Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
wk2assign
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

งานคอม

Download to read offline

56546

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

งานคอม

  1. 1. Dial-Upความหมายของอิน เทอรืเน็ต CableDSL ISDN สมาชิก ประเภทของ อินเทอร์เน็ต
  2. 2. อินเตอร์เน็ต (Internet) นั้นย่อมาจากคาว่า “International network” หรือ “Inter Connection network” ซึ่งหมายถึง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงเครือข่าย คอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน โดยอาศัย ตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน นั่นก็คือ TCP/IP Protocol ซึ่งเป็น ข้อกาหนดวิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ซึ่งโปรโตคอลนี้จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ ที่มีฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันสามารถติดต่อถึงกันได้ การที่มีระบบอินเตอร์เน็ต ทาให้สามารถเคลื่อนย้ายข่าวสารข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่จากัด ระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งข้อความตัวหนังสือ ภาพ และ เสียง โดยอาศัยเครือข่ายโทรคมนาคม เป็นตัวเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนับเป็นอภิระบบเครือข่ายที่ยิ่งใหญ่มาก มีเครื่องคอมพิวเตอร์หลายล้าน เครื่องทั่วโลกเชื่อมต่อกับระบบ ทาให้คนในโลกทุกชาติทุกภาษาสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยไม่ต้อง เดินทางไป โลกทั้งโลกเปรียบเสมือนเป็นบ้านหนึ่งที่ทุกคนในบ้านสามารถพูดคุยกันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย แต่เกิดประโยชน์ต่อสังคมโลกปัจจุบันมาก
  3. 3. ได้แก่ - Dial-Up - DSL - Satellites -ISDN - Cable
  4. 4. Dial Up คือ การเชื่อมต่อ Internet รูปแบบหนึ่ง โดยใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์บุคคล กับสายโทรศัพท์บ้านที่เป็นสายตรง ต่อเชื่อมเข้ากับโมเด็ม (Modem ) ก็สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้แล้ว ผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตต้องทาการติดต่อกับผู้ให้บริการ เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่านหมายเลขโทรศัพท์บ้าน โดยผู้ให้บริการ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจะกาหนดชื่อผู้ใช้(Username) และ รหัสผ่าน (Password) มาให้เพื่อเข้าใช้บริการอินเตอร์เน็ต เหมาะอย่างยิ่งสาหรับหน่วยงานที่มีงบประมาณจากัด เนื่องจากมี ค่าใช้จ่ายต่า ไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมาคอยดูแลรักษาระบบ
  5. 5.  DSL คือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายโทรศัพท์ โดยการสื่อสารนี้จะใช้ย่านความถี่ที่ไม่มี การใช้งานในระบบโทรศัพท์ ซึ่งทาให้เราสามารถเล่น Internet พร้อมกับพูดคุยโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ระบบ DSL เป็นระบบที่ Online 24 ชั่วโมง ซึ่งเราไม่จาเป็นต้อง Dial-up เหมือนกับ โมเด็มทั่ว ๆ ไป (บางบริษัทเรียก DSL นี้ว่า ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)  สมมติว่าบ้านหรือธุรกิจขนาดย่อมของคุณอยู่ใกล้กับชุมสายของผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่มีบริการ DSL คุณ จะสามารถรับข้อมูลด้วยอัตราที่สูงถึง 6.1 megabits per second (ล้านบิตต่อวินาที, ใช้ตัวย่อ Mbps) (จาก 8.448 Mbps ในทางทฤษฎี) ทาให้สามารถรับการส่งสัญญาณ (transmission) วิดีโอ เสียง และกระทั่งเอฟเฟ็กท์ 3-D ได้อย่างต่อเนื่อง การเชื่อมต่อกับผู้ใช้โดยปกติทั่วไปจะมีความเร็ว