzystali przede wszystkim z og³oszeñ w prasie. Dynamiczny rozwój internetu i era Web 2.0, która nasta³a po 2001 roku, sprawi³y, ¿e dziœ rekrutacja w sieci jest dla firm niezbêdnym elementem pozyskiwania kadr. Z nalezienie dobrego pracownika, zw³aszcza specjalisty nie jest ³atwym zadaniem dla dzia³u HR, zw³aszcza jeœli dane przedsiêbiorstwo dzia³a w bran¿y, gdzie konkurencja jest du¿a. Kto chce zawojowaæ rynek i zdobyæ klientów, ten musi mieæ najlepszych i najbardziej doœwiadczonych ludzi. Podobne wyzwanie stoi przed headhunterami i firmami paraj¹cymi siê rekrutacj¹ na rzecz innych. Obecnie bez internetu i dostêpnych dziêki niemu informacji i narzêdzi, skuteczna Potwierdzaj¹ to tak¿e przedstawiciele podpiêtego do naszej strony internetowej rekrutacja wydaje siê nierealna. Pokazuj¹ koncernów, które prowadzi³y w ostatnich – mówi Micha³ Szostkowski, country HR to choæby sonda¿e. Z internetowej latach intensywny nabór pracowników do manager z Tieto Poland. – Oko³o 44% ankiety, przeprowadzonej niedawno polskich oddzia³ów. nowozatrudnionych to osoby, które przez Stowarzyszenie Agencji – Kana³y elektronicznej rekrutacji nades³a³y aplikacjê za poœrednictwem Zatrudnienia wynika, ¿e znaczna grupa wykorzystujemy w sposób powszechny. Internetu – dodaje. Dla Tieto wa¿nym respondentów uwa¿a portale Aplikuj¹cym do naszej firmy kandydatom Ÿród³em kadr s¹ w Polsce równie¿ rekrutacyjne i spo³ecznoœciowe za Ÿród³o dajemy mo¿liwoœæ bezpoœredniego zewnêtrzne firmy rekrutacyjne (28%) dobrych kandydatów (odpowiednio 24 i przes³ania swoich dokumentów na jeden oraz rekomendacje w³asnych 18 %). Lepszy wynik zyska³ tylko z adresów mailowych lub te¿ skorzystania pracowników polecaj¹cych kandydatów headhunting – 27%. z elektronicznego systemu iRecruitment do pracy (równie¿ 28%). www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 12
 12. 12. Skutecznoœæ priorytetem wewnêtrzn¹. Najwa¿niejsze s¹ dobrze okreœlone zadania danej osoby, a co za tym idzie realistyczne wymagania oraz Powodzenie procesu rekrutacyjnego kryteria – podkreœla Craig Bromfield. Jego prowadzonego przy u¿yciu narzêdzi zdaniem trzeba te¿ wiedzieæ, z jakich internetowych zale¿y od tego jaki cel chce mocnych stron jesteœmy sk³onni osi¹gn¹æ pracodawca oraz od przyjêtej zrezygnowaæ. Wówczas narzêdzia strategii. Inaczej powinien postêpowaæ rekrutacyjne pozwalaj¹ dotrzeæ do du¿ej ma³y przedsiêbiorca, a inaczej du¿a liczby kandydatów, co daje pracodawcy korporacja, albo spó³ka gie³dowa. Inny szeroki wybór. scenariusz dzia³ania przyjmie dzia³ Fot.: Marta Ambroziak personalny lub partner rekrutuj¹cy dla Z punktu widzenia skutecznoœci firmy przy werbowaniu du¿ej grupy Marta Ambroziak rekrutacji prowadzonej przez internet konsultant ds. rekrutacji pracowników, inny gdy potrzebnych istotne jest przede wszystkim dotarcie Manpower Polska bêdzie kilku specjalistów o unikalnych z anonsem do w³aœciwej grupy kwalifikacjach. potencjalnych kandydatów. Pracodawcy coraz chêtniej siêgaj¹ po – Ma³e firmy nie mog¹ liczyæ na to, ¿e – To podstawa jakiejkolwiek kampanii internetowe metody poszukiwañ najlepsi kandydaci sami siê do nich rekrutacyjnej. Nale¿y te¿ zadbaæ kandydatów takie jak: og³oszenia zg³osz¹. Du¿e firmy o mocnej marce o podanie w og³oszeniu wszystkich rekrutacyjne na portalach bran¿owych, przyci¹gaj¹ najlepszych kandydatów, niezbêdnych informacji na temat og³oszenia na portalach niemniej jednak tak¹ pozycjê maj¹ tylko oferowanego stanowiska oraz oczekiwañ spo³ecznoœciowych oraz portalach najlepsi – uwa¿a Craig Bromfield, wzglêdem kandydatów – zaznacza dedykowanych tematyce poszukiwania dyrektor sprzeda¿y monsterpolska.pl, Ewelina Bocheñska, specjalista ds. pracy. serwisu kariery, z którego korzysta ponad rekrutacji w Power Media SA. – Internauci milion u¿ytkowników. Ma³e firmy zaczynaj¹ tak¿e umieszczaæ s¹ wyj¹tkowo wymagaj¹c¹ pod tym informacje o wakatach – Zazwyczaj du¿e korporacje dysponuj¹ wzglêdem grup¹. Przyzwyczajeni do i mo¿liwoœciach rozwoju na swoich znacznie wiêkszymi bud¿etami na odfiltrowywania tylko wa¿nych informacji stronach internetowych. dzia³ania promocyjne. Wielkoœæ firmy nie oczekuj¹ konkretów, wiarygodnych Wiêksze firmy publikuj¹ aktualne oferty jest jednak decyduj¹cym kryterium, jeœli i pe³nych danych – dodaje. na swoich stronach w specjalnych chodzi o sukces rekrutacji. Wybór Pogl¹d ten podziela Przemys³aw Gacek, zak³adkach tematycznych dedykowanych strategii zale¿y przede wszystkim od prezes Grupy Pracuj, do której nale¿y karierze. Internet staje siê dla rodzaju stanowiska. Zdarza siê przecie¿ portal rekrutacyjny Pracuj.pl. – Warto konsultantów najszybszym Ÿród³em w przypadku niektórych stanowisk, ¿e zadbaæ o to, by kandydat otrzyma³ dotarcia do poszukuj¹cych nowej pracy firmy decyduj¹ siê na rekrutacjê szczegó³owe informacje dotycz¹ce kandydatów. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 14
