Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ethics renal transplant

13 views

Published on

Law and renla tranpsplant

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ethics renal transplant

 1. 1. ‫در‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬ ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫ایران‬ ‫فارس‬ ‫فروزان‬ ‫دکتر‬ ‫قانونی‬ ‫پزشکی‬ ‫متخصص‬ ‫ایران‬ ‫پزشکی‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ‫علمی‬ ‫هیات‬
 2. 2. ‫اعضا‬ ‫پیوند‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫است‬ ‫قائل‬ ‫اي‬ ‫ویژه‬ ‫ارزش‬ ‫ها‬ ‫انسان‬ ‫جان‬ ‫حفظ‬ ‫براي‬ ‫اسالم‬ ‫مذهب‬. ‫مهم‬ ‫نكته‬ ‫دو‬: ‫یكي‬‫رضایت‬‫دیگري‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫دهنده‬ ‫فرد‬‫میت‬ ‫به‬ ‫احترام‬. ‫سالمت‬ ‫حفظ‬ ‫رعایت‬ ‫و‬‫دهنده‬‫عوارض‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کافی‬ ‫اگاهی‬ ‫و‬ ‫عضو‬/‫مالی‬ ‫سواستفاده‬ ‫هایي‬ ‫چالش‬ ،‫ها‬ ‫مزیت‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫علوم‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫پیوند‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫واخالقي‬ ‫قانونی‬ ‫مسائل‬ ‫جامعه‬ ‫اعضای‬ ‫ازحقوق‬ ‫متقابـل‬ ‫حمایـت‬ ‫بـراي‬ ‫گـذار‬ ‫قانون‬...‫قوانین‬
 3. 3. ‫استنادی‬ ‫قوانین‬ •‫اصول‬ ‫اساسي‬ ‫قانون‬ ‫در‬۱۶۷،۴۳،۲۹‫و‬۱۴‫گيـرد‬ ‫مـي‬ ‫قـرار‬ ‫بررسـي‬ ‫مورد‬. •‫مواد‬ ‫به‬ ‫اسالمي‬ ‫مجـازات‬ ‫قـانون‬ ‫در‬۷۲۴،۴۹۷،۴۹۵،۳۷۲‫و‬۱۵۸(‫پيونـد‬ ‫ي‬ ‫زمينـه‬ ‫در‬ ‫اسـالمي‬ ‫مجـازات‬ ‫قـانون‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫مواد‬ ‫ترين‬ ‫مهم‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اعضـا‬)‫شود‬ ‫مي‬ ‫پرداخته‬. •‫اخالقي‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫پزشکي‬ ‫و‬ ‫بهداشتي‬ ‫مقررات‬ ‫و‬ ‫قوانين‬ ‫در‬: "‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫کـه‬ ‫بيمـاراني‬ ‫يا‬ ‫شده‬ ‫فوت‬ ‫بيماران‬ ‫اعضای‬ ‫پيوند‬ ‫قانون‬‫مصوب‬ ‫است‬ ‫مسلم‬ ‫آنان‬۱۳۷۹"، "‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫تأييد‬ ‫و‬ ‫تعيين‬ ‫پروتکل‬۱۳۷۹"، "‫اجرايي‬ ‫ي‬ ‫نامه‬ ‫آيين‬‫پيوند‬ ‫قانون‬‫مصوب‬ ‫است‬ ‫مسلم‬ ‫آنان‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫که‬ ‫بيماراني‬ ‫يا‬ ‫شده‬ ‫فوت‬ ‫بيماران‬ ‫اعضاي‬۱۳۸۱"، "‫زنده‬ ‫گان‬ ‫اکننـده‬ ‫اهـد‬ ‫از‬ ‫کليه‬ ‫پيوند‬ ‫و‬ ‫اهدا‬ ‫دستورالعمل‬‫مصوب‬۱۳۸۷"، "‫نامه‬ ‫بخش‬۱۳۸٥‫خصوص‬ ‫در‬‫زنده‬ ‫اهداکنندگان‬(‫بيگانه‬ ‫اتباع‬ ‫به‬ ‫زنده‬ ‫ي‬ ‫اهداکننده‬ ‫از‬ ‫کليـه‬ ‫پيونـد‬ ‫بحث‬ ‫از‬ ‫غير‬ ‫به‬")، "‫بيماران‬ ‫حقوق‬ ‫منشور‬‫مصوب‬۱۳۸۸" •‫نيست‬ ‫کافي‬ ‫موجود‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫چالش‬ ‫رفع‬ ‫براي‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ايران‬ ‫در‬ ‫اعضا‬ ‫پيوند‬ ‫ي‬ ‫زمينه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫مقرراتي‬ ‫و‬ ‫نين‬ ‫قـوا‬.
