Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Way-of-bodhisattva

938 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Way-of-bodhisattva

 1. 1. Bodhicharyavatara The Way of the Bodhisattva by Shantideva e DHANET UD B S BO Y O K LIB R A R E-mail: bdea@buddhanet.net Web site: www.buddhanet.net Buddha Dharma Education Association Inc.
 2. 2. Bodhicharyavatara -1-
 3. 3. BodhicharyavataraI have produced this text by combining both documents found on the ACIP websitehttp://www.asianclassics.org/ . Thanks to the folks there for making this and other texts available.I dedicate this compilation to my precious lama who with his patience and kindness, is a constantsource of inspiration to me.May all sentient beings benefit from this document.Christopher Richardson7th December 1999 -2-
 4. 4. The ACIP Mission The mission of the Asian Classics Input Project is to save the disappearing books containing the great ideas of the Eastern half of humanity and then make these books and ideas accessible to the world at large. Our mission is carried out in several steps. First we search the globe for the remaining collections of books and record their location and contents in catalog form. Next we copy the books and send these copies to be input onto computer media at data entry centers that we have established around the world. Almost all of these data entry centers are staffed by people who come from the countries where these great books were written and printed. Many are refugees, or living in countries where economic or political problems endanger their great books, and even the right to read and study them. The Project thus helps not only to preserve these rich cultural traditions, but provides many people with an opportunity to learn new skills for support- ing themselves, while helping to save the great books of their heritage. ACIP then makes these books and the important ideas they contain freely available to the world, especially to those people in the West who have not yet been exposed to them. Over the past ten years ACIP has released tens of thousands of pages of great books, on tens of thousands of computer disks and through the World Wide Web, completely free or for only the cost of materials and postage, to thousands of users in more than 50 countries.2 • ACIP Release IV: A Thousand Books of Wisdom • User Manual
 5. 5. Bodhicharyavatara {@01A}", ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-IÉN-]HÒC-R-T[ÖCc-cé,, @01A *, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA NYID JUG PA BZHUGS SO,, -3-
 6. 6. Bodhicharyavatara z, ,”-C_- N-OØ, Té-}³-cº-[~TZRYA]-e-T-Ló-_, TéN- N-OØ, qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R, cEc-”c-{@01B}NE-qE-GÓT-cäUc-NR]-MUc-FN-`-pC-]W`-`é, ,TNä-CaäCc-Géc-lÉ- à-UE]-~c-TFc-NE-, ,pC-]éc-AØP-`]E-DØc-R_-pC-]W`-Kä, ,TNä-CaäCc-~c-lÉ-¥éU-`-]HÒC-R-PÉ, ,`ÒE-TZÉP-UNé_-T¥àc-Pc-PÉ-TŠéN-R_-q, ,¢éP-GN-U-qÙE-T-^E-]NÉ_-TŠéN-UäN, ,¥äT-®é_-UBc-R]E-TNC-`-^éN-UÉP-Kä, ,Nä-pÉ_-CZP-NéP-TcU-R-TNC-`-UäN, ,_E-CÉ-^ÉN-`-T¡éU-pÉ_-Ec-]NÉ-TþUc, ,NCä-T-T¡éU-pÉ_-TNC-CÉ-NN-R]Ì-bÖCc, ,]NÉ-NC-CÉc-lE-_ä-ZÉC-]Sä`-]nÙ_-`, ,TNC-NE- `-T-UIU-R-CZP-nÉc-lE-, ,FÉ-¤ä-]NÉ-NC-UMéE-P-NéP-^éN-]nÙ_, ,N`-]qé_-]NÉ-PÉ-‹äN-R_-aÉP-LÞ-N@], ,«äc-TÒ]Ì-NéP-±ãT-MéT-R_-nÙ_-R-`, ,C`-Kä-]NÉ-`-SP-R- -4-
 7. 7. Bodhicharyavatara@01B #, ,RGYA GAR SKAD DU, BO DHI SATVA TZRYA AA BA TA RA, BODSKAD DU, BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA, SANGS RGYASDANG BYANG CHUB SEMS DPA THAMS CADLA PHYAG TSAL LO, ,BDE GSHEGS CHOS KYI SKU MNGA SRAS BCASDANG, ,PHYAG OS KUN LAANG GUS PAR PHYAG TSAL TE, ,BDE GSHEGSSRAS KYI SDOM LA JUG PA NI, ,LUNGBZHIN MDOR BSDUS NAS NI BRJOD PAR BYA, ,SNGON CHAD MA BYUNG BAYANG DIR BRJOD MED, ,SDEB SBYOR MKHAS PAANG BDAG LA YOD MINTE, ,DE PHYIR GZHAN DON BSAM PA BDAG LA MED, ,RANG GI YID LA BSGOM PHYIR NGAS DI BRTZAMS, ,DGE BA BSGOM PHYIRBDAG GI DAD PAI SHUGS, ,DI DAG GIS KYANG RE ZHIG PHEL GYURLA, ,BDAG DANG SKAL BA MNYAM PAGZHAN GYIS KYANG, ,CI STE DI DAG MTHONG NA DON YOD GYUR, ,DALBYOR DI NI RNYED PAR SHIN TU DKA, ,SKYES BUI DON SGRUB THOBPAR GYUR PA LA, ,GAL TE DI LA PHAN PA -5-
 8. 8. Bodhicharyavatara{@02A}", ,U-T±ãTc-P, ,pÉc-]NÉ-^E-NC-]qé_-R_-C-`-]nÙ_, ,HÉ-›_-UWP-Ué-UÑP-PC-³ÉP-_ÒU-P, ,‚éC-]nÙ-N-FÉC-T_-¦E-¤éP-R-›_, ,N-TZÉP-cEc-”c-UMÑ-^Éc-T”-`U-P, ,]HÉC-ŒäP-TcéN-PUc-ƒé-uéc-ME-]C]-]qÙE-, ,Nä-›c-NCä-T-IU-GÓE-IÉN-`-ŒC, ,¥ÉC-R-¤éTc-GäP-aÉP-LÞ-UÉ-TN-R, ,Nä-PÉ-’éCc-R]Ì-qE-GÓT-cäUc-UÉP-R, , NCä-CZP-CE-CÉc-É`-nÉc-CPéP-R_-]nÙ_, ,T `-R-OØ-U_-_T-NCéEc-UXN-R-^É, ,MÑT-NTE-ŽUc-lÉc-]NÉ-IÉN-SP-T_-CÉCc, ,]NÉc-PÉ-WN-UäN-«ä-Té]Ì-WêCc-ŽUc-lÉc, ,TNä-UGéC-TNä-ƒC-IÉN-OØ-MéT-R_-qäN, ,~ÉN-R]Ì-¥àC-T¢`-T”-zC-CZéU-]NéN-FÉE-, ,cäUc-FP-UÉ-TNä-Tc`-T_-]NéN-R-NE-, ,TNä-UE-T”-zC-­éN-R_-]NéN-Rc-lE-, ,qE-GÓT-cäUc-IÉN-ŒC-LÞ-CKE-UÉ-q, ,qE-GÓT-cäUc-«äc-nÙ_-P- N-FÉC-CÉc, ,]Bé_-T]Ì-TVêP-__-T¥Uc-R]Ì-IU-MC-Žc, ,TNä-CaäCc-ŽUc-lÉ-~c-Zäc-TŠéN-q-ZÉE-, ,]HÉC-ŒäP-Ÿ-UÉ_- -6-
 9. 9. Bodhicharyavatara@02A *, ,MA BSGRUBS NA, ,PHYIS DI YANG DAG BYOR PAR GA LAGYUR, ,JI LTAR MTSAN MO MUN NAG SPRIN RUM NA, ,GLOG GYU SKADCIG BAR SNANG STON PA LTAR, ,DA BZHIN SANGS RGYAS MTHU YISBRGYA LAM NA, ,JIG RTEN BSOD NAMS BLO GROS THANG GA BYUNG,,DE LTAS DGE BA NYAM CHUNG NYID LA RTAG, ,SDIG PA STOBS CHENSHIN TU MI BZAD PA, ,DE NI RDZOGS PAI BYANG CHUB SEMS MIN PA, ,DGE GZHAN GANG GIS ZIL GYIS GNON PAR GYUR, ,BSKAL PA DU MAR RABDGONGS MDZAD PA YI, ,THUB DBANG RNAMS KYIS DI NYID PHAN BARGZIGS, ,DIS NI TSAD MED SKYE BOI TSOGS RNAMS KYIS, ,BDEMCHOG BDE BLAG NYID DU THOB PAR BYED, ,SRID PAI SDUG BSNGALBRGYA PHRAG GZHOM DOD CING, ,SEMS CAN MI BDE BSAL BAR DOD PADANG, ,BDE MANG BRGYA PHRAG SPYOD PAR DOD PAS KYANG, ,BYANGCHUB SEMSNYID RTAG TU GTANG MI BYA, ,BYANG CHUB SEMS SKYES GYUR NA SKADCIG GIS, ,KHOR BAI BTZON RAR BSDAMS PAI NYAM THAG RNAMS, ,BDEGSHEGS RNAMS KYI SRAS ZHES BRJOD BYA ZHING, ,JIG RTEN LHA MIR -7-
 10. 10. Bodhicharyavatara{@02B}TFc-Rc-pC-q_-]nÙ_, ,Ccä_-]nÙ_-þÉ-^É-ŽU-R-UGéC-›-TÒ, ,UÉ-CVE-`Òc-]NÉ-ƒEc-Pc-”`-T]Ì- à, ,_ÉP-GäP-_ÉE-ME-UäN-R_-T¬ã_-Tc-P, ,qE-GÓT-cäUc-Zäc-q-T-_T-TŒP-ÒE-, ,]ué-T]Ì-NäN-NRéP-CFÉC-RÒ-WN-UäN-ƒéc, ,`äCc-R_-^éEc-cÒ-TŒCc-P-_ÉP-Gä-Tc, ,]ué-T]Ì-CPc-NE-{`-T_-]NéN-R-ŽUc, ,_ÉP-GäP-qE-GÓT-cäUc-`äCc-TŒP-R_-ÒE-, ,NCä-T-CZP-AØP-GÓ-aÉE-TZÉP-OØ-PÉ, ,]{c-TÒ-T«äN-Pc-N-R_-]nÙ_-T-IÉN, ,qE-GÓT-cäUc-lÉ-šéP-aÉE-ŒC-R_-^E-, ,]{c-TÒ-]qÉP-Rc-UÉ-N-]Sä`-T_-]nÙ_, ,¥ÉC-R-aÉP-LÞ-UÉ-TN-qc-P-^E-, ,NR]-`-TŒäP-Pc-]HÉCc-R-GäP-Ré-›_, ,CE-`-TŒäP-Pc-^ÒN-lÉc-±é`-]nÙ_-T. ,Nä-`-TC-FP-ŽUc-lÉc-FÉc-UÉ-TŒäP, ,Näc-PÉ-OØc-UM]Ì-Uä-TZÉP-¥ÉC-GäP-ŽUc, , N-FÉC-CFÉC-CÉc-Eäc-R_-~äC-R_-qäN, ,Nä-^É-SP-^éP-NRC-LÞ-UäN-R-NC, ,qUc-UCéP-ƒé-NE-œP-Rc-Pé_-TEc-TaN, ,qE-GÓT-cäUc-Nä-UNé_-T¥àc-P, ,ŽU-R-CIÉc-cÒ-aäc-q-¤ä, ,qE-GÓT-©éP-R]Ì-cäUc-NE-PÉ, ,qE-GÓT-]HÒC-R-IÉN-^ÉP-Pé, ,]ué-T_-]NéN-NE-]ué-T-^É, ,qä-{C-HÉ-›_-aäc-R-›_, ,Nä-TZÉP-UBc-Rc-]NÉ-CIÉc-lÉ, ,qä-{C-_ÉU-TZÉP-aäc-R_-q, ,qE-GÓT-©éP-R]Ì-cäUc-`c-PÉ, ,]Bé_-Wê-]{c-TÒ-Gä-]qÙE-^E-, ,HÉ-›_-]HÒC-R]Ì-cäUc-TZÉP-OØ, ,TcéN-PUc-”àP-GCc-]qÙE-T-UÉP, ,CE-Pc-TÒE-¤ä-cäUc-FP-BUc, ,UM]-^c-_T-LÞ-Nué`-T]Ì-pÉ_, ,UÉ-œéC-R-^É-cäUc-lÉc-cÒ, ,cäUc-Nä-^E-NC-ƒEc-nÙ_-R, ,NäE-Pc-TÒE-¤ä-CIÉN-`éC-CU, ,TC-UäN-nÙ_-lE-TcéN-PUc-bÖCc, ,”àP-UÉ-]GN-R_-OØ-U-ZÉC ,PU-UB]-UIU-R_-_T-LÞ-]qÙE-, ,]NÉ-PÉ-]MN-R-NE-TFc- -8-
