Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pemulihan

1,616 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pemulihan

 1. 1. RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU PENDIDIKAN PEMULIHAN KHAS TAJUK / OBJEKTIF ISI KANDUNGAN AKTIVITI KEMAHIRAN1. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 01. Menyebut/mengenal nama huruf 1.1 Paparan kad-kad abjad kecil murid dapat : kecil secara turutan. abjad a – z. 02. Menyebut/ mengenal nama huruf a – z. a. Menyebut huruf- kecil secara rawak. 1.2 Menyebut huruf pada huruf yang 03. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secara dipaparkan kecil tersembunyi. turutan a – z. dengan betul. 04. Menulis huruf kecil di udara, di 1.3 Menyebut kad-kad b. Memadankan dulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar: huruf-huruf kecil dengan jari, di belakang kawan a-ayam yang sama. dan sebagainya. b-bola c. Mengenal dan 05. Membentuk huruf kecil dengan c-cawan mengingat huruf- plastisin atau tanah liat mengikut d-dadu huruf kecil yang urutan. 1.4 Mewarna gambar terdapat dalam 06. Menekap atau melukis huruf berabjad. paparan atau daripada kad-kad tebuk mengikut 1.5 Melengkapkan carta. turutan. lembaran kerja. d. Menulis huruf kecil 07. Menyurih huruf kecil mengikut yang disebut oleh turutan. guru atau yang 08. Menyalin huruf kecil daripada kad- didengar. kad huruf kecil. 09. Menulis huruf kecil yang disebutkan oleh guru atau rakan atau menggunakan rakaman audio dan kaset audio.2. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 10. Menyebut/mengenal nama huruf 2.1 Paparan kad-kad besar A – Z murid dapat : besar secara turutan. abjad 11. Menyebut/ mengenal nama huruf a – z. e. Menyebut huruf- besar secara rawak. 2.2 Menyebut huruf pada huruf yang 12. Mencari, mewarna, memilih huruf carta abjad secara dipaparkan besar tersembunyi. turutan a – z. 1
 2. 2. dengan betul. 13. Menulis huruf besar di udara, di 2.3 Menyebut kad-kad f. Memadankan dulang, di atas pasir, huruf timbul abjad bergambar: huruf-huruf besar dengan jari, di belakang kawan a-arnab yang sama. dan sebagainya. b-bakul g. Mengenal dan 14. Membentuk huruf besar dengan c-cermin mengingat huruf- plastisin atau tanah liat mengikut d-durian huruf besar yang urutan. 2.4 Mewarna gambar terdapat dalam 15. Menekap atau melukis huruf berabjad. paparan atau daripada kad-kad tebuk mengikut 2.5 Melengkapkan carta. turutan. lembaran kerja h. Menulis huruf 16. Menyurih huruf besar mengikut besar yang turutan. disebut oleh guru 17. Menyalin huruf besar daripada atau yang kad-kad huruf besar. didengar. 18. Menulis huruf besar yang i. Memadankan disebutkan oleh guru atau rakan huruf besar atau menggunakan rakaman dengan huruf kecil audio dan kaset audio. dan menyalinnya semula.3. Huruf-huruf Pada akhir pelajaran 19. Mengenal dan membunyikan 3.1 Paparan kad-kad huruf vokal murid dapat : vokal a, e, i, o, u dengan sebutan vokal a, e, i, o, u. a e i o u. yang betul. 3.2 Memadankan kad j. Mengenal huruf- 20. Mendengar bunyi-bunyi huruf cantuman huruf vokal e taling / huruf vokal vokal dari pita rakaman atau dengan gambar: e pepet dengan betul. ‘language master’. a-api k. Membunyikan 21. Menyesuaikan bunyi vokal dengan e-ekor vokal dengan gambar. i-ikan sebutan bunyi 22. Memilih kad gambar yang sesuai o-otak yang betul. dengan huruf vokal. u-ubi l. Memilih huruf 23. Memilih huruf vokal dengan 3.3 Permainan menyebut vokal berdasarkan gambar yang sesuai. atau menyambung bunyi gambar dengan 24. Menulis huruf vokal berdasarkan vokal awalan. Contoh: betul. gambar. Guru - i m. Menulis huruf 25. Memadankan huruf vokal dengan Murid - kan vokal pada gambar. 3.3 Permainan domino gambar yang 26. Menulis huruf vokal pada gambar dengan vokal diberi dengan perkataan yang tidak lengkap. awal dan vokal dengan betul. suku kata. 3.4 Latih-tubi atau melengkapkan vokal pada perkatan yang bergambar. 2
 3. 3. 4. Suku kata KV Pada akhir pelajaran 27. Mengenal dan membunyikan suku 4.1 Paparan carta / kad murid dapat : kata KV berdasarkan gambar. suku kata KV. 28. Mengenal dan membunyikan suku 4.2 Menyebut suku kata n. Membunyikan kata KV berdasarkan kad suku KV dengan gambar suku kata KV kata. yang diberi. berdasarkan 29. Menyesuaikan suku kata dengan 4.3 Menyesuaikan kad gambar dengan gambar atau gambar dengan suku suku kata KV dengan betul. kata. gambar. . Contoh : o. Membunyikan 30. Memilih kad suku kata ba-baju suku kata KV berdasarkan gambar. ca-cawan berdasarkan kad 31. Menulis suku kata berdasarkan da-dahi suku kata dengan gambar. 