 13. 13. oferowanego stanowiska pracy, by przybli¿y³o mu ono równie¿ atmosferê, Craig Bromfield w której przyjdzie mu pracowaæ. dyrektor sprzeda¿y Powszechne stosowanie okreœleñ typu monsterpolska.pl „lider bran¿y oferuje atrakcyjne wynagrodzenie i mo¿liwoœæ pracy w dynamicznym zespole” jest coraz czêœciej Ÿle odbierane przez poszukuj¹cych pracy, szczególnie specjalistów z doœwiadczeniem. Natomiast oferta napisana z myœl¹ Fot.: Craig Bromfield o grupie docelowej daje odbiorcy jasny sygna³, ¿e potencjalny pracodawca rozumie charakter jego pracy i zale¿y mu Zalety rekrutacji online to przede wszystkim Tradycyjne media takich mo¿liwoœci nie na zatrudnieniu fachowca – t³umaczy szeroki zasiêg – wiele badañ potwierdza, ¿e daj¹. ponad 50% osób poszukuj¹cych pracy Przemys³aw Gacek. decyduje siê na tak¹ formê poszukiwañ. Wyzwaniem jest natomiast dotarcie do Drugi atut to elastycznoœæ i aktualnoœæ w³aœciwej grupy docelowej. Najwiêksze W³asna strona – wizytówk¹ og³oszeñ – od razu po umieszczeniu anonsu serwisy rekrutacyjne, ze wzglêdu na swoj¹ zaczynaj¹ nap³ywaæ zg³oszenia. rozpoznawalnoœæ przyci¹gaj¹ kandydatów. £atwoœæ i szybkoœæ aplikowania oznacza Zaczynaj¹c proces rekrutacji Kandydaci te¿ chêtniej aplikuj¹ na du¿¹ iloœæ zg³oszeñ, niestety równie¿ od bezwzglêdnie nale¿y zadbaæ o firmow¹ og³oszenia aktualne, ni¿ na takie, które kandydatów nie spe³niaj¹cych kryteriów. witrynê internetow¹ – jest to zwykle znaleŸli w gazecie sprzed kilku dni. Mo¿na Mo¿na próbowaæ temu zaradziæ. pierwsze Ÿród³o informacji, swoista te¿ dotrzeæ efektywnie do kandydatów W serwisie monsterpolska.pl pracodawcy wizytówka przedsiêbiorstwa, do której pasywnych – czyli takich, którzy maj¹ np. mo¿liwoœæ przygotowania krótkiej trafia osoba zainteresowana ofert¹ pracy. niekoniecznie kupuj¹ gazetê z og³oszeniami ankiety dla zainteresowanych prac¹ To kolejny element istotny w rekrutacji o pracê i aktywnie jej szukaj¹. Mog¹ to byæ i dopiero pozytywna odpowiedŸ na online, z którego powinni zdawaæ sobie ludzie, którzy dostrzeg¹ ofertê na swoim wszystkie pytania pozwoli kandydatowi na sprawê pracodawcy. Szczególnie wa¿ny ulubionym portalu i wyœl¹ aplikacjê pod wys³anie zg³oszenia. Warto tak¹ wstêpn¹ dla ma³ych firm, których nie staæ na wp³ywem impulsu. ankietê przygotowaæ, szczególnie, gdy wykupienie og³oszeñ w serwisie Internet daje równie¿ mo¿liwoœæ spodziewamy siê bardzo du¿ej liczby rekrutacyjnym. skorzystania z dodatkowych narzêdzi, np. zg³oszeñ. – Najlepsi kandydaci i specjaliœci profilu firmy lub prezentacji video. o rzadkich kwalifikacjach szczególnie www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 15
 14. 14. starannie wybieraj¹ pracodawcê i zwracaj¹ uwagê na to, jak firma Ewelina Bocheñska prezentuje siê w internecie. Poza tym, specjalista ds. rekrutacji informacje zawarte na stronie Power Media SA internetowej pozwalaj¹ kandydatom dobrze przygotowaæ siê do rozmowy kwalifikacyjnej. Mog¹ te¿ przygotowaæ siê na to, co firma im oferuje i skonfrontowaæ z ofert¹ swoje oczekiwania – mówi Ewelina Bocheñska z Power Media SA. Kandydat, po przeczytaniu nawet Fot.: Ewelina Bocheñska najlepiej przygotowanego og³oszenia, zanim wybierze siê na rozmowê Internet jest obecnie podstawowym medium aby wybraæ w³aœciwe kana³y, przez które kwalifikacyjn¹, poszuka na stronie dla pozyskiwania kadr, tak¿e sta¿ystów. Tym podana zostanie informacja. Zasady internetowej firmy zak³adki „Kariera”. bardziej, jeœli poszukujemy ludzi m³odych – dzia³ania w przypadku sta¿ystów nie ró¿ni¹ oni najszybciej znajd¹ og³oszenie siê od tych stosowanych wobec – Z badañ firmy CIPD Research wynika, ¿e w Internecie, wyszukaj¹ informacji o firmie, pracowników bardziej doœwiadczonych. a¿ 96% studentów i absolwentów szuka chêtnie przeczytaj¹ opiniê innych na jej Ka¿dy kandydat, czy to osoba bez informacji o pracodawcach online, a 89% temat. Jeœli jesteœmy widoczni w sieci, to doœwiadczenia, czy specjalista o rzadkich, bardzo prawdopodobne, ¿e ju¿ znaj¹ nasz¹ bardzo wartoœciowych kompetencjach, z nich odwiedza podstrony firm firmê. mo¿e byæ ambasadorem firmy. To od poœwiêcone karierze. Warto wiêc zadbaæ, Aby efektywnie wykorzystaæ Internet, przedsiêbiorstwa zale¿y czy bêdzie chcia³ by te elementy portalu nie tylko by³y nale¿y dotrzeæ do w³aœciwej grupy w nim pracowaæ i mówiæ o niej dobrze czy atrakcyjne wizualnie, ale przede odbiorców – trzeba zatem t¹ grupê dobrze nie – jednakowo dobre traktowanie wszystkim funkcjonalne i aktualne – radzi zdefiniowaæ i rozpoznaæ jej zwyczaje tak, i jednych i drugich jest kluczowe. Przemys³aw Gacek, prezes Grupy Pracuj. W praktyce wiele tego typu zak³adek przebiegu procesu rekrutacji, a tak¿e tak¿e pozwalaj¹ na tworzenie rezerwowej zawiera tylko oferty pracy, mimo ¿e wiele mo¿liwoœæ ustawienia sobie bazy kandydatów. osób zagl¹da tam równie¿ powiadomienia o nowej ofercie pracy w poszukiwaniu informacji o firmie, – uzupe³nia Gacek. – Wiele osób rejestruje siê na stronach œcie¿ce kariery czy oferowanych pracodawców nawet, jeœli w danym œwiadczeniach pozap³acowych. – Dla Odpowiednie aplikacje s³u¿¹ce do momencie nie publikuj¹ oni ofert, które wszystkich kandydatów interesuj¹ca zarz¹dzania w³asn¹ witryn¹ „Kariera” nie odpowiadaj¹ ich kwalifikacjom. Na rynku z pewnoœci¹ bêdzie informacja o tylko usprawniaj¹ sam¹ rekrutacjê, ale dostêpnych jest wiele takich narzêdzi, www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 16
 15. 15. szeroko rozumianego „employer CV – chyba, ¿e marka pracodawcy jest rekrutacyjnych, ale interesuj¹ca oferta branding”, które prowadzi pracodawca bardzo rozpoznawalna. Nawet du¿e, pracy mo¿e do nich trafiæ i wywo³aæ – t³umaczy Craig Bromfield znane firmy korzystaj¹ z portali reakcjê – mówi Craig Bromfield. z monsterpolska.pl. W przypadku z ofertami pracy w przypadku rzadszych Dobór sposobu rekrutacji mo¿e zale¿eæ mniejszej firmy b¹dŸ ma³o znanej marki kompetencji – dodaje Ewelina Bocheñska równie¿ od charakteru samego procesu wejœcia na witrynê www bêd¹ z Power Media SA. – od tego, czy mamy do czynienia generowa³y niewiele zg³oszeñ. Du¿e Pomoc zewnêtrznej firmy w rekrutacji z dzia³aniem jawnym, czy z poufnym. korporacje, b¹dŸ ci, którzy prowadz¹ okazuje siê szczególnie przydatna, gdy – Z us³ug firm doradztwa personalnego regularne dzia³ania buduj¹ce pozycjê pracodawca rywalizuje o specjalistów dzia³y HR korzystaj¹ zwykle w przypadku pracodawcy na rynku, mog¹ liczyæ na z konkurencj¹. Dotyczy