Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yksilöllinen lääketiede 2013

547 views

Published on

Yksilöllinen lääketiede hyödyttää potilasta ja yhteiskuntaa. Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikealla annostuksella on tärkeää. Yksilöllisen lääketieteen tavoite on tuoda kustannusvaikuttavuutta ja turvallisuutta hoitoihin kohdistamalla ne niille potilaille, jotka siitä todennäköisimmin hyötyvät.

Elämän merkit –hankkeessa toteutetun Yksilöllinen lääketiede -esitteen tavoitteena on edistää yksilöllisen lääketieteen soveltamista ja uusien biologisten merkkiaineiden käyttöönottoa suomalaisessa terveydenhuollossa. Esite on kattava ja yleistajuinen kokonaisuus, joka kuvaa, mitä yksilöllisellä lääketieteellä tarkoitetaan, missä mennään nyt ja mitä mahdollisuuksia se voi tuoda terveydenhuoltoon. Esite sisältää asiantuntijahaastatteluja ja ajankohtaisia esimerkkejä.

Esite jaetaan painettuna tapahtumissa ja seminaareissa sekä toimitustyöhön osallistuneiden tahojen kautta. Esitettä voi tilata omaan käyttöön Culminatumista. Aiheesta ei ole aikaisemmin julkaistu kattavaa suomenkielistä esitettä.

Esitteen julkaisee Culminatum Innovation Oy Ltd, joka toteuttaa Uudellamaalla Elämän merkit –hanketta. Hankkeen (2011 – 2013) tavoitteena on edistää biologisten merkkiaineiden hyödyntämistä sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa. Hanketta rahoittaa Päijät-Hämeen liitto, ja se on osa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Yksilöllinen lääketiede 2013

  1. 1. Ajankohtaista, s. 10SISÄLLYSLUETTELOPääkirjoitus, s. 2Teknologia yksilöllistäälääketiedettä, s. 4Diagnostiikka ja hoitotarkentuvat, s. 6Potilas kaipaatietoa, s. 9Merkittäviäkustannushyötyjä, s. 121Yksilöllinen lääketiedeYksilöllisen lääke-tieteen hyötyjä, s. 3
  2. 2. Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan ja oikealla annos-tuksella. Yksilöllisen lääketieteen tavoite on tuoda kustannus-vaikuttavuutta ja turvallisuutta hoitoihin kohdistamalla ne niillepotilaille, jotka siitä todennäköisimmin hyötyvät. Muutoksenmahdollistavat uudet menetelmät, joilla potilaan sairaudestasaadaan tarkka ja kokonaisvaltainen käsitys molekyylitasolla.Yksittäisten perintötekijöiden seulonta ja potilaan koko perimänmäärittäminen voivat tuoda entistä tarkempaa tietoa hoitopää-tösten tueksi.Yksilöllisen lääketieteen menetelmät ovat tällä hetkellä käy-tössä eräiden syöpätautien hoitotyössä. Uusia lähestymistapojatarvitaan myös yhteiskunnalle kalliiksi tulevien kansantautien,kuten sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen ja muistisairauk-sien hoitoon. Ennaltaehkäisy ja hoidon oikea-aikaisuus korostu-vat, kun näihin sairauksiin pyritään hakemaan uusia ratkaisuja.On mahdollista, että tulevaisuudessa korkeassa sairastumisris-kissä olevat henkilöt voitaisiin tunnistaa entistä tarkemmin seu-lomalla tautien perinnöllisiä riskitekijöitä. Näin heille voitaisiintarjota ravinto- ja elintapaneuvontaa hyvissä ajoin tai aloittaamahdollinen suojaava lääkitys.Yksilöllisen lääketieteen menetelmien soveltaminen asettaauudentyyppisiä vaatimuksia