4.4 Latih-tubi mengeja / betul. menyebut suku kata p. Memadankan KV. suku kata KV 4.5 Menulis/melukis dengan gambar /mewarna gambar yang diberi. yang bersuku kata KV q. Menulis suku kata di bawahnya. KV berdasarkan 4.6 Melengkapkan gambar dengan lembaran kerja atau betul. menulis secara mekanis pada buku latihan.5. Perkataan Pada akhir pelajaran 32. Menyebut nama benda dalam 5.1 Paparan gambar KV + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV r. Menyebut nama guru. + KV. benda dengan 33. Menyatu dan memadankan dua 5.2 Menyebut ceraian kad- perkataan KV + suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata KV. KV yang betul. 34. Mengisi suku kata awalan atau 5.3 Memadankan kad-kad s. Menyatukan dua akhiran yang tertinggal suku kata menjadi suku kata menjadi berdasarkan gambar. perkatan perkataan yang 35. Menulis perkataan berdasarkan KV + KV. Contoh: bermakna gambar. ba + tu = batu berdasarkan suku 36. Membina, membaca dan menulis da + hi = dahi kata KV + KV. perkataan dari kad suku kata. bo + la = bola t. Mengeja me + ja = meja perkataan KV + 5.4 Latih-tubi mengeja dan KV. menyebut perkataan u. Menulis perkataan yang dipaparkan. berdasarkan 5.5 Menulis/mewarna gambar dengan gambar yang lengkap betul. dengan perkataan KV 3
 4. 4. + KV. 5.6 Membaca ayat-ayat mudah seperti: 1. Bapa beli baju 2. Baju bapa baru 3. Bapa beli baju baru 5.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.6. Perkataan Pada akhir pelajaran 37. Menyebut nama benda dalam 6.1 Paparan gambar dua suku murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V + kata v. Menyebut nama guru. KV. V + KV benda dengan 38. Menyatu dan memadankan dua 6.2 Menyebut ceraian kad- perkataan V + KV suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata V + KV. yang betul. 39. Mengisi suku kata awalan atau 6.3 Memadankan kad-kad w. Menyatukan dua akhiran yang tertinggal suku kata menjadi suku kata menjadi berdasarkan gambar. perkatan perkataan yang 40. Menulis perkataan berdasarkan V + KV. Contoh: bermakna gambar. u-ubi berdasarkan suku 41. Membina, membaca dan menulis i-isi kata V + KV. perkataan dari kad suku kata. a-abu x. Mengeja 42. Membaca ayat-ayat mudah i-ibu perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 6.4 Latih-tubi mengeja dan V + KV. menyebut perkataan y. Menulis perkataan yang dipaparkan. berdasarkan 6.5 Menulis/mewarna gambar dengan gambar yang lengkap betul. dengan perkataan V + KV. 6.6 Membaca ayat-ayat mudah seperti: 1. Ini baju Saya 2. Baju ibu biru 3. Abu bawa ubi 6.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 4
 5. 5. 7. Perkataan Pada akhir pelajaran 43. Menyebut nama benda dalam 7.1 Paparan gambar KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KVKV z. Menyebut nama guru. + KV +KV. benda dengan 44. Menyatu dan memadankan suku 7.2 Menyebut ceraian kad- perkataan KV + - suku kata berdasarkan gambar. kad suku kata KV + KV KV + KV yang 45. Mengisi suku kata awalan atau + KV. betul. pertengahan atau akhiran yang 7.3 Memadankan kad-kad aa. Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. suku kata menjadi kata menjadi 46. Menulis perkataan berdasarkan perkatan perkataan yang gambar. KV + KV + KV. bermakna 47. Membina, membaca dan menulis Contoh: berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. ke + ru + si kata KV + KV + 48. Membaca ayat-ayat mudah ke + re + ta KV. berdasarkan tajuk yang lalu. pe + li +ta bb. Mengeja 7.4 Latih-tubi mengeja dan perkataan menyebut perkataan KV + KV + KV. yang dipaparkan. ö. Menulis perkataan 7.5 Menulis/mewarna berdasarkan gambar yang lengkap gambar dengan dengan perkataan KV betul. + KV + KV. aa. Membaca 3 7.6 Membaca ayat-ayat daripada 4 ayat- mudah secara ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan suku dan individu seperti: kata yang telah 1. Ali ada kerusi dipelajari dengan 2. Bapa beli kereta betul. 3. Abu bawa pelita 7.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.8. Perkataan Pada akhir pelajaran 49. Menyebut nama benda dalam 8.1 Paparan gambar KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan bb. Menyebut nama guru. KVK. benda dengan 50. Menulis perkataan berdasarkan 8.2 Menyebut kad perkataan KVK gambar. perkatan yang betul. 51. Membaca ayat-ayat mudah KVK. Contoh: ff. Mengeja berdasarkan tajuk yang lalu. beg perkataan cat KVK. bot dd. Menulis perkataan pen dsb. berdasarkan 8.3 Latih-tubi mengeja dan 5