to zw³aszcza trudniejszych rekrutacji, gdy kompetencje wiêcej zg³oszeñ od dobrze bran¿, w których brakuje ludzi kandydatów s¹ unikalne, proces jest wykwalifikowanych kandydatów. o odpowiednich kwalifikacjach, jak poufny, albo gdy wymaga zaanga¿owania np. w bran¿y IT czy reklamowej. Firmy du¿ego zespo³u rekruterów, którego firma Najczêœciej jednak pracodawcy decyduj¹ przeœcigaj¹ siê w dodatkowych nie posiada – przyk³adowo przy siê na szerszy zakres rekrutacji online. œwiadczeniach dla potencjalnych rekrutacjach masowych – Joanna Kotzian Szczególnie gdy potrzebuj¹ wiêkszej pracowników, oferuj¹c rozbudowane z HRK. liczby pracowników w krótkim czasie, pakiety socjalne (kupony na si³ownie, Jeœli tylko rekrutacja nie jest poufna, b¹dŸ o specjalistycznych kwalifikacjach. basen, masa¿e itp.), elastyczne godziny zawsze trzeba tak¿e publikowaæ – Umieszczenie og³oszeñ w czo³owych pracy, domow¹ atmosferê (chill-out og³oszenie na w³asnej stronie kariera. serwisach rekrutacyjnych gwarantuje roomy z grami zespo³owymi) lub inne – W ten sposób buduje siê wizerunek firmie od kilkudziesiêciu do kilkuset atrakcje (wyjazdy integracyjne). Wszystko firmy, która siê rozwija, która stale szuka zg³oszeñ, w zale¿noœci od rodzaju po to, by przyci¹gn¹æ po¿¹danych nowych ludzi i kompetencji. A zatem stanowiska i koniunktury na rynku. pracowników. Mo¿na jednak u¿yæ innych warto jej stronê odwiedzaæ – radzi Niektórzy z naszych klientów decyduj¹ siê sposobów na pozyskanie dobrych kadr. Kotzian. oprócz publikacji og³oszeñ, równie¿ na us³ugê preselekcji. Polega ona na – Firmy decyduj¹ siê na promocjê ofert wstêpnym przesiewaniu nap³ywaj¹cych pracy na specjalistycznych portalach czy £owienie sta¿ystów aplikacji przez naszych specjalistów oraz forach bran¿owych. Takie kampanie wyborze najlepszych aplikacji w oparciu realizuje równie¿ Monster. Z pomoc¹ Wspó³czesna rekrutacja mocno o ustalone kryteria – wyjaœnia Craig naszych unikalnych rozwi¹zañ oraz eksploatuje równie¿ najm³odsze Bromfield. produktów, np. CAN (Career Ad Network) generacje. Potencja³ tkwi¹cy w ludziach nasi klienci docieraj¹ do tzw. pasywnych koñcz¹cych studia lub dopiero – Strona internetowa zwykle nie kandydatów – specjalistów, którzy zaczynaj¹cych swoj¹ karierê od lat wystarcza, aby zebraæ odpowiedni¹ iloœæ niekoniecznie wchodz¹ na strony portali z powodzeniem wykorzystuj¹ wielkie www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 17
 16. 16. z polskich np. Talent Finder, z zagranicznych choæby Taleo – wylicza Przemys³aw Gacek Joanna Kotzian, manager ds. marketingu prezes zarz¹du i PR z HRK. Grupa Pracuj – Niektóre firmy, szczególnie miêdzynarodowe korporacje, id¹ jeszcze krok dalej w dzia³aniach z employer brandingu i zak³adaj¹ oddzielne strony poœwiêcone karierze. Coraz czêœciej zawieraj¹ one wiele atrakcyjnych Fot.: Przemys³aw Gacek elementów, takich jak prezentacje multimedialne. S¹ przy tym czêœci¹ bardziej kompleksowej kampanii Dziœ, ze wzglêdu na liczbê u¿ytkowników Ciekawe rozwi¹zania graficzne przyci¹gaj¹ wizerunkowej prowadzonej tak¿e na internetu, portale rekrutacyjne sta³y siê uwagê kandydatów, ale to treœæ oferty jest ogólnych i biznesowych portalach niezast¹pione w skutecznej kampanii najistotniejsza dla osoby szukaj¹cej pracy. spo³ecznoœciowych, typu Facebook, rekrutacyjnej. Pracodawcy chêtnie Kiedy og³oszenie ju¿ powstanie, Profeo albo Goldenline – dodaje Gacek. wybieraj¹ tê formê, bo jest ona szybka, pracodawca mo¿e je dodatkowo a dodatkowo serwisy rekrutacyjne daj¹ wyeksponowaæ. Samodzielnie lub ze wsparciem wiêcej ró¿norodnych mo¿liwoœci Na przyk³ad w portalu Pracuj.pl w tzw. wyró¿nienia oferty firmy i dotarcia z ni¹ ofertach dnia. S¹ to og³oszenia do wyselekcjonowanej grupy kandydatów. umieszczane na krótki czas (zwykle 2–3 Kolejny dylemat, który trzeba dni) w bardzo widocznym miejscu, np. na rozstrzygn¹æ przystêpuj¹c do Pracodawca ma zwykle mo¿liwoœæ stronie g³ównej serwisu. Dziêki temu werbowania przez internet, to kwestia umieszczenia og³oszenia w jednej z dwóch u¿ytkownik, zanim przejdzie do podstrony czy firma dzia³a samodzielnie, czy wersji. Pierwsz¹ – w standardowej grafice zawieraj¹cej wszystkie oferty, widzi kilka korzysta z pomocy partnerów portalu rekrutacyjnego. Drug¹ – wybranych og³oszeñ rekrutacyjnych. specjalizuj¹cych siê w tego typu zawieraj¹ca elementy graficzne firmy, co – procesach. I w tym przypadku strategia poza skuteczn¹ rekrutacj¹ – pozwala Dodatkowo, wiêkszoœæ portali umo¿liwia zale¿eæ mo¿e od ró¿nych czynników. jednoczeœnie budowaæ i utrwalaæ wyró¿nienie og³oszenia na liœcie – Decyzja czy bazowaæ na w³asnym portalu, czy korzystaæ z us³ug wizerunek i markê wœród kandydatów. wszystkich ofert pracy. zewnêtrznej agencji zale¿y od iloœci wejœæ na stronê i innych dzia³añ z zakresu www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 18