 4. 4. ‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫پیوند‬ ‫سامانه‬ 98‫وزارت‬ ‫پیوند‬ ‫مدیریت‬ ‫مرکز‬ ‫بهداشت‬/ ‫درمان‬ ‫معاونت‬ ‫نظر‬ ‫زیر‬1398 --------------------- ‫کلیوی‬ ‫بیماران‬ ‫از‬ ‫حمایت‬ ‫انجمن‬ ‫کشور‬ ‫وزارت‬/1359
 5. 5. ‫پیوند‬ ‫انجام‬ ‫سیر‬ -‫کننده‬ ‫اهدا‬... -‫انجمن‬...‫بررسی‬...‫وزارت‬ ‫سامانه‬ ‫در‬ ‫ثبت‬.. -‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫عضو‬ ‫تخصیص‬(‫پیوند‬ ‫اداره‬...)‫و‬ ‫پیوند‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫نام‬ ‫اعالن‬ ‫انجمن‬... -‫بیمارستان‬ ‫به‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫ارجاع‬
 6. 6. ‫ماده‬158 •‫ي‬ ‫ماده‬ ‫ج‬ ‫بند‬ ‫مطابق‬١٥٨‫انسان‬ ‫یك‬ ‫جان‬ ‫نجات‬ ‫براي‬ ‫فرد‬ ‫كه‬ ‫صورتي‬ ‫در‬ ،‫اسالمي‬ ‫مجازات‬ ‫قانون‬ ‫برداشت‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫پزشك‬ ،‫دهد‬ ‫رضایت‬ ‫پزشك‬ ‫توسط‬ ‫خویش‬ ‫عضو‬ ‫برداشت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫اهدا‬ ‫را‬ ‫عضوش‬ ‫وارد‬ ‫جراحت‬ ‫براي‬ ‫كیفري‬ ‫مسؤولیت‬ ‫کند؛‬ ‫رعایت‬ ‫را‬ ‫هاي‬ ‫حرف‬ ‫نظامات‬ ‫و‬ ‫علمي‬ ،‫فني‬ ‫موازین‬ ‫عضو‬‫ه‬ ‫ندارد‬ ‫عضو‬ ‫برداشت‬ ‫جهت‬.،‫كلیه‬ ‫برداشت‬ ‫جهت‬ ‫عضو‬ ‫دهي‬ ‫دهن‬ ‫بر‬ ‫وارده‬ ‫جراحت‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫بدین‬ ‫مباالت‬ ‫بي‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫اي‬ ‫حرفه‬ ‫نظامات‬ ‫رعایت‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫اش‬ ‫پزشكي‬ ‫تیم‬ ‫و‬ ‫پزشك‬ ‫براي‬ ‫مسؤولیتي‬‫بي‬ ،‫ي‬ ‫و‬ ‫احتیاطي‬...‫داشت‬ ‫نخواهد‬. •‫دهد‬ ‫مي‬ ‫پزشک‬ ‫به‬ ‫درمان‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بیمار‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اذن‬ ‫معني‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫جا‬ ‫این‬ ‫در‬.‫از‬ ‫باید‬ ‫رضایت‬ ‫الزم‬ ‫هاي‬ ‫آگاهي‬ ‫پزشک‬ ‫یعني‬ ‫باشد‬ ‫آگاهانه‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫صادر‬ ‫است‬ ‫معتبر‬ ‫او‬ ‫اذن‬ ‫که‬ ‫شخصي‬‫در‬ ‫واق‬ ‫خالف‬ ‫گفتار‬ ‫یا‬ ‫رفتار‬ ‫با‬ ‫بخواهد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫گوشزد‬ ‫بیمار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫عواقب‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ‫نوع‬ ‫مورد‬‫موجب‬ ‫ع‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مسؤول‬ ‫دهنده‬ ‫فریب‬ ‫طبیب‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫شود‬ ‫بیمار‬ ‫رضایت‬ ‫جلب‬.‫ا‬