 6. 6. gambar dengan menyebut perkataan betul. yang dipaparkan. ee. Membaca 3 8.4 Menulis/mewarna daripada 4 ayat- gambar yang lengkap ayat mudah dengan perkataan berdasarkan suku KVK. kata yang telah 8.5 Membaca ayat-ayat dipelajari dengan mudah secara betul. mekanis, kelompok dan individu seperti: 1. Rina beli beg baru 2. Bas Baba cat kelabu 3. Tepi bot ada pelita 8.6 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.9. Suku kata Pada akhir pelajaran 52. Membunyikan suku kata KVK 9.1 Meneliti dan KVK murid dapat : berdasarkan carta atau kad-kad membunyikan carta suku kata KVK. atau kad-kad suku ff. Membunyikan 53. Memadankan kad-kad suku kata kata KVK. suku kata KVK KVK menjadi perkataan yang 9.2 Membaca kad-kad berdasarkan carta bermakna. suku kata KVK. dengan betul. 54. Menulis suku kata menjadi 9.3 Memadankan suku- jj. Membunyikan perkataan. suku kata KVK suku kata KVK menjadi perkataan. berdasarkan kad 9.4 Menulis dalam buku suku kata dengan latihan perkataan yang betul. didapati dari padanan kad. 9.5 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya.10. Perkataan Pada akhir pelajaran 55. Menyebut nama benda dalam 10.1 Paparan gambar V + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V hh. Menyebut nama guru. +KVK. benda dengan 56. Menyatu dan memadankan suku 10.2 Menyebut ceraian perkataan V + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata V + KVK yang betul. 57. Mengisi suku kata awalan atau KVK. 6
 7. 7. ii. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 10.3 Memadankan kad- kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi perkataan yang 58. Menulis perkataan berdasarkan perkatan bermakna gambar. V + KVK. Contoh: berdasarkan suku 59. Membina, membaca dan menulis i + kan kata V + KVK. perkataan dari kad suku kata. a + yam mm. Mengeja 60. Membaca ayat-ayat mudah e + nam perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 10.4 Latih-tubi mengeja V + KVK. dan menyebut kk. Menulis perkataan perkataan yang berdasarkan dipaparkan. gambar dengan 10.5 Menulis/mewarna betul. gambar yang lengkap ll. Membaca 3 dengan perkataan V + daripada 4 ayat- KVK. ayat mudah 10.6 Membaca ayat-ayat berdasarkan suku mudah secara kata yang telah mekanis, kelompok dipelajari dengan dan individu seperti: betul. 1. Ayah bela itik. 2. Ayah bela ayam. 3.Ayah bela ayam dan itik. 10.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.11. Perkataan Pada akhir pelajaran 61. Menyebut nama benda dalam 11.1 Paparan gambar KV + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV mm. Menyebut nama guru. +KVK. benda dengan 62. Menyatu dan memadankan suku 11.2 Menyebut ceraian perkataan KV + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV KVK yang betul. 63. Mengisi suku kata awalan atau + KVK. qq. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 11.3 Memadankan kad- kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi perkataan yang 64. Menulis perkataan berdasarkan perkatan bermakna gambar. KV + KVK. Contoh: berdasarkan suku 65. Membina, membaca dan menulis po + kok kata KV + KVK. perkataan dari kad suku kata. ba + dak rr. Mengeja 66. Membaca ayat-ayat mudah la + pan perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 11.4 Latih-tubi mengeja KV + KVK. dan menyebut 7
 8. 8. pp. Menulis perkataan perkataan yang berdasarkan dipaparkan. gambar dengan 11.5 Menulis/mewarna betul. gambar yang lengkap qq. Membaca 3 dengan perkataan KV daripada 4 ayat- + KVK. ayat mudah 11.6 Membaca ayat-ayat berdasarkan suku mudah secara kata yang telah mekanis, kelompok dipelajari dengan dan individu seperti: betul. 1. Itu pokok labu. 2. Badak dalam zoo. 3. Ii lapan ekor ayam. 11.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.12. Perkataan Pada akhir pelajaran 67. Menyebut nama benda dalam 12.1 Paparan gambar KVK + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan rr. Menyebut nama guru. KVK +KV. benda dengan 68. Menyatu dan memadankan suku 12.2 Menyebut ceraian perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV yang betul. 69. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KV. vv. Menyatukan suku akhiran yang tertinggal 12.3 Memadankan kad- kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi perkataan yang 70. Menulis perkataan berdasarkan perkatan bermakna gambar. KVK + KV. Contoh: berdasarkan suku 71. Membina, membaca dan menulis sum + bu kata KVK + KV. perkataan dari kad suku kata. kun + ci ww. Mengeja 72. Membaca ayat-ayat mudah pin + tu perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. 12.4 Latih-tubi mengeja KVK + KV. dan menyebut uu. Menulis perkataan perkataan yang berdasarkan dipaparkan. gambar dengan 12.5 Menulis/mewarna betul. gambar yang lengkap vv. Membaca 3 dengan perkataan daripada 4 ayat- KVK + KV. ayat mudah 12.6 Membaca ayat-ayat berdasarkan suku mudah secara kata yang telah mekanis, kelompok dipelajari dengan dan individu seperti: betul. 1. Badak sumbu tiga 8