 11. 11. Bodhicharyavatara@02B BCAS PAS PHYAG BYAR GYUR, ,GSER GYUR RTZI YI RNAM PAMCHOG LTA BU, ,MI GTZANG LUS DI BLANGS NAS RGYAL BAI SKU, ,RINCHEN RING THANG MED PAR BSGYUR BAS NA, ,BYANG CHUB SEMS ZHES BYABA RAB BRTAN ZUNG, ,GRO BAI DED DPON GCIG PUTSAD MED BLOS, ,LEGS PAR YONGS SU BRTAGS NA RIN CHE BAS, ,GROBAI GNAS DANG BRAL BAR DOD PA RNAMS, ,RIN CHEN BYANG CHUB SEMSLEGS BRTAN PAR ZUNG, ,DGE BA GZHAN KUN CHU SHING BZHIN DU NI,,BRAS BU BSKYED NAS ZAD PARGYUR BA NYID, ,BYANG CHUB SEMS KYI LJON SHING RTAG PAR YANG,,BRAS BU BYIN PAS MI ZAD PHEL BAR GYUR, ,SDIG PA SHIN TU MIBZAD BYAS NA YANG, ,DPA LA BRTEN NAS JIGS PA CHEN PO LTAR,,GANG LA BRTEN NAS YUD KYIS SGROL GYURBA; ,DE LA BAG CAN RNAMS KYIS CIS MI BRTEN, ,DES NI DUS MTHAIME BZHIN SDIG CHEN RNAMS, ,SKAD CIG GCIG GIS NGES PAR SREG PARBYED, ,DE YI PHAN YON DPAG TU MED PA DAG, ,BYAMS MGON BLO DANGLDAN PAS NOR BZANGS BSHAD, ,BYANG CHUB SEMSDE MDOR BSDUS NA, ,RNAM PA GNYIS SU SHES BYA STE, ,BYANG CHUBSMON PAI SEMS DANG NI, ,BYANG CHUB JUG PA NYID YIN NO, ,GROBAR DOD DANG GRO BA YI, ,BYE BRAG JI LTAR SHES PA LTAR, ,DEBZHIN MKHAS PAS DI GNYIS KYI, ,BYE BRAG RIM BZHIN SHESPAR BYA, ,BYANG CHUB SMON PAI SEMS LAS NI, ,KHOR TSO BRAS BUCHE BYUNG YANG, ,JI LTAR JUG PAI SEMS BZHIN DU, ,BSOD NAMSRGYUN CHAGS BYUNG BA MIN, ,GANG NAS BZUNG STE SEMS CAN KHAMS,,MTHA YAS RAB TU DGROL BAI PHYIR, ,MILDOG PA YI SEMS KYIS SU, ,SEMS DE YANG DAG BLANGS GYUR PA, ,DENGNAS BZUNG STE GNYID LOG GAM, ,BAG MED GYUR KYANG BSOD NAMSSHUGS, ,RGYUN MI CHAD PAR DU MA ZHIG ,NAM MKHA MNYAM PAR RABTU BYUNG, ,DI NI THAD PA DANG BCAS -9-
 12. 12. Bodhicharyavatara{@03A} ", ,R_. ,`C-TE-CÉc-PÉ-[Öc-R-`c, ,NUP-Uéc-cäUc-FP-NéP-nÉ-pÉ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-IÉN-lÉc-CcÒEc, ,cäUc-FP-ŽUc-lÉ-N-PN-VU, ,Tc`-`é-£U-OØ-TcUc-P-^E-, ,SP-]NéCc-TcU-R-NE-œP-Nä, ,TcéN-PUc-NRC-UäN-œP-nÙ_-P, ,cäUc-FP-_ä-_ä]Ì-UÉ-TNä-T, ,NRC-LÞ-UäN-R-Tc`-]NéN-FÉE-, ,_ä-_ä]E-^éP-KP-NRC-UäN-OØ, ,T±ãT-R_-]NéN-R-©éc-FÉ-NCéc, ,S]U-^E-P-U-^E-_ÒE-, ,cÒ-`-]NÉ-]x]Ì-SP-cäUc-^éN. ,Ÿ-NE-xE-~éE-ŽUc-lE-_ÒE-, ,WEc-R-`-^E-]NÉ-^éN-NU, ,cäUc-FP-Nä-NC-IÉN-`-¢éP, ,_E-CÉ-NéP-OØ-]NÉ-]x]Ì-cäUc, ,É-`U-OØ-^E-U-Éc-P, ,CZP-nÉ-NéP-OØ-C-`-«ä, ,CZP-NC-_E-CÉ-NéP-OØ-^E-, ,UÉ-]qÙE-cäUc-FP-NéP-cäUc-CE-, ,cäUc-lÉ-_ÉP-GäP-mN-R_-]NÉ, ,¢-P-UäN-R]Ì-N-FÉC-]tÜEc, ,]ué-T-AØP-nÉ-NC]-T]Ì-”à, ,cäUc-FP-¥àC-T¢`-þÉ_-nÙ_-R, ,_ÉP-GäP-cäUc-lÉ-TcéN-PUc-CE-, ,Nä-`-HÉ-›_-CZ`-nÉc-`E-, , SP-R_-TcUc-R-VU-nÉc-lE-, ,cEc-”c-UGéN-`c-mN-]SCc-P, ,cäUc-FP-U-`Òc-MUc-FN-lÉ, ,TNä-NéP-TVêP-R-©éc-FÉ-NCéc, ,¥àC-T¢`-]Né_-]NéN-cäUc-^éN-lE-,,¥àC-T¢`-IÉN-`-UEéP-R_-”àC ,TNä-T-]NéN-lE-CKÉ-UÑC-Rc, ,_E-CÉ-TNä-T-Nu-›_-]HéUc, ,CE-ZÉC-TNä-Tc-SéEc-R-NE-, ,¥àC-T¢`-UE-œP-Nä-NC-`, ,TNä-T-AØP-nÉc-WËU-R-NE-, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-CFéN-qäN-FÉE-, ,CKÉ-UÑC-lE-PÉ-cä`-qäN-R, ,Nä-NE-NCä-UWÓP-C-`-^éN, ,Nä-]x]Ì-Taäc-lE-C-`-^éN, ,TcéN-PUc-Nä-]x]E-C-`-^éN, ,SP-TKCc-`P-`éP-CE-^ÉP-R, ,Nä-^E-_ä-ZÉC-T¢Cc-]éc-P, ,U-TFé`-`äCc-R_-qäN-R-^É, ,qE-GÓT-cäUc-NR]-©éc-FÉ-NCéc, ,]ué-T-JÞE-N-P_- - 10 -
 13. 13. Bodhicharyavatara@03A *, ,PAR; ,LAG BZANG GIS NI ZHUS PA LAS, ,DMAN MOS SEMS CANDON GYI PHYIR, ,DE BZHIN GSHEGS PA NYID KYIS GSUNGS, ,SEMS CANRNAMS KYI KLAD NAD TZAM, ,BSAL LO SNYAM DU BSAMS NA YANG, ,PHANDOGS BSAM PADANG LDAN DE, ,BSOD NAMS DPAG MED LDAN GYUR NA, ,SEMS CAN REREI MI BDE BA, ,DPAG TU MED PA BSAL DOD CING, ,RE REANG YONTAN DPAG MED DU, ,BSGRUB PAR DOD PA SMOS CI DGOS, ,PHAAM YANGNA MA YANG RUNG, ,SU LA DI DRAI PHAN SEMSYOD; ,LHA DANG DRANG SRONG RNAMS KYANG RUNG, ,TSANGS PA LA YANGDI YOD DAM, ,SEMS CAN DE DAG NYID LA SNGON, ,RANG GI DON DU DIDRAI SEMS, ,RMI LAM DU YANG MA RMIS NA, ,GZHAN GYI DON DU GALA SKYE, ,GZHAN DAG RANG GI DON DU YANG, ,MI BYUNGSEMS CAN DON SEMS GANG, ,SEMS KYI RIN CHEN KHYAD PAR DI, ,SNGANA MED PAI RMAD CIG KHRUNGS, ,GRO BA KUN GYI DGA BAI RGYU,,SEMS CAN SDUG BSNGAL RTZIR GYUR PA, ,RIN CHEN SEMS KYI BSODNAMS GANG, ,DE LA JI LTAR GZHAL GYIS LANG, ,PHAN PAR BSAMS PA TZAM GYIS KYANG, ,SANGS RGYAS MCHOD LAS KHYADPHAGS NA, ,SEMS CAN MA LUS THAMS CAD KYI, ,BDE DON BTZON PASMOS CI DGOS, ,SDUG BSNGAL DOR DOD SEMS YOD KYANG, ,SDUGBSNGAL NYID LA MNGON PAR RGYUG ,BDE BA DODKYANG GTI MUG PAS, ,RANG GI BDE BA DGRA LTAR JOMS, ,GANG ZHIGBDE BAS PHONGS PA DANG, ,SDUG BSNGAL MANG LDAN DE DAG LA, ,BDEBA KUN GYIS TSIM PA DANG, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD GCOD BYED CING,,GTI MUG KYANG NI SEL BYED PA, ,DE DANG DGE MTSUNGA LA YOD, ,DE DRAI BSHES KYANG GA LA YOD, ,BSOD NAMS DEDRAANG GA LA YOD, ,PHAN BTAGS LAN LON GANG YIN PA, ,DE YANG REZHIG BSNGAGS OS NA, ,MA BCOL LEGS PAR BYED PA YI, ,BYANG CHUBSEMS DPA SMOS CI DGOS, ,GRO BA NYUNG ZAD NAR - 11 -
 14. 14. Bodhicharyavatara{@03B}U]Ì-c-®é_-T, , N-FÉC-c-VU-®ÉP-R_-qäN-R-NE-, ,T‹c-TFc-IÉP-päN-]xEc-R_-qäN-R-^E-, ,NCä-T-qäN-R-^ÉP-Zäc-«ä-Téc-TAØ_, ,cäUc-FP-uEc-UM]-^c-`-OØc-_ÉE-TNä-T_-CaäCc-lÉ-TNä-T-ƒ-P-UäN, ,^ÉN-`-TcU-R-UM]-NC-’éCc-qäN-R, ,ŒC-_Ò-®ÉP-R-›-ZÉC-©éc-FÉ-NCéc, ,CE-ZÉC-Nä-]x]Ì-”`-~c-®ÉP-TNC-`, ,C`-Kä-EP-cäUc-«äN-R_-qäN-P-Nä, ,EP-cäUc-T«äN-R]Ì-uEc-TZÉP-T `-R_-PÉ, ,Nr`-T_-CPc-R_-]nÙ_-Zäc-MÑT-Rc-CcÒEc, ,]éP-Kä-CE-ZÉC-^ÉN-_T-NE-qäN-P, ,Nä-^É-]{c-TÒ-Nä-Tc-ŸC-R_-]Sä`, ,”`-~c-ŽUc-`-Né-C`-GäP-Réc-lE-, ,¥ÉC-R-UÉ-]qÙE-NCä-T-NE-CÉc-]Sä`, ,CE-`-cäUc-lÉ-NU-R-_ÉP-GäP-Nä, ,«äc-R-Nä-^É- à-`-pC-]W`-ZÉE-, ,CE-`-CPéN-R-qc-lE-TNä-]{ä`-T, ,TNä-T]Ì-]qÙE-CPc-Nä-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c-qE-GÓT-cäUc-lÉ-SP-^éP-TaN-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-NE-Ré]é,, ,,_ÉP-GäP-cäUc-Nä-CÒE-T_-q-T]Ì-pÉ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-ŽUc-NE-NU-R]Ì-Géc, ,N@éP-UGéC-xÉ-U-UäN-NE-cEc-”c-~c, ,^éP-KP-”-UWê-ŽUc-`-`äCc-R_-UGéN, ,Uä-KéC-]{c-TÒ-HÉ-£äN-^éN-R-NE-, ,©P-nÉ-ŽU-R-CE-ZÉC-^éN-R-NE-, ,]HÉC-ŒäP-_ÉP-GäP-HÉ-£äN-^éN-R-NE-, ,GÓ-CVE-^ÉN-OØ-]éE-T-FÉ-^éN-NE-, ,_ÉP-GäP-_É-Té-NE-PÉ-Nä-TZÉP-OØ, ,PCc-W`-c-péCc-NTäP-ZÉE-IUc-NC]-NE-, ,šéP-aÉE-Uä-KéC-”P-³c-§àE-R-NE-, ,aÉE-CE-]{c-TE-^`-C-OØN-R-NE-, ,Ÿ-céCc-]HÉC-ŒäP-P-^E-xÉ-NE-PÉ, ,§éc-NE-NRC-TcU-aÉE-NE-_ÉP-GäP-aÉE-, ,U-éc-]tÜEc-R]Ì-`é-KéC-ŽU-R-NE-, ,CZP-^E-UGéN-R_-]éc-R]Ì-”P-ŽUc-PÉ, ,UWê-NE-’ÉE-TÒ-Rzc-T”P-R-NC ,EE-R-aÉP-LÞ- - 12 -
