Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Förändrad professiolell roll, 2011

2,090 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Förändrad professiolell roll, 2011

 1. 1. 2011-03-02<br />SIDAN 1<br />Utveckling av professionalitet genom kvalitetsarbetet Utbildningsförvaltningen i Stockholm, Pirkko leporanta-Morley, 2011<br />
 2. 2. Ny skollag, I juni 2011, reviderad läroplan 1 juli 2011, (=> förändring av lärarutbildningen)<br />Huvudmännen ansvarar för att utbildningarna håller hög kvalitet och att de<br /> är likvärdiga.Barn har rätt till en förskola av sådan kvalitet att de får likvärdiga<br /> förutsättningar för utveckling och lärande.<br />Samma regler ska gälla för kommunala och fristående förskolor om inget annat anges. Det betyder bland annat att en verksamhet med enskild huvudman ska använda sig av samma läroplan som den kommunala förskolan.<br />Förskolechefens ansvar och beslutanderätt förtydligas. Förskolechef har inte tidigare varit en reglerad befattning. I den nya skollagen regleras förskolechefens lednings- och samordningsansvar. <br />Huvudmannen ska planera, följa upp och utveckla verksamheten på det sätt som denne anser vara lämpligast. Arbetet ska dokumenteras och huvudmannen måste alltid agera om det under det systematiska kvalitetsarbetet framkommer att det finns brister i verksamheten. <br />2011-03-02<br />SIDAN 2<br />
 3. 3. Vi står inför ny tolkning av professionen, omformning av det professionella handlandet ( ”signatur pedagogiken ”/”Signaturepedagogies”, Shulman, Lee S.)<br />Signatur pedagogik är tecken eller former för <br />Hur vi förstår vårt yrke / tänker om vårt yrke (habits of the mind)<br />Hur vi upplever vad som är ”rätt” och vad som är ”fel” inom vårt yrke (habits of the heart)<br />Hur vi konkret agerar och utför vårt yrke (habits of the hand)<br />2011-03-02<br />SIDAN 3<br />
 4. 4. Helhetsperspektiv på kvalitetsarbetet i förskolan (Sheridan, S. 2010)<br />Vilka är de normer, värderingar, traditioner, kulturella och samhällspolitiska aspekter som förverkligas i verksamheten?<br />Vilka är de kvaliteter (värden) vi bevakar och bejakar i verksamheten, i dess pedagogiska processer? <br />Hur skapar man förutsättningar för barns rätt att lära och utvecklas, att delta i och påverka, gällande innehåll, strukturer och processer?<br />Hur skapar man förutsättningar för barns möjlighet att bli respekterade, lyssnade till och betraktade som betydelsefulla samhällsmedborgare inom verksamheten?<br />2011-03-02<br />SIDAN 4<br />
 5. 5. 2011-03-02<br />SIDAN 5<br />Genom kvalitetsarbetet Sheridan, S & Pramling Samuelsson, I, 2009<br />Knyts verksamheten till läroplan, teori och beprövad erfarenhet (värden, mål, arbetssätt, resursfördelning)<br />Sker kontinuerlig granskning och förbättring av verksamheten (dokumentation, uppföljning, utvärdering.)<br />Skapar ledningen stöd och utmanar verksamheten vidare (genom ledningsorganisation med gemensamma mål och värden, informationsstruktur, kompetensutveckling, kvalitetsutvecklingsarbete, allas delaktighet i processerna)<br />
 6. 6. Målen ska ange riktning på vad förskolan ska arbeta mot och sträva efter <br />”Det är kvaliteten på den pedagogiska verksamheten som skall utvärderas och bedömas, inte barns enskilda prestationer, att kunskap om varje barns utveckling och lärande ska finnas på förskolan men att det är verksamheten som ska utvärderas - inte barnen. Utvärderingen av verksamheten är till för att arbetslaget ska få insikt i vad förskolan ska arbeta med och vad man kan göra för att det ska bli bättre”, Ulf Holm, (utbildningsråd).<br />2011-03-02<br />SIDAN 6<br />