potilastietojärjestelmille. Yksilönperintötekijöitä koskeva tieto on luonteeltaan pysyvää, ja tämäntiedon tulisi kulkea vaivatta hoitoyksiköstä toiseen. Terveyden-huollon ammattilaiset tarvitsevat myös uusia hoitopäätöstentekoa tukevia työkaluja, jotka pystyvät hyödyntämään perintöte-kijöitä ja muita biologisia merkkiaineita koskevaa tietoa. Tämäavaa uusia mahdollisuuksia esimerkiksi lääkehoidon vasteenennakointiin.Potilas kykenee huolehtimaan omasta terveydestään ja sai-rauden omahoidosta, kun hänellä on käytössään kattava ja ajan-tasainen tieto terveydentilastaan, saamastaan hoidosta ja lääki-tyksestä. Tulevaisuudessa jokainen meistä voikin mahdollisestitallentaa tiedon omasta perimästään omaan terveystaltioonsa.Pian käytössämme saattaa myös olla omahoitosovelluksia, jot-ka tarjoavat meille yksinkertaisia elintapa- ja hoitosuosituksiaperinnöllisiä riskitekijöitä ja muuta terveystietoa hyödyntämällä.Pekka IhalmoFilosofian tohtoriCulminatum Innovation Oy Ltd3Yksilöllinen lääketiedeYksilöllinen lääketiede hyödyttää potilasta ja yhteiskuntaaYksilöllinen lääketiede -esite on toteutettu osana Elämän merkit -hanketta.2YKSILÖLLISENLÄÄKETIETEENHYÖTYJÄ:Sairauksien diag-nostiikka ja hoitojenvalinta tarkentuvat.Hoidon hyöty lisääntyyja haitat vähenevät.Eniten hyötyy potilas:Hoidot valitaan yksilöl-lisesti siten, että hoidontehoon ja turvallisuuteenvaikuttavat perintö- jamuut tekijät otetaanhuomioon.Yhteiskunta hyötyyväestön terveydenparanemisesta.Yksilöllinen lääketiedevoi myös tehostaaterveydenhuoltoa.
  3. 3. TEKNOLOGIAYKSILÖLLISTÄÄLÄÄKETIEDETTÄTIEDON KÄSITTELY, automatisointi ja molekyylibiologia ovat viimevuosina yhdistyneet siten, että ne tehostavat terveydenhoitoa käy-tännön kliinisessä työssä.– Esimerkiksi syöpäpotilaan hoidossa geenitestausta voidaan johyödyntääjoidenkinlääkkeidenvalinnassa,kertooSuomenmolekyy-lilääketieteen instituutissa (FIMM) professorina toimiva JonathanKnowles.Teknologian kehityksen avaamiin mahdollisuuksiin vasta herä-tään kansainvälisesti. Suomella olisi tilanteessa voitettavaa.– Suomen kannattaisi satsata lääketieteen tutkimukseen jaosallistua kehitykseen. Se toisi säästöjä matkan varrella ja tulokse-na maailmalle myytäviä sovellutuksia, Knowles sanoo.Lupaavia innovaatioita Suomesta?Molekyyliseulontojen sijaan Knowles panostaisi Suomessa in vitro-testaukseen. FIMM:ssä tehdään jo ainutlaatuista kliinistä tutki-musta.– Myeloomapotilaan luusta otettuja soluja kasvatetaan, niihintestataan muutamaa sataa hyväksyttyä lääkeainetta ja seurataanvastetta. Lääkeaineiden tehoa voidaan testata syöpäpotilailla jopaseuraavalla viikolla. Muutamassa tapauksessa tulokset ovat olleetmullistavia.FIMM:ssä kehitetään myös kustannuksia säästävää automati-soitua patologiaa, jota voidaan alkaa soveltaa lähiaikoina.– Maailman huippupatologit odottavat juuri tämänkaltaisia so-velluksia. Patologian menetelmiä ja sen kautta hoitoa voidaan te-hostaa. Itse patologin rooli tulosten tulkinnassa on toki yhä tärkeä.Knowles katsoo teknologian kehityksessä vielä pidemmälle,muutaman vuoden päähän. Kehittämällä uusia sovelluksia ja yhdis-tämällä niitä toimiviin potilastietojärjestelmiimme voisimme kehit-tää kokonaisia systeemejä vietäväksi maailmalle.