 17. 17. miêdzynarodowe korporacje. Nie dziwi – W ostatnim takim wydarzeniu, wiêc, ¿e obecnie prawie wszyscy organizowanym przez nas w marcu, przedsiêbiorcy chc¹ „z³owiæ” przydatnych wziê³o udzia³ 149 firm z 25 bran¿. pracowników ju¿ na etapie, gdy ci jeszcze Kandydaci, w tym wielu studentów, za siê ucz¹. poœrednictwem strony – Przyjmujemy sta¿ystów i praktykantów www.targi.pracuj.pl mogli zapoznaæ siê w ramach ró¿nych konkursów, najlepsi z ofert¹ firm i wzi¹æ udzia³ zostaj¹, pod warunkiem ukoñczenia w kilkudziesiêciu czatach z osobami pe³nych studiów wy¿szych – mówi Micha³ reprezentuj¹cymi dzia³y HR – dodaje Szostkowski, country HR manager z Tieto Gacek. Poland. Istotne jest, by docieraæ z ofertami pracy W tej kwestii sieæ daje tak samo wiele lub z og³oszeniami na uczelnie mo¿liwoœci (a mo¿e nawet wiêcej) jak i podkreœlaæ korzyœci, które s¹ dla w przypadku pozyskiwania starszych. studentów istotne: mo¿liwoœæ rozwoju – Pracodawcy szukaj¹c praktykantów i zdobycia nowych doœwiadczeñ, sta³ego albo sta¿ystów s¹ niejako skazani na zatrudnienia, elastyczne godziny pracy. aktywnoœæ i obecnoœæ w internecie, bo – Wa¿ne jest równie¿ zapewnienie chc¹ przecie¿ dotrzeæ do tzw. pokolenia Y, sta¿yœcie „mentora”, który bêdzie móg³ go dla którego globalna sieæ jest naturalnym wdro¿yæ w powierzone obowi¹zki, pierwszym wyborem w poszukiwaniu wesprzeæ, wyjaœniaæ w¹tpliwoœci. wszelkiego rodzaju informacji – stwierdza Zatrudnienie sta¿ysty mo¿e oznaczaæ Przemys³aw Gacek z Grupy Pracuj. poniesienie mniejszych kosztów ze strony By dotrzeæ do nich z informacj¹ pracodawcy, ale wymaga zaanga¿owania o organizowanych praktykach mo¿na czasowego pracowników i zaanga¿owania wykorzystaæ serwisy rekrutacyjne, które innych zasobów w firmie – zaznacza Craig bardzo czêsto maj¹ oddzielne zak³adki Bromfield z monsterpolska.pl. dedykowane studentom i absolwentom, czy profile firmowe w ró¿nego rodzaju serwisach spo³ecznoœciowych. Pracodawcy chêtnie te¿ korzystaj¹ ze specjalnych wydarzeñ online, jak na przyk³ad Wirtualnych Targów Pracy. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 19 17
 18. 18. Czerpanie ze spo³ecznoœci Jan Bartoszewski Najnowsze trendy w rekrutacji online s¹ w du¿ej mierze zwi¹zane z serwisami spo³ecznoœciowymi. Wielu pracowników dzia³ów personalnych zanim podejmie decyzjê o zatrudnieniu kandydata sprawdzi jeszcze jego profil na portalach takich jak LinkedIn, GoldenLine, Facebook czy NaszaKlasa.pl. R ekruterzy na ca³ym œwiecie doœæ szybko dostrzegli mo¿liwoœci, które stworzy³y dla nich zdobywaj¹ce coraz wiêksz¹ popularnoœæ serwisy spo³ecznoœciowe. Wynika to z prostej analizy faktów. Jeœli wed³ug statystyk 11% czasu spêdzanego w internecie przypada na portale spo³ecznoœciowe, to wnioski nasuwaj¹ siê same (dla porównania w wyszukiwarkach internauci spêdzaj¹ 2% czasu). Bo mimo, i¿ tego typu strony s¹ kojarzone z czasem wolnym, to pracodawcy powinni tam spor¹ doz¹ prawdopodobieñstwa przyj¹æ, Polska w tyle zaistnieæ – w myœl zasady b¹dŸ tam, gdzie ¿e sami nawi¹¿¹ kontakt, o tyle dotarcie s¹ twoi potencjalni pracownicy. do pasywnych jest trudniejsze. W ich Niestety choæ HR-owcy zdaj¹ sobie Dotyczy to zw³aszcza pasywnych przypadku pracodawca powinien przej¹æ sprawê z roli, któr¹ zaczê³y odgrywaæ kandydatów, czyli takich, którzy maj¹ inicjatywê kontaktu. W myœl przytoczonej serwisy spo³ecznoœciowe, jest du¿y zazwyczaj pracê daj¹c¹ im zadowolenie wczeœniej regu³y firma powinna byæ rozdŸwiêk pomiêdzy ich ocen¹, a ocen¹ i nie szukaj¹cych nowego zajêcia. O ile obecna nie tylko na portalach menad¿erów kieruj¹cych firmami. kandydaci aktywni (wiedz¹ gdzie chc¹ rekrutacyjnych, ale równie¿ Z najnowszego badania „Portale pracowaæ i zabiegaj¹ o to, by znaleŸæ w spo³ecznoœciowych, bran¿owych spo³ecznoœciowe z perspektywy zatrudnienie w upatrzonej firmie) dbaj¹ i niszowych. pracodawców“ opublikowanego przez o przebieg swojej kariery i mo¿na ze Manpower w lutym wynika, ¿e w Polsce www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 21
 19. 19. zaledwie 1% przedsiêbiorstw opracowa³o wyspecjalizowanym agencjom doradztwa oficjaln¹ politykê korzystania z serwisów personalnego. Nasi konsultanci korzystaj¹ spo³ecznoœciowych. W tej niewielkiej g³ównie z portali biznesowych, gdzie grupie firm, 55% jako g³ówn¹ przyczynê dostêpne s¹ informacje mog¹ce pomóc wdro¿enia polityki wskaza³o chêæ okreœliæ profil zawodowy kandydata. Inne unikniêcia spadku efektywnoœci. portale, na przyk³ad Facebook czy Grono Przedsiêbiorcy wskazali równie¿ jako mog¹ pomóc w dotarciu do szerszego powody potrzebê zapewnienia ochrony grona kandydatów na zasadzie prawa w³asnoœci intelektualnej oraz networkingu – dodaje. tajemnicy informacji (45%) i ochrony Wyniki badania w Polsce odbiegaj¹ Fot.: Mi³osz Ryniecki przed utrat¹ renomy (27%). wyraŸnie od œrednich wyników dla Zaskakuj¹ce jest tak¿e to, ¿e zdecydowana regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Mi³osz Ryniecki wiêkszoœæ ankietowanych przez Afryka), w którym 11% firm opracowa³o product manager Manpower (ponad 60%) pytana o to, jakie politykê korzystania z portali GoldenLine dziedziny biznesu mog¹ byæ z sukcesem spo³ecznoœciowych przez pracowników wspierane przez portale (87% tego nie zrobi³o). Kraje, w których Dziêki portalom spo³ecznoœciowym spo³ecznoœciowe, nie widzi takiej sfery najwiêcej pracodawców wdro¿y³o tak¹ rekruter ma mo¿liwoœæ dotarcia do ich dzia³alnoœci. Z drugiej strony g³ówne politykê to: RPA (40%), Wielka Brytania specjalistów lub managerów z danej dziedziny, w których tego typu serwisy (22%) i Irlandia (15%). bran¿y, nawet wtedy, gdy nie szukaj¹ oni mog¹ odegraæ du¿¹ rolê wed³ug pracy (pasywni kandydaci). Okazuje siê, pracodawców to: wzmocnienie rozwoju ¿e tego typu ludzie s¹ najbardziej cenni ród³o informacji dla potencjalnego pracodawcy: zawodowego pracowników, wzmocnienie pracuj¹cy, spe³niaj¹cy siê w tym co robi¹, zaanga¿owania personelu, wsparcie Jedn¹ z g³ównych zalet portali profesjonaliœci w danej dziedzinie. Oni budowania marki. spo³ecznoœciowych jest wiedza nie wchodz¹ na standardowe portale – A¿ 93% polskich pracodawców nie o potencjalnym pracowniku, której mog¹ pracy, nie przegl¹daj¹ nawet zak³adki wprowadzi³o oficjalnej polityki dostarczyæ headhunterom. Dotyczy to praca w GoldenLine, bo nie musz¹. korzystania z serwisów w szczególnoœci serwisów dla ludzi Oferty pracy same ukazuj¹ im siê spo³ecznoœciowych przez pracowników. czynnych zawodowo (Profeo, GoldenLine, kontekstowo podczas korzystania Te wyniki mog¹ siê równie¿ przek³adaæ LinkedIn). z portalu. To sprawia ¿e og³oszenia na dzia³ania dzia³ów HR i ich politykê – Pracodawcy coraz czêœciej przegl¹daj¹ o pracê umieszczone na GoldenLine rekrutacyjn¹ – mówi Marta Ambroziak, docieraj¹ do wiêkszej i lepiej profile osób rekrutowanych na konsultant ds. rekrutacji z Manpower dopasowanej grupy osób. Dziêki temu na stanowiska w ich firmach, aby znaleŸæ biurko rekrutera zamiast sterty aplikacji Polska. – Pracodawcy zlecaj¹ potwierdzenie dla otrzymanych trafiaj¹ te najbardziej wartoœciowe. bezpoœrednie poszukiwania dokumentów, a nawet staraæ siê oceniæ www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 22