 9. 9. ekor. 2. Rumah itu ada pintu. 3. Kunci ibu sudah patah. 12.7 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.13. Perkataan Pada akhir pelajaran 73. Menyebut nama benda dalam 13.1 Paparan gambar KVK + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan ww. Menyebut nama guru. KVK +KVK. benda dengan 74. Menyatu dan memadankan suku 13.2 Menyebut ceraian perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KVK yang betul. 75. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KVK. aaa. Menyatukan akhiran yang tertinggal 13.3 Memadankan kad- suku kata menjadi berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi perkataan yang 76. Menulis perkataan berdasarkan perkatan bermakna gambar. KVK + KVK. Contoh: berdasarkan suku 77. Membina, membaca dan menulis sam + pan kata KVK + KVK. perkataan dari kad suku kata. lan + dak bbb. Mengeja 78. Membaca ayat-ayat mudah ban + tal perkataan berdasarkan tajuk yang lalu. cin + cin KVK + KVK dengan 79. Menulis ayat-ayat mudah 13.4 Latih-tubi mengeja betul. berdasarkan tajuk. dan menyebut zz. Menulis perkataan yang perkataan/ ayat dipaparkan. berdasarkan 13.5 Menulis/mewarna gambar dengan perkataan/gambar betul. yang lengkap dengan åå. Membaca 3 perkataan KVK + KVK. daripada 4 ayat- 13.6 Membaca ayat-ayat ayat mudah mudah secara berdasarkan suku mekanis, kelompok kata yang telah dan individu seperti: dipelajari dengan 1. Ayah beli sampan betul. 2. Dalam bilik ada bantal. 3. Emak beli cincin. 13.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 13.8 Melengkapkan 9
 10. 10. lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.14. Perkataan Pada akhir pelajaran 80. Menyebut nama benda dalam 14.1 Paparan gambar KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KVKVK ää. Menyebut nama guru. + KV +KVK. benda dengan 81. Menyatu dan memadankan suku 14.2 Menyebut ceraian perkataan KV + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV KV + KVK yang 82. Mengisi suku kata awalan atau + KV + KVK. betul. pertengahan atau akhiran yang 14.3 Memadankan kad- fff. Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi kata menjadi 83. Menulis perkataan berdasarkan perkatan perkataan yang gambar. KV + KV + KVK. bermakna 84. Membina, membaca dan menulis Contoh: berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. se + ko + lah kata KV + KV + 85. Memadankan perkataan dengan pe + ma + dam KVK. gambar. ba + si + kal ggg. Mengeja 86. Memadankan perkataan dengan 14.4 Latih-tubi mengeja perkataan ayat yang sesuai. dan menyebut KV + KV + KVK 87. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan. bbb. Menulis 88. Menulis ayat-ayat mudah 14.5 Menulis/mewarna perkataan/ ayat berdasarkan tajuk. perkataan/gambar berdasarkan yang lengkap dengan gambar dengan perkataan KV + KV + betul. KVK. ccc.Membaca 3 14.6 Membaca ayat-ayat daripada 4 ayat- mudah secara ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan suku dan individu seperti: kata yang telah 1. Raju pergi sekolah dipelajari dengan 2. Liza simpan betul. pemadam 3. Basikal adik baru. 14.7 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 14.8 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan. 10
 11. 11. 15. Perkataan Pada akhir pelajaran 89. Menyebut nama benda dalam 15.1 Paparan gambar KVK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataanKVK ddd. Menyebut nama guru. KVK + KV +KVK. benda dengan 90. Menyatu dan memadankan suku 15.2 Menyebut ceraian perkataan KVK + - suku kata berdasarkan gambar. kad-kad suku kata KV + KVK yang 91. Mengisi suku kata awalan atau KVK + KV + KVK. betul. pertengahan atau akhiran yang 15.3 Memadankan kad- kkk.Menyatukan suku tertinggal berdasarkan gambar. kad suku kata menjadi kata menjadi 92. Menulis perkataan berdasarkan perkatan perkataan yang gambar. KVK + KV + KVK. bermakna 93. Membina, membaca dan menulis Contoh: berdasarkan suku perkataan dari kad suku kata. ram + bu + tan kata KVK + KV + 94. Memadankan perkataan dengan jam + ba + tan KVK. gambar. cen + da + wan lll. Mengeja 95. Memadankan perkataan dengan 15.4 Latih-tubi mengeja perkataan ayat yang sesuai. dan menyebut KVK + KV + KVK 96. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan. ggg. Menulis 97. Menulis ayat-ayat mudah 15.5 Menulis/mewarna perkataan/ ayat berdasarkan tajuk. perkataan/gambar berdasarkan yang lengkap dengan gambar dengan perkataan KVK + KV + betul. KVK. hhh. Membaca 3 15.6 Membaca ayat-ayat daripada 4 ayat- mudah secara ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan suku dan individu seperti: kata yang telah 1. Ibu makan dipelajari dengan rambutan betul. 2. Kakak atas jambatan. 3. Pak cik kutip cendawan. 15.7 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 15.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 15.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara 11
