Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

schaft-habdari.pptx

 1. ‫خدا‬ ‫نام‬ ‫به‬ ‫اسالمی‬ ‫معماری‬ 1
 2. ‫شبدری‬ ‫چفد‬ ‫راهنما‬ ‫استاد‬ : ‫زاده‬ ‫نوری‬ ‫مریم‬ ‫خانم‬ ‫سرکار‬ ‫گروسی‬ ‫فاطمه‬ - ‫گیتی‬ ‫پگاه‬
 3. ‫بیضی‬ ‫رسم‬ : ‫روش‬ ۱ : ‫کش‬ ‫خط‬ ‫و‬ ‫پرگار‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ https://www.youtube.com/watch?v=x9o-DQMg2XA ‫روش‬ ۲ : ‫خاگار‬
 4. ‫قوس‬ ‫انواع‬ : ،‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫آن‬ ‫شکل‬ ‫براساس‬ ‫ها‬ ‫قوس‬ ‫ازاین‬ ‫هریک‬ ‫و‬ ‫هندسی‬ ‫تقسیمات‬ ‫برآن‬ ‫وارد‬ ‫فشاری‬ ‫نیروی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫قوس‬ ‫محل‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫های‬ ‫به‬ ‫قوس‬ ‫در‬ ‫حساس‬ 3 ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫کلی‬ ‫دستۀ‬ ‫شوند‬ ‫میشود‬ ‫محسوب‬ ‫تیز‬ ‫های‬ ‫قوس‬ ‫جزء‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ ‫الف‬ ) ‫مدور‬ ‫های‬ ‫قوس‬ ‫ب‬ ) ‫های‬ ‫قوس‬ ‫تیز‬ : ‫این‬ ‫بیشتری‬ ‫باربری‬ ‫ظرفیت‬ ‫دارای‬ ‫ها‬ ‫قوس‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کاربرد‬ ‫نیز‬ ‫گنبدها‬ ‫پوشش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫اي‬ ‫دایره‬ ‫نیم‬ ‫های‬ ‫قوس‬ ‫دارد‬ . ‫قوس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫رسمی‬ ‫مانند‬ ،‫تزیینی‬ ‫کارهای‬ ‫یزدی‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫بندی‬ ‫به‬ ‫کار‬ ‫میرود‬ ((. ‫قوس‬ ‫است‬ ‫جناغی‬ ‫های‬ ‫قوس‬ ‫تکامل‬ ‫حاصل‬ ‫تیز‬ ‫های‬ . ‫ها‬ ‫قوس‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫مقاومت‬ ‫از‬ ‫تیزه‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫نیرو‬ ‫و‬ ‫برخوردارند‬ ‫کافی‬ 1 ‫شانه‬ ‫به‬ 2 ‫کونال‬ ‫به‬ ‫شانه‬ ‫از‬ ‫و‬ 3 ‫سپس‬ ‫و‬ ‫منتقل‬ ‫ها‬ ‫پایه‬ ‫یا‬ ‫ستون‬ ‫ساقۀ‬ ‫به‬ ‫می‬ ‫کند‬ . ‫این‬ ‫در‬ ‫قوس‬ ‫نوع‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ،‫بوده‬ ‫ها‬ ‫قوس‬ ‫سایر‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫مراتب‬ ‫به‬ ‫قوس‬ ‫شکست‬ ‫خطر‬ ، ‫بار‬ ‫اثر‬ ‫پاکار‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫درستی‬ ‫به‬ ‫را‬ ( ‫پاتاق‬ ) ‫قوس‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫منتقل‬ . ‫قوس‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫شکستگی‬ ‫دچار‬ ‫زیاد‬ ‫فشاری‬ ‫بارهای‬ ‫زیر‬ . ‫در‬ ‫تیز‬ ‫قوس‬ ‫اما‬ ‫بارهای‬ ‫مقابل‬ ‫خوبی‬ ‫باربری‬ ‫وارده‬ ‫دارد‬ . ‫ج‬ ) ‫تزیینی‬ ‫های‬ ‫قوس‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ ‫مزایای‬ : ‫میرود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫گنبدها‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫عللی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ( ‫تاقها‬ ‫در‬ ‫نه‬ ) ‫استفاده‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫چفد‬ ‫این‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬، ‫میشود‬ . ‫نیست‬ ‫میسر‬ ‫کمابیش‬ ‫دایره‬ ‫مرکز‬ ‫یافتن‬ ‫مشکل‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫تاق‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬ ‫لذا‬ . ‫گنبد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬ ( ‫پوسته‬ ‫بیرونی‬ ) ‫شابلون‬ ‫نوعی‬ ‫از‬ ‫چون‬ * ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ( ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫مرتب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بلبرینگ‬ ‫روی‬ ‫اش‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫گنبد‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫گنبد‬ ‫قوس‬ ) ‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫تر‬ ‫یکدست‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫حل‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬ ‫مشکل‬، . ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫چفد‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫علل‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫آوگوندار‬ ‫گنبدهای‬ ‫در‬ ‫آوگون‬ ‫انحنای‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫باربری‬ ‫قابلیت‬ ‫میتوان‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬
 5. ‫مزییت‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ : ‫یکی‬ ‫میرود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫گنبدها‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫عللی‬ ‫از‬ ( ‫تاقها‬ ‫در‬ ‫نه‬ ) ‫میشود‬ ‫استفاده‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫چفد‬ ‫این‬ ‫ترسیم‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬، . ‫د‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬ ‫لذا‬ ‫ر‬ ‫نیست‬ ‫میسر‬ ‫کمابیش‬ ‫دایره‬ ‫مرکز‬ ‫یافتن‬ ‫مشکل‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫تاق‬ ‫اجرای‬ ‫برای‬ ‫فضا‬ . ‫گنبد‬ ‫خود‬ ‫در‬ ‫آنکه‬ ‫حال‬ ( ‫بیرونی‬ ‫پوسته‬ ) ‫شابلون‬ ‫نوعی‬ ‫از‬ ‫چون‬ * ‫میکنند‬ ‫استفاده‬ ( ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫گنبد‬ ‫قوس‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫آن‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫مرتب‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بلبرینگ‬ ‫روی‬ ‫اش‬ ‫پایه‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫گنبد‬ ‫خود‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ) ‫مشک‬، ‫ل‬ ‫میگردد‬ ‫اجرا‬ ‫تر‬ ‫یکدست‬ ‫فرم‬ ‫و‬ ‫میشود‬ ‫حل‬ ‫فضا‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫ترسیم‬ . ‫قابلیت‬ ‫میتوان‬ ‫جمله‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫چفد‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫کاربرد‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫علل‬ ‫برد‬ ‫نام‬ ‫را‬ ‫آوگوندار‬ ‫گنبدهای‬ ‫در‬ ‫آوگون‬ ‫انحنای‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫پذیری‬ ‫ترکیب‬ ‫و‬ ‫شکل‬ ‫زیبایی‬ ‫و‬ ‫باربری‬
 6. ‫تیز‬ ‫قوس‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫قسمت‬ : ‫تیز‬ ‫قوس‬ ‫انواع‬ :
 7. ‫شبدری‬ ‫قوس‬ ‫رسم‬ ‫نحوه‬ : ‫کند‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ : ‫طاق‬ ‫دهانه‬ ( ‫د‬ ‫الف‬ ) ‫آن‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ( ‫ه‬ ) ‫شعاع‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫دایره‬ ( ‫ه‬ ‫الف‬ ) ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫روي‬ ‫نقاط‬ ( ‫الف‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ) ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫دهانه‬ ‫نصف‬ ‫نقاط‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫هایی‬ ‫کمان‬ ( ‫ب‬ ) ‫و‬ ( ‫ح‬ ) ‫نقطه‬ ‫براي‬ ( ‫الف‬ ) ‫نقطه‬ ‫و‬ ( ‫ج‬ ) ‫و‬ ( ‫ر‬ ) ‫نقطه‬ ‫براي‬ ( ‫د‬ ) ‫شود‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ( ‫ب‬ ‫الف‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ‫ج‬ ) ‫ي‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫قوس‬ ‫پاکار‬ ( ‫ح‬ ) ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کمانی‬ ( ‫ج‬ ‫ح‬ ) ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫ي‬ ( ‫ر‬ ) ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کمانی‬ ( ‫رب‬ ) ‫قوس‬ ‫ي‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫ترسیم‬ ‫را‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫نقطه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫همدیگر‬ ‫شده‬ ‫ذکر‬ ‫قوس‬ ( ‫ص‬ ) ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫صحت‬ ‫شرط‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫قطع‬ ( ‫ص‬ ) ‫بر‬ ‫دقیقا‬ ‫یعنی‬ ‫دهانه‬ ‫منصف‬ ‫عمود‬ ‫روي‬ ( ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ) ‫هاي‬ ‫کمان‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫بگیرد‬ ‫قرار‬ ( ‫ب‬ ‫الف‬ ( ) ‫ص‬ ‫ب‬ ( ) ‫ج‬ ‫ص‬ ( ) ‫د‬ ‫ج‬ ) ‫کند‬ ‫شبدري‬ ‫قوس‬ ‫معرف‬ ‫هستند‬ .