 20. 20. cechy personalne kandydatów. Nie bez znaczenia jest to, czy pracownik udziela Marcin Zabielski siê w dyskusjach online, jak to robi i z jak¹ prezes Profeo czêstotliwoœci¹. Dobry online personal image jest coraz bardziej ceniony – twierdzi Karolina Janik, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Personal-PR. Przejrzysta sylwetka pracownika w sieci i sensowna aktywnoœæ w ¿yciu spo³ecznoœci to wiêksze szanse na uwagê przysz³ego pracodawcy lub firmy Fot.: Marcin Zabielski headhunterskiej. Nie wszyscy pamiêtaj¹ o zasadzie, ¿e „jak ciê widz¹, tak ciê pisz¹” Kandydaci coraz czêœciej zagl¹daj¹ do i jej ofertê dla kandydatów, s¹ ró¿nego internetu w poszukiwaniu informacji rodzaju profile firmowe, zawieraj¹ce i zostawiaj¹ za sob¹ œlady w sieci, które o potencjalnych pracodawcach. Czêsto prezentacjê firmy i og³oszenia rekrutacyjne. mog¹ dyskwalifikowaæ ich w przysz³ych wiedzê na ich temat sprawdzaj¹ u Ÿród³a Mog¹ one byæ mniej lub bardziej rekrutacjach. i nawi¹zuj¹ kontakt z pracownikami rozbudowane – od prostych wizytówek po – Serwisy spo³ecznoœciowe, zw³aszcza te interesuj¹cej ich firmy, wprost pytaj¹c szczegó³owe prezentacje z u¿yciem filmu biznesowe, znacznie u³atwiaj¹ o warunki pracy czy atmosferê w zespole. wizerunkowego. Profil firmowy daje okazjê wyszukiwanie i nawi¹zanie kontaktu Narzêdziem, które zdecydowanie u³atwi do dyskusji z u¿ytkownikami serwisu, z w³aœciwymi na dane stanowisko specjaliœcie ds. rekrutacji kontakt odpowiadania na ich pytania dotycz¹ce osobami. Najczêœciej portale tego typu z u¿ytkownikami serwisu, pozwalaj¹c przy procesu rekrutacji czy mo¿liwoœci rozwoju maj¹ te¿ w swojej ofercie w³asne okazji w nowoczesny sposób pokazaæ firmê w firmie. narzêdzia s³u¿¹ce rekrutacji – mówi Marta Chudyk, specjalista ds. marketingu Warto jednak pamiêtaæ, ¿e tak jak stycznoœæ z przedstawicielem firmy z Power Media SA. pracodawca dowie siê sporo w portalu typu social media, bêd¹ chcia³y Internauci s¹ zazwyczaj otwarci na firmy o potencjalnym pracowniku, tak kandydat aplikowaæ do tej organizacji – uzupe³nia rekrutacyjne dzia³aj¹ce na portalach mo¿e zdobyæ podobne informacje Karolina Janik. biznesowych. – Trzeba jednak zwróciæ o firmie. Dlatego wa¿ny jest tak¿e Obecnoœæ rekrutacji w serwisach uwagê na czêstotliwoœæ nawi¹zywania wizerunek firmy który tworz¹ spo³ecznoœciowych jest wiêc kontaktu, nikt nie lubi byæ nêkany. Wa¿ne pracownicy obecni w spo³ecznoœciach. nieunikniona. Co wiêcej coraz jest te¿ w³aœciwe dopasowanie oferty do – Employer branding, a tak¿e internal powszechniejsze staje siê tworzenie tam kompetencji danej osoby, ¿eby nie branding maj¹ kolosalne znaczenie profili firmowych, które maj¹ wspomóc marnowaæ jej czasu – dodaje Marta w prowadzeniu rekrutacji w internecie zarówno proces werbowania, jak Chudyk. i wp³ywaj¹ na to, czy osoby maj¹ce i budowanie wizerunku pracodawcy. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 23
 21. 21. – W niektórych firmach funkcjonuj¹ ju¿ specjalne zespo³y ds. social media, które Marta Chudyk systematycznie uzupe³niaj¹ profil, specjalista ds.. marketingu zamieszczaj¹ w nim ciekawe informacje Power Media SA o firmie, odpowiadaj¹ na pytania, a tak¿e informuj¹ o aktualnych propozycjach pracy – wylicza Marcin Zabielski, prezes Profeo, w³aœciciela serwisów Profeo.pl w Polsce i Profeo.ua na Ukrainie. Codzienne narzêdzie Fot.: Marta Chudyk Nie ma ju¿ wielkiej przesady Jeœli chodzi o towarzyskie portale j¹ do swojego ¿ycia np. poprzez profil w stwierdzeniu, ¿e serwisy spo³ecznoœciowe, trzeba zachowaæ w mediach spo³ecznoœciowych, co wp³ywa spo³ecznoœciowe profesjonalistów sta³y ostro¿noœæ w ich wykorzystaniu przy tak¿e na metody rekrutacyjne. rekrutacji. Wymaga to du¿ego taktu Jeœli ju¿ decydujemy siê szukaæ siê codziennym narzêdziem pracy i delikatnoœci dzia³ania. Z za³o¿enia portale pracowników za pomoc¹ social media, warto rekruterów. Ich u¿ytecznoœæ widoczna towarzyskie s³u¿¹ innym celom ni¿ zacz¹æ od wejœcia w spo³ecznoœæ i poznania jest szczególnie w przypadku, gdy biznesowe, dlatego bezpoœrednia rekrutacja jej. Pomo¿e to nam uszanowaæ zasady przedsiêbiorstwo potrzebuje specjalisty mo¿e wywo³ywaæ niechêæ i poczucie panuj¹ce w danej grupie („netykietê”) i byæ spe³niaj¹cego wyœrubowane kryteria, naruszania prywatnoœci ich u¿ytkowników. naturalnym w kontaktach. Szybko b¹dŸ pracownika o rzadkich na rynku Sytuacja jednak powoli ulega zmianie – przekonamy siê te¿, ¿e ³atwiej jest dotrzeæ kwalifikacjach. Wówczas bywa, ¿e ludzie s¹ coraz bardziej otwarci na do odpowiednich kandydatów, jeœli jesteœmy spo³ecznoœci profesjonalistów s¹ komunikacjê z mark¹ i chêtniej wpuszczaj¹ sta³ym cz³onkiem takiej grupy. traktowane jak baza danych. Nie dziwi wiêc, ¿e w³aœciciele serwisów skupiaj¹cych takich ludzi, wyczuwaj¹c Od kilku lat notujemy rosn¹ce rekruterów w skutecznym realizowaniu zapotrzebowanie rynkowe wzbogacaj¹ zainteresowanie naszymi produktami polityki personalnej – uwa¿a Mi³osz swoje portale o funkcjonalnoœci u¿yteczne rekrutacyjnymi – twierdzi Mi³osz Ryniecki. dla pracodawców i headhunterów. Ryniecki, product manager z GoldenLine. – GoldenLine jest przyk³adem unikatowej Aby zdj¹æ z kadrowców choæ czêœæ spo³ecznoœci profesjonalistów, w której – Co ciekawe ten trend po chwilowym wysi³ku zwi¹zanego z koniecznoœci¹ u¿ytkownicy nie boj¹ siê wystêpowaæ pod okresie za³amania gospodarki w Polsce samodzielnego kontaktu z kandydatem, w³asnymi nazwiskami i dzieliæ siê swoimi i na œwiecie wci¹¿ siê utrzymuje. twórcy Profeo, innego serwisu osi¹gniêciami zawodowymi oraz pasjami. Œwiadczy to o coraz wy¿szej œwiadomoœci profesjonalistów równie¿ stworzyli ofertê www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 24
