Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fungerar åtgärderna mot PM10 i
Stockholm?
Michael Norman
SLB-analys

Miljöförvaltningen, Stockholm Stad
Dom från EU domstolen i Maj 2011


”Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla
sina skyldigheter enligt artikel 5.1...
Pressmeddelande från IVL okt 2013


Flera kommuner har under den senaste femårsperioden
överskridit EU:s gränsvärde för P...
Fungerar åtgärderna mot PM10
i Stockholm?


Nej!



Eller?

Transportforum 2014
PM10, dygnsnorm
Antal dygn PM10>50 µg/m3

Antal dygn PM10>50 µg/m3

Hornsgatan, gatunivå

180

Norrlandsgatan, gatunivå

1...
Luften i Stockholm ”Årsrapport 2012”


Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 klarades
år 2012 vid mätstationen på Horn...
Fungerar åtgärderna mot PM10
i Stockholm?


Ja



Hur hänger det här ihop?

Transportforum 2014
Problembilden PM10


Viktigaste utsläppsbidragen
• Lokala trafikens utsläpp orsakar högsta halterna
• Vägdammspartiklar
–...
Analyserade effekter av åtgärder i Stockholm
Specifika åtgärder mot PM10


Dubbdäcksåtgärder



Dammbindning



Sopning...
Transportforum 2014
Trängselskatt
Liten effekt på PM10 halterna, men stor effekt på
hälsopåverkan

Mätpunkt Södermalm
takhöjdsnivå, 18 µg/m3
c...
Dubbdäcksförbud på Hornsgatan
från 1 januari 2010

Samtidigt förkortad dubbdäcksäsong till 15 april

Transportforum 2014
Inte bara effekt på Hornsgatan utan
dubbdäcksanvändningen har minskat i hela
Stockholmområdet


Innan förbudet 2009 använ...
Stor effekt på Hornsgatan
Fordon totalt

Antal fordon med dubb

Bidrag grova PM

-Totala trafiken minskade
-Fordon med dub...
Beräknade effekter av dubbförbud och förkortad
säsong på Hornsgatan
PM10 medelvärde 1 jan - 31 maj
70

Utan dubbdäcksförbu...
Beräknad effekt av hastighetssänkning
(E18 Danderyd)

Transportforum 2014
Beräknad effekt av hastighetssänkning
(E18 Danderyd 2010)

-Problemet är att säkerställa reellt minskad hastighet
-Endast ...
Testade ”Akutåtgärder”


Dammbindning, CMA av Stockholms stad och MgCl2 av
Trafikverket



Städåtgärder
– Mer intensiv m...
Flera studier och rapporter

Transportforum 2014
Försöken under säsongen 2012-2013
CMA

Vakuumsug

Normal
drift

Försöksgator
Hornsgatan

X

Sveavägen S, 59

X

Sveavägen ...
Försöken under säsongen 2012-2013
83
59
Norrlandsgatan

-PM10 mätningar
-Mängden material på körbanan
-Kemi på PM10 partik...
Analys av PM10 halter


Förhållandet mellan behandlad gata och referensgata



Dygnsmedelvärden



Endast dagar med tor...
Effekt av dammbindning på Sveavägen
Sveavägen S / Sveavägen N
1.4

Sveavägen S / Sveavägen N
1.2

1.0

Dag med CMA

0.6

D...
Effekt av dammbindning och städning på
Hornsgatan/Folkungagatan
Hornsgatan
1.6
Hornsgatan/Folkungagatan
1.4
1.2
1
0.8

0.6...
Sammanfattning, effekten av dammbindning med
CMA
Sänkning av PM10 Sänkning av PM10
under dygn med
under dygn efter
CMA beh...
Effekten av dammbindning på MKN
Antal dygn Antal dygn Antal dygn över
med CMA
över 50
50 µg/m3 på
µg/m3
referensgata men
i...
Effekten av städning med vakuumsugen



Ingen sänkning av PM10 halterna observerades på
någon gata i samband med städning...
Bidraget från vägsalt (NaCl) och CMA till
PM10 halterna