 7. 7. 372‫ماده‬ •"‫ت‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫مرده‬ ‫حکم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ‫کند‬ ‫وارد‬ ‫شخصي‬ ‫به‬ ‫آسیبي‬ ‫کسي‬ ‫هرگاه‬‫نها‬ ‫م‬ ‫غیر‬ ‫حیات‬ ‫به‬ ‫رفتاري‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫دیگري‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بماند‬ ‫باقي‬ ‫او‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫رمق‬ ‫آخرین‬‫ستقر‬ ‫اول‬ ‫نفر‬ ‫دهد‬ ‫پایان‬ ‫او‬‫قصاص‬‫مجازات‬ ‫به‬ ‫دوم‬ ‫نفر‬ ‫و‬ ‫میشود‬‫میت‬ ‫بر‬ ‫جنایت‬‫میگرد‬ ‫محکوم‬‫د‬.‫حکم‬ ‫ي‬ ‫ماده‬ ‫و‬ ‫ماده‬ ‫این‬(٣٧١)‫جنایات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫قانون‬ ‫این‬‫عمدي‬ ‫غیر‬‫است‬ ‫جاري‬ ‫نیز‬." •‫ب‬ ‫مرده‬ ‫علیه‬ ‫جنایت‬ ‫بلکه‬ ‫نمیشود‬ ‫محسوب‬ ‫قتل‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫دچار‬ ‫فرد‬ ‫حیات‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫خاتمه‬‫ه‬ ‫میرود‬ ‫شمار‬.‫تبصره‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫البته‬٣‫ي‬ ‫واحده‬ ‫ماده‬‫اعضاي‬ ‫پيوند‬ ‫قانون‬،‫شده‬ ‫فوت‬ ‫بیماران‬ ‫صور‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫بدین‬ ‫هستند؛‬ ‫مستثني‬ ‫حکم‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اعضا‬ ‫پیوند‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫پزشکان‬‫که‬ ‫تي‬ ‫پز‬ ،‫واردشود‬ ‫اعضا‬ ‫پیوند‬ ‫تیم‬ ‫عضو‬ ‫پزشکان‬ ‫توسط‬ ،‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫فرددچار‬ ‫بر‬ ‫جراحاتي‬‫شکان‬ ‫هستند‬ ‫معاف‬ ‫دیه‬ ‫پرداخت‬ ‫از‬
 8. 8. ‫ماده‬495 •‫دیه‬ ‫ضامن‬ ،‫شود‬ ‫ي‬ ‫نبد‬ ‫ي‬ ‫صدمه‬ ‫یا‬ ‫تلف‬ ‫موجب‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫معالجاتي‬ ‫در‬ ‫پزشک‬ ‫هرگاه‬ ‫م‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫یا‬ ‫باشد‬ ‫فني‬ ‫موازین‬ ‫و‬ ‫پزشکي‬ ‫مقررات‬ ‫مطابق‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مگر‬ ‫است‬‫عالجه‬ ‫نشود‬ ‫هم‬ ‫تقصیري‬ ‫مرتکب‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫برائت‬... •‫ب‬ ،‫میدهد‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫جراحي‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫رضایت‬ ‫اینكه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫بیمار‬ ‫كه‬ ‫معناست‬ ‫بدین‬ ‫برائت‬‫ه‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫مبرا‬ ‫مسؤولیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫پزشك‬ ‫و‬ ‫میدهد‬ ‫رضایت‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشي‬ ‫احتمالي‬ ‫عوارض‬.