 12. 12. mekanis pada buku latihan.16. Perkataan Pada akhir pelajaran 98. Menyebut nama benda dalam 16.1 Paparan gambar KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan iii. Menyebut nama guru. KVKK. benda dengan 99. Menulis perkataan berdasarkan Contoh: perkataan KVKK gambar. wang yang betul. 100. Membina, membaca dan tong ppp. Mengeja menulis perkataan. zink perkataan 101. Memadankan perkataan 16.2 Latih-tubi mengeja KVKK dengan dengan ayat yang sesuai. dan menyebut betul. 102. Membaca ayat-ayat mudah perkataan yang kkk.Menulis berdasarkan tajuk yang lalu. dipaparkan. perkataan/ ayat 103. Menjawab soalan mudah. 16.3 Menulis/mewarna berdasarkan 104. Memahamkan ayat-ayat yang perkataan/gambar gambar dengan dibaca melalui soalan yang yang lengkap dengan betul. diajukan. perkataan KVKK. lll. Membaca 3 105. Menulis ayat-ayat mudah 16.4 Membaca ayat-ayat daripada 4 ayat- berdasarkan tajuk. mudah secara ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan suku dan individu seperti: kata yang telah 1. Sarah beri wang dipelajari dengan kepada saya. betul. 2. Atas lori ada tong. 3. Zink itu telah karat. 16.5 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 16.6 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan atau melengkapkan lembaran kerja.17. Suku kata Pada akhir pelajaran 106. Membunyikan suku kata KVKK 17.1 Meneliti dan KVKK murid dapat : berdasarkan carta atau kad-kad membunyikan carta suku kata KVKK. atau kad-kad suku sss.Membunyikan 107. Memadankan kad-kad suku kata KVKK. suku kata KVKK kata KVKK menjadi perkataan 17.2 Membaca kad-kad berdasarkan carta yang bermakna. suku kata KVKK. dengan betul. 108. Menulis suku kata menjadi 17.3 Memadankan suku- 12
 13. 13. ttt. Membunyikan perkataan. suku kata KVKK suku kata KVKK menjadi perkataan. berdasarkan kad 17.4 Menulis dalam buku suku kata dengan latihan perkataan yang betul. didapati dari padanan kad. 17.5 Membaca semula perkataan yang ditulis dan memahami maknanya.18. Perkataan Pada akhir pelajaran 109. Menyebut nama benda dalam 18.1 Paparan gambar KV + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV ooo. Menyebut nama guru. + KVKK. benda dengan 110. Menyatu dan memadankan 18.2 Menyebut ceraian perkataan KV + suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV KVKK yang betul. gambar. + KVKK. vvv.Menyatukan suku 111. Mengisi suku kata awalan atau 18.3 Memadankan kad- kata menjadi akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi perkataan yang berdasarkan gambar. perkatan bermakna 112. Menulis perkataan berdasarkan KV + KVKK. Contoh: berdasarkan suku gambar. ku + cing kata KV + KVKK. 113. Membina, membaca dan bu + rung www. Mengeja menulis perkataan dari kad suku pa + yung perkataan kata. 18.4 Latih-tubi mengeja KV + KVKK 114. Memadankan perkataan dan menyebut dengan betul. dengan gambar. perkataan yang rrr. Menulis 115. Memadankan perkataan dipaparkan. perkataan/ ayat dengan ayat yang sesuai. 18.5 Menulis/mewarna berdasarkan 116. Membaca ayat-ayat mudah perkataan/gambar gambar dengan berdasarkan tajuk yang lalu. yang lengkap dengan betul. 117. Menulis ayat-ayat mudah perkataan KV + KVKK. sss.Membaca 3 berdasarkan tajuk. 18.6 Membaca ayat-ayat daripada 4 ayat- mudah secara ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan suku dan individu seperti: kata yang telah 1. Ali ada kucing. dipelajari dengan 2. Payung Mona betul. warna merah. 3. Burung atas pokok. 18.7 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan 13
 14. 14. pendek. 18.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 18.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.19. Perkataan Pada akhir pelajaran 118. Menyebut nama benda dalam 19.1 Paparan gambar V + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan V + ttt. Menyebut nama guru. KVKK. benda dengan 119. Menyatu dan memadankan 19.2 Menyebut ceraian perkataan V + suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata V + KVKK yang betul. gambar. KVKK. 19a. Menyatukan suku 120. Mengisi suku kata awalan atau 19.3 Memadankan kad- kata menjadi akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan gambar. perkatan berdasarkan suku 121. Menulis perkataan berdasarkan V + KVKK. Contoh: kata V + KVKK. gambar. u + dang 19b. Mengeja perkataan 122. Membina, membaca dan o + rang V + KVKK dengan menulis perkataan dari kad suku a + bang betul. 19c. Menulis perkataan/ kata. 19.4 Latih-tubi mengeja ayat berdasarkan 123. Memadankan perkataan dan menyebut gambar dengan betul. dengan gambar. perkataan yang 19d. Membaca 3 daripada 124. Memadankan perkataan dipaparkan. 4 ayat-ayat mudah dengan ayat yang sesuai. 19.5 Menulis/mewarna berdasarkan suku kata yang telah 125. Membaca ayat-ayat mudah perkataan/gambar dipelajari dengan berdasarkan tajuk yang lalu. yang lengkap dengan betul. 126. Memahamkan ayat-ayat yang perkataan V + KVKK. dibaca melalui soalan yang 19.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 127. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Emak bawa udang dari pasar. 2. Orang itu sudah pergi. 3. Saya ada tiga orang abang. 19.7 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan 14