Utifrån de kemiska analyserna av PM10 på Hornsgatan



NaCl bi...
Material och kemi på körbanan

Mätt med Wet-Dust-Sampler (WDS) utvecklad hos VTI

Transportforum 2014
Material och kemi på körbanan






Både mängden material (<180µm) och mängden PM10
(<10µm) på körbanan ökar när dubbdä...
Varför var halterna högre under 2013 trots att
dammbindningen haft tydlig effekt?
Antal dygn PM10>50 µg/m3

Antal dygn PM1...
Slutsatser
Åtgärder mot PM10 i Stockholm


Åtgärder med tydlig effekt
– Dubbdäckförbud
– Dammbindning



Åtgärder med mi...
Fungerar åtgärderna mot PM10
i Stockholm?
 Ja
 Men det krävs mer för att klara
gränsvärdena och för att minska påverkan
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Session 25 Michael Norman

194 views

Published on

Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Session 25 Michael Norman

 1. 1. Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm? Michael Norman SLB-analys Miljöförvaltningen, Stockholm Stad
 2. 2. Dom från EU domstolen i Maj 2011  ”Konungariket Sverige har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 5.1 i rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften genom att ha överskridit gränsvärdena för PM10 i luften under åren 2005, 2006 och 2007 i zonerna SW 2 och SW 4 samt under åren 2005 och 2006 i zon SW 5.” Transportforum 2014
 3. 3. Pressmeddelande från IVL okt 2013  Flera kommuner har under den senaste femårsperioden överskridit EU:s gränsvärde för PM10, däribland Stockholm.  Under 2012 rapporterade endast två kommuner överskridande av gränsvärdet för PM10, däribland Stockholm Transportforum 2014
 4. 4. Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm?  Nej!  Eller? Transportforum 2014
 5. 5. PM10, dygnsnorm Antal dygn PM10>50 µg/m3 Antal dygn PM10>50 µg/m3 Hornsgatan, gatunivå 180 Norrlandsgatan, gatunivå 160 180 160 Sveavägen, gatunivå 140 Folkungagatan, gatunivå 140 120 Essingeleden, Lilla Essingen 120 100 100 80 80 60 60 40 Miljökvalitetsnorm och EU:s gränsvärde 40 20 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -En tydlig nedåtgående trend på innerstadsgatorna och längs Essingeleden -Miljökvalitetsnormen klarades på flera gator 2012 -~30 % minskning av årsmedelvärdet sedan 2000-2002 när mätningarna startades Transportforum 2014
 6. 6. Luften i Stockholm ”Årsrapport 2012”  Miljökvalitetsnormen för partiklar, PM10 klarades år 2012 vid mätstationen på Hornsgatan för första gången sedan mätningarna startades år 2000  Även på Sveavägen och Folkungagatan klarades miljökvalitetsnormen för PM10 under 2012 Transportforum 2014
 7. 7. Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm?  Ja  Hur hänger det här ihop? Transportforum 2014
 8. 8. Problembilden PM10  Viktigaste utsläppsbidragen • Lokala trafikens utsläpp orsakar högsta halterna • Vägdammspartiklar – Dubbdäcken viktigaste bidraget – Sandning/saltning kan bidra periodvis – Avgaspartiklar av ringa betydelse • Enskilda dagar kan långdistanstransporten vara viktig  Halter/överskridanden • Överskridanden under kort period på senvintern/våren och ibland under hösten/förvintern • Endast vid Torra vägbanor • Endast PM10 är förhöjt (inte PM2.5, sot eller antal partiklar)  Effekter • Hälsa inte bara slitagepartiklar – Både grova och avgaspartiklar viktiga Transportforum 2014
 9. 9. Analyserade effekter av åtgärder i Stockholm Specifika åtgärder mot PM10  Dubbdäcksåtgärder  Dammbindning  Sopning, spolning av vägbanor  Hastighetsåtgärder Transportforum 2014 Andra åtgärder • • • • • Trängselskatt Miljözon Södra & Norra länken Förbifart Stockholm Undvika förtätningseffekter (i planeringen) • Trädplantering • (Beläggningsåtgärder)