 7. 7. Medarbetarnas förståelse som utgångspunkt – (”Uppföljning ska skapa förståelse, som är mera än vetande och kunskap”, Targama & Sandberg)<br />Det krävs ett ifrågasättande och medvetenhet om att man sitter fast i en viss förståelse. (För att medarbetare ska utveckla förståelsen för sitt arbete krävs någon form av ‘störning’ av nuvarande förståelse. )<br />Förståelsebaserat ledarskap förutsätter att ledare gör medarbetarna delaktiga, så att de tillsammans reflekterar över erfarenheter och skapar en förståelse av vad arbetet går ut på och hur det bör utföras. <br />Ledarskapet får karaktären av en social process där människor i interaktion med varandra utvecklar sin förståelse snarare än att en person informerar om hur något ska vara. (Sandberg & Targama, 1998; Sjöstrand, Sandberg & Tyrstrup, 1999).<br />2011-03-02<br />SIDAN 7<br />
 8. 8. Målformulering; Lärandets vem, varför, vad och hurPerspektiv på barndom och barns lärande(Kunskapsöversikt, Hartsman, N & Jönsson, Skolverket, 2010, juni)<br />Innehåll, arbetsformer och arbetssätt ska stå i fokus för planering<br />Val av innehåll ska medvetet prioriteras och alltid ifrågasättas <br />Vem - vad- och varför- frågorna måste få en framträdande plats i planering och uppföljning (förrän man tar upp hur (!)<br />Vem -, vad- och varför- frågorna ska ha en tydlig koppling till varandra i planeringen och uppföljningen <br />2011-03-02<br />SIDAN 8<br />
 9. 9. Nya skollagen förtydligar förskolechefens ansvar för<br />den övergripande organisationen av det pedagogiska arbetet<br />arbetet med barn i behov av särskilt stöd <br />personalens kompetensutveckling <br />att det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt genomförs och dokumenteras på förskoleenheten.<br />förskolans samarbete med övriga skolformer, fritidshem och det omgivande samhället<br />2011-03-02<br />SIDAN 9<br />
 10. 10. I den reviderade läroplanen får förskollärare ett särskilt ansvar för <br />det pedagogiska arbetet i förskolan genom uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten. <br />analysen av utvärderingen som ska ge insikt i vad förskolan ska arbeta med och vad man kan förändra.<br />att det skapas kunskap om varje barns utveckling och lärande på<br /> förskolan. <br />att det i utvärderingen finns ett tydligt barnperspektiv där barnen ska vara med och påverka.<br />utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande<br />att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.<br />2011-03-02<br />SIDAN 10<br />
 11. 11. Arbetslaget ska gemensamt ansvara och genomföra <br />kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera <br />varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära<br />kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,<br />de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar<br /> med barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar<br />vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara<br />visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer<br />föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel<br /> utveckling och lärande både i och utanför förskolan <br />genomföra utvecklingssamtal<br />beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten, föräldrars inflytande i utvärderingar, <br />möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara<br />2011-03-02<br />SIDAN 11<br />
 12. 12. Ett samhälleligt uppdrag, pedagogisk verksamhet som inkluderar omsorgen, barns livslånga lärande, kvalitetsutveckling utifrån läroplanens strävansmål (Sonja Sheridan, 2010)<br />För detta krävs:<br />bedömarkompetens - att kunna se, förstå och bedöma barnens behov i deras lärande och utveckling<br />handlingskompetens, att ha tillgång till olika metoder och arbetssätt för att kunna möta barnen där de är i sitt lärande<br />reflektionskompetens - att reflektera över den egna praktiken samt handlingar och arbetet med de övergripande normer som pedagoger driver i sin praktik<br />2011-03-02<br />SIDAN 12<br />