 22. 22. produktów rekrutacyjnych i employer o charkterze zdecydowanie towarzyskim, brandingowych. jednak HR-owcy nie wzdragaj¹ siê przed czerpaniem z nich informacji. Odrzucenie Oferty pracy mo¿na umieœciæ w formie aplikacji kandydata ze wzglêdu na zbyt statycznego og³oszenia z logotypem odwa¿ne zdjêcia zamieszczone na pracodawcy, w którym zamieszczone s¹ prywatnym profilu, albo negatywne informacje o rekrutacji i dane komentarze o aktualnym pracodawcy, kontaktowe. Jak mówi¹ przedstawiciele które tam zamieœci³, nie s¹ czymœ serwisów spo³ecznoœciowych, coraz niespotykanym. Takie praktyki budz¹ czêœciej klienci decyduj¹ siê jednak na oczywiœcie kontrowersje, ale s¹ z drugiej Fot.: Karolina Janik og³oszenia bardziej atrakcyjne wizualnie, strony naturaln¹ konsekwencj¹ rozwoju w barwach i szacie graficznej internetu. Karolina Janik dostosowanej do ich indywidualnych dyrektor zarz¹dzaj¹cy wymagañ. – Portale spo³ecznoœciowe dostarczy³y Personal-PR Jeszcze innym narzêdziem jest profil rekruterom narzêdzia wspieraj¹cego rekrutuj¹cego. – W naszym serwisie jest identyfikacjê kandydatów i komunikacjê Pracodawcy zale¿y zawsze na jak to np. specjalny, wyró¿niony profil osoby, z nimi. Przede wszystkim dotyczy to najszerszym dotarciu do potencjalnych która reprezentuje firmê w procesie takich serwisów jak GoldenLine czy przysz³ych pracowników. Takie rekrutacji. Lista rekrutuj¹cych pojawia siê LinkedIn, skupiaj¹cych specjalistów mo¿liwoœci daje rekrutacja w internecie, w sekcji „Praca”, co umo¿liwia z okreœlonych dziedzin. Poszukiwanie ale wiadomo, ¿e nie wszystkie dzia³ania kandydatów w NaszejKlasie ma sens tylko w sieci daj¹ równy potencja³. u¿ytkownikom bezpoœredni kontakt W przeciwieñstwie do og³oszeñ z rekruterem – t³umaczy Marcin Zabielski. jeœli znamy imiê i nazwisko szukanej publikowanych w serwisach Ponadto kandydaci mog¹ sprawdzaæ przez nas osoby, a nie mamy jej danych internetowych poœwiêconych w statystykach, czy ich profil odwiedza³ kontaktowych – uwa¿a Joanna Kotzian, poszukiwaniu pracy, media specjalista ds. rekrutacji, b¹dŸ manager ds. marketingu i PR w HRK. spo³ecznoœciowe daj¹ mo¿liwoœæ lepszego headhunter. – Doœæ trudno bowiem wyobraziæ sobie dopasowania miejsca publikacji do grupy kryteria, po których moglibyœmy docieraæ celowej. Przyk³adem mo¿e byæ strona tam do potencjalnych kandydatów. Poza Facebooka „Dobra Architektura” Towarzyskie na celowniku gromadz¹ca 5 tys. osób, która skupia tym u¿ytkownicy tego portalu rzadko ludzi zainteresowanych t¹ dziedzin¹. Pisz¹c o mediach spo³ecznoœciowych nie zamieszczaj¹ w nim informacje dotycz¹ce Umieszczenie na takim profilu wpisu sposób pomin¹æ tak popularnych swojego ¿ycia zawodowego, a ono o prowadzonej rekrutacji na stanowisko serwisów jak Facebook, Twitter przecie¿ interesuje osoby zajmuj¹ce siê np. projektanta zapewnia, ¿e informacja rekrutacj¹ – zaznacza. trafi do dobrze dopasowanej grupy i NaszaKlasa.pl. Choæ s¹ to portale celowej. www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 25
 23. 23. I choæ NaszaKlasa nie jest dobrym jeszcze fanów – zaprosiæ osoby zwi¹zane a z fanami nale¿y rozmawiaæ, odpowiadaæ miejscem do poszukiwania pracowników, z bran¿¹, specjalistów, liderów opinii, czy na wszystkie pytania czy w¹tpliwoœci – nie da siê zaprzeczyæ, ¿e mo¿e byæ pracowników firm, w których radzi. znakomitym Ÿród³em informacji, kim tak ewentualnie kiedyœ mo¿emy szukaæ Znamienne jest to, ¿e obecnie wiele firm naprawdê jest kandydat. pracowników – mówi Karolina Janik. wybiera media spo³ecznoœciowe jako – Pracownicy, prowadz¹c swoje profile na Zbudowanie wartoœciowej bazy osób pierwszy kana³ rekrutacji, rezygnuj¹c NaszejKlasie zapominaj¹, ¿e przysz³y zainteresowanych firm¹ lub dziedzin¹, z og³oszeñ publikowanych w typowych pracodawca mo¿e pokusiæ siê obejrzenie w której przedsiêbiorstwo dzia³a, ma serwisach poœwiêconych pracy. ich profilu. G³ówne zdjêcie du¿y wp³yw na prowadzon¹ Przemawiaj¹ za tym koszty, poniewa¿ jest np.. z papierosem w rêku, gdy pracodawca w póŸniejszym czasie rekrutacjê na to rozwi¹zanie tañsze, a w zale¿noœci od nie pali, mog¹ byæ dyskredytuj¹ce. oficjalnym profilu. Dla pracodawcy profilu firmy, czêsto równie¿ bardziej W poszukiwaniu informacji interesuj¹ce mo¿e byæ tak¿e efektywne. o potencjalnych kandydatach nie chodzi przeœledzenie niektórych fan page. – Przyk³adem mo¿e byæ firma Fido przecie¿ tylko o kompetencje, ale o odbiór Przyk³adowo na fan page serwisu intelligence, która ze wzglêdu na ca³okszta³tu osoby, z któr¹ mielibyœmy Pracuj.pl, licz¹cym ju¿ ponad 8 tys. charakter swojej dzia³alnoœci zak³ada, ¿e pracowaæ – podkreœla Karolina Janik sympatyków, codziennie pojawiaj¹ siê przysz³y pracownik powinien byæ tzw. z Personal-PR. wpisy osób poszukuj¹cych pracy, które internetowym hard userem, byæ za pan bardzo czêsto szczegó³owo prezentuj¹ brat z nowymi technologiami i trendami Budowanie sympatii swój profil