– Tällaisen järjestelmän arvoa voisi verrata paperiteollisuudeninnovaatioiden vientiin, joiden varaan Suomi on rakentanut vienti-teollisuutta. Puhutaan jopa suuremmista summista, Knowles visioi.Jonathan Knowles näkisi Suomen mielel-lään uusien yksilöllistä lääketiedettä tuke-vien teknologisten ratkaisujen tuottajana.BIOPANKKI TUKEE TUTKIMUSTASuomessa ja maailmanlaajuisesti on ollut vaikea löytää potilas-näytteiden kokoelmia, joita tutkimus voisi hyödyntää. Biopankki-järjestelmä parantaa tilannetta.– Biopankin näytteiden dokumentointi ja säilytys on asian-mukaista ja tiedämme, että potilaan oikeudet ovat kunnossa,Jonathan Knowles sanoo.Hoidon kehittämiseen aukeaa uusia mahdollisuuksia, jos eritutkimusten näytteiden tuloksia voidaan tulevaisuudessa yhdis-tää keskenään.– Esimerkiksi Alzheimerin taudin kohdalla havaittiin Eng-lannissa, että potilaiden toimintakyky heikkeni nopeammin,jos heillä oli jokin tulehdus. Jos Alzheimer-potilaiden näytteistävoitaisiin seurata infektioita, saataisiin tietoa sen vaikutuksestapotilaan etenevän neurologisen sairauden tilaan. Tällaisissa ti-lanteissa tietojen yhdistäminen hyödyttäisi lääkäriä ja potilasta.54 Yksilöllinen lääketiede
  4. 4. Sovellusten tueksi tarvitaan työtä tutkimuksen ja klinikanrajapinnassa.– Geenitestaus hiipii vähitellen kliinikon työhön. Esi-merkiksi statiini-kolesterolilääkkeiden lihashaittavaiku-tuksille altistavan geneettisen riskitekijän löytäminen veikymmenisen vuotta, minkä jälkeen tutkimustieto piti vieläjalostaa lääkärille käytettävään muotoon, Niemi sanoo.Kysymys kuuluu myös, kuinka päätöksenteon tukijärjes-telmät ja tutkimustulokset voidaan upottaa nykyisiin tai tu-leviin tietojärjestelmiin. Tärkeää olisi, että esimerkiksi ker-ran tehdyn geenitutkimuksen tulokset olisivat haettavissaautomaattisesti tulevaisuudessa silloin, kun niitä tarvitaan.Seurantatutkimuksista näyttöä?Niemi herättäisi mielellään keskustelua myös tarvittavantutkimusnäytön asteesta.– Perinteisesti on vaadittu satunnaistettuja, sokkoutettujatutkimuksia esimerkiksi lääkehoidon tehon osoittamiseksi.Ajattelua on sovellettu myös geenitestaukseen. Tämänta-soisen näytön vaatiminen kaikista geenitesteistä ei ole rea-listista, Niemi painottaa.Yhden tutkimuksen kustannukset ovat miljoonia euro-ja. Niemi pelkää, että paljon hyödyllistä tietoa jää hyödyntä-mättä potilaiden hyväksi.– Kun jonkin sairauden hoidossa ollaan siirtymässäyksilöllisempään suuntaan, tulisi hoitokäytäntöjen muutos-ten vaikutuksia seurata havainnoivilla tutkimuksilla. Gee-nitestin käyttöönoton jälkeen seurattaisiin hoidon toteutu-mista ja vaikutuksia ja hyödynnettäisiin tätä tietoa hoidonkehityksessä. Terveydenhuollon hyviä rekistereitä voitaisiinmielestäni hyödyntää nykyistä enemmän myös tutkimus-käyttöön, Niemi sanoo.DIAGNOSTIIKKA JA HOITO TARKENTUVATGeenitestauksen avulla voidaan tunnistaa entistä paremmin yksilötason tekijöitä, jotka vaikuttavatsairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Terveydenhuollon tehostumiselle aukeaa uusia mahdollisuuksia.LÄÄKETIEDE on ollut yksilöllistä kautta aikojen. Uusimpien työka-lujen avulla perintötekijöihin liittyviä riskitekijöitä voidaan tunnistaaja sairauksia sekä turhia lääkehoitoja ehkäistä tavalla, joka tehostaaniin lääkehoitoa kuin terveydenhoidon järjestelmää.