 15. 15. Bodhicharyavatara@03B MAI ZAS SBYOR BA, ,SKAD CIG ZAS TZAM SBYIN PAR BYED PADANG, ,BRNYAS BCAS NYIN PHYED DRANGS PAR BYED PA YANG, ,DGE BABYED PA YIN ZHES SKYE BOS BKUR, ,SEMS CAN GRANGS MTHA YAS LADUS RING DU, ,BDE BAR GSHEGS KYI BDE BA BLA NA MED, ,YID LABSAM PA MTHA DAG RDZOGS BYED PA, ,RTAG RU SBYIN PA LTA ZHIGSMOS CI DGOS, ,GANG ZHIG DE DRAI RGYAL SRAS SBYIN BDAG LA,,GAL TE NGAN SEMS SKYED PAR BYED NA DE, ,NGAN SEMS BSKYED PAIGRANGS BZHIN BSKAL PAR NI, ,DMYAL BAR GNAS PAR GYUR ZHESTHUB PAS GSUNGS, ,ON TE GANG ZHIG YID RAB DANG BYED NA, ,DE YIBRAS BU DE BAS LHAG PAR PHEL, ,RGYAL SRAS RNAMS LA DO GAL CHENPOS KYANG, ,SDIG PA MI BYUNG DGE BA DANG GIS PHEL, ,GANG LASEMS KYI DAM PA RIN CHEN DE, ,SKYES PA DE YISKU LA PHYAG TSAL ZHING, ,GANG LA GNOD PA BYAS KYANG BDE BRELBA, ,BDE BAI BYUNG GNAS DE LA SKYABS SU MCHI, ,BYANG CHUB SEMSDPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS BYANG CHUB SEMS KYI PHAN YON BSHADPA ZHES BYA BA STE LEU DANG POO,, ,,RIN CHENSEMS DE GZUNG BAR BYA BAI PHYIR, ,DE BZHIN GSHEGS PA RNAMS DANGDAM PAI CHOS, ,DKON MCHOG DRI MA MED DANG SANGS RGYAS SRAS,,YON TAN RGYA MTSO RNAMS LA LEGS PAR MCHOD, ,ME TOG BRAS BU JISNYED YOD PA DANG, ,SMAN GYI RNAM PA GANG ZHIG YODPA DANG, ,JIG RTEN RIN CHEN JI SNYED YOD PA DANG, ,CHU GTZANGYID DU ONG BA CI YOD DANG, ,RIN CHEN RI BO DANG NI DE BZHIN DU,,NAGS TSAL SA PHYOGS DBEN ZHING NYAMS DGA DANG, ,LJON SHING METOG RGYAN SPRAS SPUNG PA DANG, ,SHING GANG BRAS BZANG YAL GADUD PA DANG, ,LHA SOGS JIG RTEN NA YANG DRI DANG NI, ,SPOS DANGDPAG BSAM SHING DANG RIN CHEN SHING, ,MA RMOS KHRUNGS PAI LOTOG RNAM PA DANG, ,GZHAN YANG MCHOD PAR OS PAI RGYAN RNAMS NI,,MTSO DANG RDZING BU PADMAS BRGYAN PA DAG ,NGANG PA SHIN TU - 13 -
 16. 16. Bodhicharyavatara{@04A}", , N-£P-^ÉN-]éE-œP, ,PU-UB]-_T-]qUc-BUc-lÉ-UMc-CLÞCc-P, ,^éEc-cÒ-CÒE-T-UäN-R-Nä-NC-AØP, ,ƒé-^Éc-ƒEc-Pc-MÑT-R-«äc-lÉ-UGéC, ,~c-NE-TFc-R-ŽUc-`-`äCc-]TÒ`-P, ,^éP-CPc-NU-R-MÑCc-Šä-Gä-ŽUc-lÉc, ,TNC-`-TVå_-NCéEc-TNC-CÉ-]NÉ-NC-TZäc, ,TNC-PÉ-TcéN-PUc-UÉ-œP-TsÉP-GäP-Kä, ,UGéN-R]Ì-Pé_-CZP-TNC-`-FE-U-UGÉc, ,Näc-P-CZP-NéP-NCéEc-R]Ì-UCéP-nÉc-]NÉ, ,TNC-CÉ-NéP-†N-IÉN-lÉ-UMÑc-TZäc-aÉC,”`-NE-N-~c-ŽUc-`-TNC-CÉc-PÉ, ,TNC-CÉ-`Òc-AØP-CKP-OØ-NTÒ`-T_-TnÉ, ,cäUc-NR]-UGéC-ŽUc-TNC-PÉ-^éEc-TZäc-aÉC ,DØc-Rc-mäN-lÉ-]TEc-cÒ-UGÉ-T_-TnÉ, ,TNC-PÉ-mäN-lÉc-^éEc-cÒ-TÒE-Tc-P, ,~ÉN-P-UÉ-]HÉCc-cäUc-FP-SP-R-TnÉN, ,¢éP-nÉ-¥ÉC-`c-^E-NC-]N]-TnÉN-FÉE-, ,¥ÉC-R-CZP-^E-†P-GN-UÉ-TnÉN-Né, ,tÜc-lÉ-BE-R-aÉP-LÞ-xÉ-ZÉU-R, ,aä`-nÉ-c-CZÉ-Cc`-ZÉE-]Wê_-T-›_, ,_ÉP-GäP-]T_-T]Ì-@-T-^ÉN-]éE-œP, ,UÑ-KÉC-]éN-GCc-ƒ-_ä-{äc-R-Nä_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-NE-Nä-^É-~c-ŽUc-`, ,_ÉP-GäP-TÒU-R-UE-Ré-§éc-lÉ-GÓ, ,^ÉN-]éE-`äCc-R_-T@E-T-‚à-NE-PÉ, ,_é`-Ué_-TFc-R-OØ-Uc- à-tÜc-Ccé`, ,Nä-NC- à-`-UWÓEc-R-UäN-R]Ì-Céc, ,CVE-`-xÉ-_T-T¡éc-Rc- à-pÉ]é, ,Nä-Pc-Nä-`-B-NéC-`äCc-T¬ã_-T]Ì, ,P-T]-aÉP-LÞ-xÉ-ZÉU-NU-R-]TÒ`, ,Céc-TE-~T-`-]HU-R-¦-WêCc-NE-, ,”P-UGéC-T”-zC-Nä-NE-Nä-NC-CÉc, ,]SCc-R-AØP-OØ-TE-NE-]HU-NqEc-NE-, ,]HÉC-ŒäP-NTE-pÙC-céCc-`]E-T”P-R_-TnÉ, ,¤éE-CcÒU-AØP-OØ-xÉ-EN-œE-T-^É, ,xÉ-UGéC-ŽUc-lÉc-MÑT-NTE-AØP-nÉ- à, ,Ccä_-®Ec-TVê-U-qÉ-Né_-qc-R-›_, ,]éN-GCc-]T_-TNä-NC-qÙC-R_-TnÉ, - 14 -
 17. 17. Bodhicharyavatara@04A *, ,SKAD SNYAN YID ONG LDAN, ,NAM MKHA RAB BYAMS KHAMSKYI MTHAS GTUGS NA, ,YONGS SU GZUNG BA MED PA DE DAG KUN, ,BLOYIS BLANGS NAS THUB PA SKYES KYI MCHOG, ,SRAS DANG BCAS PA RNAMSLA LEGS BUL NA, ,YON GNASDAM PA THUGS RJE CHE RNAMS KYIS, ,BDAG LA BTZER DGONGS BDAG GIDI DAG BZHES, ,BDAG NI BSOD NAMS MI LDAN BKRIN CHEN TE, ,MCHODPAI NOR GZHAN BDAG LA CANG MA MCHIS, ,DES NA GZHAN DON DGONGSPAI MGON GYIS DI, ,BDAG GI DON SLADNYID KYI MTHUS BZHES SHIG ,RGYAL DANG DA SRAS RNAMS LA BDAG GISNI, ,BDAG GI LUS KUN GTAN DU DBUL BAR BGYI, ,SEMS DPA MCHOGRNAMS BDAG NI YONGS BZHES SHIG ,GUS PAS KHYED KYI BANGS SU MCHIBAR BGYI, ,BDAG NI KHYED KYIS YONGS SUBZUNG BAS NA, ,SRID NA MI JIGS SEMS CAN PHAN PA BGYID, ,SNGONGYI SDIG LAS YANG DAG DA BGYID CING, ,SDIG PA GZHAN YANG SLANCHAD MI BGYID DO, ,KHRUS KYI KHANG PA SHIN TU DRI ZHIM PA, ,SHELGYI SA GZHI GSAL ZHING TSOR BA LTAR, ,RIN CHEN BARBAI KA BA YID ONG LDAN, ,MU TIG OD CHAGS BLA RE BRES PA DER,,DE BZHIN GSHEGS DANG DE YI SRAS RNAMS LA, ,RIN CHEN BUM PA MANGPO SPOS KYI CHU, ,YID ONG LEGS PAR BKANG BA GLU DANG NI, ,ROLMOR BCAS PA DU MAS SKU KHRUS GSOL, ,DE DAG SKU LA MTSUNGSPA MED PAI GOS, ,GTZANG LA DRI RAB BSGOS PAS SKU PHYIO, ,DENAS DE LA KHA DOG LEGS BSGYUR BAI, ,NA BZA SHIN TU DRI ZHIMDAM PA BUL, ,GOS BZANG SRAB LA JAM PA SNA TSOGS DANG, ,RGYANMCHOG BRGYA PHRAG DE DANG DE DAG GIS, ,PHAGS PA KUN DUBZANG DANG JAM DBYANGS DANG, ,JIG RTEN DBANG PHYUG SOGS LAANGBRGYAN PAR BGYI, ,STONG GSUM KUN DU DRI NGAD LDANG BA YI, ,DRIMCHOG RNAMS KYIS THUB DBANG KUN GYI SKU, ,GSER SBYANGS BTZO MABYI DOR BYAS PA LTAR, ,OD CHAGS BAR BDE DAG BYUG PAR BGYI, - 15 -
 18. 18. Bodhicharyavatara{@04B} MÑT-NTE-UGéN-CPc-UGéC-`-^ÉN-]éE-T]Ì, ,Uä-KéC-U“-_-NE-Rz-NE-, ,eÑW`-`-céCc-xÉ-ZÉU-MUc-FN-NE-, ,zäE-T-§ä`-`äCc-^ÉN-]éE-ŽUc-lÉc-UGéN, ,§éc-UGéC-^ÉN-zéC-xÉ-EN-mT-R-^É, ,TOØC-R]Ì-³ÉP-WêCc-ŽUc-lE-Nä-`-NTÒ`, ,Z`-c-T]-TLÞE-¦-WêCc-TFc-R-^É, ,Ÿ-Taéc-ŽUc-lE-Nä-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,Ccä_-nÉ-Rz-W_-OØ-NE_-T-^É, ,_ÉP-GäP-±éP-U-ŽUc-lE-NTÒ`-T_-TnÉ, ,c-CZÉ-T¤_-T-§éc-lÉc-qÙCc-R-Nä_, ,Uä-KéC-^ÉN-]éE-cÉ`-U-NuU-R_-q, ,CZ`-UäN-Sé-{E-T¤éN-NqEc-^ÉN-]éE-œP, ,UÑ-KÉC-_ÉP-GäP-”P-]pE-UXåc-]T_-T, ,NRC-^c-PU-UB]Ì-”P-nÙ_-Nä-NC-lE-, ,MÑCc-Šä]Ì-_E-TZÉP-FP-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,_ÉP-GäP-COØCc-UXc-Ccä_-nÉ-^Ò-T-FP, ,Bé_-^ÒC-”P-nÉ-ŽU-R-^ÉN-]éE-œP, ,NqÉTc-`äCc-T›-P-¥àC-R-T±äE-T-^E-, ,ŒC-LÞ-MÑT-NTE-ŽUc-`-NTÒ`-T_-TnÉ, ,Nä-`c-CZP-^E-UGéN-R]Ì-WêCc, ,_é`-Ué-NqEc-£P-^ÉN-]éE-œP, , cäUc-FP-¥àC-T¢`-WËU-qäN-R]Ì, ,³ÉP-ŽUc-cé-cé_-CPc-nÙ_-FÉC ,NU-Géc-N@éP-UGéC-MUc-FN-NE-, ,UGéN-ŒäP-ŽUc-NE- à-CÒCc-`, ,_ÉP-GäP-Uä-KéC-`-céCc-G_, ,”àP-UÉ-]GN-R_-]TT-R_-aéC, ,HÉ-›_-]HU-NqEc-`-céCc-Rc, ,”`-T-ŽUc-`-UGéN-UXN-R, ,Nä-TZÉP-TNC-CÉc-Nä-TZÉP-CaäCc, ,UCéP-Ré-~c-NE-TFc-ŽUc-UGéN, ,^éP-KP-”-UWê-ŽUc-`-TNC ,T¤éN-NqEc-^P-`C-”-UWêc-T¤éN, ,T¤éN-NqEc-£P-³ÉP-Nä-NC-`, ,Eäc-R_-AØP-OØ-]qÙE-nÙ_-FÉC ,OØc-CcÒU-CaäCc-R]Ì-cEc-”c-AØP, ,Géc-NE-WêCc-lÉ-UGéC-TFc-`, ,ZÉE-ß`-AØP-nÉ-uEc-£äN-lÉ, ,`Òc-TLÞN-R-^Éc-TNC-pC-]W`, ,qE-GÓT-cäUc-lÉ-CZÉ-ŽUc- - 16 -
 19. 19. Bodhicharyavatara@04B THUB DBANG MCHOD GNAS MCHOG LA YID ONG BAI, ,ME TOG MANDARA DANG PADMA DANG, ,AUTPAL LA SOGS DRI ZHIM THAMS CAD DANG,,PHRENG BA SPEL LEGS YID ONG RNAMS KYIS MCHOD, ,SPOS MCHOG YIDPHROG DRI NGAD KHYAB PA YI, ,BDUG PAI SPRIN TSOGS RNAMSKYANG DE LA DBUL, ,ZHAL ZAS BZA BTUNG SNA TSOGS BCAS PA YI,,LHA BSHOS RNAMS KYANG DE LA DBUL BAR BGYI, ,GSER GYI PADMA TSARDU DNGAR BA YI, ,RIN CHEN SGRON MA RNAMS KYANG DBUL BAR BGYI,,SA GZHI BSTAR BA SPOS KYIS BYUGS PA DER, ,METOG YID ONG SIL MA DGRAM PAR BYA, ,GZHAL MED PHO BRANG BSTODDBYANGS YID ONG LDAN, ,MU TIG RIN CHEN RGYAN PHYANG MDZES BARBA, ,DPAG YAS NAM MKHAI RGYAN GYUR DE DAG KYANG, ,THUGS RJEIRANG BZHIN CAN LA DBUL BAR BGYI, ,RIN CHENGDUGS MDZAS GSER GYI YU BA CAN, ,KHOR YUG RGYAN GYI RNAM PA YIDONG LDAN, ,DBYIBS LEGS BLTA NA SDUG PA BSGRENG BA YANG, ,RTAGTU THUB DBANG RNAMS LA DBUL BAR BGYI, ,DE LAS GZHAN YANG MCHODPAI TSOGS, ,ROL MO DBYANGS SNYAN YID ONG LDAN, ,SEMS CAN SDUG BSNGAL TSIM BYED PAI, ,SPRIN RNAMS SO SOR GNASGYUR CIG ,DAM CHOS DKON MCHOG THAMS CAD DANG, ,MCHOD RTENRNAMSDANG SKU GZUGS LA, ,RIN CHEN ME TOG LA SOGS CHAR, ,RGYUN MICHAD PAR BAB PAR SHOG, ,JI LTARJAM DBYANGS LA SOGS PAS, ,RGYAL BA RNAMS LA MCHOD MDZAD PA, ,DEBZHIN BDAG GIS DE BZHIN GSHEGS, ,MGON PO SRAS DANG BCAS RNAMSMCHOD, ,YON TAN RGYA MTSO RNAMS LA BDAG ,BSTOD DBYANGS YAN LAGRGYA MTSOS BSTOD, ,BSTOD DBYANGSSNYAN SPRIN DE DAG LA, ,NGES PAR KUN DU BYUNG GYUR CIG ,DUSGSUM GSHEGS PAI SANGS RGYAS KUN, ,CHOS DANG TSOGS KYI MCHOGBCAS LA, ,ZHING RDUL KUN GYI GRANGS SNYED KYI, ,LUS BTUD PA YISBDAG PHYAG TSAL, ,BYANG CHUB SEMS KYI GZHI RNAMS - 17 -