 10. 10. Transportforum 2014
 11. 11. Trängselskatt Liten effekt på PM10 halterna, men stor effekt på hälsopåverkan Mätpunkt Södermalm takhöjdsnivå, 18 µg/m3 ca 2 % förbättring Gatunivå 4-8 % förbättring Transportforum 2014
 12. 12. Dubbdäcksförbud på Hornsgatan från 1 januari 2010 Samtidigt förkortad dubbdäcksäsong till 15 april Transportforum 2014
 13. 13. Inte bara effekt på Hornsgatan utan dubbdäcksanvändningen har minskat i hela Stockholmområdet  Innan förbudet 2009 använde ~70% av personbilarna dubbdäck i Stockholm  Under vintern 2013 • Infartsleder ~55% • Gator i Stockholms innerstad ~50% • Hornsgatan ~30% Transportforum 2014
 14. 14. Stor effekt på Hornsgatan Fordon totalt Antal fordon med dubb Bidrag grova PM -Totala trafiken minskade -Fordon med dubbdäck minskade - Trafiken bidrag till grova partiklar (PM2.5 – PM10) minskade Transportforum 2014
 15. 15. Beräknade effekter av dubbförbud och förkortad säsong på Hornsgatan PM10 medelvärde 1 jan - 31 maj 70 Utan dubbdäcksförbud 60 Förkortad dubbdäckssäsong Med dubbdäcksförbud PM10, µg/m3 50 47.1 55.8 53.8 45.3 42.1 40.4 40 30 -3,9 % -14,2 % -3,5 % -24,5 % 20 10 0 2010 2011  PM10-halterna har minskat med 14 % under 2010 och 25% under 2011 Transportforum 2014
 16. 16. Beräknad effekt av hastighetssänkning (E18 Danderyd) Transportforum 2014
 17. 17. Beräknad effekt av hastighetssänkning (E18 Danderyd 2010) -Problemet är att säkerställa reellt minskad hastighet -Endast små förändringar observeras trots ändrad skyltning -En sänkning med 5 km/h beräknades ge 4 färre dygn över gränsvärdet 50 µg/m3 -För att klara MKN beräknades att det krävds en sänkning med minst 20 km/h -Begränsad möjlighet till effekt längs gator i städer. Transportforum 2014
 18. 18. Testade ”Akutåtgärder”  Dammbindning, CMA av Stockholms stad och MgCl2 av Trafikverket  Städåtgärder – Mer intensiv med ordinarie städmaskiner – Nya städmaskiner • Vakuumsug utan användning av vatten – Spolning Transportforum 2014
 19. 19. Flera studier och rapporter Transportforum 2014
 20. 20. Försöken under säsongen 2012-2013 CMA Vakuumsug Normal drift Försöksgator Hornsgatan X Sveavägen S, 59 X Sveavägen N, 83 Fleminggatan X X X X X X X X Referensgator Folkungagatan X Norrlandsgatan X Drygt 30 dammbindningstillfällen och 50 städtillfällen gjordes Försöken bekostades av Trafikkontoret i Stockholm stad Studien gjordes tillsammans med VTI Transportforum 2014
 21. 21. Försöken under säsongen 2012-2013 83 59 Norrlandsgatan -PM10 mätningar -Mängden material på körbanan -Kemi på PM10 partiklar på Hornsgatan Transportforum 2014
 22. 22. Analys av PM10 halter  Förhållandet mellan behandlad gata och referensgata  Dygnsmedelvärden  Endast dagar med torra körbanor  Jämförs med obehandlade dagar innevarande säsong  Jämförs med obehandlade dagar tidigare säsonger Transportforum 2014
 23. 23. Effekt av dammbindning på Sveavägen Sveavägen S / Sveavägen N 1.4 Sveavägen S / Sveavägen N 1.2 1.0 Dag med CMA 0.6 Dag efter CMA 0.8 0.4 0.2 0.0 2008 2010 2012/2013 CMA Dag efter CMA - Tydlig och signifikant effekt för dagar med CMA samt dag efter CMA Transportforum 2014
 24. 24. Effekt av dammbindning och städning på Hornsgatan/Folkungagatan Hornsgatan 1.6 Hornsgatan/Folkungagatan 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2009/2010 2010/2011 2011/2012 obehandlade cma - Tydlig och signifikant effekt för dagar med CMA - Ingen effekt av städning Transportforum 2014 städning cma och städning