– Parhaita esimerkkejä taudin yksilöllisyyden hyödyntämises-tä kliinisessä hoitotyössä ovat markkinoille tulleet syöpälääkkeet,joihin on kohdentava testi. Lääkehoito valitaan syövän genominmukaan, kuvaa professori Mikko Niemi Helsingin yliopiston jaHUSLABin kliinisen farmakologian yksiköstä.Viime vuosina on opittu ymmärtämään myös lääkehaittojen ge-neettistä taustaa.– Esimerkiksi tietyn HIV-lääkkeen vakavan yliherkkyysreaktiongeneettinen tausta löydettiin muutamia vuosia sitten. Nykyään pe-rinnöllinen alttius reaktiolle tarkistetaan kaikilta HIV-potilailta, joillesuunnitellaan kyseistä lääkehoitoa. Jos altistava geenimuutos löy-detään, potilaalle valitaan vaihtoehtoinen lääkehoito, Niemi kuvaa.Lisää ennakoivaa testaustaNiemi uskoo lääkehoitoihin ja niiden haittavaikutuksiin liittyvängeenitestauksen laajentuvan pienemmistä potilasryhmistä yleisem-piin sairauksiin ja isompiin potilasryhmiin.– Odotan sitä, että tärkeimmät lääkehoitoihin vaikuttavat gee-nimuutokset testattaisiin ennakoivasti kaikilta potilailta. Tieto gee-nimuutoksista tulisi olla lääkärin käytettävissä silloin kun sitä tarvi-taan eli kun päätetään lääkehoidon aloituksesta, Niemi sanoo.Geenitestauksen menetelmien kehittyminen ja pienentyvät kustan-nukset avaavat Niemen mukaan uusia mahdollisuuksia.– Jos koko perimän määrittämisen laatu paranee ja kustannuk-set laskevat viime vuosien tapaan, voisi henkilön koko perimän tut-kimus olla 5-10 vuoden kuluttua osa terveydenhuollon jokapäiväisiärutiineja. Monipuolinen tieto geenimuutoksista auttaisi sairauksiendiagnostiikassa ja lääkehoitojen valinnassa, Niemi arvioi.Niemi muistuttaa, että diabeteksen tai sydänsairauksien kaltai-set yleiset kansansairaudet ovat usein hyvin monitekijäisiä sairauk-sia. Tämä aiheuttaa haasteita testaukseen.– Geneettisten tutkimusten avulla toki kansansairauksiakinopitaan luokittelemaan tarkemmin ja voidaan löytää luokkiin yhätarkempia ehkäisykeinoja tai hoitoa.Päätöksentekoon apuvälineitäVauhdilla kasvava geenitiedon määrä ei tulevaisuudessa ole yksit-täisen lääkärin hallittavissa.– Tulemme tarvitsemaan päätöksenteon tukijärjestelmiä. Poti-lastietojärjestelmien tulisi mahdollistaa laajan geneettisen tiedonhyödyntäminen diagnostiikassa ja hoidon valinnassa, Niemi linjaa.Kun lääkäri määrää esimerkiksi kolesterolilääkettä, tietojärjestelmävoisi antaa automaattisesti tiedon potilaan riskitekijöistä lääkkee-seen liittyen ja tuottaa tietoa siitä, miten toimia lääkkeen ja sen an-nostuksen suhteen.”Monipuolinen tietogeenimuutoksista auttaisisairauksien diagnostii-kassa ja lääkehoitojenvalinnassa.”76 Yksilöllinen lääketiede