 20. 20. Bodhicharyavatara{@05A}", ,NE. ,UGéN-ŒäP-ŽUc-`-TNC-pC-]W`, ,UBP-Ré-Nä-TZÉP-†éT-NRéP-NE-, ,TŒá`-[ÖCc-UGéC-`-pC-]W`-`é, ,qE-GÓT-£ÉE-Ré_-UGÉc-lÉ-T_, ,cEc-”c-ŽUc-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,Géc-NE-qE-GÓT-cäUc-NR]-^É, ,WêCc-`]E-Nä-TZÉP-«Tc-cÒ-UGÉ, ,péCc-ŽUc-AØP-P-T[ÖCc-R-^É, ,’éCc-cEc-”c-NE-qE-GÓT-cäUc, ,MÑCc-Šä-GäP-Ré-UE]-ŽUc-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,MéC-U-UäN-œP-]Bé_-T-Pc, ,Wå-_Tc-]NÉ-]U-CZP-NC-LÞ, ,TNC-CÉc-U-]W`-¥ÉC-TnÉc-R]U, ,TnÉN-OØ-ª`-T-IÉN-NE-PÉ, ,CKÉ-UÑC-]tÜ`-Rc-TNC-PéP-Kä, ,Šäc-cÒ-^ÉN-_Ec-CE-TnÉc-R, ,PéEc-R-Nä-PÉ-UMéE-TnÉc-Pc, ,TcU-R-MC-Rc-UCéP-`-TaCc. ,TNC-CÉc-N@éP-UGéC-CcÒU-NE-PÉ, ,S-U]U-ƒ-U-CZP-NC-`, ,IéP-UéEc-¡é-Pc-`Òc-EC-NE-, ,^ÉN-lÉc-CPéN-TnÉc-CE-`Cc-NE-, ,Iäc-R-OØ-Uc-«éP-GCc-R]Ì, ,¥ÉC-FP-TNC-CÉc-¥ÉC-R-CE-, ,aÉP-LÞ-UÉ-TN-TnÉc-R-Nä, ,MUc-FN-]xäP-R-ŽUc-`-TaCc, ,TNC-PÉ-¥ÉC-R-U-qE-T_, ,¢éP-OØ-]DØU-R_-]nÙ_-OØ-UGÉ, ,HÉ-›_-]NÉ-`c-Eäc-M_-T_, ,rÙ_-T]Ì-WÓ`-nÉc-T«T-LÞ-Ccé`, ,^ÉN-TŒP-UÉ-_ÒE-]GÉ-TNC-]NÉ, , qc-NE-U-qc-UÉ-¥éN-Rc, ,P-NE-UÉ-P-AØP-nÉc-lE-, ,‚é-TÒ_-Wå-`-^ÉN-UÉ-TŒP, ,MUc-FN-Té_-Kä-Gc-NCéc-R_, ,TNC-CÉc-Nä-›_-U-aäc-Pc, ,UX]-NE-UÉ-UX]Ì-NéP-nÉ-pÉ_, ,¥ÉC-R-ŽU-R-¦-WêCc-qc, ,UÉ-UX]-ŽUc-lE-UäN-]nÙ_-ZÉE-, ,UX]-T-ŽUc-lE-UäN-R_-]nÙ_, ,TNC-lE-UäN-R_-]nÙ_-T-¤ä, ,Nä-TZÉP-MUc-FN-UäN-R_-]nÙ_, ,É-`U-IUc-cÒ-réE-T-TZÉP, ,NEéc-Ré-CE-NE-CE-­N-R, ,Nä-Nä-xP-R]Ì-^Ò`-OØ-]nÙ_, ,]Nc-R- - 18 -
 21. 21. Bodhicharyavatara@05A *, ,DANG; ,MCHOD RTEN RNAMS LA BDAG PHYAG TSAL, ,MKHAN PODE BZHIN SLOB DPON DANG, ,BRTUL ZHUGS MCHOG LA PHYAG TSAL LO,,BYANG CHUB SNYING POR MCHIS KYI BAR, ,SANGS RGYAS RNAMS LASKYABS SU MCHI, ,CHOS DANG BYANG CHUBSEMS DPA YI, ,TSOGS LAANG DE BZHIN SKYABS SU MCHI, ,PHYOGSRNAMS KUN NA BZHUGS PA YI, ,RDZOGS SANGS RGYAS DANG BYANG CHUBSEMS, ,THUGS RJE CHEN PO MNGA RNAMS LA, ,THAL MO SBYAR TE GSOLBA NI, ,THOG MA MED LDAN KHOR BA NAS, ,TSERABS DI AM GZHAN DAG TU, ,BDAG GIS MA TSAL SDIG BGYIS PAAM,,BGYID DU STZAL BA NYID DANG NI, ,GTI MUG KHRUL PAS BDAG NONTE, ,RJES SU YID RANGS GANG BGYIS PA, ,NONGS PA DE NI MTHONGBGYIS NAS, ,BSAM PA THAG PAS MGON LABSHAGS; ,BDAG GIS DKON MCHOG GSUM DANG NI, ,PHA MAAM BLA MAGZHAN DAG LA, ,NYON MONGS SGO NAS LUS NGAG DANG, ,YID KYIS GNODBGYIS GANG LAGS DANG, ,NYES PA DU MAS SKYON CHAGS PAI, ,SDIGCAN BDAG GIS SDIG PA GANG, ,SHINTU MI BZAD BGYIS PA DE, ,THAMS CAD DREN PA RNAMS LA BSHAGS,,BDAG NI SDIG PA MA BYANG BAR, ,SNGON DU GUM PAR GYUR DU MCHI,,JI LTAR DI LAS NGES THAR BAR, ,MYUR BAI TSUL GYIS BSKYAB TUGSOL, ,YID BRTAN MI RUNG CHI BDAG DI, ,BYAS DANG MA BYAS MI SDOD PAS, ,NA DANG MI NA KUN GYIS KYANG,,GLO BUR TSE LA YID MI BRTAN, ,THAMS CAD BOR TE CHAS DGOS PAR,,BDAG GIS DE LTAR MA SHES NAS, ,MDZA DANG MI MDZAI DON GYIPHYIR, ,SDIG PA RNAM PA SNA TSOGS BYAS, ,MI MDZA RNAMSKYANG MED GYUR ZHING, ,MDZA BA RNAMS KYANG MED PAR GYUR,,BDAG KYANG MED PAR GYUR BA STE, ,DE BZHIN THAMS CAD MED PARGYUR, ,RMI LAM NYAMS SU MYONG BA BZHIN, ,DNGOS PO GANG DANGGANG SPYAD PA, ,DE DE DRAN PAI YUL DU GYUR, ,DAS PA - 19 -
 22. 22. Bodhicharyavatara{@05B} MUc-FN-UMéE-UÉ-]nÙ_, ,_ä-ZÉC-CcéP-Wå-]NÉ-IÉN-`, ,UX]-NE-UÉ-UX]-OØ-U-]Nc, ,Nä-NC-NéP-OØ-qc-R]Ì-¥ÉC ,UÉ-TN-CE-^ÉP-UOØP-P-CPc, ,Nä-›_-TNC-PÉ-‚é-TÒ_-Zäc, ,TNC-CÉc-ŒéCc-R_-U-nÙ_-Rc, ,CKÉ-UÑC-GCc-NE-Zä-¥E-CÉc, ,¥ÉC-R-ŽU-R-OØ-U-qc, ,IÉP-UWP-¥éN-R-^éE-UäN-R_, ,Wå-]NÉ-ŒC-LÞ-CéN-]nÙ_-ZÉE-, ,¦éP-R-DØN-Pc-]éE-UäN-P, ,TNC-›-]GÉ-T_-FÉc-UÉ-]nÙ_, ,TNC-PÉ-U`-P-]OØC-TZÉP-OØ, ,CIäP-Taäc-AØP-nÉc-UM]-T é_-lE-, ,~éC-]GN-R-^É-Wê_-T-NC ,TNC-IÉN-CFÉC-RÒc-réE-T_-]nÙ_, ,CaÉP-Šä]Ì-Sé-Ic-ÉP-R-`, ,CIäP-nÉc-FÉ-SP-Taäc-FÉ-SP, ,Nä-Wå-TcéN-PUc-CFÉC-T«Tc-P, ,Nä-^E-TNC-CÉc-U-T¤äP-Ké, , UCéP-Ré-TC-UäN-TNC-CÉc-PÉ, ,]HÉCc-R-]NÉ-]x-U-]W`-Pc, ,UÉ-ŒC-Wå-]NÉ]Ì-GäN-NC-LÞ, ,¥ÉC-R-UE-Ré-Iä-T_-T±ãTc, ,«ä-Té-^P-`C-TFN-R]Ì-c_, ,NÉ-_ÉE-tÉN-R]E-{äN-]nÙ_-Kä, ,B- Uc-UÉC-þ-EP-`-céCc, ,¢-`c-CZP-OØ-]nÙ_-¦E-P, ,CaÉP-Šä]Ì-Sé-I-]HÉCc-]HÉCc-›]Ì, ,a-WÓCc-FP-nÉc-TÒE-nÙ_-FÉE-, ,]HÉCc-GäP-PN-lÉc-MäTc-nÙ_-R, ,_T-LÞ-IU-MC-©éc-FÉ-NCéc, ,cÒ-ZÉC-]HÉCc-GäP-]NÉ-`c-TNC ,`äCc-R_-«éT-R_-qäN-]nÙ_-Zäc, ,{äN-a-MéP-R]Ì-UÉC-TuN-Pc, ,péCc-TZÉ_-«Tc-NC-Wê`-T_-qäN, ,péCc-TZÉ_-«Tc-UäN-UMéE-Pc-PÉ, ,Nä-Pc-AØP-OØ-^É-UÑC-]nÙ_, ,CPc-Nä_-«Tc-^éN-U-^ÉP-P, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-HÉ-›_-q, ,Nä-Tc-”`-T-]ué-T]Ì-UCéP. ,]ué-T-«éT-R]Ì-NéP-TþéP-R, ,¤éTc-GäP-]HÉCc-R-AØP-cä`-`, ,NÉ-_ÉE-IÉN-Pc-«Tc-cÒ-UGÉ, ,Nä-^É-MÑCc-cÒ-GÓN-R]Ì-Géc, ,]Bé_-T]Ì-]HÉCc-R-cä`-T-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-WêCc-`-^E-, ,Nä-TZÉP-^E-NC-«Tc- - 20 -
 23. 23. Bodhicharyavatara@05B THAMS CAD MTHONG MI GYUR, ,RE ZHIG GSON TSE DI NYID LA,,MDZA DANG MI MDZA DU MA DAS, ,DE DAG DON DU BYAS PAI SDIG,MI BZAD GANG YIN MDUN NA GNAS, ,DE LTAR BDAG NI GLO BUR ZHES,,BDAG GIS RTOGS PAR MA GYUR PAS, ,GTIMUG CHAGS DANG ZHE SDANG GIS, ,SDIG PA RNAM PA DU MA BYAS, ,NYINMTSAN SDOD PA YONG MED PAR, ,TSE DI RTAG TU GOD GYUR ZHING,,SNON PA GUD NAS ONG MED NA, ,BDAG LTA CHI BAR CIS MI GYUR,,BDAG NI MAL NA DUG BZHIN DU, ,GNYEN BSHESKUN GYIS MTHA BSKOR KYANG, ,SROG CHAD PA YI TSOR BA DAG ,BDAGNYID GCIG PUS MYONG BAR GYUR, ,GSHIN RJEI PHO NYAS ZIN PA LA,,GNYEN GYIS CI PHAN BSHES CI PHAN, ,DE TSE BSOD NAMS GCIGBSKYABS NA, ,DE YANG BDAG GIS MA BSTEN TO, ,MGON PO BAG MED BDAG GIS NI, ,JIGS PA DI DRA MA TSAL NAS,,MI RTAG TSE DII CHED DAG TU, ,SDIG PA MANG PO NYE BARBSGRUBS, ,SKYE BO YAN LAG BCAD PAI SAR, ,DI RING KHRID PAANGBRED GYUR TE, ,KHA SKAMS MIG RTZA NGAN LA SOGS, ,SNGA LASGZHAN DU GYUR SNANG NA, ,GSHIN RJEI PHO NYA JIGS JIGS LTAI,,SHA TSUGS CAN GYIS BZUNG GYUR CING, ,JIGS CHEN NAD KYIS THEBSGYUR PA, ,RAB TU NYAM THAG SMOS CI DGOS, ,SU ZHIG JIGS CHEN DILAS BDAG ,LEGS PAR SKYOB PAR BYEDGYUR ZHES, ,BRED SHA THON PAI MIG BGRAD NAS, ,PHYOGS BZHIRSKYABS DAG TSOL BAR BYED, ,PHYOGS BZHIR SKYABS MED MTHONG NASNI, ,DE NAS KUN DU YI MUG GYUR, ,GNAS DER SKYABS YOD MA YIN NA,,DE TSE BDAG GIS JI LTAR BYA, ,DE BAS RGYAL BA GRO BAIMGON; ,GRO BA SKYOB PAI DON BRTZON PA, ,STOBS CHEN JIGS PAKUN SEL LA, ,DI RING NYID NAS SKYABS SU MCHI, ,DE YI THUGS SUCHUD PAI CHOS, ,KHOR BAI JIGS PA SEL BA DANG, ,BYANG CHUBSEMS DPAI TSOGS LA YANG, ,DE BZHIN YANG DAG SKYABS - 21 -
