Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hållbar utveckling Kärrtorps gymnasium

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Hållbar utveckling Kärrtorps gymnasium

 1. 1. Kärrtorps gymnasium Hållbar utveckling - i ett helhetsperspektiv
 2. 2. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - På Kärrtorps gymnasium går 1 1 50 elever och här arbetar 100 lärare och annan personal. Skolan har under de senare åren blivit en av de populärare skolorna i regionen. Vi erbjuder idag fem program; NV, SP, SM, MP och TE.
 3. 3. Begreppet består av tre viktiga perspektiv; ekonomisk utveckling, samhällsutveckling och ekologiskt utveckling F ör att våra barn ska kunna få njuta av vår planet så som vi kan, måste vi förändra vår t sätt att leva på den Kort om hållbar utveckling Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Hållbar utveckling är ett begrepp som beskriver en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov
 4. 4. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Arbetssätt  (från skolans arbetsplan): Lärarna tar i sina kurser upp frågan som konferensen ska behandla. Arbeta för att minska skolans ”ekologiska fotavtryck” Skolan arbetar för att öka förståelsen för andra kulturer Alla på skolan arbetar för att motarbeta rasism och främlingsfientlighet
 5. 5. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - <ul><li>Vad har vi gjort? </li></ul><ul><li>Fronterrum för elever och personal </li></ul><ul><li>Insamling av kläder och förnödenheter till Västsahara </li></ul><ul><li>Avfallskvarn i matsalen </li></ul><ul><li>Miljömärkningar på matsalsväggen </li></ul><ul><li>Undervisning med inriktning mot profilen </li></ul><ul><li>Stegvis övergång till miljövänligare material </li></ul><ul><li>Konferensen it’s happening </li></ul>
 6. 6. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - It’s happening Våren 2009 hölls en konferens med temat hållbar utveckling på skolan. Stadens övriga gymnasieskolor, några nionde-klasser i närområdet och några andra skolor i Sverige och från andra länder bjöds in. Många olika aktiviteter. Allt från föreläsningar till diskussionsgrupper, utställningar och modevisningar. Se vår hemsida http://www.kap.edu.stockholm.se/ för mer information.
 7. 7. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Vad händer just nu? Skolan arbetar nu med anpassning av verksamheten för att efterleva och verka för en hållbar utveckling. Undervisningen. Nya uppgifter och anpassning av beprövade uppgifter med nytt tema. Samarbete med didaktiker från Stockholms universitet . Inspiration och nya idéer. Grön flagg- och Inspirationsplatsarbete Ventilationsombyggnad Omorganisation av skolledning
 8. 8. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - För att få en riktning i vår anpassning av skolan till den nya profilen har vi tagit fram en policy och en arbetsplan för arbetet. Policyn är en generellt hållen plan indelad i arbetsområden som vi bedömer kan utvecklas. Uppdateras regelbundet.   Policy för arbete med hållbar utveckling
 9. 9. Policy för arbete med hållbar utveckling på Kärrtorps gymnasium   Arbete med uppfyllandet av policyns mål påbörjas under våren 2009 och fortgår under kommande terminer. Nedan klargörs skolans strävan efter att anpassas efter hållbar utveckling. Se ”Arbetsplan för hållbar utveckling” samt ”Arbetsplan för Kärrtorps gymnasium” för mer information.   Profilen synliggörs Skolan ska sträva efter att göra profilen väl känd på skolan samt att hållbarhet ska genomsyra all skolans verksamhet.   Miljöanpassning Skolans strävar efter miljövänlighet och minskad energikonsumtion i samarbete med Miljöförvaltningen. Denna anpassning består av flera olika delar som alla bidrar till att minska skolans påverkan på miljö och klimat. Skolan arbetar också efter att få utmärkelsen ’grön flagg’ samt ’skola för hållbar utveckling’.   Matsal och café Inköp av mat och varor tillförsäljning i caféet ska miljöanpassas ytterligare. Här ska också hänsyn tas till hur varan producerats (fair trade) samt till hälsoaspekten.   Fortbildning inom hållbar utveckling för lärare/personal All personal på skolan ska fortbildas inom hållbar utveckling. Fortbildningen ska vara kontinuerlig under terminerna med inslag av fördjupningar under hel- eller halvdagar.   Planering Resurser ska avsättas till arbete med profilen. Utrymme ska skapas i budgeten och i tjänstefördelningen som möjliggör ett långsiktigt och framgångsrikt arbete med hållbar utveckling på skolan.   Samarbete Samarbete med andra skolor, myndigheter och forskare ger inspiration, råd och tips. Ämnesövergripande samarbeten inom skolan uppmuntras samt delgivande av erfarenheter mellan kollegor.  