  5. 5. GEENITESTAUS KOHDENTAA HOITOAHUSLABissa on tällä hetkellä käytössä noin 10 geenitestiä, joistaon todistetusti hyötyä hoidon suunnittelussa tai sen toteutumisenarvioinnissa.– Geenitestauksella ennakoidaan lasten leukemian hoitoonkäytettävän merkaptopuriinin annostarvetta ja haittavaikutusriskiä,varfariinin annostarvetta, rintasyövän liitännäislääkehoidossa käy-tettävän tamoksifeenin ja eräiden muiden lääkkeiden tehoa. Lisäksigeenitestausta käytetään syöpälääkkeiden kohdistamiseen, MikkoNiemi kertoo.Tiettyjä testejä käytetään käytännössä aina, kun suunnitellaan sel-laisen lääkkeen aloittamista, johon geenimuutoksella on merkittä-vä vaikutus. Joissakin testeissä haasteeksi nousee Niemen mukaankoulutus. Lääkäreillä, joiden potilaat voisivat hyötyä testien käytös-tä, ei välttämättä ole tietoa käytössä olevista testeistä ja niiden käyt-töaiheista.– Lääkevastetta ennakoiva geenitestaus on uusi asia. Mielestänitestien käyttöönotossa on hyvä edetä varovasti, jotta välttäisimmeylilyöntejä. Laajaan käyttöön tulisi ottaa vain geenitestit, joista onyksiselitteisesti hyötyä lääkehoidon tehon tai turvallisuuden paran-tamisessa, Niemi sanoo.POTILAS KAIPAATIETOAKuinka toteutuvat kansalaisen oikeudet yksilöllisen hoidon suh-teen? Suomen Syöpäpotilaat ry:n suunnittelija Mika Peltovaara vas-taa.– Kansalaisten on hankalaa saada riittävästi ajantasaista ja luo-tettavaa tietoa esimerkiksi syövän yksilöllisistä hoitoratkaisuista jamuun muassa genomiskriinauksista, kertoo itsekin terveydenhuol-lossa 25 vuotta myeloomapotilaana asioinut Mika Peltovaara.Verkosta löytyvän tiedon luotettavuus on monessa tapauksessakyseenalaista, jolloin kysymykset kohdistuvat lääkäreille. Heillä eiaina olisi aikaa vastata niihin. Kun hoitovaihtoehdot kehittyvät voi-makkaasti, potilaan aktiivisuus korostuu.– Lääkärit haluaisivat varmasti hoitaa potilasta parhailla mah-dollisilla keinoilla, mutta käytännössä resurssit voivat tulla vastaan.Se, joka osaa kysyä ja pyytää tiettyä uutta hoitoa, voi olla paremmas-sa asemassa sen saatavuudessa.Tiedon saatavuutta ja kulkua voisi Peltovaaran mukaan paran-taa monella tasolla.– Potilaalla tulisi olla oikeus kattavaan tietoon sairaudestaan,hoidostaan ja lääkityksestään. Tietojen tulisi myös kulkea vaivattaterveydenhuollon yksiköstä toiseen. Esimerkiksi syövän yksilöllinenhoito ei saa tyssätä siihen, ettei lääkäri tiedä, mitä hänen pitäisihoitaa.Peltovaara suosittelee syöpäpotilaille tiedon lähteeksi Syöpäjär-jestöjen neuvontapalvelua.– Samoin esimerkiksi Suomen Syöpäpotilaiden potilasverkos-tojen järjestämillä infopäivillä lääkärit varaavat aikaa kuulijoidenkysymyksille myös uusista hoidoista.98
  6. 6. Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT jaFIMM ovat tehneet merkittävän edistys-askeleen syöpälääkkeiden tehon ennus-tamisessa.HIIT ja FIMM osallistuivat yhteis-työssä Yhdysvaltain kansallisen syöpä-tutkimuskeskuksen järjestämään NCI-DREAM-joukkoistamishaasteeseen.Tuloksena syntyi uusi keino ennustaarintasyöpäsolujen vastetta eri lääkeai-neille.Suomalainen tutkijaryhmä peittosikilpailussa 47 muuta tutkijaryhmää.Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopistonyhteistä tutkijaryhmää vetää professoriSamuel Kaski.Kilpailutehtävä kokosi tietoa rinta-syöpägeeninaktiivisuudesta,epigeneet-tisistä muutoksista ja geneettisistäprofiileista. Haasteellisinta oli yhdistääsoluista eri menetelmin kerätyt tiedot.Syöpäsolulinjoista saatuja tuloksiaei vielä voida hyödyntää kliinisessä syö-vän hoidossa. Menetelmiä sovelletaanseuraavaksi lähempänä kliinistä syö-vänhoitoa oleviin ongelmiin.Lähde: Helsingin yliopiston tiedote, 14.11.2012Suomen ensimmäinen kliininen bio-pankki on valmiina aloittamaan toi-mintansa Turussa. Länsi-Suomen bio-pankin toiminnan mahdollistaa bio-pankkilaki, joka astuu voimaan syys-kuussa 2013.Biopankin avulla potilaan näytteitäja kliinisiä tietoja voidaan hyödyntääaiempaa tehokkaammin. Biopankkitoi-mintaa valmistellaan muissakin yliopis-tosairaaloissa, mutta hankkeet ovat vie-lä kesken.– Länsi-Suomen biopankki toimiimallina muille kliinisille biopankeil-le. Kokemuksemme ja tuottamammedokumentit ovat muiden yliopistosai-raaloiden käytettävissä, kertoo Turunyliopiston patologian professori OlliCarpén.Länsi-Suomen biopankin rahoituk-sesta vastaavat Turun yliopisto, Var-sinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekäSatakunnan sairaanhoitopiiri. Tulevai-suudessa rahoitusta haetaan myös Te-kesiltä, ELY-keskuksesta sekä EU-ohjel-mista.– Olisi tärkeää saada biotekniikka-ja lääketeollisuusrahoitusta yhteisiinprojekteihin. Konseptina kliininen bio-pankki on houkutteleva, koska maail-malla tällaisia ei juuri ole, Carpén sa-noo.Ison-Britannian syöpätutkimuskeskuson käynnistänyt kansallisen yksilöllistäsyöpähoitoa edistävän ohjelman. Oh-jelma on tärkeä edistysaskel yksilöllis-ten syöpähoitojen saamisessa jokaisensyöpäpotilaan ulottuville.Ohjelman tavoitteena on taata syö-päpotilaalle standardoitu, korkealuok-kainen ja kustannustehokas syöpäkas-vaimiin liittyvä geenitestaus.Tulevaisuudessa yksilöllisten hoi-tomenetelmien määrä tulee lisäänty-mään, ja potilaiden tulisi voida valitageenitestien käyttö syöpähoitonsatueksi. Testaus auttaa lääkäriä kullekinpotilaalle sopivan hoidon suunnittelus-sa. Kerättyä geenitietoa voidaan tule-vaisuudessa hyödyntää myös syöpätut-kimuksessa.Ohjelman pilottivaiheeseen vuonna2013 osallistuu Isossa-Britanniassa9 000 potilasta, joilla on joko rinta-,suolisto-, keuhko-, eturauhas-, muna-sarja- tai ihosyöpä. Osallistujilta pyyde-tään lupa kudosnäytteiden varastoimi-seen ja jatkokäyttöön.Lähde: www.cancerresearchuk.org, haettu sivus-tolta 19.2.2013.11Lähde: Mediuutiset.fi, haettu sivustolta 19.2.2013”Ison-Britannian syöpätutkimuskeskuson käynnistänyt kansallisen yksilöllistäsyöpähoitoa edistävän ohjelman.””Biopankin avulla potilaan näytteitäja kliinisiä tietoja voidaan hyödyntääaiempaa tehokkaammin.”HIIT- JA FIMM-TUTKIJOILLEKANSAINVÄLISTÄ MENESTYSTÄKLIININEN BIOPANKKITURKUUNISOSSA-BRITANNIASSAEDISTETÄÄN YKSILÖLLISTÄSYÖPÄHOITOAAJAN-KOHTAISTA10 Yksilöllinen lääketiede