 24. 24. Bodhicharyavatara{@06A}", ,cÒ-UGÉ, ,TNC-PÉ-]HÉCc-Rc-ŽU-°C-Rc, ,AØP-OØ-TE-`-TNC-IÉN-]TÒ`, ,]HU-R]Ì-NqEc-`-TNC-IÉN-lÉc, ,TNC-CÉ-`Òc-PÉ-NTÒ`-T_-TnÉ, ,MÑCc-Šäc-­éN-R-U-]tÜ`-T, ,­P-_c-CÉCc-UCéP-Nä-`-^E-, , IU-MC-E-_éc-]é-NéN-]TéN, ,¥ÉC-œP-TNC-`-T«T-LÞ-Ccé`, ,]SCc-R-PU-UB]Ì-£ÉE-Ré-NE-, ,c-^É-£ÉE-Ré-NC-NE-PÉ, ,MÑCc-Šä-Gä-UCéP-MUc-FN-`, ,«Tc-Wê`-£ÉE-Pc-]é-NéN-]TéN, ,CE-ZÉC-UMéE-Pc-CaÉP-Šä-^É, ,Sé-I-`-céCc-¥E-T-ŽUc, ,°C-Pc-péCc-TZÉ_-]qä_-qäN-R, ,é-Šä-FP-`-«Tc-cÒ-UGÉ, ,¢éP-GN-mäN-lÉ-T@]-`c-]Nc, ,N-PÉ-]HÉCc-R-Gä-UMéE-Pc, ,mäN-`-«Tc-cÒ-UGÉ-`Cc-lÉc, ,]HÉCc-R-rÙ_-OØ-Tc`-OØ-Ccé`, ,M-U`-PN-lÉc-]HÉCc-P-^E-,,©P-R]Ì-EC-TZÉP-q-NCéc-P, ,]NéN-GCc-`-céCc-Iäc-R-T”]Ì, ,PN-lÉc-ŒC-TKT-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-CFÉC-CÉc-lE-]XU-‚ÉE-P, ,CPc-R]Ì-UÉ-AØP-T…C-qäN-`, ,Nä-NC-Ccé-T]Ì-©P-CZP-PÉ, ,péCc-ŽUc-AØP-Pc-UÉ-‹äN-P, ,Nä-`-©P-R-MUc-FN-UmäP, ,ÒC-‰Õ-MUc-FN-]qÉP-R-^É, ,T@]-›_-UÉ-qäN-cäUc-R-PÉ, ,aÉP-LÞ-CKÉ-UÑC-©N-R]Ì-CPc, ,N-^E-c-M-U`-GÓE-OØ-`]E-, ,TC-^éN-CPc-R_-q-NCéc-P, ,NRC-WN-¤éE-OØ-ŸâE-T-^É, ,^ÒP-_ÉE-C^E-c_-©éc-FÉ-NCéc, ,NÉ-_ÉE-Bé-P-UÉ-]GÉ-Zäc, ,TNä-T_-]OØC-R-_ÉCc-U-^ÉP, ,TNC-PÉ-UäN-R_-]nÙ_-T]Ì-OØc, ,Nä-PÉ-CNéP-UÉ--T_-]qÙE-, ,TNC-`-UÉ-]HÉCc-cÒ-^Éc-qÉP, ,]NÉ-`c-HÉ-›_-Eäc-M_-Zäc, , CNéP-UÉ--T_-UäN-]nÙ_-P, ,HÉ-›_-TNC-^ÉN-TNä-T_-]OØC ,¢éP-GN-réE-¤ä-ZÉC-R-`c, ,TNC-`-ŸC-R-FÉ-^éN-P, ,TNC-PÉ-Nä-`-UEéP-ZäP-Pc, ,ƒ-U]Ì-T@]-NE-]C`-T_-qc, ,CcéP-Wå-]NÉ-NE-Nä-TZÉP-OØ, ,CIäP-NE-Taäc-R- - 22 -
 25. 25. Bodhicharyavatara@06A *, ,SU MCHI, ,BDAG NI JIGS PAS RNAM SKRAG PAS, ,KUN DUBZANG LA BDAG NYID BUL, ,JAM PAI DBYANGS LA BDAG NYID KYIS,,BDAG GI LUS NI DBUL BAR BGYI, ,THUGS RJES SPYOD PA MA KHRULBA, ,SPYAN RAS GZIGS MGON DE LA YANG, ,NYAM THAG NGA ROS O DOD BOD, ,SDIG LDAN BDAG LA BSKYAB TUGSOL, ,PHAGS PA NAM MKHAI SNYING PO DANG, ,SA YI SNYING PO DAGDANG NI, ,THUGS RJE CHE MGON THAMS CAD LA, ,SKYABS TSOL SNYINGNAS O DOD BOD, ,GANG ZHIG MTHONG NAS GSHIN RJE YI, ,PHO NYA LASOGS SDANG BA RNAMS, ,SKRAG NAS PHYOGS BZHIR BYER BYED PA, ,RDORJE CAN LA SKYABS SU MCHI, ,SNGON CHAD KHYED KYI BKA LAS DAS,,DA NI JIGS PA CHE MTHONG NAS, ,KHYED LA SKYABS SU MCHI LAGSKYIS, ,JIGS PA MYUR DU BSAL DU GSOL, ,THA MALNAD KYIS JIGS NA YANG, ,SMAN PAI NGAG BZHIN BYA DGOS NA, ,DODCHAGS LA SOGS NYES PA BRGYAI, ,NAD KYIS RTAG BTAB SMOS CI DGOS,,DE GCIG GIS KYANG DZAM GLING NA, ,GNAS PAI MI KUN BRLAG BYEDLA, ,DE DAG GSO BAI SMAN GZHAN NI, ,PHYOGSRNAMS KUN NAS MI RNYED NA, ,DE LA SMAN PA THAMS CAD MKHYEN, ,ZUGRNGU THAMS CAD BYIN PA YI, ,BKA LTAR MI BYED SEMS PA NI, ,SHINTU GTI MUG SMAD PAI GNAS, ,DA YANG SA THA MAL CHUNG DU LAANG,,BAG YOD GNAS PAR BYA DGOS NA, ,DPAG TSAD STONGDU LHUNG BA YI, ,YUN RING G-YANG SAR SMOS CI DGOS, ,DI RING KHONA MI CHI ZHES, ,BDE BAR DUG PA RIGS MA YIN, ,BDAG NI MED PARGYUR BAI DUS, ,DE NI GDON MI ZA BAR BYUNG, ,BDAG LA MI JIGSSU YIS BYIN, ,DI LAS JI LTAR NGES THAR ZHES, ,GDON MI ZA BAR MED GYUR NA, ,JI LTAR BDAG YID BDE BAR DUG,SNGON CHAD MYONG STE ZHIG PA LAS, ,BDAG LA LHAG PA CI YOD NA,,BDAG NI DE LA MNGON ZHEN NAS, ,BLA MAI BKA DANG GAL BARBYAS, ,GSON TSE DI DANG DE BZHIN DU, ,GNYEN DANG BSHES PA - 23 -
 26. 26. Bodhicharyavatara{@06B}ŽU-§Ec-Pc, ,CFÉC-TÒ-C-aäN-]ué-NCéc-P, ,UX]-NE-UÉ-UX]-AØP-FÉ-_ÒE-, ,UÉ-NCä-T-`c-¥àC-T¢`-]qÙE-,,Nä-`c-HÉ-›_-Eäc-M_-Zäc, ,IÉP-UWP-ŒC-LÞ-TNC-CÉc-PÉ, ,]NÉ-IÉN-]T]-ZÉC-TcU-R]Ì-_ÉCc, ,TNC-PÉ-UÉ-aäc-CKÉ-UÑC-Rc, ,_E-TZÉP-B-P-U-Mé]U, ,TFc-R]Ì-¥ÉC-R-CE-^ÉP-`c, ,CE-^E-_ÒE-T-TnÉc-R-ŽUc, ,UCéP-Ré]Ì-­P-¢_-UEéP-cÒU-OØ, ,M`-®_-¥àC-T¢`-]HÉCc-cäUc-lÉc, ,^E-NE-^E-OØ-pC-]W`-Kä, ,Nä-NC-MUc-FN-TaCc-R_-TnÉ, ,]xäP-R-ŽUc-lÉc-TNC-CÉ-¥ÉC ,PéEc-R-`Cc-R_-CÒE-OØ-Ccé`, ,]NÉ-PÉ-TE-Ré-U-`Cc-Rc, ,†P-GN-TNC-PÉ-^éE-UÉ-TnÉN, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, ¥ÉC-R-TaCc-R]Ì-`ä]Ò-¤ä-CIÉc-R]é,, ,,cäUc-FP-AØP-nÉ-EP-céE-CÉ-,¥àC-T¢`-E`-cé]Ì-NCä-T-NE-, ,¥àC-T¢`-FP-NC-TNä_-CPc-`, ,NC]-Tc-Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,qE-GÓT-”à_-nÙ_-NCä-TcCc-R, ,Nä-`-Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,`Òc-FP-]Bé_-T]Ì-¥àC-T¢`-`c, ,Eäc-R_-M_-`-^É-_E-Eé, ,«éT-R-ŽUc-lÉ-qE-GÓT-NE-, ,”`-~c-c-`]E-^É-_E-Eé, ,cäUc-FP-MUc-FN-TNä-UXN-R]Ì, ,MÑCc-T«äN-NCä-T-”-UWê-NE-, ,cäUc-FP-SP-R-UXN-R-`, ,NC]-Tc-? Šäc-cÒ-^É-_E-Eé, ,péCc-ŽUc-AØP-nÉ-cEc-”c-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,cäUc-FP-¥àC-T¢`-UÑP-]MéUc-`, ,Géc-lÉ-±éP-U-§_-OØ-Ccé`, ,”`-T-r-EP-]N]-TZäN-`, ,M`-Ué-®_-Kä-Ccé`-T-PÉ, ,]ué-]NÉ-œéEc-R_-UÉ-NCéN-FÉE-, ,T `-R-uEc-UäN-T[ÖCc-R_-Ccé`, ,Nä-›_-]NÉ-NC-AØP-qc-Kä, ,NCä-T-TNC-CÉc-TcCc-R-CE-, ,Näc-PÉ-cäUc-FP-MUc-FN-lÉ, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-Tc`-T_-aéC ,]ué-T-PN-R-HÉ-~ÉN-OØ, ,PN-céc-nÙ_-nÉ- - 24 -
 27. 27. Bodhicharyavatara@06B RNAM SPANGS NAS, ,GCIG BU GA SHED GRO DGOS NA, ,MDZA DANGMI MDZA KUN CI RUNG, ,MI DGE BA LAS SDUG BSNGAL BYUNG, ,DE LASJI LTAR NGES THAR ZHES, ,NYIN MTSAN RTAG TU BDAG GIS NI, ,DINYID BA ZHIG BSAM PAI RIGS, ,BDAG NI MI SHESGTI MUG PAS, ,RANG BZHIN KHA NA MA THOAM, ,BCAS PAI SDIG PAGANG YIN LAS, ,GANG YANG RUNG BA BGYIS PA RNAMS, ,MGON POISPYAN SNGAR MNGON SUM DU, ,THAL SBYAR SDUG BSNGAL JIGS SEMSKYIS, ,YANG DANG YANG DU PHYAG TSAL TE, ,DE DAG THAMSCAD BSHAGS PAR BGYI, ,DREN PA RNAMS KYIS BDAG GI SDIG ,NONGS PALAGS PAR GZUNG DU GSOL, ,DI NI BZANG PO MA LAGS PAS, ,SLAN CHADBDAG NI YONG MI BGYID, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUGPA LAS, SDIG PA BSHAGS PAI LEUSTE GNYIS PAO,, ,,SEMS CAN KUN GYI NGAN SONG GI ,SDUG BSNGALNGAL SOI DGE BA DANG, ,SDUG BSNGAL CAN DAG BDER GNAS LA, ,DGABAS RJES SU YI RANG NGO, ,BYANG CHUB RGYUR GYUR DGE BSAGS PA,,DE LA RJES SU YI RANG NGO, ,LUSCAN KHOR BAI SDUG BSNGAL LAS, ,NGES PAR THAR LA YI RANG NGO,,SKYOB PA RNAMS KYI BYANG CHUB DANG, ,RGYAL SRAS SA LAANG YIRANG NGO, ,SEMS CAN THAMS CAD BDE MDZAD PAI, ,THUGS BSKYED DGEBA RGYA MTSO DANG, ,SEMS CAN PHAN PA MDZAD PA LA, ,DGA BAS ?RJES SU YI RANG NGO, ,PHYOGS RNAMS KUN GYI SANGS RGYAS LA, ,THALMO SBYAR TE GSOL BA NI, ,SEMS CAN SDUG BSNGAL MUN THOMS LA,,CHOS KYI SGRON MA SPAR DU GSOL, ,RGYAL BA MYA NGAN DA BZHEDLA, ,THAL MO SBYAR TE GSOL BA NI, ,GRO DI LDONGS PARMI DGOD CING, ,BSKAL PA GRANGS MED BZHUGS PAR GSOL, ,DE LTAR DIDAG KUN BYAS TE, ,DGE BA BDAG GIS BSAGS PA GANG, ,DES NI SEMSCAN THAMS CAD KYI, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD BSAL BAR SHOG ,GRO BANAD PA JI SRID DU, ,NAD SOS GYUR GYI - 25 -