 25. 25. Sammanfattning, effekten av dammbindning med CMA Sänkning av PM10 Sänkning av PM10 under dygn med under dygn efter CMA behandling CMA behandling Hornsgatan -32 % Sveavägen -43% Fleminggatan -18% -30% -I genomsnitt sänkning med ~20-40% under dygnet med dammbindning -Stämmer bra överrens med tidigare studier med dammbindning i Stockholm Transportforum 2014
 26. 26. Effekten av dammbindning på MKN Antal dygn Antal dygn Antal dygn över med CMA över 50 50 µg/m3 på µg/m3 referensgata men inte på testgata under dagar med CMA Hornsgatan Sveavägen 59 Fleminggatan 38 30 39 40 37 36 8 6 6 -Dammbindningen har lett till minst 6-8 dagar färre dygn med halter över gränsvärdet - Dammbindningen hjälper inte för att klara gränsvärdet under dagar med de högsta halterna -Tex 28 dygn med PM10 > 75µg/m3 på Folkungagatan Transportforum 2014
 27. 27. Effekten av städning med vakuumsugen  Ingen sänkning av PM10 halterna observerades på någon gata i samband med städning  Delvis förvånande  Maskinen tar upp material från körbana  Maskinen tar upp PM10 från körbana  Stora mängder PM10 finns i maskinen behållare efter användning Transportforum 2014
 28. 28. Bidraget från vägsalt (NaCl) och CMA till PM10 halterna  Utifrån de kemiska analyserna av PM10 på Hornsgatan  NaCl bidrog till i genomsnitt 3,6% av PM10 och maximalt 9,2 % av PM10 CMA bidrog till i genomsnitt 0,3% av PM10 och maximalt 0,5 %  av PM10  Både vägsalt eller CMA bidrar mycket lite till PM10halten Transportforum 2014
 29. 29. Material och kemi på körbanan Mätt med Wet-Dust-Sampler (WDS) utvecklad hos VTI Transportforum 2014
 30. 30. Material och kemi på körbanan    Både mängden material (<180µm) och mängden PM10 (<10µm) på körbanan ökar när dubbdäck börjar användas på hösten och minskade på våren De dammbundna gatorna hade 2-3 gånger högre dammängd på vägytan än referensgatorna vilket visar att CMA binder dammet till körbanan Under perioden med intensiv CMA-behandling var andelen PM10 av vägdammet (DL180) betydligt högre på de behandlade gatorna jämfört med de obehandlade   Detta indikerar att CMA-behandlingen binder PM10 bättre än större partiklar Mängden acetat på körbanan följer dammbindningen och hittas inte på obehandlade gator Transportforum 2014
 31. 31. Varför var halterna högre under 2013 trots att dammbindningen haft tydlig effekt? Antal dygn PM10>50 µg/m3 Antal dygn PM10>50 µg/m3 Hornsgatan, gatunivå 180 Norrlandsgatan, gatunivå 160 180 160 Sveavägen, gatunivå 140 Folkungagatan, gatunivå 140 120 Essingeleden, Lilla Essingen 120 100 100 80 80 60 60 40 Miljökvalitetsnorm och EU:s gränsvärde 40 20 20 0 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -Under vintern 2012-2013 var vägbanorna fuktigare vilket ledde till större ansamling av material på körbanorna. -Under mars 2013 var vägbanorna betydligt torrare än tidigare år vilket ledde till mer uppvirvling Transportforum 2014
 32. 32. Slutsatser Åtgärder mot PM10 i Stockholm  Åtgärder med tydlig effekt – Dubbdäckförbud – Dammbindning  Åtgärder med mindre effekt – Trängselskatt – Hastighetssänkning – Städning med moderna maskiner (?)  Åtgärder utan visad effekt – Spolning – Extra städning med ordinarie maskinpark – Trädplantering Transportforum 2014
 33. 33. Fungerar åtgärderna mot PM10 i Stockholm?  Ja  Men det krävs mer för att klara gränsvärdena och för att minska påverkan på invånarnas hälsa Transportforum 2014

×