  7. 7. TUTKIMUSPÄÄLLIKKÖ Miika Linna Terveyden ja hyvin-voinnin laitokselta (THL) pitää yksilöllistä lääketiedettätulevaisuudessa hyvinkin potentiaalisena hoitomuotonamyös kustannusten kannalta.– Yksilölliset lääkeratkaisut voivat tarjota merkittäviäkustannushyötyjä erityisesti verrattain yleisissä sairauksis-sa, joiden hoitaminen tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Näitäovat esimerkiksi syövät sekä sydän- ja verisuonitaudit.Kaikille sydän- ja verisuonitautipotilaille eivät esimer-kiksi sovi kaikki lääkkeet. Toimivan hoidon nopeaan tun-nistamiseen kannattaa panostaa, koska vaihtoehtokin tu-lee kalliiksi.Menetelmien kehittäminen edellyttää merkittäviä in-vestointeja tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siksi huolihoitojen vaikuttavuudesta on aiheellinen. Terveystaloustie-teessä uusia menetelmiä voidaan arvioida kustannusvai-kuttavuusanalyysien ja takaisinmaksulaskelmien avulla.Yksilöllisen lääketieteen menetelmien kalleus saattaaarveluttaa.– Korkea hinta on yleensä aina aluksi este missä ta-hansa uudessa hoitomenetelmässä. Myös hoitohenkilö-kunnan varovaisuus saattaa hidastaa siirtymää vanhastauuteen menetelmään. Kriittisyys on perusteltuakin, silläesimerkiksi sairaalan olosuhteet eivät aina vastaa tutki-musympäristön olosuhteita. Saavutettavat hyödyt näh-däänkin viime kädessä vasta käytännössä.Miika Linna näkee yksilöllisen lääketieteen osana laa-jempaa kehitystä eli informaation aiempaa tehokkaampaahyödyntämistä.– Tarvitaan tutkittua tietoa siitä, mikä on geenitestientuloksena syntyvän informaation arvo. On myös vastattavamuun muassa kysymykseen siitä, kuka tiedon omistaa jamiten se hinnoitellaan, myös tutkijana Aalto-yliopistossatyöskentelevä Linna toteaa.Geenitiedon soveltamiseen tarvitaan jonkinlainen tie-toa kokoava järjestelmä, esimerkiksi kansallisesti keskitet-ty tietovarasto.– Vaihtoehtoisesti tieto voisi olla yksilön itsensä hallus-sa. Tiedon entistä tehokkaampi hyödyntäminen ei kuiten-kaan ole pelkästään kaupallinen vaan myös yhteiskunnalli-nen kysymys, Linna huomauttaa.MERKITTÄVIÄKUSTANNUSHYÖTYJÄ ”Kohdistuva lääkehoito tehostaa hoitoja ja voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä yhteiskunnalle. Sen avulla potilaillevoitaisiin aloittaa nykyistä todennäköisemmin tehoava lääkehoito suoraan, ja lääkkeiden haittavaikutukset sekä niihinliittyvä sairaalahoidon tarve vähenisivät. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on arvioitu, että vuodessa säästyisi jopa miljardidollaria, jos varfariinihoito aloitettaisiin geenitestin ennakoimilla aloitusannoksilla.”– professori Mikko Niemi, Helsingin yliopiston ja HUSLABin kliinisen farmakologian yksikköENEMMÄN SAMALLA PANOKSELLAYksilölliset lääkeratkaisut tulevat avuksi yhteiskunnalle kalliidensairauksien hoitamisessa.1312 Yksilöllinen lääketiede
  8. 8. Elämän merkit -hankkeen (2011–2013) tavoitteena on edistää biologisten merkkiaineiden hyödyn-tämistä sairauksien diagnostiikassa ja seurannassa. Hankkeen toteuttajia ovat Culminatum InnovationOy Ltd, Suomen molekyylilääketieteen instituutti (FIMM), Turku Science Park Oy, Turun yliopisto,Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja VTT. Hankkeen päärahoittaja on Päijät-Hämeen liitto, ja hankeon osa Etelä-Suomen EAKR-ohjelmaa.Yksilöllinen lääketiede -esitteen julkaisija on Culminatum Innovation Oy Ltd.Tekniikantie 12, 02150 Espoo. www.culminatum.fi

×