zawodowy. i dlatego z powodzeniem wykorzystuje swój fan page jako pierwszy kana³ Nieco inaczej postrzegany jest Facebook. – Warto te¿ rozwa¿yæ za³o¿enie w³asnej komunikacji – przekonuje Karolina Janik. To strona ³¹cz¹ca ¿ycie zawodowe strony, gdzie oprócz informacji o firmie i prywatne z ogromnym potencja³em czy ciekawostek z rynku, pracodawca komunikacyjnym, co potwierdzaj¹ wyniki mo¿e umieœciæ oferty pracy. Trzeba jej ogl¹dalnoœci na ca³ym œwiecie. I mimo jednak pamiêtaæ, ¿e prowadzanie tego ¿e coraz wiêcej osób blokuje dostêp do typu dzia³añ wymaga czasu, wytrwa³oœci informacji dla osób spoza zaufanej grupy i powinno byæ przemyœlane – zaznacza znajomych, portal ten ma ogromny Marcin Zabielski, prezes Profeo. – Tylko potencja³ komunikacyjny. interesuj¹ce i aktualne treœci bêd¹ – Na Facebooku rekrutacja pracowników w stanie przyci¹gn¹æ do profilu odbywa siê du¿o wczeœniej, ni¿ zachodzi sympatyków, którzy w przysz³oœci mog¹ rzeczywista potrzeba zatrudnienia. staæ siê pracownikami. Nie mo¿na Zaczyna siê w momencie, gdy firma stara zapominaæ, ¿e obecnoœæ firmy siê do grona swoich – do niedawna w spo³ecznoœci musi byæ aktywna, www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 26
 24. 24. Wizerunek znaczy wiele Jan Bartoszewski Dobra reputacja i silna marka pracodawcy s¹ elementami, które pomagaj¹ w przyci¹gniêciu i zatrudnieniu najlepszych pracowników. A ludzie jak wiadomo, stanowi¹ dla ka¿dej firmy niezwykle wa¿ny kapita³. Od ich zaanga¿owania i zapa³u zale¿y sukces, choæby w zdobyciu przewagi nad konkurencj¹ lub w wypracowaniu zysków. Dlatego coraz wiêksze znaczenie odgrywa employer branding, zw³aszcza realizowany przy u¿yciu narzêdzi internetowych. C elem employer brandingu jest przewa¿nie zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy jako pracodawcy w oczach zarówno ju¿ zatrudnionych pracowników, jak i osób mog¹cych byæ kandydatami (aktywnymi i pasywnymi) oraz klientów, kooperantów i innych wa¿nych partnerów organizacji. Zasadniczo dzia³ania zwi¹zane z tworzeniem pozytywnego wizerunku przedsiêbiorstwa powinny mieæ charakter d³ugoterminowej strategii. jaki w tej dziedzinie daje internet konsultantów Universum na podstawie Najlepiej by jej opracowanie i inwestuje w narzêdzia dostêpne w sieci. badania blisko 900 przedsiêbiorstw i wprowadzenie w ¿ycie by³o rezultatem Serwisy takie jak Facebook, Twitter, wynika, ¿e 59% respondentów z wysokiej wspólnej pracy dzia³ów HR, PR LinkedIn czy Goldeline s¹ kadry zarz¹dzaj¹cej jest aktywnie i marketingu, wspartych jeszcze poradami wykorzystywane przez firmy nie tylko zaanga¿owana w tworzenie wizerunkiem zewnêtrznych ekspertów. Wtedy jako kana³ komunikacji, ale tak¿e jako firmy jako pracodawcy. Trochê gorzej prawdopodobne staje siê wykreowanie platformy pozwalaj¹ce na budowê wygl¹da sytuacja na szczeblu dyrektorów spójnego wizerunku, który zapewni wizerunku i motywowania pracowników. regionalnych, z których ju¿ tylko 37% d³ugotrwa³e oddzia³ywanie. Z raportu „Employer Branding Insights anga¿uje siê w takie prace. Coraz wiêcej firm dostrzega potencja³, 2009” przygotowanego przez Problemem jest tak¿e kwestia wspó³pracy www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 27
 25. 25. miêdzy poszczególnymi dzia³ami – Zdarza siê, ¿e firma doskonale w firmach. Najwiêksze w¹tpliwoœci co do kojarzona na rynku przez swoje produkty w³asnego zaanga¿owania w employer czy us³ugi, jednoczeœnie nie wywo³uje branding widaæ w dzia³ach marketingu pozytywnych konotacji jako dobry i komunikacji. 72% respondentów uznaje, pracodawca. Takiemu przedsiêbiorstwu ¿e dzia³ marketingu powinien w³¹czyæ siê du¿o trudniej bêdzie walczyæ w budowanie wizerunku pracodawcy i a¿ o najlepszych kandydatów na rynku pracy 82% chcia³oby widzieæ takie – mówi Marta Chudyk, specjalista ds. zaanga¿owanie po stronie dzia³u marketingu z Power Media SA. komunikacji. Niestety raport Universum Szczególnie employer branding nie pozostawia z³udzeñ – tylko 47% w internecie jest dziœ wyzwaniem – ankietowanych potwierdzi³o udzia³ pionu informacje rozchodz¹ siê bardzo szybko, marketingu i 49% pionu komunikacji a jednoczeœnie firma ma ograniczony w dzia³aniach zwi¹zanych z employer wp³yw na to, co i w jakim miejscu w sieci brandingiem. ludzie o niej pisz¹. Jednym ze sposobów radzenia sobie z taka sytuacja jest Dobre imiê w cenie obecnoœæ w social media. Ka¿dy portal spo³ecznoœciowy, mniej czy bardziej Wizerunek pracodawcy jest istotnym biznesowy, oferuje mo¿liwoœæ stworzenia czynnikiem wyboru przysz³ej pracy, grupy sympatyków czy skupienia dlatego warto o niego zadbaæ. Obecnie pracowników firmy. w du¿ej mierze kreowany jest on – Narzêdzi i sposobów na budowanie w internecie, który daje ogromne pozytywnego wizerunku firmy mo¿liwoœci przedsiêbiorcom, by w internecie oraz nawi¹zanie kontaktu przedstawiæ siebie od jak najlepszej z potencjalnymi pracownikami jest strony i dotrzeæ z t¹ informacj¹ do obecnie bardzo du¿o, zaczynaj¹c od kandydatów. GoldenLine i Profeo, przez Facebooka, – Z drugiej strony sieæ niesie ze sob¹ du¿e Blipa, Twittera a¿ po ró¿nego rodzaju fora zagro¿enie dla wizerunku w postaci dyskusyjne itd. Ciekawym narzêdziem s¹ choæby dyskusji na forach czy te¿ interaktywne internetowe targi pracy w serwisach, w których mo¿na wystawiæ organizowane przez Pracuj.pl czy ocenê konkretnej firmie – zaznacza Gazeta.pl. Polityka niektórych firm Przemys³aw Gacek, prezes zarz¹du Grupy przewiduje nawet zak³adanie Pracuj. spo³ecznoœci zrzeszaj¹cych by³ych www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 28