 15. 15. pendek. 19.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 19.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.20. Perkataan Pada akhir pelajaran 128. Menyebut nama benda dalam 20.1 Paparan gambar KVK + KVKK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan 20a. Menyebut nama guru. KVK + KVKK. benda dengan 129. Menyatu dan memadankan 20.2 Menyebut ceraian perkataan KVK + KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 20b. Menyatukan suku gambar. KVK + KVKK. kata menjadi 130. Mengisi suku kata awalan atau 20.3 Memadankan kad- perkataan yang akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi bermakna berdasarkan gambar. perkatan berdasarkan suku kata KVK + KVKK. 131. Menulis perkataan berdasarkan KVK + KVKK. Contoh: 20c. Mengeja perkataan gambar. kan + dang KVK + KVKK dengan 132. Membina, membaca dan bin + tang betul. menulis perkataan dari kad suku kum + bang 20d. Menulis perkataan/ kata. 20.4 Latih-tubi mengeja ayat berdasarkan gambar dengan betul. 133. Memadankan perkataan dan menyebut 20e. Membaca 3 daripada dengan gambar. perkataan yang 4 ayat-ayat mudah 134. Memadankan perkataan dipaparkan. berdasarkan suku dengan ayat yang sesuai. 20.5 Menulis/mewarna/m kata yang telah 135. Membaca ayat-ayat mudah elukis dipelajari dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan/gambar 136. Memahamkan ayat-ayat yang yang lengkap dengan dibaca melalui soalan yang perkataan KVK + diajukan. KVKK. 137. Menulis ayat-ayat mudah 20.6 Membaca ayat-ayat berdasarkan tajuk. mudah secara mekanis, kelompok dan individu seperti: 1. Dalam kandang ada kambing. 2. Bintang cantik waktu malam. 3. Kumbang hitam atas kayu. 20.7 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca 15
 16. 16. dengan menjawab beberapa soalan pendek. 20.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 20.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.21. Perkataan Pada akhir pelajaran 138. Menyebut nama benda dalam 21.1 Paparan gambar KVKK + KV murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan 21a. Menyebut nama guru. KVKK + KV. benda dengan 139. Menyatu dan memadankan 21.2 Menyebut ceraian perkataan KVKK + KV yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 21b. Menyatukan suku gambar. KVKK + KV. kata menjadi 140. Mengisi suku kata awalan atau 21.3 Memadankan kad- perkataan yang akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi bermakna berdasarkan gambar. perkatan berdasarkan suku kata KVKK + KV. 141. Menulis perkataan berdasarkan KVKK + KV. Contoh: 21c. Mengeja perkataan gambar. tang + ga KVKK + KV dengan 142. Membina, membaca dan nang + ka betul. menulis perkataan dari kad suku bang + ku 21d. Menulis perkataan/ kata. 21.4 Latih-tubi mengeja ayat berdasarkan gambar dengan betul. 143. Memadankan perkataan dan menyebut 21e. Membaca 3 daripada dengan gambar. perkataan yang 4 ayat-ayat mudah 144. Memadankan perkataan dipaparkan. berdasarkan suku dengan ayat yang sesuai. 21.5 Menulis/mewarna/m kata yang telah 145. Membaca ayat-ayat mudah elukis dipelajari dengan betul. berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan/gambar 146. Memahamkan ayat-ayat yang yang lengkap dengan dibaca melalui soalan yang perkataan KVKK + KV. diajukan. 21.6 Membaca ayat-ayat 147. Menulis ayat-ayat mudah mudah secara berdasarkan tajuk. mekanis, kelompok dan individu seperti: 1. Rumah Ali ada tangga. 2. Dolah suka makan nangka. 3. Bangku ada di kantin. 21.7 Memahamkan ayat- 16
 17. 17. ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 21.8 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan. 21.9 Melengkapkan lembaran kerja atau menulis secara mekanis pada buku latihan.22. Perkataan Pada akhir pelajaran 148. Menyebut nama benda dalam 22.1 Paparan gambar KVKK + KVK murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan 22a. Menyebut nama guru. KVKK + KVK. benda dengan 149. Menyatu dan memadankan 22.2 Menyebut ceraian perkataan KVKK + KVK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 22c. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KVK. KVKK + KVK dengan 150. Mengisi suku kata awalan atau 22.3 Memadankan kad- betul. akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi 22d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 151. Menulis perkataan berdasarkan KVKK + KVK. Contoh: 22e. Membaca 3 daripada gambar. ting + kap 4 ayat-ayat mudah 152. Membina, membaca dan mang + kuk berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku tong + kat kata yang telah kata. 22.4 Latih-tubi mengeja dipelajari dengan betul. 