 8. ‫تند‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ : ‫قوس‬ ‫دهانه‬ ( ‫د‬ ‫الف‬ ) ‫نقطه‬ ‫دهانه‬ ‫وسط‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫گیریم‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ( ‫ه‬ ) ‫شعاع‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫دایره‬ ( ‫ه‬ ‫الف‬ ) ‫می‬ ‫رسم‬ ‫که‬ ‫اي‬ ‫اندازه‬ ‫همان‬ ‫به‬ ‫سپس‬ ‫کنیم‬ ‫باز‬ ‫پرگار‬ ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫دهانه‬ ‫نصف‬ ‫همان‬ ‫یعنی‬ ‫است‬ ( ‫ص‬ ) ‫و‬ ( ‫ع‬ ) ‫در‬ ‫که‬ ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫زنیم‬ ‫می‬ ‫هایی‬ ‫کمان‬ ‫هستند‬ ‫دایره‬ ‫پایینی‬ ‫و‬ ‫باالیی‬ ‫نقاط‬ ‫همان‬ ‫اصل‬ ( ‫ب‬ ) ‫و‬ ( ‫ج‬ ) ‫در‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫نقاط‬ ‫هم‬ ‫پایین‬ ‫دایره‬ ‫نیم‬ ( ‫ح‬ ) ‫و‬ ( ‫ر‬ ) ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ( ‫ب‬ ‫الف‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ‫ج‬ ) ‫را‬ ‫قوس‬ ‫پاکار‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫به‬ ‫دهند‬ ‫مرکز‬ ( ‫ح‬ ) ‫طول‬ ‫به‬ ( ‫ج‬ ‫ح‬ ) ‫یا‬ ( ‫ر‬ ‫ب‬ ) ‫قوس‬ ( ‫ط‬ ‫ج‬ ) ‫نقطه‬ ‫براي‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫را‬ ( ‫ر‬ ) ‫قوس‬ ‫صورت‬ ‫همین‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ( ‫ب‬ ‫ط‬ ) ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫را‬ ‫شانه‬ ‫که‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫طاق‬ ‫هاي‬ . ‫بدین‬ ‫و‬ ‫هاي‬ ‫کمان‬ ‫جمع‬ ‫صورت‬ ( ‫ب‬ ‫الف‬ () ‫ط‬ ‫ب‬ ( ) ‫ج‬ ‫ط‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ‫ج‬ ) ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫تند‬ ‫شبدري‬ ‫قوس‬ . ‫خط‬ ( ‫ص‬ ‫ع‬ ) ‫نقطه‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫ترسیم‬ ‫بودن‬ ‫صحیح‬ ‫شرط‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دهانه‬ ‫منصف‬ ‫عمود‬ ( ‫ط‬ ) ‫شود‬ ‫واقع‬ ‫منصف‬ ‫عمود‬ ‫این‬ ‫روي‬ .
 9. ‫ساده‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ : ‫آن‬ ‫مرکز‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫قوس‬ ‫دهانه‬ ( ‫ه‬ ) ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫قوس‬ ‫نصف‬ ‫شعاع‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫دایره‬ ‫خط‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫دهانه‬ ‫منصف‬ ‫عمود‬ ‫سپس‬ ( ‫ه‬ ‫ص‬ ) ‫قوس‬ ‫سپس‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ( ‫ص‬ ‫الف‬ ) ‫و‬ ( ‫ص‬ ‫د‬ ) ‫نقاط‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫نصف‬ ‫را‬ ( ‫ب‬ ) ‫و‬ ( ‫ج‬ ) ‫دوقطر‬ ‫بیایند‬ ‫دست‬ ‫به‬ ( ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ) ‫و‬ ( ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ) ‫می‬ ‫رسم‬ ‫را‬ ‫کنیم‬ ( ‫خط‬ ‫کردن‬ ‫نصف‬ ‫با‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫مجموع‬ ( ‫ص‬ ‫الف‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ‫ص‬ ) ‫نیز‬ ‫آن‬ ‫امتداد‬ ‫و‬ ‫آورد‬ ‫دست‬ ‫به‬ ) ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫حال‬ ( ‫ح‬ ) ‫کمان‬ ‫دهانه‬ ‫شعاع‬ ‫و‬ ( ‫ط‬ ‫ج‬ ) ‫نقطه‬ ‫از‬ ‫و‬ ( ‫ر‬ ) ‫دهانه‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫کمان‬ ( ‫ط‬ ‫ب‬ ) ‫هاي‬ ‫کمان‬ ‫بنابراین‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫رسم‬ ‫را‬ ( ‫ب‬ ‫الف‬ ( ) ‫ط‬ ‫ب‬ ( ) ‫ج‬ ‫ط‬ ) ‫و‬ ( ‫د‬ ‫ج‬ ) ‫قوس‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬ ‫ساده‬ ‫شبدري‬ . ‫نقطه‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫قوس‬ ‫این‬ ‫ترسیم‬ ‫صحت‬ ( ‫ط‬ ) ‫برروي‬ ‫شود‬ ‫واقع‬ ‫دهانه‬ ‫منصف‬ ‫عمود‬ .
 10. ‫قزوین‬ ‫در‬ ‫حسین‬ ‫زاده‬ ‫امام‬ ‫شبدری‬ ‫قوس‬ ‫از‬ ‫هایی‬ ‫نمونه‬ :
 11. ‫یزد‬ ‫جامع‬ ‫مسجد‬ ‫بیرونی‬ ‫نمای‬ : ‫کند‬ ‫شبدری‬
 12. ‫یزد‬ ‫جامع‬ ‫مسجد‬ ‫گنبد‬ ‫داخلی‬ ‫نمای‬ :
 13. ‫اردبیلی‬ ‫الدین‬ ‫صفی‬ ‫شیخ‬ ‫بقعه‬
 14. The End
Advertisement