Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Què farem aquest any a la classe de llengua

408 views

Published on

2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Què farem aquest any a la classe de llengua

 1. 1. Què farem aquest any a la classe de llengua? LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3r. ESO 2015-16
 2. 2. QUÈ APRENDREM A FER? • Competència lingüística • Competència Digital, artística i cultural • LECTURA, E.ORAL, E.ESCRITA I AUDIOVISUAL • 1. Llegir i distingir textos de tipologia diversa extrets de la vida quotidiana (notícies, cròniques, reportatges, anuncis, entrevistes, articles d’opinió…) i produir-los de manera coherent i adequada a la funció de comunicació. • 2. Escriure textos cohesionats. • 3. Utilitzar correctament els connectors per tal de lligar oracions i paràgrafs i dotar de sentit l’expressió escrita.
 3. 3. • 4. Llegir en veu alta textos de tipologia diversa amb entonació adequada , tot respectant-ne pauses i signes de puntuació. • 5.Llegir textos literaris valorant la creació literària i reconeixent-hi el gènere literari i els recursos lingüístics. • 6. Estudiar les característiques més representatitves dels gèneres literaris, en especial dels gènere narratiu i dramàtic. • 7. Utilitzar diferents editors de presentació com a suport dels textos orals i escrits que els/les alumnes produeixin: wix, movie-maker, glogster… • 8. Utilitzar diferents eines digitals per a realitzar activitats d’aprenetage i cercar informació: wiki, bloc, webquest…
 4. 4. • Competència lingüística • GRAMÀTICA, ORTOGRAFIA, LÈXIC I SEMÀNTICA • 1. Comprondre oracions gramaticalment correctes. • 2. escriure paraules amb correcció ortogràfica i normativa. • 3. Utilitzar un vocabulari variat i precís. • 4. Escriure textos ortogràficament correctes. • LITERATURA • 1. Valorar el fet literari. • 2. Conèixer textos representatius de la literatura catalana i universal de tots els temps
 5. 5. COM HO FAREM? • 1. LECTURES • - Textos literaris • - textos predictius • - textos persuasius • - textos periodístics • - Un mon feliç ; A. Huxley
 6. 6. • COMPRENSIÓ LECTORA • Obtenció d’ informació i valoració de manera raonada i crítica. • Interpretació i valoració dels continguts i propòsits dels textos escrits. • Reconèixement de les estructures textuals complexes i interpretació del significat de paraules noves fent servir el context i els trets morfosintàctics . • Síntesi d’ informacions de tot tipus de fonts i valoració crítica, tot i atenent al context comunicatiu i a la intenció de comunicació.
 7. 7. • EXPRESSIÓ ESCRITA, ORAL I DIGITAL • - Planificació del text escrit: producció idees, redacció i revisió. • - Qualitats del text escrit: adequació, coherència, cohesió i correcció ortogràfica i gramatical • - Lectura expressiva. • - Redacció de textos en parella, petit grup i individualment. • - Presentacions orals de textos i traballs coooperatius (TIC i editors de textos col.laboratius (wiki, glogster,ppt, moviemaker…)
 8. 8. Estudi de la llengua • - Pràctica d’exercicis relacionats amb la construcció d’oracions correctes gramaticalment. • - Pràctica d’exercicis relacionats amb l’anàlisi d’oracions (morfològica i sintàctica). • - Pràctica d’exercicis relacionats amb la reflexió sobre les estructures lingüístiques de la llengua catalana vers la castellana.
 9. 9. • ORTOGRAFIA • - Pràctica d’activitats que ens ajudin a escriure paraules amb correcció . • - Dictats (preparats i setmanals) • - Pràctica de destreses necessàries (repeticions, memorització de la regla, correcició entre iguals, lletrejar mots, omplir buits…) per a escriure amb correcció normativa. • Expressions escrites (atenent a les propietats textuals d’adequació, coherència, cohesió i correcció)
 10. 10. Què i com avaluarem? L’avaluació de l’àrea de llengües serà contínua, tot i utilitzant - Expressions escrites - Comentaris de textos literaris. - Exercicis de comprensió de textos de les lectures treballades a clase i/o a casa. - Proves i exercicis de contingut gramatical i/o ortogràfic. - Dictats de poemes o fragments de textos on s’ avalua tant l’ortografia com la comprensió del text literari
 11. 11. - Exposicions orals (pautades o lliures , individuals i/o en grup). - Treball cooperatiu: registre de treball diari, conclusions i avaluació. - Rúbriques de correcció de treballs i/o EE - Tasques d’aprenentatge (treballs de recerca, d’EE i EO i en grup) - Proves globalitzadores de temes o unitats temàtiques
 12. 12. Així mateix es valorarà: - La lectura fluïda i correcta. - L’ expressió escrita correcta, adequada al tipus de text i a la normativa ortogràfica i gramatical. - L’expressió oral correcta i adequada a la funció comunicativa. - La presentació acurada de treballs i deures.
 13. 13. - La puntualitat en el lliurament de deures i treballs. - L’ atenció, interès i participació a classe. - L’Interès per l’aprenentatge i per la lectura de textos proposat. - Que l’alumne porti, amb regularitat, el material necessari per a treballar a classe: llibre text, de lectura, ordinador, dossier...
 14. 14. CRITERIS D’AVALUACIÓ Per aprovar una avaluació es valora: - 20% Actitud - 30% Activitats d’aprenentatge (EE, EO, Projectes…) - 50% Proves globalitzadores Per aprovar el curs: - Cal tenir aprovades les tres avaluacions i una prova global . Val a dir, però, que la 1ª. Avaluació es pot recuperar automàticament si s’aprova la 2a o la 3a avaluació, donat el caràcter introductori dels continguts que es treballen en les darreres avaluacions.
 15. 15. EINES I TEXTOS - Textos i exercicis llengua catalana i literatura 3r. ESO wikispaces: - Lanostrawiki (dins del bloc de llengua de 3r) - tercejar. Bloc de llengua catalana i literatura (tercejar.blogspot.com) - Llengua i literatura 3rESO (edebé2015) - Dossier de textos dins lanostrawiki. - Un món feliç; A. Huxley

×