153. Memadankan perkataan dan menyebut dengan gambar. perkataan yang 154. Memadankan perkataan dipaparkan. dengan ayat yang sesuai. 22.5 Menulis/mewarna/m 155. Melengkapkan perkataan yang elukis dipelajari pada ayat supaya perkataan/gambar menjadi ayat yang sempurna. yang lengkap dengan 156. Membaca ayat-ayat mudah perkataan KVKK + berdasarkan tajuk yang lalu. KVK. 157. Memahamkan ayat-ayat yang 22.6 Membaca ayat-ayat dibaca melalui soalan yang mudah secara diajukan. mekanis, kelompok 158. Menulis ayat-ayat mudah dan individu seperti: berdasarkan tajuk. 1. Tingkap itu besar. 2. Mangkuk kaca sudah pecah. 3. Datuk pakai tongkat kayu. 17
 18. 18. 22.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 22.8 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 22.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.23. Perkataan Pada akhir pelajaran 159. Menyebut nama benda dalam 23.1 Paparan gambar KVKK + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataanKVKK 23a. Menyebut nama guru. KVKK + KVKK. benda dengan 160. Menyatu dan memadankan 23.2 Menyebut ceraian perkataan KVKK + KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 23c. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KVKK. KVKK + KVKK 161. Mengisi suku kata awalan atau 23.3 Memadankan kad- dengan betul. akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi 23d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 162. Menulis perkataan berdasarkan KVKK + KVKK. 23e. Membaca 3 daripada gambar. Contoh: 4 ayat-ayat mudah 163. Membina, membaca dan kang + kung berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku long + kang kata yang telah kata. jeng + king dipelajari dengan betul. 164. Memadankan perkataan 23.4 Latih-tubi mengeja dengan gambar. dan menyebut 165. Memadankan perkataan perkataan yang dengan ayat yang sesuai. dipaparkan. 166. Melengkapkan perkataan yang 23.5 Menulis/mewarna/m dipelajari pada ayat supaya elukis menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar 167. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KVKK + 168. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK. dibaca melalui soalan yang 23.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 169. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Petani tanam kangkung 2. Tepi rumah ada longkang. 3. Sani kena gigit jengking 18
 19. 19. 23.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 23.8 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 23.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.24. Perkataan Pada akhir pelajaran 170. Menyebut nama benda dalam 24.1 Paparan gambar KV + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV KVKK 24a. Menyebut nama guru. + KV + KVKK. benda dengan 171. Menyatu dan memadankan 24.2 Menyebut ceraian perkataan KV + KV + KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV 24c. Mengeja perkataan gambar. + KV + KVKK. KV + KV + KVKK 172. Mengisi suku kata awalan atau 24.3 Memadankan kad- dengan betul. akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi 24d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 173. Menulis perkataan berdasarkan KV + KV + KVKK. 24e. Membaca 3 daripada gambar. Contoh: 4 ayat-ayat mudah 174. Membina, membaca dan se + la + dang berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku be + la + lang kata yang telah kata. te + ro + pong dipelajari dengan betul. 175. Memadankan perkataan 24.4 Latih-tubi mengeja dengan gambar. dan menyebut 176. Memadankan perkataan perkataan yang dengan ayat yang sesuai. dipaparkan. 177. Melengkapkan perkataan yang 24.5 Menulis/mewarna/m dipelajari pada ayat supaya elukis menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar 178. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KV + KV + 179. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK. dibaca melalui soalan yang 24.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 180. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Dalam zoo ada seladang. 2. Belalang terbang di padang. 3. Pak Mat guna teropong. 19