 9. 9. ‫ماده‬724 •‫که‬ ‫درصورتي‬ ‫دیگري‬ ‫به‬ ‫پیوند‬ ‫براي‬ ‫میت‬ ‫اعضا‬ ‫قطع‬‫باشد‬ ‫او‬ ‫وصیت‬ ‫با‬،‫ندارد‬ ‫دیه‬. •‫میت‬ ‫بدن‬ ‫عضو‬ ‫کردن‬ ‫جدا‬‫باشد‬ ‫وي‬ ‫وصیت‬ ‫و‬ ‫اذن‬ ‫بدون‬ ‫اگر‬‫مواد‬ ‫مشمول‬٧٢٢‫و‬٧٢٧‫قانون‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫اسالمي‬ ‫مجازات‬: •‫ي‬ ‫ماده‬ ‫طبق‬ ‫یعني‬٧٢٢،‫میت‬ ‫بر‬ ‫جنایت‬ ‫ي‬ ‫دیه‬‫است‬ ‫زنده‬ ‫انسان‬ ‫کامل‬ ‫ي‬ ‫دیه‬ ‫دهم‬ ‫یک‬ ، •‫ي‬ ‫ماده‬ ‫طبق‬٧٢٧‫طور‬ ‫به‬ ‫شخصي‬ ‫هرگاه‬‫عمدي‬‫هتک‬ ‫را‬ ‫وي‬ ‫یا‬ ‫سازد‬ ‫وارد‬ ‫میت‬ ‫بر‬ ‫جنایتي‬ ، ‫پرداخت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ،‫کند‬‫ی‬ ‫دیه‬‫ا‬‫ﹶ‬‫ضربه‬ ‫چهار‬ ‫و‬ ‫هفتاد‬ ‫تا‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫سي‬ ‫به‬ ‫جنایت‬ ‫ارش‬‫شالق‬‫ت‬‫عزیري‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫محکوم‬ ‫شش‬ ‫درجه‬.
 10. 10. ‫بیمار‬ ‫حقوق‬ ‫منشور‬1388 ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫عضو‬ ‫اهداي‬ ‫احتمالي‬ ‫عوارض‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫کافي‬ ‫اطالعات‬ ‫باید‬ ‫عضو‬ ‫ي‬ ‫دهنده‬ ‫فرد‬ ‫باشد‬ ‫فراهم‬ ‫الزم‬ ‫فني‬ ‫تمامیامکانات‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫بیمارستاني‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫پیوند‬ ‫عمل‬.
 11. 11. ‫بیماران‬ ‫اعضاي‬ ‫پیوند‬ ‫قانون‬‫شده‬ ‫فوت‬‫است‬ ‫مسلم‬ ‫آنان‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫که‬ ‫بیماراني‬ ‫یا‬١٣٧٩ •‫مسل‬ ‫آنان‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫که‬ ‫بیماراني‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫فوت‬ ‫بیماران‬ ‫پیوندي‬ ‫اعضاي‬ ‫برداشت‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫قانون‬ ‫این‬ ‫موجب‬ ‫به‬‫و‬ ‫است‬ ‫م‬ ‫کسب‬ ‫همچون؛‬ ‫شرایطي‬ ‫حصول‬ ،‫دارد‬ ‫بستگي‬ ‫عضو‬ ‫پیوند‬ ‫به‬ ‫حیاتشان‬ ‫ي‬ ‫ادامه‬ ‫که‬ ‫بیماراني‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫پیوند‬‫مجوز‬‫از‬ ‫کتبي‬ ‫وزارت‬‫توسط‬ ‫پزشکي‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬‫مجهز‬ ‫نهاي‬ ‫بیمارستا‬‫وجود‬ ،‫اعضا‬ ‫پیوند‬ ‫براي‬‫م‬ ‫یا‬ ‫بیمار‬ ‫وصیت‬‫وافقت‬ ‫میت‬ ‫ولي‬‫و‬‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫تشخیص‬‫است‬ ‫ضروري‬ ‫خبره‬ ‫کارشناسان‬ ‫توسط‬ •‫خصوصي‬ ‫نهاي‬ ‫بيمارستا‬‫زیرا‬ ‫نمیدادند؛‬ ‫اطالع‬ ‫اعضا‬ ‫پیوند‬ ‫مراکز‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ،‫بیماران‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫هنگام‬ ‫به‬‫این‬ ‫بیم‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بازخواست‬ ‫مورد‬ ‫بیماران‬ ‫خانواده‬ ‫سوي‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫داشتند‬ ‫را‬.