Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programprohosty

3,462 views

Published on

Published in: Travel, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Programprohosty

 1. 1. Příručka pro hosty
 2. 2. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Naše osobní tipy na výlet 1) PĚŠÍ TURISTIKA: Blízké okolí Lokte Svatošské skály - Chráněný přírodní výtvor vzniklý v Karlovarském ţulovém masívu působením řeky Ohře s mnoţstvím skalních pilířů, hranolů a jehlanů. Ke Svatošským skalám se váţe pověst o zkamenělém svatebním průvodu. Podle toho jsou - například Ţenich, Nevěsta, Muzikanti, Svědci. Nachází se cca 6,5 km od našeho penzionu. Restaurace Svatošské Skály. Tel.: +420 353 332 595 Provozní doba: 12:00 – 22:00 Výlet na Šibeniční Vrch - Loket byl v dávných dobách krajským popravčím městem. Na vrcholku nad hradem ční Šibeniční Vrch. Je zde k vidění torzo kamenného objektu bývalého popraviště s kruhovým půdorysem o průměru 4,8 m. Šibenice je díky přírodnímu charakteru okolí velmi působivá a asi jen těţko najde u nás srovnání. K dokonalosti uţ chybí jen to nejdůleţitější - houpající se smyčka.http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 3. 3. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří2) ZÁMKY A MĚSTSKÁ CENTRA: Mostov – Cheb – Fr. Lázně – Ostroh – Soos -(Vildštejn) Zámek Mostov - Zámek Mostov vám nabízí atmosféru plnou vznešené elegance, prosycenou historií a působivou romantikou. Stranou od ruchu velkoměst a v obklopení udrţovaného parku poskytuje zámecký hotel ideální podmínky k relaxaci a doplnění energie. Otevírací doba: 11:00 – 18:00 Restaurace: v prostorách zámku Město Cheb - Pro svou stavební a architektonickou jedinečnost byl prohlášen roku 1981 městskou památkovou rezervací. Jednou z nejkrásnějších středoevropských románských památek je Chebský hrad s Černou věţí a dvoupatrovou kaplí. Vstupné na Chebský hrad: dospělí 30 Kč/děti 15 Kč Otevírací doba: duben – listopad denně Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Františkovy Lázně - Františkovy Lázně jsou jedním z pilířů tzv. "Západočeského lázeňského trojúhelníku". Přestoţe jsou malé, jsou velmi krásné. Jejich jádrem je dnešní Národní třída s kolonádou a pavilonkem Františkova pramene. Do dnešní doby si zachovaly ráz lázeňského města z přelomu 19. a 20. století, kdy bylo evropské lázeňství na svém vrcholu. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Hrad Ostroh - Románský ministeriální hrad z konce 12. století byl později přestavěn v gotickém a následně v renesančním slohu. Areál se skládá z vlastního hradu a hospodářského předhradí s hospodářskou budovou a barokní stodolou. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč Otevírací doba: březen – listopad denně Restaurace: v prostorách hradu SOOS - V Chebské pánvi se nachází rozsáhlý komplex rašelinných lesů, rašelinišť a slatinišť s mnoha vývěry minerálních pramenů, plynů a známými mofetami. Díky plynným výronům je lokalita obecně známá a navštěvovaná. Nachází se tu rostlinná společenstva, která jsou značně zachovalá a vyskytují se v nich spousty vzácných a ohroţených druhů rostlin. Pro svou rozlohu a silné zamokření je území téměř neprůstupné, a tak zde nachází útočiště mnoho druhů ţivočichů, především ptáků. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 4. 4. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Vildštejn - Hrad zaloţen v roce 1166 v románském stylu. Malý a velký rytířský sál v historickém gotickém stylu - hosté zde mohou hodovat, neboť hrad má svou bohatou kuchyni s rytířským menu. Proto si zde kaţdý můţe připadat jako král. Vstupné: 20 Kč Otevírací doba: 11:00 – 22:00 Restaurace: v prostorách hradu Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: +420 354 206 500 Otevírací doba: 09.00 - 21.00 hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kčhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 5. 5. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří3) CYKLISTIKA: Horní Slavkov-Krásno-Prameny-KladskáKola nejsou problém: uložíte si je v místnosti od které dostanete klíč. Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa. Kladská - Vesnička ve výšce 814 m n. mořem byla vystavěna r. 1875 kníţetem Schönburgem ve stylu švýcarských dřevěných srubů. Naučná stezka kolem Kladského rybníka s typickými rašeliništními porosty v sousedství přírodní rezervace Kladské rašeliny. Restaurace: Lovecký zámeček Kladská Tři kříže - Kříţe podle pověsti na hadcové skalce vztyčila v roce 1859 šťastná rodina jako dík za uzdravení tří nemocných bratrů. Polohou mají připomínat Kalvárii, k níţ také v minulosti směřovala poutní procesí. Dnes k nim uţ procesí nechodí, protoţe v místě rostou vzácné rostliny, z nichţ nejvzácnější je roţec kuřičkolistý. V sousedství se rozprostírá upolínová louka, národní kulturní památka.Pronájem horských kol – Nabízíme moţnost pronájmu kvalitních horských kol. Tuto sluţbu poskytujeCyklocentrum Vondráček Karlovy Vary, kam směrujte i Vaše objednávky. Kola budou připravena kpřevzetí v našem penzionu. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovatTel.: +420 353 229 566Náš osobní TIP pro Vaše cyklotrasyJá jezdím na kolo do oblasti Slavkovský les – lokalita KLADSKÁ. Je to oblast, která byla vojenskýmúzemím (raketové základny) a jsou tam všude asfaltky v lesích – je to stejné jako na Šumavě alenejsou tam žádní lidé, protože o této oblasti téměř nikdo neví. Lokalita Kladská je cca 900m vysoko,takže příroda je zde stejná jako na Šumavě – rašelinová jezírka, květena atd. …Na Kladské najdetekrásný dřevěný zámeček a 2x restaurace + naučná stezka kolem jezera, atd…Kousek od Kladské se nachází obec Prameny (jedná se o oblast, kde se stáčí Karlovarská vodaMagnesia). Za obcí Prameny směr Nová Ves je lokalita Tři kříže (nachází se zde Úpolínová louka –žluté vzácné rostlinky – evropská rarita) a dále se dostanete až do Krásna, kde najdete rozhlednu vetvaru Babylonské věže (při dobrém počasí jsou vidět až ALPY) !!! http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 6. 6. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 7. 7. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří4) Hrad-zámek a klášter: Bečov, Teplá – Krásno Hrad a zámek Bečov - Gotický hrad, který byl renesanční přestavbou obohacen kamennými portály a nástěnnými malbami, je situován na nejvyšším bodě skalní ostroţny. Ze zahradních teras je malebný výhled do údolí a na městskou památkovou zónu. Vstupné: dospělí 40-80 Kč/děti 30-60 Kč Otevírací doba: březen – listopad kromě pondělí denně Restaurace: Restaurant U Zámku Klášter Teplá - Klášterní kostel Zvěstování Páně vystavěn v l. 1193- 1232 jako mohutné románsko-gotické trojlodí. Vedle bohosluţeb slouţí i koncertům duchovní hudby. Klášter vlastní jednu z nejstarších a nejvýznamnějších knihoven v Čechách. Vstupné: dospělí 100 Kč/děti 70 Kč Otevírací doba: únor – prosinec denně Restaurace: v prostorách kláštera Rozhledna Krásno - Krásenská rozhledna je jedna z nejpodivuhodnějších rozhleden v zemi. Věţ je zajímavá spirálovitým schodištěm, které neobvykle vede po vnějším obvodu pětadvacetimetrové věţe. Z vyhlídkové věţe jsou vidět kopce Krušných hor, Doupovské vrchy, Tepelská vrchovina či nejvyšší vrcholy Slavkovského lesa http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 8. 8. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 9. 9. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří5) Od roubenky až po lázně: Doubrava – Maria loreto – Kynžvart – Mariánské Lázně–(Kladská) Doubrava - Pozoruhodný soubor chebských hrázděných statků. Ukázkou původní lidové architektury je Rustlerův statek z r. 1751 s expozicí dobového zemědělského nářadí a malovaného nábytku regionu. V bývalém hospodářském stavení se nachází stylová výletní restaurace, v sousedství chov koní s výběhy arabských plnokrevníků. Restaurace: Skanzen Restaurant Otevírací doba: denně 11:00 – 23:00 Maria Loreto - Maria Loreto ve Starém Hrozňatově je loretánská kaple, jejíţ podoba je odvozena od Svaté chýše v italském Loretu. Byla postavena v letech 1664 - 1689 chebskými jezuity zároveň s kříţovou cestou. Postupně se stala významným poutním místem. Zámek Kynžvart - Nad městem Lázně Kynţvart se mezi Šibeničním vrchem a Špičákem vypíná Hradní vrch se zříceninou středověkého hradu. Zbytky obvodových zdí vymezují obvod předhradí a horního hradu s dosud dobře zachovanými zbytky stráţní věţe s hladomornou. Vstupné: dospělí 90 Kč/děti 50 Kč Otevírací doba: duben – listopad denně kromě pondělí (9-17h) Restaurace: Restaurant u Bučků Mariánské Lázně - Světově proslulé lázně s četnými vývěry chladných pramenů s velmi rozdílným minerálním sloţením. Hlavní lázeňskou promenádou a významnou stavební památkou je pseudobarokní litinová kolonáda z roku 1889. Před kolonádou se velké pozornosti těší zpívající fontána. Lázně jsou specifické i svým urbanistickým řešením, prolínáním parků, zástavby a okolních lesoparků. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 10. 10. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 11. 11. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří6) Statek Bernard – Sokolov Statek Bernard - V Centru tradičních řemesel je pro Vás připraven Návštěvnický okruh, který Vás provede světem tradičních řemesel. Na statku také působí řemeslníci, u kterých si můţete přímo vyzkoušet své dovednosti, podívat se jak něco vzniká tradičními postupy nebo si zakoupit suvenýr. Otevírací doba: kromě pondělí denně Restaurace: v prostorách statku Zámek Sokolov - Pozdně renesanční a raně barokní sokolovský zámek se nachází ve středu města. Byl vystavěn na místě původní vodní tvrze ze 13. stol. Od roku 1960 se v zámku nachází muzeum se zaměřením na dějiny regionu, historii hornictví, geologii a ekologii. Vstupné: dospělí 20Kč/děti 10 Kč Otevírací doba: celoročně středa - neděle Restaurace: Pizzerie Na Staráku Golf Club Sokolov - Nově vybudované golfové hřiště se nachází v těsné blízkosti měst Sokolov a Loket nad Ohří (5km). 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Tel.: +420 352 661 063 http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 12. 12. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 13. 13. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří7) Prohlídka Karlových Varů Karlovy Vary - Světoznámé lázeňské středisko, proslulé horkými vývěry minerálních pramenů. Ale nejen lázeňství a populární akce, jako Mezinárodní filmový festival, činí město známým. Celý svět zná karlovarské značky jako je Moser a Becherovka. Svou prestiţ si ve světě získaly i lázeňské oplatky nebo karlovarský porcelán Thun. Restaurace: široký výběr restaurací, kaváren a barů Jelení skok - Jelení skok je vršek, vypínající se nad centrem Karlových Varů. Kovová socha kamzíka z roku 1851 měla zesměšnit smyšlenou pověst o objevení Vřídla, protoţe právě v těchto místech byl podle legendy ten opravdový Jelení skok. Od hotelu Pupp sem jezdí lanovka, která pokračuje na vyšší stanici rozhledny Diana. Restaurace: Restaurace Jelení skok Andělská hora - Na strmé skále jsou ruiny gotického hradu, zaloţeného pány z Oseka na konci 14. Století. Roku 1635 byl hrad vypálen švédskými vojsky, obnoven a obýván do počátku 18. století. Ve stejnojmenné obci se nachází bývalá poutní kaple Nejsvětější trojice na symbolickém půdorysu trojúhelníka.Doporučujeme prohlídku začít na hlavní třídě T. G. Masaryka nebo u Hotelu Thermal. Přes kolonádu,na které se nachází všechny prameny, se dostanete až ke Grandhotelu Pupp. Odtud můžete vyjetlanovkou na Rozhlednu Diana, kde se nabízí krásný výhled na celé město. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 14. 14. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohříhttp://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 15. 15. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří8) Aquaparky, bazény Aquaforum Františkovy Lázně - Nově otevřený vodní svět Vám nabízí jedinečnou moţnost odpočinku a uvolnění. Doporučujeme navštívit toto aquacentrum zejména ve večerních hodinách, kdy je vodní plocha nádherně osvětlena. Kontakt: Tel.: +420 354 206 500 Otevírací doba: 09.00 - 21.00 hod. Vstupné: 2 hod. 120 Kč, 4 hod. 200 Kč Bazén Sokolov - Krytý bazén v Sokolově nabízí široké veřejnosti moţnost aktivní formy odpočinku a sportovního vyţití v klidném a příjemném prostředí zámeckého parku poblíţ centra města. Kontakt: Tel.: 352 627 474, 359 808 602 Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý-neděle do 21.00 hod. Vstupné: dospělí 60 Kč/děti 30 Kč, záloha na zámek 50 Kč Thermal Karlovy Vary - V areálu termálního bazénu, který je vybudován ve skále nad městem, můţete navštívit také fitness centrum a saunu, zapůjčit si zdarma pláţové lehátko anebo zahrát kuţelky. Kontakt: Tel.: +420 359 002 315 Otevírací doba: denně 8.00-21.00 hod. Vstupné: dospělí 80 Kč/děti 50 Kč9) Přírodní koupání Koupaliště Michal - Koupaliště Michal je nový komplex, který vyrostl na okraji Sokolova. Kromě příjemného koupání zde najdete mnoho atrakcí - tobogán, plovoucí atrakce: velký ledovec, trampolíny, vodní houpačky… Otevírací doba: Denně 9:30 – 19:30 Vstupné: 60 Kč Rybníky na Kladské - Koupání v drsné přírodě na Kladské je jedinečným záţitkem. Při plavání průzračnou vodou červenohnědého odstínu, způsobeného rašelinou na dně, vám bude společníkem nedotčená příroda. Kladský rybník je obepnut naučnou stezkou a koupání v něm je spíše na rychlé osvěţení. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 16. 16. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Přehradní nádrž Jesenice - K vyuţití je zde vodní tobogán a dětský koutek, Restaurace, šlapadla; kurty... Svěţí příroda a blízkost lázeňských a historických měst (Mariánské Lázně, Františkovy Lázně, Cheb) poskytují moţnost nevšedních turistických i kulturních záţitků. Koupaliště Rolava Karlovy Vary - V areálu jsou tenisové kurty, okruh pro cyklisty a in-line bruslaře, lezecká stěna, dětská skluzavka a tobogán. Pláţe jsou písčité a travnaté, s pozvolným vstupem do vody. Dále jsou k dispozici sprchy, WC, vodní záchranná sluţba, dětské hřiště, či občerstvení se zastřešeným sezením.10) Pohyb a sportovní vyžití Rafty Řeka Ohře - Nedaleko našeho penzionu (300m) se nachází půjčovna raftů a lodí. Můţete si proto s celou rodinou zpříjemnit Váš den