 26. 26. pracowników. Jest to przyk³ad budowania wizerunku firmy jako dobrego Joanna Szymañska pracodawcy, wizerunku niezbêdnego, by specjalista ds. komunikacji prowadziæ skuteczne dzia³ania Tieto Poland rekrutacyjne – podkreœla Marta Chudyk. Przyk³adem korporacji, która dba o swój wizerunek jest wywodz¹ce siê z krajów skandynawskich Tieto. Polski oddzia³ firmy ma swój profil na portalu Goldenline, który pe³ni w³aœnie role wizerunkow¹. Fot.: Joanna Szymañska – Profil Tieto Corp. znajduje siê w serwisach: Facebook, Twitter, LinkedIn, Internet jest jednym z g³ównych mediów nowego sposobu komunikacji miêdzy czy mniej znane na polskim rynku wykorzystywanych we wspó³czesnym indywidualnymi u¿ytkownikami eBlogger i Yammer. Ten ostatni marketingu i PR, równie¿ w obszarze a korporacjami i zachêca swoich adresowany jest do przedstawicieli firmy employer brandingu. Decyzja o doborze pracowników do uczestniczenia w tym i organizacji, którzy tym kana³em mog¹ narzêdzi zale¿y zawsze od profilu firmy procesie, zarówno prywatnie, jak i w roli wymieniaæ myœli, spostrze¿enia i pomys³y i strategii komunikacyjnej (dostosowanej reprezentantów firmy. Ten sposób dotycz¹ce przedsiêbiorstwa, bran¿y itp. m.in. do bran¿y, grupy docelowej itp.). komunikacji stanowi, naszym zdaniem, Podstaw¹ w dzisiejszym biznesie jest jeden z filarów nowej rzeczywistoœci, któr¹ Wszystkie wypowiedzi pracowników ciekawa, bogata merytorycznie i przyjazna chcemy, jako firma, wspó³tworzyæ. Otwarty umieszczane na tych portalach maj¹, dla u¿ytkownika strona internetowa, jednak dialog z partnerami i klientami, czy te¿ oczywiœcie, charakter prywatny niebagateln¹ i coraz wiêksz¹ rolê mówi¹c szerzej, ca³ym otoczeniem firmy, – zaznacza Joanna Szymañska, specjalista w kreowaniu wizerunku firmy, równie¿ jako pozwala na tworzenie innowacyjnych ds. komunikacji z Tieto Poland. – Oprócz pracodawcy, odgrywaj¹ social media. rozwi¹zañ i przynosi korzyœci dla zewnêtrznych portali spo³ecznoœciowych Tieto postrzega Social Media jako czêœæ wszystkich cz³onków dyskusji. proponujemy naszym pracownikom korzystanie z firmowych narzêdzi, takich, jak: Wikipedia, blog, grupa dyskusyjna itp. Wartoœciowa inwestycja istotnym elementem postrzegania jej Du¿a liczba u¿ytkowników utwierdza nas przez przysz³ych pracowników w przekonaniu, ¿e usprawniaj¹ one O tym, ¿e warto inwestowaæ w oficjalne i kandydatów. A to zwiêksza komunikacjê w firmie i ciesz¹ siê profile przedsiêbiorstw w serwisach prawdopodobieñstwo, ¿e do rekrutacji uznaniem personelu – twierdzi Joanna spo³ecznoœciowych, przekonuj¹ tak¿e przyst¹pi¹ najlepsi kandydaci. Szymañska. specjaliœci od PR. Pozytywny wizerunek – Jest to kolejna cegie³ka w budowaniu firmy, czy to w sieci, czy offlinie jest brand PR firmy w Internecie. Prowadzimy www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 29
 27. 27. analizy profili, którymi opiekujemy siê dla naszych klientów, gdzie odzew na Przemys³aw Gacek og³oszenia rekrutacyjne prowadzone na prezes zarz¹du Facebooku jest naprawdê imponuj¹cy Grupa Pracuj – zapewnia Karolina Janik, dyrektor zarz¹dzaj¹cy Personal-PR. Profil firmy na Facebooku powinien zawieraæ podstawowe informacje o jej dzia³alnoœci, linki do strony, zdjêcia, materia³y graficzne i wideo, je¿eli istniej¹. Im wiêksza ró¿norodnoœæ materia³ów, Fot.: Przemys³aw Gacek tym lepiej. – Kluczowe dla wizerunku s¹ jednak Znaczenie dzia³añ employer brandingowych odpowiedzialnego pracodawcy wskaza³o publikacje na tablicy. Wskazuj¹ na tematy docenia coraz wiêksza grupa HR-owców. wœród wyzwañ stoj¹cych przed bran¿¹ HR interesuj¹ce z punktu widzenia firmy, Z badania Pracuj.pl „Wyzwania HR w 2010 w 2010 roku ponad 55% respondentów. okreœlaj¹ te¿ ton wypowiedzi jej r.” wynika, ¿e mimo panuj¹cej w zesz³ym Buduj¹c swój wizerunek w sieci warto roku dekoniunktury gospodarczej, 64% zadbaæ o spójnoœæ komunikacji i strategiê przedstawicieli. Firmy staraj¹ siê ankietowanych specjalistów ds. rekrutacji dzia³ania. Innego rodzaju narzêdzia bêd¹ wyró¿niaæ swoje profile, wykorzystuj¹c deklarowa³o dba³oœæ o to, jak firma istniej¹ce lub tworz¹c nowe aplikacje, skuteczne w przypadku grupy studentów postrzegana jest przez obserwatorów albo absolwentów, a inne w przypadku które wywo³uj¹ interakcjê wewnêtrznych i zewnêtrznych. Tak¿e wtedy, specjalistów z kilkuletnim i wiêkszym z u¿ytkownikami. Za ich pomoc¹ gdy redukuje personel czy jest zmuszona do doœwiadczeniem. prowadz¹ np. konkursy ze swoimi fanami zwolnienia czêœci pracowników, Wiarygodne dzia³ania wizerunkowe – mówi Karolina Janik. wprowadzenia ograniczeñ benefitów oznaczaj¹ ³atwiejsz¹ rekrutacjê i zwiêkszaj¹ Jedn¹ z nowoœci w komunikacji na pozap³acowych lub innych niepopularnych szanse firmy na to, ¿e ciekawi kandydaci Facebooku jest pierwsze przeniesienie decyzji. sami bêd¹ przysy³aæ swoje aplikacje. wirtualnych asystentów (chatbotów) do Budowanie wizerunku firmy jako dobrego, spo³ecznoœci. Przyk³adem jest Ada, która jest pierwszym awatarem obecnym na wa¿ne jest odpowiednie zaprezentowanie pracownika miejscem, gdzie mo¿e z mniej Facebooku, który opowiada o firmie siê na rynku pracy. Mog¹ w tym pomóc oficjalnej strony poznaæ przysz³ego i odpowiada na pytania internautów. profile firm a nawet poszczególnych pracodawcê. Dla firm jest to mo¿liwoœæ – Strony korporacyjne s¹ zazwyczaj marek na portalu spo³ecznoœciowym pokazania swojej nowoczesnoœci, nudne i mo¿na z nich wyczytaæ tylko – uwa¿a Mi³osz Ryniecki, product otwartoœci i g³êbszego przedstawienie siê przebrzmia³e marketingowe slogany. manager z GoldenLine. w duchu wyznawanych wartoœci. Dlatego z punktu widzenia pracodawcy Taki serwis jest dla potencjalnego – Dlatego poza standardowym opisem, www.praca.money.pl Raport interaktywnie.com: Rekrutacja w internecie 30

×