‫اس‬ ‫كرده‬ ‫موظف‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫هاي‬ ‫بیمارستان‬ ‫تمام‬‫که‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫وقوع‬‫مرکز‬‫وزارت‬ ‫خاص‬ ‫هاي‬ ‫بيماري‬ ‫و‬ ‫پيوند‬ ‫مديريت‬‫گزارش‬ ‫پزشکي‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫دهند‬. •‫هاي‬ ‫دانشگاه‬ ‫مجهز‬ ‫هاي‬ ‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مغزي‬ ‫مرگ‬ ‫قطعي‬ ‫تشخیص‬‫دولتي‬‫شود‬ ‫انجام‬ •.‫پیوند‬ ‫تیم‬ ‫غیر‬ ‫پزشک‬ ‫توسط‬ ‫مغزی‬ ‫مرگ‬ ‫تایید‬
 12. 12. ‫رضایت‬ •‫دارند‬ ‫قانونی‬ ‫حق‬ ‫پیوند‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫متوفی‬ ‫قانونی‬ ‫بستگان‬ ‫و‬ ‫خانواده‬ •‫است‬ ‫منتفی‬ ‫کار‬ ‫رضایت‬ ‫عدم‬ •‫یا‬ ‫باشد‬ ‫عضو‬ ‫اهدای‬ ‫کارت‬ ‫دارای‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫اخذ‬ ‫حیات‬ ‫حین‬ ‫متوفی‬ ‫اگاهانه‬ ‫رضایت‬.. •‫انتقال‬ ‫رضایت‬ ‫فرم‬–‫نهایی‬ ‫رضایت‬ •‫ارز‬ ‫را‬ ‫مراحل‬ ‫کلیه‬ ‫بودن‬ ‫قانونی‬ ‫مغزی‬ ‫مرگ‬ ‫معاینه‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫قانونی‬ ‫پزشکی‬ ‫متخصص‬‫یابی‬ ‫میکند‬ •‫کشور‬ ‫خارج‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫مغزییا‬ ‫مرگ‬ ‫بیمار‬ ‫انتقال‬ ‫امکان‬
 13. 13. ‫رضایت‬ •‫وصیت‬ ‫صورت‬ ‫در‬(‫شفاهي‬ ‫یا‬ ‫کتبي‬)‫مي‬ ‫صورت‬ ‫قانوني‬ ‫کبیر‬ ‫وراث‬ ‫رضایت‬ ‫یا‬ ‫بیمار‬‫گیرد‬ •‫شده‬ ‫پیشبیني‬ ‫پزشکي‬ ‫آموزش‬ ‫و‬ ‫درمان‬ ،‫بهداشت‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تهیه‬ ‫هاي‬ ‫فرم‬ ‫در‬ •‫الهویه‬ ‫مجهول‬ •‫پذیر‬ ‫اسیب‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫مجانین‬ ‫و‬ ‫کودکان‬(‫دهنده‬ ‫تنها‬) •‫باش‬ ‫می‬ ‫نسوجی‬ ‫و‬ ‫اعضا‬ ‫برداشت‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫فقط‬ ، ‫پیوندی‬ ‫عضو‬ ‫برداشت‬ ‫تخصصی‬ ‫تیم‬‫که‬ ‫د‬ ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫وی‬ ‫خانواده‬ ‫با‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫فرد‬ ‫توسط‬ ‫آنها‬ ‫اجازه‬.
 14. 14. ‫رضایت‬ •‫مجـردين‬) •‫ا‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬‫کننده‬ ‫هداء‬‫و‬‫دهنده‬ ‫رضایت‬(‫پدر‬. ) •‫توجه‬:‫الزامیست‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫محضری‬ ‫نامه‬ ‫رضایت‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پدر‬ ‫حضور‬. •‫پدر‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ ‫و‬ • •(‫متاهـلين‬) •‫دهنده‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫اهداء‬ ‫ملی‬ ‫کارت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬(‫پدر‬. ) •‫توجه‬:‫حضور‬‫همسر‬‫الزامیست‬ ‫ایشان‬ ‫از‬ ‫محضری‬ ‫نامه‬ ‫رضایت‬ ‫یا‬ ‫و‬. •‫پدر‬ ‫از‬ ‫عکس‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ •‫تـوجـه‬: •‫افراد‬‫مطلقه‬‫هستند‬ ‫پدر‬ ‫رضایت‬ ‫و‬ ‫شناسنامه‬ ‫کپی‬ ‫و‬ ‫اصل‬ ‫آوردن‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫نیز‬.
 15. 15. ‫كلیه‬ ‫خویشاوند‬ ‫غیر‬ ‫زنده‬ ‫اهداكننده‬ ‫شرایط‬ •‫سن‬18-45‫مجرد‬ ‫دختران‬ ‫جهت‬ ‫مجاز‬ ‫سن‬ ‫حداقل‬ ،‫سال‬25‫باشد‬‫مي‬ ‫سال‬. •‫كتبي‬ ‫رضایت‬ ‫دو‬ ‫اخذ‬(‫آگاهانه‬)‫زوج‬ ‫و‬ ‫اهداكننده‬ ‫از‬ ‫مجزا‬/‫رضایت‬ ،‫مجرد‬ ‫اهداكنندگان‬ ‫در‬ ‫زوجه‬ ‫گردد‬‫مي‬ ‫اخذ‬ ‫والدین‬ ‫از‬ ‫دوم‬. •‫خصوص‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫باشند‬‫مي‬ ‫یكسان‬ ‫تابعیت‬ ‫داراي‬ ‫الزاما‬ ‫كلیه‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫اهداكننده‬ ‫باشد‬‫مي‬ ‫االجرا‬‫الزم‬ ‫نیز‬ ‫قانوني‬ ‫پناهندگان‬. •‫باشد‬‫مي‬ ‫اهدا‬ ‫مطلق‬ ‫منع‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫اهداكنندگان‬ ‫تزریقي‬ ‫اعتیاد‬.
 16. 16. ‫زنده‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ •‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اتباع‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بغیر‬ ‫مصوبه‬ ‫اولین‬1385:‫قانونی‬ ‫مجازو‬ •‫سن‬18-45‫سن‬ ‫حداقل‬ ‫مجرد‬ ‫خانم‬ ‫سال‬25‫سال‬ •‫خویشاوند‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫نامه‬ ‫رضایت‬ •‫طبی‬ ‫روان‬ ‫جسم‬ ‫سالمت‬ •‫پیوند‬ ‫تیم‬ ‫دخالت‬ ‫عدم‬ •‫ملیت‬ •‫تزریقی‬ ‫اعتیاد‬ ‫عدم‬(‫ترک‬ ‫به‬ ‫مشروط‬ ‫تزریقی‬ ‫غیر‬.$.‫و‬ ‫اکستازی‬ ‫کلیه‬ ‫به‬ ‫اسیب‬).. •‫ازمایشات‬ ‫انجام‬ ‫محل‬..‫دانشگاه‬ ‫منخب‬ ‫مرجع‬ ‫یا‬ ‫پیوند‬ ‫مرکز‬.‫همراه‬ ‫ازمایشات‬ •‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫عکسدار‬ ‫ومدارک‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬.‫ایدز‬/‫برادر‬ •‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫شناسایی‬ ‫عدم‬ •
 17. 17. ‫زنده‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬–‫اتباع‬ •‫است‬ ‫مجاز‬ ‫مشابه‬ ‫تابعیت‬ ‫با‬ ‫دهنده‬ ‫از‬ ‫فقط‬ ‫خارجی‬ ‫اتباع‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬ •‫است‬ ‫ممنوع‬ ‫یکسان‬ ‫تابعیت‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫مرکز‬ ‫کتبی‬ ‫مجوز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پیوند‬ ‫مرکز‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫اتباع‬ ‫به‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬. •‫متفاوت‬ ‫تابعیت‬ ‫ولی‬ ‫زوجیت‬ ‫رابطه‬ ‫با‬ ‫اتباع‬...‫پیوند‬ ‫اداره‬ •‫گذرنامه‬ ‫و‬ ‫گیرنده‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫حضور‬ ‫اتباع‬ •‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫مسیولیت‬87(:‫بیمارستان‬ ‫فنی‬ ‫مسئول‬)85(‫پیوند‬ ‫مرکز‬) •‫تهران‬ ‫از‬ ‫خارج‬...‫دانشگاه‬ ‫درمان‬ ‫معاونت‬ •‫مضاعف‬ ‫تابعیت‬–‫ایرانی‬ ‫همسر‬ •‫مدارک‬ ‫فاقدین‬ ‫در‬ ‫تابعیت‬ ‫تشخیص‬ •‫گرفت‬ ‫خواهند‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫ها‬ ‫بدخیمی‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫ویروس‬ ، ‫هپاتیت‬ ، ‫ایدز‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫عضو‬ ‫کنندگان‬ ‫اهدا‬ ‫همه‬.‫نت‬‫ایج‬ ‫آزمایشهاي‬HIV،HCV‫و‬HBV‫باشد‬‫مي‬ ‫قبول‬ ‫قابل‬ ‫باال‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫روشهاي‬ ‫با‬ ‫تنها‬.