 28. 28. Bodhicharyavatara{@07A}", ,T_-OØ-PÉ, ,©P-NE-©P-R-IÉN-NC-NE-, ,Nä-^É-PN-C^éC-qäN-R_-aéC ,c-NE- éU-nÉ-G_-ST-¤ä, ,Tsäc-NE- éU-R]Ì-¥àC-T¢`-Tc`, ,UÑ-Cä]Ì-T `-R-T_-U]Ì-Wå, ,TNC-PÉ-c-NE- éU-OØ-nÙ_, ,cäUc-FP-SéEc-aÉE-NTÒ`-T-`, ,TNC-PÉ-UÉ-N-CKä_-nÙ_-Kä, ,^é-qN-UBé-NDØ-¦-WêCc-cÒ, ,UOØP-OØ-Iä-T_-CPc-nÙ_-FÉC ,`Òc-NE-Nä-TZÉP-`éEc-­éN-NE-, ,OØc-CcÒU-NCä-T-MUc-FN-lE-, ,cäUc-FP-AØP-nÉ-NéP-±ãT-pÉ_, ,SéEc-T-UäN-R_-CKE-T_-q, ,MUc-FN-TKE-Tc-r-EP-]N], ,TNC-ƒé-r-EP-]Nc-R-±ãT, ,MUc-FN-CKéE-T_-GTc-CFÉC-`, ,cäUc-FP-ŽUc-`-TKE-T-UGéC ,TNC-CÉc-`Òc-FP-MUc-FN-`, ,`Òc-]NÉ-FÉ-TNä_-qÉP-ÉP-nÉc, , ŒC-LÞ-CcéN-NE-©éN-R]U, ,TäC-céCc-FÉ-NC_-qäN-`-_C ,TNC-CÉ-`Òc-`-þä-qäN-NU, ,Fé-]xÉ-C-Z]Ì-”à-qäN-lE-, ,TNC-CÉ-`Òc-]NÉ-qÉP-ÉP-nÉc, ,]NÉ-^É-B-Kc-FÉ-ZÉC-q, ,Nä-`-CPéN-R_-UÉ-]nÙ_-T]Ì, ,`c-CE-^ÉP-R]E-qäN-OØ-GÓC ,TNC-`-NUÉCc-Pc-PU-OØ-^E-, ,]C]-^E-NéP-UäN-U-nÙ_-FÉC ,TNC-`-NUÉCc-Pc-CE-NC-CÉ-,té]U-NN-R]Ì-cäUc-qÙE-T, ,Nä-IÉN-ŒC-LÞ-Nä-NC-CÉ-,NéP-AØP-]uÚT-R]Ì-”à_-nÙ_-FÉC ,CE-NC-TNC-`-B-ä_-_U, , CZP-NC-CPéN-R-qäN-R]U, ,Nä-TZÉP-p_-@-CKéE-^E-_ÒE-, ,MUc-FN-qE-GÓT- `-œP-nÙ_, ,TNC-PÉ-UCéP-UäN-ŽUc-lÉ-UCéP, ,`U-[ÖCc-ŽUc-lÉ-NäN-NRéP-NE-, ,Tˆ`-]NéN-ŽUc-lÉ-uÚ-NE-PÉ, ,CÉEc-NE-U-R-IÉN-OØ-nÙ_, , xÉ-T-NéP-CIä_-`-‚ÉE-NE-PÉ, ,CPc-U`-]NéN-`-CPc-U`-NE-, ,TNC-PÉ-`Òc-FP-{P-]NéN-R, ,AØP-nÉ-{P-OØ-nÙ_-R_-aéC ,^ÉN-TZÉP-Pé_-NE-TÒU-R-TE-, ,_ÉC-¢Cc-uÚT-NE-©P-GäP-NE-, ,NRC-TcU-nÉ-PÉ-aÉE-NC-NE-, ,`Òc-FP - 26 -
 29. 29. Bodhicharyavatara@07A *, ,BAR DU NI, ,SMAN DANG SMAN PA NYID DAG DANG, ,DE YI NADG-YOG BYED PAR SHOG ,ZAS DANG SKOM GYI CHAR PHAB STE, ,BKRESDANG SKOM PAI SDUG BSNGAL BSAL, ,MU GEI BSKAL PA BAR MAI TSE,,BDAG NI ZAS DANG SKOM DU GYUR, ,SEMSCAN PHONGS SHING DBUL BA LA, ,BDAG NI MI ZAD GTER GYUR TE, ,YOBYAD MKHO DGU SNA TSOGS SU, ,MDUN DU NYE BAR GNAS GYUR CIG ,LUSDANG DE BZHIN LONGS SPYOD DANG, ,DUS GSUM DGE BA THAMS CADKYANG, ,SEMS CAN KUN GYI DON SGRUB PHYIR, ,PHONGSBA MED PAR GTANG BAR BYA, ,THAMS CAD BTANG BAS MYA NGAN DA,,BDAG BLO MYA NGAN DAS PA SGRUB, ,THAMS CAD GTONG BAR CHABSGCIG LA, ,SEMS CAN RNAMS LA BTANG BA MCHOG ,BDAG GIS LUS CANTHAMS CAD LA, ,LUS DI CI BDER BYIN ZIN GYIS, ,RTAG TU GSOD DANG SMOD PAAM, ,BRDEG SOGS CI DGAR BYED LA RAG,BDAG GI LUS LA RTZE BYED DAM, ,CO DRI GA ZHAI RGYU BYEDKYANG, ,BDAG GI LUS DI BYIN ZIN GYIS, ,DI YI KHA TAS CI ZHIGBYA, ,DE LA GNOD PAR MI GYUR BAI, ,LAS GANG YIN PAANGBYED DU CHUG ,BDAG LA DMIGS NAS NAM DU YANG, ,GA YANG DON MEDMA GYUR CIG ,BDAG LA DMIGS NAS GANG DAG GI ,KHROAM DAD PAISEMS BYUNG BA, ,DE NYID RTAG TU DE DAG GI ,DON KUN GRUB PAIRGYUR GYUR CIG ,GANG DAG BDAG LA KHA ZER RAM, ,GZHAN DAG GNOD PA BYED PAAM, ,DE BZHIN PHYAR KA GTONG YANGRUNG, ,THAMS CAD BYANG CHUB SKAL LDAN GYUR, ,BDAG NI MGON MEDRNAMS KYI MGON, ,LAM ZHUGS RNAMS KYI DED DPON DANG, ,BRGAL DODRNAMS KYI GRU DANG NI, ,GZINGS DANG ZAM PA NYID DU GYUR, ,DRI BA DON GNYER LA GLING DANG NI, ,GNAS MAL DOD LA GNAS MALDANG, ,BDAG NI LUS CAN BRAN DOD PA, ,KUN GYI BRAN DU GYUR PARSHOG ,YID BZHIN NOR DANG BUM PA BZANG, ,RIG SNGAGS GRUB DANGSMAN CHEN DANG, ,DPAG BSAM GYI NI SHING DAG DANG, ,LUS CAN - 27 -
 30. 30. Bodhicharyavatara{@07B}ŽUc-lÉ-]NéN-]Hé_-nÙ_, ,c-céCc-]qÙE-T-GäP-Ré-NE-, ,PU-UB]-TZÉP-OØ-ŒC-R_-^E-, ,cäUc-FP-NRC-LÞ-UäN-R-^É, ,ŽU-UE-Iä_-]Wê]Ì-CZÉ_-^E-aéC ,Nä-TZÉP-PU-UB]Ì-UMc-CLÞCc-R]Ì, ,cäUc-FP-BUc-`-ŽU-AØP-OØ. ,MUc-FN-r-EP-]Nc-T_-OØ, ,TNC-PÉ-Iä_-]Wê]Ì-”à_-^E-aéC ,HÉ-›_-¢éP-nÉ-TNä-CaäCc-lÉc, ,qE-GÓT-MÑCc-PÉ-T«äN-R-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-T†T-R-`, ,Nä-NC-_ÉU-TZÉP-CPc-R-›_, ,Nä-TZÉP-]ué-`-SP-NéP-OØ-qE-GÓT-cäUc-PÉ-T«äN-TnÉ-ZÉE-, ,Nä-TZÉP-OØ-PÉ-T†T-R-`]E-, ,_ÉU-R-TZÉP-OØ-T†T-R_-TnÉ, ,Nä-›_-ƒé-NE-œP-R-^Éc, ,_T-NE-qE-GÓT-cäUc-TÒE-Pc, ,UHÒC-lE-”c-R_-q-T]Ì-pÉ_, ,cäUc-PÉ-]NÉ-›_-CäEc-T¤éN-Né, ,NäE-OØ-TNC-Wå-]{c-TÒ-^éN, ,UÉ-^É-~ÉN-R-`äCc-R_-MéT, ,NÉ-_ÉE-cEc-”c-_ÉCc-cÒ-«äc, ,cEc-”c-~c-cÒ-TNC-NäE-nÙ_, ,N-PÉ-TNC-CÉc-FÉ-Pc-lE-, ,_ÉCc-NE-UMÑP-R]Ì-`c-TþUc-Kä, ,«éP-UäN-TVÒP-R]Ì-_ÉCc-]NÉ-`, ,‹éC R_-UÉ-]nÙ_-Nä-›_-q,,`éE-Tc-pC-NE-SÒE-Ré-`c, ,HÉ-›_-_ÉP-GäP-‹äN-R-›_, ,Nä-TZÉP-HÉ-ZÉC-›_-¤äc-Pc, ,qE-GÓT-cäUc-]NÉ-TNC-`-«äc, ,]ué-T]Ì-]GÉ-TNC-]HéUc-qäN-R]Ì, ,TOØN-þÉ-UGéC-lE-]NÉ-^ÉP-Pé, ,]ué-T]Ì-NTÒ`-T-cä`-T-^É, ,UÉ-N-CKä_-^E-]NÉ-^ÉP-Pé, ,]ué-T]Ì-PN-_T-ZÉ-qäN-R]Ì, ,©P-nÉ-UGéC-lE-]NÉ-^ÉP-Pé, ,~ÉN-`U-]mU-ZÉE-OØT-R-^É, ,]ué-T]Ì-E`-cé-šéP-aÉE-^ÉP, ,]ué-T-MUc-FN-EP-]ué-`c, ,±é`-T_-qäN-R]Ì-­É-¤äCc-^ÉP, ,]ué-T]Ì-IéP-UéEc-COØE-cä`-T]Ì, ,cäUc-lÉ-„-T-a_-T-^ÉP, ,]ué-T]Ì-Uä-aäc-_T-_ÉT-NC ,NoÉc-]qÉP-IÉ-U-GäP-Ré-^ÉP, ,NU-Géc-]é-U-T~ÚTc-R-`c, ,U_-nÉ-IÉE-BÔ-qÙE-T-^ÉP, ,]ué-T]Ì-UuéP-Ré-~ÉN-R]Ì-`U-”à-? - 28 -
 31. 31. Bodhicharyavatara@07B RNAMS KYI DOD JOR GYUR, ,SA SOGS BYUNG BA CHEN PO DANG,,NAM MKHA BZHIN DU RTAG PAR YANG, ,SEMS CAN DPAG TU MED PA YI,,RNAM MANG NYER TSOI GZHIR YANG SHOG ,DE BZHIN NAM MKHAIMTHAS GTUGS PAI, ,SEMS CAN KHAMS LA RNAM KUNDU; ,THAMS CAD MYA NGAN DAS BAR DU, ,BDAG NI NYER TSOI RGYURYANG SHOG ,JI LTAR SNGON GYI BDE GSHEGS KYIS, ,BYANG CHUB THUGSNI BSKYED PA DANG, ,BYANG CHUB SEMS DPAI BSLAB PA LA, ,DE DAGRIM BZHIN GNAS PA LTAR, ,DE BZHIN GRO LA PHAN DON DUBYANG CHUB SEMS NI BSKYED BGYI ZHING, ,DE BZHIN DU NI BSLAB PALAANG, ,RIM PA BZHIN DU BSLAB PAR BGYI, ,DE LTAR BLO DANG LDANPA YIS, ,RAB DANG BYANG CHUB SEMS BZUNG NAS, ,MJUG KYANG RGYASPAR BYA BAI PHYIR, ,SEMS NI DI LTAR GZENGS BSTOD DO, ,DENG DUBDAG TSE BRAS BU YOD, ,MI YI SRID PA LEGS PAR THOB, ,DI RINGSANGS RGYAS RIGS SU SKYES, ,SANGS RGYAS SRAS SU BDAG DENG GYUR,,DA NI BDAG GIS CI NAS KYANG, ,RIGS DANG MTHUN PAI LAS BRTZAMSTE, ,SKYON MED BTZUN PAI RIGS DI LA, ,RNYOGPAR MI GYUR DE LTAR BYA, ,LONG BAS PHYAG DANG PHUNG PO LAS, ,JILTAR RIN CHEN RNYED PA LTAR, ,DE BZHIN JI ZHIG LTAR STES NAS,,BYANG CHUB SEMS DI BDAG LA SKYES, ,GRO BAI CHI BDAG JOMSBYED PAI, ,BDUD RTZI MCHOG KYANG DI YIN NO, ,GRO BAIDBUL BA SEL BA YI, ,MI ZAD GTER YANG DI YIN NO, ,GRO BAI NADRAB ZHI BYED PAI, ,SMAN GYI MCHOG KYANG DI YIN NO, ,SRID LAMKHYAM ZHING DUB PA YI, ,GRO BAI NGAL SO LJON SHING YIN, ,GROBA THAMS CAD NGAN GRO LAS, ,SGROL BAR BYED PAI SPYISTEGS YIN, ,GRO BAI NYON MONGS GDUNG SEL BAI, ,SEMS KYI ZLABA SHAR BA YIN, ,GRO BAI ME SHES RAB RIB DAG ,DPYIS BYIN NYIMA CHEN PO YIN, ,DAM CHOS O MA BSRUBS PA LAS, ,MAR GYI NYINGKHU BYUNG BA YIN, ,GRO BAI MGRON PO SRID PAI LAM RGYU - 29 -
 32. 32. Bodhicharyavatara{@08A}", ,ZÉE. ,TNä-T]Ì-`éEc-­éN-­N-R_-]NéN-R-`, ,]NÉ-PÉ-TNä-T]Ì-UGéC-LÞ-Iä_-CPc-Kä, ,cäUc-FP-UuéP-GäP-WËU-R_-qäN-R-^ÉP, ,TNC-CÉc-NÉ-_ÉE-«éT-R-MUc-FN-lÉ, ,­P-¢_-]ué-T-TNä-CaäCc-IÉN-NE-PÉ, ,T_-OØ-TNä-`-UuéP-OØ-Téc-ÉP-nÉc, ,Ÿ-NE-Ÿ-UÉP-`-céCc-NC]-T_-nÉc, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, qE-GÓT-lÉ-cäUc-^éEc-cÒ-CÒE-T-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-CcÒU-R]é,, ,,”`-T]Ì-~c-lÉc-Nä-›-TÒ_, , qE-GÓT-cäUc-_T-TŒP-TÒE-Pc, ,C^ä`-T-UäN-R_-ŒC-LÞ-^E-, ,T†T-`c-UÉ-]N]-]TN-R_-q, ,TT-Fé`-TþUc-R-CE-^ÉP-R]U, ,CE-ZÉC-`äCc-R_-U-TŒCc-R, ,Nä-PÉ-NU-TFc-qc-nÙ_-lE-, ,q]U-TKE-Zäc-TŒCc-R]Ì-_ÉCc, ,cEc-”c-ŽUc-NE-Nä-^É-~c, ,aäc-_T-GäP-Réc-CE-TŒCc-aÉE-, ,TNC-IÉN-lÉc-lE-TŒC-TŒCc-R, ,Nä-`-Taé`-OØ-FÉ-ZÉC-^éN, ,C`-Kä-Nä-›_-NU-TFc-Pc, ,`c-lÉc-T±ãT-R-U-qc-P, ,cäUc-FP-Nä-NC AØP-T†àc-Rc, ,TNC-CÉ-]ué-T-FÉ-]x_-]nÙ_, ,NEéc-Ré-S`-R-FÒE-N-`]E-, ,^ÉN-lÉc-®ÉP-R_-TcU-qc-Pc, ,UÉ-CE-®ÉP-R_-UÉ-qäN-R, ,Nä-^E-^É-NCc-]nÙ_-CcÒEc-P, ,ƒ-P-UäN-R]Ì-TNä-T-`, ,TcU-R-MC-Rc-UuéP-CIä_-Pc, ,]ué-T-MUc-FN-T†à-qc-P, ,TNä-]ué_-HÉ-C-]ué-]nÙ_-_U, ,UÉ-CE-qE-GÓT-cäUc-TKE-^E-, ,Nä-NC-M_-T_-qäN-R-PÉ, ,`c-WÓ`-TcU-nÉc-UÉ-mT-¤ä, ,MUc-FN-UmäP-R-Bé-Pc-UmäP, ,Nä-PÉ-qE-GÓT-cäUc-NR]-`, ,›ßE-T]Ì-PE-P-™É-T-¤ä, ,]NÉ-›_-Nä-PÉ-qÙE-nÙ_-P, ,cäUc-FP-AØP-nÉ-NéP-`-NUP, ,CE-CZP- N-FÉC-VU-^E-]NÉ]Ì, ,TcéN-PUc-T_-GN-CäCc-qäN-R, ,cäUc-FP-NéP-`-NUP-nÙ_-Rc, ,Nä-^É-EP-]ué-UÑ-UM]-UäN, , - 30 -