 13. 13. 2011-03-02<br />SIDAN 13<br />Uppföljning<br />Synliggör och skapar förutsättningar för att förstå processernas kvalitet i relation till mål och kriterier.<br />Utgår från värden och den teoretisk syn på barns lärande och utveckling som verksamheten bygger på.<br />Skapar förutsättningar för att synliggöra och redovisa resultat som verksamheten ger barnen. <br />Skapar förutsättningar för att synliggöra resultat utifrån olika intressenters perspektiv! (Föräldrar, kompetensutveckling, ekonomi, annat)<br />Skapar möjligheter att förstå resultat i relation till verksamhetens strukturella och kvalitativa förutsättningar.<br />
 14. 14. Fokuseringar i dokumentationen synliggör olika perspektiv på verksamheten!<br />Hur får man kunskap om att barnen har utvecklat t.ex. skriftspråkande, delaktighet, förståelse/tänkande om naturvetenskap och/eller matematik?<br />Hur hanteras dilemmat mellan att anknyta innehållet till barns aktuella språk och erfarenheter och samtidigt utmana deras lärande?<br />Hur får man veta vad i arbetet som har bidragit till barnens lärande om olika innehåll?<br />Hur bidrar samtalen som förs mellan pedagoger och barn till att barnen utvecklar logiska resonemang, förmåga att dra slutsatser, tänka kritiskt?<br />Hur upplever barnen att de har inflytande i verksamheten?<br />Hur syns det i deras agerande, verbalt / ickeverbalt? <br />(Tänk på ”Rättigheten att få uttrycka sin mening och bli motsagd(!) Wistedt, Inger,2001)<br />
 15. 15. ”Romanska bågar”, (ur ”För levande och döda”, Tomas Tranströmer, 1989) <br />Inne i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna <br />i halvmörkret. <br />Valv gapande bakom valv och ingen överblick. <br />Några ljuslågor fladdrade. <br />En ängel utan ansikte omfamnade mig <br />och viskade genom hela kroppen: <br />"Skäms inte för att du är människa, var stolt! <br />Inne i dig öppnar sig valv bakom valv oändligt. <br />Du blir aldrig färdig, och det är som det skall." <br />Jag var blind av tårar <br />och föstes ut på den solsjudande piazzan <br />tillsammans med Mr och Mrs Jones, Herr Tanaka och <br />SignoraSabatini<br />och inne i dem alla öppnade sig valv bakom valv oändligt. <br />2011-03-02<br />SIDAN 15<br />
 16. 16. The power of collectivecapacity(Kraften i den kollektiva kapaciteten)<br />”It enablesordinarypeople to accomplishextraordinarythings – for tworeasons. ( Den möjliggör att vanliga människor uppnår extraordinarie saker på grund av två orsaker.)<br />Knowledgeabouteffectivepracticebecomesmorewidelyavailable and accessible on a daily basis. (Kunskap om framgångsrika arbetsformer blir bredare tillgängliga i vardagen.)<br />The second reason is morepowerful still – workingtogethergeneratescommitment.” (Den andra orsaken är ännu mer kraftfull – att arbeta tillsammans genererar engagemang och delaktighet.)<br />Michael Fullan, McKinsey Rapport, 2010<br />2011-03-02<br />SIDAN 16<br />
 17. 17. Vad vet vi om hur vi påverkar barns lärande? <br />”Vilka värderingar vill du och de andra lärarna egentligen förmedla? Är ni överens och hur lyckas ni med det ni vill? Vad får eleverna (barn) tänka fritt, och vad menar ni att de ska tänka? Hur tar ni hänsyn till föräldrarnas rätt att fostra sina egna barn?” (David Lifmark, 2010)<br />Hur tänker vi om <br />barns inflytande över sitt lärande?<br />vår roll som medforskande?/ som samtalspartner?- val av miljö? - val av material? - val av litteratur/ språkform/ typ av ord som används, introduceras?<br />organisering av samverkans mellan barnen?<br />samverkan mellan pedagoger och barn?<br />reflektion med barnen för att synliggöra processer/strategier?<br />former för skapande verksamhet för att fördjupa förståelsen?<br />vad vill vi/barnen synliggöra i dokumentationen?<br />hur skapar vi utrymme för olikhet som tillgång?<br />Vad behöver vi i dag öka vår förståelse över?<br />2011-03-02<br />SIDAN 17<br />

×