 18. 18. ‫تخلفات‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫انجام‬ ‫به‬ ‫مجاز‬ ‫بیمارستانهای‬ ‫دستورالعمل‬ •‫دهنده‬ ‫و‬ ‫گیرنده‬ ‫تخصیص‬ ‫مسئول‬............‫پیوند‬ ‫مرکز‬ •‫کننده‬ ‫جراحیاهدا‬ ‫تحمل‬...‫بیهوشی‬ ‫متخصص‬ •‫اهدا‬ ‫برای‬ ‫کلیه‬ ‫قابلیت‬ ‫بررسی‬...‫نفرولوژیست‬ •‫تایی‬ ‫مورد‬ ‫مراکز‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫در‬ ‫پیوند‬ ‫دوره‬ ‫ویا‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬ ‫فلوشیپ‬ ‫باید‬ ‫پیوند‬ ‫جراح‬‫حداقل‬ ‫با‬ ‫د‬100 ‫باشد‬ ‫گذرانده‬ ‫پیوند‬ •‫دا‬ ‫عهده‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬ ‫بخش‬ ‫فنی‬ ‫پیوند،مسیولیت‬ ‫مجاز‬ ‫بیمارستان‬ ‫فنی‬ ‫مسیول‬‫رد‬ •‫بیمارستان‬ ‫در‬ ‫هویت‬ ‫احراز‬ ‫بعد‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫بستری‬
 19. 19. ‫تخلفات‬ ‫با‬ ‫برخورد‬ ‫نحوه‬ ‫وزارت‬ ‫توسط‬ ‫کتبی‬ ‫اخطار‬ ‫کتبی‬ ‫اخطار‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫عدم‬ ‫در‬ ‫بیمارستان‬ ‫ارزشیابی‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫تنزل‬ ‫بیمارستان‬ ‫تعطیلی‬(‫قضایی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫تعزیرات‬ ‫سازمان‬) ‫بیمارستان‬ ‫پیوند‬ ‫بخش‬ ‫تعطیلی‬(‫وزارت‬) ‫فنی‬ ‫مسیول‬ ‫صالحیت‬ ‫عدم‬..‫بخش‬ ‫تعطیلی‬
 20. 20. ‫کووید‬ ‫اپیدمی‬19 •.‫کلیه‬ ‫پیوند‬ •‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫از‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬‫ممنوع‬ ‫زنده‬‫باشد‬ ‫می‬. •‫کننده‬ ‫اهدا‬ ‫از‬ ‫کلیه‬ ‫پیوند‬‫اورژانس‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫مغزی‬ ‫مرگ‬‫شود‬ ‫می‬ ‫انجام‬. •‫انجام‬chest XRay‫و‬chest CT scan‫عمل‬ ‫روز‬ ‫در‬ •‫انجام‬ ‫عمل‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫عفونی‬ ‫مشاوره‬ •‫گیرنده‬ ‫از‬ ‫آگاهانه‬ ‫رضایت‬ .‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫اعضا‬ ‫اهدای‬ ‫لیست‬ ‫از‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫مشکوک‬ ‫اهداکنندگان‬ ‫کلیه‬ ‫تلقی‬ ‫مرزی‬ ‫اهداکننده‬ ‫اخیر‬ ‫هفته‬ ‫دو‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫شده‬ ‫اثبات‬ ‫یا‬ ‫مشکوک‬ ‫بیمار‬ ‫با‬ ‫جدی‬ ‫تماس‬ ‫سابقه‬ ‫با‬ ‫مغزی‬ ‫مرگ‬ ‫اهداکنندگان‬‫برای‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫اطالع‬ ‫بیماریها‬ ‫درمان‬ ‫و‬ ‫پیوند‬ ‫مدیریت‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫اقدامی‬ ‫هرگونه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫اورژانس‬ ‫پیوندهای‬

×