 33. 33. Bodhicharyavatara@08A *, ,ZHING; ,BDE BAI LONGS SPYOD SPYAD PAR DOD PA LA, ,DINI BDE BAI MCHOG TU NYER GNAS TE, ,SEMS CAN MGRON CHEN TSIM PARBYED PA YIN, ,BDAG GIS DI RING SKYOB PA THAMS CAD KYI, ,SPYANSNGAR GRO BA BDE GSHEGS NYID DANG NI, ,BARDU BDE LA MGRON DU BOS ZIN GYIS, ,LHA DANG LHA MIN LA SOGS DGABAR GYIS, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, BYANGCHUB KYI SEMS YONGS SU GZUNG BA ZHES BYA BA STE LEU GSUM PAO,,,,RGYAL BAI SRAS KYIS DE LTA BUR, ,BYANG CHUB SEMS RAB BRTAN BZUNG NAS, ,G-YEL BA MED PAR RTAG TUYANG, ,BSLAB LAS MI DA BAD PAR BYA, ,BAB COL BRTZAMS PA GANGYIN PAAM, ,GANG ZHIG LEGS PAR MA BRTAGS PA, ,DE NI DAM BCASBYAS GYUR KYANG, ,BYAAM BTANG ZHES BRTAGSPAI RIGS, ,SANGS RGYAS RNAMS DANG DE YI SRAS, ,SHES RAB CHENPOS GANG BRTAGS SHING, ,BDAG NYID KYIS KYANG BRTAG BRTAGS PA,,DE LA BSHOL DU CI ZHIG YOD, ,GAL TE DE LTAR DAM BCAS NAS, ,LASKYIS BSGRUB PA MA BYAS NA, ,SEMS CAN DE DAGKUN BSLUS PAS, ,BDAG GI GRO BA CI DRAR GYUR, ,DNGOS PO PHALPA CUNG ZAD LAANG, ,YID KYIS SBYIN PAR BSAM BYAS NAS, ,MI GANGSBYIN PAR MI BYED PA, ,DE YANG YI DAGS GYUR GSUNGS NA, ,BLA NAMED PAI BDE BA LA, ,BSAM PA THAG PAS MGRONGNYER NAS, ,GRO BA THAMS CAD BSLU BYAS NA, ,BDE GROR JI GAGRO GYUR RAM, ,MI GANG BYANG CHUB SEMS BTANG YANG, ,DE DAGTHAR BAR BYED PA NI, ,LAS TSUL BSAM GYIS MI KHYAB STE, ,THAMSCAD MKHYEN PA KHO NAS MKHYEN, ,DE NI BYANG CHUB SEMSDPA LA, ,LTUNG BAI NANG NA LCI BA STE, ,DI LTAR DE NI BYUNGGYUR NA, ,SEMS CAN KUN GYI DON LA DMAN, ,GANG GZHAN SKAD CIGTZAM YANG DII, ,BSOD NAMS BAR CHAD GEGS BYED PA, ,SEMS CAN DONLA DMAN GYUR PAS, ,DE YI NGAN GRO MU MTHA MED, , - 31 -
 34. 34. Bodhicharyavatara{@08B}cäUc-FP-CFÉC-CÉ-TNä-T-^E-, ,TaÉC-P-TNC-IÉN-IUc-]nÙ_-P, ,PU-UB]-U-`Òc-UM]-c-R]Ì, ,`Òc-FP-TNä-TaÉC-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-›_-›ßE-T-¤éTc-œP-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-¤éTc-œP-R-NC ,]Bé_-T_-_äc-lÉc-]xä-qäN-P, ,c-MéT-R-`-^ÒP-_ÉE-MéCc, ,Nä-›c-HÉ-›_-NU-TFc-TZÉP, ,TNC-CÉc-DØc-R_-T±ãT-R_-q, ,NäE-Pc-TþéP-R_-U-qc-P, ,]éC-Pc-]éC-LÞ-]ué-T_-]nÙ_, ,cäUc-FP-MUc-FN-SP-UXN-R]Ì, ,cEc-”c-uEc-UäN-]Nc-nÙ_-lE-, ,TNC-PÉ-_E-CÉ-Iäc-Rc-Nä]Ì, ,Ccé-T]Ì-­éN-^Ò`-U-nÙ_-Ké, ,N-OØE-Nä-TZÉP-TNC-qäN-P, ,^E-NE-^E-OØ]E-Nä-TZÉP-Kä, ,EP-]ué_-PN-NE-]GÉE-T-NE-, ,TFN-NE-CaäC-céCc-réE-T_-]nÙ_, ,Nä-TZÉP-CaäCc-R-]qÙE-T-NE-, ,NN-NE-UÉ-`Òc-MéT-R-NE-, ,NCä-CéUc-_ÒE-T-Nä-›-TÒ, ,N@éP-R-PU-ZÉC-MéT-R_-]nÙ_, ,PN-UäN-IÉ-U-]NÉ-›-TÒ, ,c-TFc-]Wå-T-UäN-lE-PÉ, ,Wå-PÉ- N-FÉC-T†à-T-¤ä, ,`Òc-PÉ-MN-FÉC-T‹P-Ré-TZÉP. ,TNC-CÉ-­éN-R-]NÉ-]xc-PÉ, ,UÉ-^É-`Òc-lE-]MéT-UÉ-]nÙ_, ,UÉ-`Òc-MéT-R_-U-nÙ_-P, ,¥ÉC-R-]T]-ZÉC-NCä-T-UäN, ,CE-Wå-NCä-­N- `-œP-^E-, ,NCä-T-TNC-CÉc-U-qc-P, ,EP-céE-¥àC-T¢`-AØP-éEc-R, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-FÉ-q_-^éN, ,NCä-T-NC-lE-U-qc-`, ,¥ÉC-R-NC-lE-Iä_-TcCc-P, ,T `-R-qä-T-T”_-^E-PÉ, ,TNä-]ué]Ì-±-^E-Méc-UÉ-]nÙ_, ,Nä-IÉN-pÉ_-P-TFéU-œP-nÉc, ,”-UWê-Gä_-C^äEc-CI]-aÉE-CÉ, ,TÒ-C_-_Òc-¨`-UuÉP-GÓN-›_, ,UÉ-IÉN-aÉP-LÞ-MéT-N@_-CcÒEc, , N-FÉC-CFÉC-qc-¥ÉC-Rc-lE-, ,T `-R_-UP_-UäN-CPc-]nÙ_-P, ,MéC-UäN-]Bé_-T_-TcCc-¥ÉC-CÉc, ,TNä-]ué_-UÉ-]ué-©éc-FÉ-NCéc, ,Nä-VU-Bé-P-réE-nÙ_-Pc, , - 32 -
 35. 35. Bodhicharyavatara@08B SEMS CAN GCIG GI BDE BA YANG, ,BSHIG NA BDAG NYID NYAMSGYUR NA, ,NAM MKHA MA LUS MTHA KLAS PAI, ,LUS CAN BDE BSHIGSMOS CI DGOS, ,DE LTAR LTUNG BA STOBS LDAN DANG, ,BYANG CHUBSEMS STOBS LDAN PA DAG ,KHOR BAR RES KYISDRE BYED NA, ,SA THOB PA LA YUN RING THOGS, ,DE LTAS JI LTARDAM BCAS BZHIN, ,BDAG GIS GUS PAR BSGRUB PAR BYA, ,DENG NASBRTZON PAR MA BYAS NA, ,OG NAS OG TU GRO BAR GYUR, ,SEMS CANTHAMS CAD PHAN MDZAD PAI, ,SANGS RGYASGRANGS MED DAS GYUR KYANG, ,BDAG NI RANG GI NYES PAS DEI, ,GSOBAI SPYOD YUL MA GYUR TO, ,DA DUNG DE BZHIN BDAG BYED NA, ,YANGDANG YANG DUANG DE BZHIN TE, ,NGAN GROR NAD DANG CHING BADANG, ,BCAD DANG GSHEG SOGS MYONG BAR GYUR, ,DEBZHIN GSHEGS PA BYUNG BA DANG, ,DAD DANG MI LUS THOB PA DANG,,DGE GOMS RUNG BA DE LTA BU, ,DKON PA NAM ZHIG THOB PAR GYUR,,NAD MED NYI MA DI LTA BU, ,ZAS BCAS TSE BA MED KYANG NI, ,TSENI SKAD CIG BSLU BA STE, ,LUS NI THAD CIG BRNYAN POBZHIN; ,BDAG GI SPYOD PA DI DRAS NI, ,MI YI LUS KYANG THOB MIGYUR, ,MI LUS THOB PAR MA GYUR NA, ,SDIG PA BA ZHIG DGE BAMED, ,GANG TSE DGE SPYAD SKAL LDAN YANG, ,DGE BA BDAG GIS MABYAS NA, ,NGAN SONG SDUG BSNGAL KUN RMONGS PA, ,DETSE BDAG GIS CI BYAR YOD, ,DGE BA DAG KYANG MA BYAS LA, ,SDIG PADAG KYANG NYER BSAGS NA, ,BSKAL PA BYE BA BRGYAR YANG NI, ,BDEGROI SGRA YANG THOS MI GYUR, ,DE NYID PHYIR NA BCOM LDANGYIS, ,RGYA MTSO CHER G-YENGS GNYA SHING GI, ,BU GAR RUSSBAL MGRIN CHUD LTAR, ,MI NYID SHIN TU THOB DKAR GSUNGS, ,SKADCIG GCIG BYAS SDIG PAS KYANG, ,BSKAL PAR MNAR MED GNAS GYUR NA,,THOG MED KHOR BAR BSAGS SDIG GIS, ,BDE GROR MI GRO SMOS CIDGOS, ,DE TZAM KHO NA MYONG GYUR NAS, , - 33 -
 36. 36. Bodhicharyavatara{@09A} ", ,Nä-PÉ-ŽU-M_-UÉ-]nÙ_-Kä, ,]NÉ-›_-Nä-PÉ-réE-TZÉP-OØ, ,¥ÉC-R-CZP-NC-_T-LÞ-«ä, ,]NÉ-]x]Ì-N`-T-‹äN-nÙ_-Pc, ,TNC-CÉc-NCä-CéUc-U-qc-P, ,]NÉ-`c-T†àc-R-CZP-UäN-Nä, ,]NÉ-`c-éEc-R]E-CZP-UäN-Né, , C`-Kä-TNC-CÉc-Nä-ŒéCc-Pc, ,éEc-Rc-pÉc-lE-¬ÉN-`ÒC-P, ,]GÉ-T_-]nÙ_-T]Ì-OØc-lÉ-Wå, ,r-EP-GäP-Ré-œE-T_-]nÙ_, ,Nr`-Uä-TéN-N@c-OØc-_ÉE-OØ, ,TNC-CÉ-`Òc-`-T~äCc-nÙ_-P, ,]néN-R-UÉ-TN-Uä-]T_-Tc, ,cäUc-COØE-]nÙ_-T-CNéP-UÉ-, ,aÉP-LÞ-‹äN-N@]-SP-R]Ì-c, ,HÉ-ZÉC-›_-Kä-‹äN-nÙ_-Pc, ,TNC-IÉN-aäc-NE-œP-TZÉP-OØ, ,pÉ_-^E-Nr`-T-Nä_-tÉN-P, ,¢Cc-lÉc-éEc-R_-qc-R-TZÉP, ,TNC-`-]NÉ_-cäUc-UäN-OØ-N, ,FÉc-éEc-TNC-lE-U-aäc-Kä, ,TNC-CÉ-BéE-P-FÉ-ZÉC-^éN, ,Zä-¥E-~äN-céCc-Nu-ŽUc-PÉ, ,‡E-`C-`-céCc-^éN-UÉP-`, ,NR]-UXEc-UÉP-^E-HÉ-ZÉC-›_, ,Nä-NC-CÉc-TNC-{P-TZÉP-qc, ,TNC-CÉ-cäUc-`-CPc-TZÉP-OØ, ,NC]-UDØ_-TNC-`-CPéN-qäN-R, ,Nä-`]E-UÉ-té-TéN-R-PÉ, ,CPc-UÉP-TéN-R-©N-R]Ì-CPc, ,C`-Kä-Ÿ-NE-Ÿ-UÉP-ŽUc, ,MUc-FN-TNC-`-Nu_-`Ec-lE-, ,Nä-NC-CÉc-lE-UP_-UäN-R]Ì, ,Uä-PE-tÉN-FÉE-]HÒC-UÉ-QÖc, ,IéP-UéEc-¤éTc-FP-Nu-]NÉc-PÉ, ,CE-NE-zN-P-_É-_T-lE-, ,M`-T-^E-PÉ-UÉ-`Òc-R, ,Nä_-TNC- N-FÉC-CFÉC-`-]Né_, ,TNC-CÉ-IéP-UéEc-Nu-Té-CE-, ,OØc-_ÉE-MéC-UM]-UäN-R-›_, ,Nu-CZP-AØP-lE-Nä-›-TÒ_, ,^ÒP-_ÉE-MÑT-R-U-^ÉP-Pé, , UMÑP-R_-_ÉU-ué-T¤äP-qc-P, ,MUc-FN-SP-NE-TNä-qäN-`, ,IéP-UéEc-ŽUc-PÉ-T¤äP-qc-P, ,pÉ_-ZÉE-¥àC-T¢`-CPéN-R-qäN, ,Nä-›_-^ÒP-_ÉE-”àP-GCc-Nu_-nÙ_-R, ,CPéN-R]Ì-WêCc-_T-]Sä`-T]Ì-”à-CFÉC-RÒ, ,TNC-CÉ- - 34 -