jízdou na raftu po řece Ohři z Lokte do Karlových Varů. Řeka Ohře se vine krásnou krajinou, jejíţ dominantou jsou v půli cesty Svatošské Skály. Kontakt: Tel.: +420 606 902 310 Cena: raft na den 800 Kč Bungee-Jumping - Zaţijte nevšední adrenalinový skok z nejvyššího mostu ČR (55m), provozující Bungee-Jumping. Tento silniční most přes řeku Ohři se nachází přibliţně 4 km od našeho penzionu na komunikaci I. třídy č. 6 mezi Karlovými Vary a Sokolovem. Kontakt: Tel.: 607 232 070 Cena: od 900 Kč Sportovní centrum JILO - Nově otevřené víceúčelové centrum v Hruškové u Sokolova nabízí sportovní a relaxační aktivity. K dispozici jsou kryté tenisové kurty, squashové kurty, bowlingové dráhy, golf – indoor, sauna, stolní tenis, bar, posezení u krbu. Kontakt: Tel.: 352 673 531 Otevírací doba: 7.00 - 23.00 hod. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 17. 17. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří Golf club Sokolov - 18-ti jamkového hřiště s parem 72 se rozkládá na prostoru cca 100 ha. Vhodné jak pro začátečníky, tak pro profesionály. Kontakt: Tel.: +420 352 661 063 Otevírací doba: denně 8.00 - 22.00 hod. Cena: 9 jamek od 750 Kč, 18 jamek od 1200 Kč Astoria Golf Resort Cihelny - 18-ti jamkové hřiště „skotského typu“ s parem 70 se nachází nedaleko Karlových Varů. Kontakt: Tel.: +420 353 972 281 Otevírací doba: denně Cena: 9 jamek od 850 Kč, 18 jamek od 1300 Kč Golf Resort Karlovy Vary - 18-ti jamkové hřiště kopcovitého charakteru má par 72. Samozřejmostí je cvičný bunkr, driving range a putting green. Kontakt: Tel.: +420 353 331 001 Otevírací doba: denně 8.00 - 20.00 hod. Cena: 9 jamek 1200 Kč, 18 jamek 2000 Kč Běžkařské tratě SKI Březová - Nový a prozatím nepřelidněný běţkařský areál, který skýtá jedinečné pohledy na pláně Slavkovského lesa. Za předpokladu dobrého počasí bude pro návštěvníky připraveno přes 40 km tras. Více neţ polovina tratí bude zdvojena a umoţní obousměrný provoz. Při dobrých sněhových podmínkách budou vytvořeny okruhy pro volný styl (bruslení). Lyže a snowboard - Lyţařská střediska: Klínovec, Boţí Dar, Bublava, Pernink, Nové Hamry, Kraslice, atd.http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 18. 18. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří11) Restaurace a infocentraDoporučené restaurace pro obědy nebo večeřeRestaurant Švejk – Tradiční česká kuchyněTel.: +420 776 873 472Otevírací doba: Po – Ne 11:00 – 22:00Hradní restaurant Loket – Restaurace se nachází přímo na hraděTel.: +420 775 672 090Otevírací doba: Po a Ne 11:00 – 17:00, ostatní 11:00 – 22:00Infocentrum Loket – Tel.: +420 352 684 123 http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 19. 19. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří12) Možnosti platbyPřijímáme platby v těchto měnách: CZK a EURPlatební karty: Nempřijímáme, na náměstí (cca 500 metrů) je automat Komerční BankyFakturace: Jsme plátci DPH. Kontaktujte nás v případě zájmu http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 20. 20. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří13) Internetové připojeníINTERNETBezdrátové připojení: Název sítě: Penzion Ve Skale Přístupové heslo není třebaKabelové připojení: Požádejte o účastnický kabel na recepci Připojte účastnický kabel do zásuvky http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz
 21. 21. Penzion Ve Skále, Nádraţní 232, 357 33 Loket nad Ohří14) Zákaz kouření ZÁKAZ KOUŘENÍ v celém objektu mimo balkónů Děkujeme za pochopení. http://www.penzionveskale.cz/ | +420 603 457 971 | +420 352 624 936 | info@penzionveskale.cz

×