 10. 10. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Arbetsplan för arbete med hållbar utveckling K onkretisera r arbetet med hållbar utveckling . Arbetsplanen är baserad på policyn och innehåller samm a arbetsområden. Här anges i detalj vad som ska göras, vem som ska göra det, när det beräknas vara klart och vilket datum det avklarats. En ny arbetsplan tas fram inför varje termin.
 11. 11. Arbetsplan för hållbar utveckling Höstterminen 2009 Mål från Policy för Hållbar Utv. Vad? Ansvar Planeras klart Klart Miljöanpassning Miljöanpassning i samband med ventilationsbygge Liz, BAN Fortlöpande Effektivisera återvinningen på skolan JAS, BAN Fortlöpande Anpassa matsal och café Varor tillförsäljning i caféet ska anpassas, KRAV/Rättv JAS, BAN 2009-12-15 Lunchen ska miljöanpassas så långt det är möjligt JAS, BAN 2009-12-15 Synliggöra profilen Grön flagg-arbete på programgruppstid DKR, JLY,EWA Fortlöpande Sammanställning och ansökan till grön flagg Hälsogr. 2009-10-09 Information till personal och elever om arbete med HU JAS Fortlöpande Arbete med Inspirationplatser JAS, ??? Fortlöpande Fortbildning inom hållbar utveckling Planering av hälsodag för personalen v.44 Hälsogr. 2009-10-22 Fortbildning planeras JAS, Liz 2009-12-15 Inköp av litteratur samt skapandet av länklista JAS, Bibl. Fortlöpande Planering Ta fram förslag på budget för profilarbete inför vt 2010 Liz 2009-12-15 Uppföljning av policy och arbetsplan för HU Liz 2009-12-15 Utformandet av en ny arbetsplan inför vt 2010 JAS 2009-12-15 Samarbete Fortsatt samarbete med Iann Lundgård och Thomas Krigsman Liz Fortlöpande Fortsatt samarbete med Cecilia Malmgren och Örjan Lönngren JAS, Liz Fortlöpande Forum för delgivande av erfarenheter, uppgifter, projekt underhålls JAS Fortlöpande
 12. 12. <ul><li>… önskar möta andra skolor som aktivt arbetar mot samma mål för att själva utvecklas i vårt arbete. </li></ul>Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Kärrtorps gymnasium … … kan inspirera andra skolor i Stockholm stad att integrera hållbar utveckling i sin verksamhet genom att dela med oss av våra erfarenheter.
 13. 13. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Vinster och fördelar Helhetssyn på lärande Entreprenöriellt lärande Högaktuella frågor som engagerar Långsiktigt samhällsansvar Fostrar ansvarsfulla samhällsmedborgare
 14. 14. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Problem och svårigheter Centrala upphandlingar Ekonomi Tidsbrist Genomsyrandet av verksamheten
 15. 15. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Lösningar Tydlig ansvarfördelning Positiv attityd Tålamod Samarbete
 16. 16. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Exempel på uppgifter - samhällskunskap ” Trafficking i ord och bild” Orsaker  samhällsfråga  effekter /lösningar på problem <ul><li>Ämnesövergripande </li></ul><ul><li>Helhetstänkande </li></ul><ul><li>Långsiktighet </li></ul>
 17. 17. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Exempel på uppgifter - naturkunskap ” Miljöaktuellt” Problem – orsaker – konsekvenser – åtgärder <ul><li>Ett inslag i aktuellt som belyser en aktuell miljöfråga. </li></ul><ul><li>Muntligt och skriftligt </li></ul>
 18. 18. Inspirationsplats: Kärrtorps gymnasium! - Hållbar utveckling i ett helhetsperspektiv - Exempel på uppgifter – estetisk verksamhet/samhällskunskap ” Hållbar utveckling sitter i väggarna” <ul><li>Ämnesövergripande </li></ul><ul><li>Öka medvetenheten hos eleverna </li></ul>

×