downstream ตั้งแต่ 1.544Mbps ไปจนถึง 512kbps และ upstream ประมาณ 128 kbps สายสัญญาณ DSL สามารถใช้ได้กับสัญญาณเสียงและข้อมูล โดยส่วนที่เป็นข้อมูลจะเชื่อมต่อ อย่างต่อเนื่อง  ในสหรัฐอเมริกา การติดตั้ง DSL เริ่มขึ้นในปี 1998 และได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง Compaq, Intel, และ Microsoft ได้ร่วมกับบริษัทโทรศัพท์ต่างๆ พัฒนา ADSL ที่เรียกว่า “G Lite” โดยเน้น มาตรฐานและรูปแบบการติดตั้งที่ง่าย เพื่อเร่งการเปิดใช้DSL DSL น่าจะแทนที่ ISDN ในหลายๆ พื้นที่ และเป็นคู่แข่งกับ Cable modem ในการนาส่งข้อมูลมัลติมีเดียและ 3-D สุ่บ้านและธุรกิจขนาด ย่อม
  6. 6.  Satellite คืออะไร ดาวเทียมที่ติดตั้งเครื่องรับสัาณจากระยะไกล (Remote Sensor) เพื่อ สารวจพื้นโลกเรียกว่า ดาวเทียมสารวจโลก หรือดาวเทียมสารวจทัรพยากร ซึ่งดาวเทียมประเภทนี้จะมี คุณลักษณะพิเศษเฉพาะ แตกต่างกันออกไปตามลักษณะวงโคจร ระดับความสูงและลักษณะเครื่องรับสัาณ ซึ่งลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้จะแตกต่าง จากดาวเทียมสี่อสารโดยทั่ว ๆ ระบบดาวเทียมสารวจจากระยะไกล ประกอบด้วย ระบบหลัก 3 ระบบที่สาคัดังนี้ 1. ระบบติดตามและควบคุม (Control System) ทาหน้าที่คอยหาวงโคจรของดาวเทียมควบคุมวง โคจร ดาเนินกรรมวิธีโปรแกรมต่าง ๆ ให้กับดาวเทียม 2. ระบบควบคุมการปฏิบัติงาน (Operating System) ทาหน้าที่วางแผนการปฏิบัติงานของ ดาวเทียม ประเมินผลข้อมูลจากการสารวจฐานข้อมูล 3. ระบบข้อมูล (Data System) ทาหน้าที่รับสัาณ การบันทึกสัาณ กรรมวิธีข้อมูล การเก็บและ แจกจ่ายข้อมูลที่ได้จากการสารวจ ดาวเทียมสารวจโลกมีวงโคจรในลักษณะสัมพันธ์กับดวงอาทิตย์ (Sunsynchronous Satellite) คือ วงโคจรที่หมุนเวียนครบรอบระนาบวงโคจรใน 1 ปี เช่นเดียวกับการปรากฎของดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใน แต่ ละปีกล่าวคือ ดาวเทียมโคจรรอบโลกผ่านเส้นศูนย์สูตรในแนวเหนือใต้ในระดับความสูงไม่มากนักโดยเฉลี่ย
  7. 7.  ISDN คืออะไร ?  ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) หรือบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล เป็นบริการที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของระบบสื่อสารโทรคมนาคม สามารถรับส่งสัญญาณเสียง ข้อมูลและภาพได้ด้วยระบบดิจิตอล สมบูรณ์แบบ และมีความเร็วสูงกว่าการสื่อสารในระบบธรรมดาทั่วไป ทาให้คุณภาพของเสียง ข้อมูลและภาพที่ส่งผ่านระบบ ISDN มีความ ชัดเจน ถูกต้อง รวดเร็ว เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้นบริการ ISDN จึงเหมาะสาหรับผู้ใช้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่ต้องการ ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยและคล่องตัวในการรับส่งข้อมูลข่าวสาร ทุกรูปแบบที่จาเป็นในการตัดสินใจได้อย่างครบถ้วน รวดเร็วและทันต่อ เหตุการณ์ในโลกธุรกิจ
  8. 8. หมายถึง สายที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับบริภัณฑ์ รอบข้างต่าง ๆ (peripheral equipment ) เช่น สายที่ เชื่อมต่อระหว่างจอภาพและหน่วยประมวลผลกลาง หรือระหว่าง เครื่องพิมพ์กับหน่วยประมวลผลกลาง ช่องสาหรับเชื่อมต่อนี้ มักจะ อยู่ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีลักษณะเป็นรูที่จะมีขา เสียบเข้าไปได้เหมือนเต้าเสียบ
  9. 9. ชื่อ นายปภินวิช สินชัยกิจ ชั้นม.5/4 เลขที่ 5 ชื่อ นายสพล อดทน ชั้นม.5/4 เลขที่ 7 นาย ชนายุทธ พรมหาชัย ชั้นม.5/4 เลขที่ 30

56546

Views

Total views

231

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

78

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×