 20. 20. 24.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 24.8 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 24.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.25. Perkataan Pada akhir pelajaran 181. Menyebut nama benda dalam 25.1 Paparan gambar KV + KVK + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KV KVKK 25a. Menyebut nama guru. + KVK + KVKK. benda dengan 182. Menyatu dan memadankan 25.2 Menyebut ceraian perkataan KV + KVK + KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata KV 25c. Mengeja perkataan gambar. + KVK + KVKK. KV + KVK + KVKK 183. Mengisi suku kata awalan atau 25.3 Memadankan kad- dengan betul. akhiran yang tertinggal kad suku kata menjadi 25d. Menulis perkataan/ berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 184. Menulis perkataan berdasarkan KV + KVK + KVKK. 25e. Membaca 3 daripada gambar. Contoh: 4 ayat-ayat mudah 185. Membina, membaca dan be + lim + bing berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku pe + lam + pong kata yang telah kata. se + rom + bong dipelajari dengan betul. 186. Memadankan perkataan 25.4 Latih-tubi mengeja dengan gambar. dan menyebut 187. Memadankan perkataan perkataan yang dengan ayat yang sesuai. dipaparkan. 188. Melengkapkan perkataan yang 25.5 Menulis/mewarna/m dipelajari pada ayat supaya elukis menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar 189. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KV + KV + 190. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK. dibaca melalui soalan yang 25.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 191. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Kumari suka makan belimbing. 2. Ali mandi guna pelampung. 3. Kapal itu ada serombong. 20
 21. 21. 25.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 25.8 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 25.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.26. Perkataan Pada akhir pelajaran 192. Menyebut nama benda dalam 26.1 Paparan gambar KVK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KVKK 26a. Menyebut nama guru. KVK + KV + KVKK. benda dengan 193. Menyatu dan memadankan 26.2 Menyebut ceraian perkataan KVK + KV + KVKK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 26c. Mengeja perkataan gambar. KVK + KV + KVKK. KVK + KV + KVKK 194. Mengisi suku kata awalan atau 26.3 Memadankan kad- dengan betul. pertengahan atau akhiran yang kad suku kata menjadi 26d. Menulis perkataan/ tertinggal berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 195. Menulis perkataan berdasarkan KVK + KV + KVKK. 26e. Membaca 3 daripada gambar. Contoh: 4 ayat-ayat mudah 196. Membina, membaca dan tem + pu + rung berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku pen + da + yung kata yang telah kata. pem + bo + rong dipelajari dengan betul. 197. Memadankan perkataan 26.4 Latih-tubi mengeja dengan gambar. dan menyebut 198. Memadankan perkataan perkataan yang dengan ayat yang sesuai. dipaparkan. 199. Melengkapkan perkataan yang 26.5 Menulis/mewarna/m dipelajari pada ayat supaya elukis menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar 200. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KVK + KV + 201. Memahamkan ayat-ayat yang KVKK. dibaca melalui soalan yang 26.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 202. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Tempurung kelapa warna coklat. 2. Sampan itu ada pendayung. 3. Pemborong ikan di pasar ikan. 21
 22. 22. 26.7 Melengkapkan perkataan pada ayat. 26.8 Memahamkan ayat- ayat yang dibaca dengan menjawab beberapa soalan pendek. 26.9 Menulis ayat-ayat yang telah di baca pada buku latihan.27. Perkataan Pada akhir pelajaran 203. Menyebut nama benda dalam 27.1 Paparan gambar KVKK + KV + murid dapat : gambar yang ditunjukkan oleh dengan perkataan KVK 27a. Menyebut nama guru. KVKK + KV + KVK. benda dengan 204. Menyatu dan memadankan 27.2 Menyebut ceraian perkataan KVKK + KV + KVK yang betul. suku-suku kata berdasarkan kad-kad suku kata 27b. Mengeja perkataan gambar. KVKK + KV + KVK. KVKK + KV + KVK 205. Mengisi suku kata awalan atau 27.3 Memadankan kad- dengan betul. pertengahan atau akhiran yang kad suku kata menjadi 27c. Menulis perkataan/ tertinggal berdasarkan gambar. perkatan ayat berdasarkan gambar dengan betul. 206. Menulis perkataan berdasarkan KVKK + KV + KVK. 27d. Membaca 3 daripada gambar. Contoh: 4 ayat-ayat mudah 207. Membina, membaca dan bung + ku + san berdasarkan suku menulis perkataan dari kad suku teng + ko + rak kata yang telah kata. pang + gi + lan dipelajari dengan betul. 208. Memadankan perkataan 27.4 Latih-tubi mengeja dengan gambar. dan menyebut 209. Memadankan perkataan perkataan yang dengan ayat yang sesuai. dipaparkan. 210. Melengkapkan perkataan yang 27.5 Menulis/mewarna/m dipelajari pada ayat supaya elukis menjadi ayat yang sempurna. perkataan/gambar 211. Membaca ayat-ayat mudah yang lengkap dengan berdasarkan tajuk yang lalu. perkataan KVKK + KV 212. Memahamkan ayat-ayat yang + KVK. dibaca melalui soalan yang 27.6 Membaca ayat-ayat diajukan. mudah secara 213. Menulis ayat-ayat mudah mekanis, kelompok berdasarkan tajuk. dan individu seperti: 1. Aminah mendapat bungkusan. 2. Tengkorak orang dalam peti. 3. Panggilan telefon dari kakak. 22

×