 37. 37. Bodhicharyavatara@09A *, ,DE NI RNAM THAR MI GYUR TE, ,DI LTAR DE NI MYONGBZHIN DU, ,SDIG PA GZHAN DAG RAB TU SKYE, ,DI DRAI DAL BARNYED GYUR NAS, ,BDAG GIS DGE GOMS MA BYAS NA, ,DI LAS BSLUS PAGZHAN MED DE, ,DI LAS RMONGS PAANG GZHAN MED DO, ,GAL TE BDAG GIS DE RTOGS NAS, ,RMONGS PAS PHYIS KYANG SGYID LUGNA, ,CHI BAR GYUR BAI DUS KYI TSE, ,MYA NGAN CHEN PO LDANGBAR GYUR, ,DMYAL ME BZOD DKAS DUS RING DU, ,BDAG GI LUS LABSREGS GYUR NA, ,GYOD PA MI BZAD ME BAR BAS, ,SEMSGDUNG GYUR BA GDON MI ZA, ,SHIN TU RNYED DKA PHAN PAI SA, ,JIZHIG LTAR TE RNYED GYUR NAS, ,BDAG NYID SHES DANG LDAN BZHIN DU,,PHYIR YANG DMYAL BA DER KHRID NA, ,SNGAGS KYIS RMONGS PAR BYASPA BZHIN, ,BDAG LA DIR SEMS MED DU ZAD, ,CISRMONGS BDAG KYANG MA SHES TE, ,BDAG GI KHONG NA CI ZHIG YOD,,ZHE SDANG SRED SOGS DGRA RNAMS NI, ,RKANG LAG LA SOGS YOD MINLA, ,DPA MDZANGS MIN YANG JI ZHIG LTAR, ,DE DAG GIS BDAG BRANBZHIN BYAS, ,BDAG GI SEMS LA GNAS BZHIN DU, ,DGAMGUR BDAG LA GNOD BYED PA, ,DE LAANG MI KHRO BZOD PA NI, ,GNASMIN BZOD PA SMAD PAI GNAS, ,GAL TE LHA DANG LHA MIN RNAMS,,THAMS CAD BDAG LA DGRAR LANGS KYANG, ,DE DAG GIS KYANG MNARMEDPAI, ,ME NANG KHRID CING JUG MI NUS, ,NYON MONGSSTOBS CAN DGRA DIS NI, ,GANG DANG PHRAD NA RI RAB KYANG, ,THALBA YANG NI MI LUS PA, ,DER BDAG SKAD CIG GCIG LA DOR, ,BDAG GINYON MONGS DGRA BO GANG, ,DUS RING THOG MTHA MED PA LTAR, ,DGRAGZHAN KUN KYANG DE LTA BUR, ,YUN RING THUB PA MA YIN NO, ,MTHUN PAR RIM GRO BSTEN BYAS NA, ,THAMS CAD PHAN DANG BDE BYEDLA, ,NYON MONGS RNAMS NI BSTEN BYAS NA, ,PHYIR ZHING SDUG BSNGALGNOD PA BYED, ,DE LTAR YUN RING RGYUN CHAGS DGRAR GYUR PA, ,GNODPAI TSOGS RAB PHEL BAI RGYU GCIG PU, ,BDAG GI - 35 -
 38. 38. Bodhicharyavatara{@09B} £ÉE-`-Eäc-R_-CPc-]G]-P, ,]Bé_-T_-]HÉCc-UäN-NC]-T_-C-`-]nÙ_, ,]Bé_-T]Ì-TþéP-_]Ì-~ÚE-Uc-Nr`-céCc-cÒ, ,CcéN-qäN-CaäN-U_-nÙ_-R-]NÉ-NC-PÉ, ,C`-Kä-ƒé-CPc-GCc-R]Ì-x-T-P, ,CPc-P-TNC-`-TNä-T-C-`-^éN, ,Nä-›_-HÉ-~ÉN-TNC-CÉc-Nu-]NÉ-UEéP-cÒU-OØ, ,Eäc-R_-U-TFéU-Nä-~ÉN-TNC-]NÉ_-TþéP-UÉ-]Né_, ,_ä-ZÉC-CPéN-qäN-GÓE-EÒ-`-^E-téc-nÙ_-R, ,E-”`-TNé-ŽUc-Nä-U-TFéU-R_-CIÉN-UÉ-]éE-, ,_E-TZÉP-]GÉ-Tc-¥àC-T¢`-nÙ_-R]Ì-IéP-UéEc-NC ,C^Ò`-Eé_-UN_-Wå-PP-nÉc-CZéU-R_-]NéN-R-^E-, ,UN]-UOØE-UWêP-nÉc-SéC-R]Ì-¥àC-T¢`-mN-TcN-Pc, ,NéP-U-uÚT-R_-pÉ_-péCc-]qä_-T_-UÉ-qäN-P, ,ŒC-LÞ-¥àC-T¢`-AØP-nÉ-”à_-nÙ_-R, ,_E-TZÉP-Nu-Näc-CZéU-TþéP-TNC-`-NE-, ,¥àC-T¢`-T”-zC-”à_-nÙ_-CE-CÉc-lE-, ,^É-GN-¬ÉN-`ÒC-UÉ-]nÙ_-©éc-FÉ-NCéc, ,NéP-UäN-Nu-^Éc--~é`-TKéN-R-^E-, ,`Òc-`-”P-NE-]x-T_-~ä`-qäN-P, ,NéP-GäP-±ãT-pÉ_-^E-NC-TþéP-nÙ_-R, ,TNC `-¥àC-T¢`-FÉ-pÉ_-CPéN-qäN-^ÉP, ,I-R-CNé`-R-ZÉE-R-`-céCc-R, ,_E-CÉ-]Wê-T-VU-ZÉC-cäUc-R-^E-, ,uE-NE-W`-céCc-R]Ì-CPéN-TéN-P, ,]ué-T-TNä-pÉ_-TNC-›-FÉc-UÉ-TéN, ,péCc-TFÒ-PU-UB]Ì-UMc-CLÞCc-R]Ì, ,]ué-T-IéP-UéEc-`c-T±`-T_, ,NU-TFc-CE-Wå-TNC-IÉN-lE-, ,IéP-UéEc-ŽUc-`c-U-ué`-T, ,TNC-CÉ-WêN-lE-UÉ-aäc-R_, ,µ-T-HÉ-›_-¯éP-R-UÉP, ,Nä-›_-IéP-UéEc-CZéU-R-`, ,ŒC-LÞ-pÉ_-UÉ-œéC-R_-q, ,]NÉ-`-TNC-CÉc-ZäP-q-ZÉE-, ,BéP-OØ-TÒE-Pc-C^Ò`-³N-Nä, ,ŽU-R-Nä-]x]Ì-IéP-UéEc-R, ,IéP-UéEc-]HéUc-qäN-U-CKéCc-cé, ,TNC-PÉ-T~äCc-Kä-TcN-nÙ_-KU, ,TNC-CÉ-UCé-Té-TFN-lE-ƒ]Ì, ,ŽU-R-AØP-OØ-IéP-UéEc-R]Ì, ,Nu-`-UOØN-R_-UÉ- - 36 -
 39. 39. Bodhicharyavatara@09B SNYING LA NGES PAR GNAS CHA NA, ,KHOR BAR JIGS MED DGABAR GA LA GYUR, ,KHOR BAI BRTZON RAI SRUNG MAS DMYAL SOGSSU, ,GSOD BYED GSHED MAR GYUR PA DI DAG NI, ,GAL TE BLO GNASCHAGS PAI DRA BA NA, ,GNAS NA BDAG LA BDE BA GALA YOD, ,DE LTAR JI SRID BDAG GIS DGRA DI MNGON SUM DU, ,NGESPAR MA BCOM DE SRID BDAG DIR BRTZON MI DOR, ,RE ZHIG GNOD BYEDCHUNG NGU LA YANG KHROS GYUR PA, ,NGA RGYAL BDO RNAMS DE MABCOM PAR GNYID MI ONG, ,RANG BZHIN CHI BAS SDUG BSNGAL GYURPAI NYON MONGS DAG ,G-YUL NGOR MDAR TSE NAN GYIS GZHOM PARDOD PA YANG, ,MDA MDUNG MTSON GYIS PHOG PAI SDUG BSNGAL KHYADBSAD NAS, ,DON MA GRUB PAR PHYIR PHYOGS BYER BAR MI BYED NA,,RTAG TU SDUG BSNGAL KUN GYI RGYUR GYUR PA, ,RANG BZHIN DGRA DESGZHOM BRTZON BDAG LA DANG, ,SDUG BSNGAL BRGYA PHRAG RGYUR GYURGANG GIS KYANG, ,YI CHAD SGYID LUG MI GYUR SMOS CI DGOS, ,DONMED DGRA YIS RMA SROL BTOD PA YANG, ,LUS LA RGYAN DANG DRA BARSREL BYED NA, ,DON CHEN SGRUB PHYIR YANG DAG BRTZON GYUR PA,,BDAGLA SDUG BSNGAL CI PHYIR GNOD BYED YIN, ,NYA PA GDOL PA ZHING PALA SOGS PA, ,RANG GI TSO BA TZAM ZHIG SEMS PA YANG, ,GRANG DANGTSAL SOGS PAI GNOD BZOD NA, ,GRO BA BDE PHYIR BDAG LTA CIS MIBZOD, ,PHYOGS BCU NAM MKHAI MTHAS GTUGS PAI, ,GROBA NYON MONGS LAS BSGRAL BAR, ,DAM BCAS GANG TSE BDAG NYIDKYANG, ,NYON MONGS RNAMS LAS MA GROL BA, ,BDAG GI TSOD KYANG MISHES PAR, ,SMRA BA JI LTAR SMYON PA MIN, ,DE LTAR NYON MONGSGZHOM PA LA, ,RTAG TU PHYIR MI LDOG PAR BYA, ,DI LA BDAG GISZHEN BYA ZHING, ,KHON DU BZUNG NAS G-YUL SPRAD DE, ,RNAM PA DEDRAI NYON MONGS PA, ,NYON MONGS JOMS BYED MA GTOGS SO, ,BDAGNI BSREGS TE BSAD GYUR TAM, ,BDAG GI MGO BO BCAD KYANG BLAI,,RNAM PA KUN DU NYON MONGS PAI, ,DGRA LA MDUD PAR MI - 37 -
 40. 40. Bodhicharyavatara ", ,q]é, ,M-U`-Nu-Té-^Ò`-Pc-pÙE-^E-PÉ, ,^Ò`-CZP-NC-LÞ-CPc-aÉE-^éEc-TÒE-Pc, ,QÖc-R-TŒc-Pc-{@10A}Nä-Pc-pÉ_-œéC-CÉ-,IéP-UéEc-Nu-WÓ`-Nä-NE-]x-U-^ÉP, ,IéP-UéEc-IéP-UéEc-aäc-_T-UÉC-CÉc-§E-, ,TNC ^ÉN-`c-Tc`-CE-OØ-]ué-T_-]nÙ_, ,CE-OØ-CPc-Pc-TNC-CPéN-q-pÉ_-]éE-, ,ƒé-ZäP-TNC-`-TþéP-R-UäN-R_-N, ,IéP-UéEc-ŽUc-PÉ-^Ò`-P-UÉ-CPc-NTE-WêCc-`-UÉP-R_-P]E-UÉP, ,Nä-`c-CZP-P]E-UÉP-P-]NÉ-NC-C_-CPc-]ué-T-AØP-CPéN-qäN, ,]NÉ-PÉ-¬ã-]x-Nä-pÉ_-£ÉE-`-]HÉCc-§éEc-aäc-pÉ_-TþéP-R-T¤äP, ,NéP-UäN-IÉN-OØ-TNC-`-Nr`-céCc-ŽUc-cÒ-FÉ-¤ä-CPéN-R-qäN, ,Nä-›_-ŽU-TcUc-HÉ- N-TaN-R-^É, ,T†T-R-T±ãT-R]Ì-GäN-OØ-]TN-R_-q, ,©P-R]Ì-EC-U-UIP-P-©P-NC-CÉc, ,TFéc-NCéc-PN-R-céc-R-C-`-^éN, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, TC-^éN-T¤P-R-Zäc-q-T-¤ä-`ä]Ò-TZÉ-R]é,, ,,T†T-R-T~ÚE-T_-]NéN-R-^Éc, ,_T-LÞ-T±ÉUc-Pc-cäUc-T~ÚE-¤ä, ,cäUc-]NÉ-T~ÚE-T_-U-qc-P, ,T†T-R-T~ÚE-T_-^éE-UÉ-QÖc, ,cäUc-lÉ-‚E-Ré-^P-TKE-Tc, ,UP_-UäN-CPéN-R-qäN-R-›_, ,‚E-GäP-U-MÑ`-réc-R-^Éc, ,]NÉ-P-Nä-]x]Ì-CPéN-UÉ-qäN, ,AØP-Pc-xP-R]Ì-MC-R-^Éc. ,cäUc-lÉ-‚E-Ré-NU-TKCc-P, ,]HÉCc-R-MUc-FN-UäN-]nÙ_-ZÉE-, ,NCä-T-MUc-FN-`C-LÞ-]éE-, ,¤C-NE-cäE-Cä-‚E-GäP-xäN, ,´ã`-NE-Nu-ŽUc-MUc-FN-NE-, ,cäUc-FP-Nr`-T]Ì-~ÚE-U-NE-, ,qN-U-Nä-TZÉP-~ÉP-Ré-ŽUc, ,cäUc-]NÉ-CFÉC-RÒ-TKCc-R-^Éc, ,Nä-NC-MUc-FN-TKCc-R_-]nÙ_, ,cäUc-]NÉ-CFÉC-RÒ-TLÞ`-Tc-P, ,Nä-NC-MUc-FN-MÑ`-T_-]nÙ_, ,]NÉ-›_-]HÉCc-R-MUc-FN-NE-, ,¥àC-T¢`-NRC-LÞ-UäN-R-^E-, , - 38 -
 41. 41. Bodhicharyavatara@10A *, ,BYAO, ,THA MAL DGRA BO YUL NAS PHYUNG YANG NI, ,YULGZHAN DAG TU GNAS SHING YONGS BZUNG NAS, ,NUS PA BRTAS NAS DENAS PHYIR LDOG GI ,NYON MONGS DGRA TSUL DE DANG DRA MA YIN,,NYON MONGS NYON MONGS SHES RAB MIG GIS SPANG, ,BDAGYID LAS BSAL GANG DU GRO BAR GYUR, ,GANG DU GNAS NAS BDAG GNODBYA PHYIR ONG, ,BLO ZHEN BDAG LA BRTZON PA MED PAR ZAD, ,NYONMONGS RNAMS NI YUL NA MI GNAS DBANG TSOGS LA MIN PAR NAANG MIN,,DE LAS GZHAN NAANG MIN NA DI DAG GAR GNAS GROBA KUN GNOD BYED, ,DI NI SGYU DRA DE PHYIR SNYING LA JIGSSPONGS SHES PHYIR BRTZON PA BSTEN, ,DON MED NYID DU BDAG LADMYAL SOGS RNAMS SU CI STE GNOD PA BYED, ,DE LTAR RNAM BSAMS JISKAD BSHAD PA YI, ,BSLAB PA BSGRUB PAI CHED DU BAD PAR BYA,,SMAN PAINGAG MA MNYAN NA SMAN DAG GIS, ,BCOS DGOS NAD PA SOS PA GA LAYOD, ,BYANG CHUB SEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, BAG YODBSTAN PA ZHES BYA BA STE LEU BZHI PAO,, ,,BSLAB PA BSRUNG BARDOD PA YIS, ,RAB TU BSGRIMS NASSEMS BSRUNG STE, ,SEMS DI BSRUNG BAR MA BYAS NA, ,BSLAB PABSRUNG BAR YONG MI NUS, ,SEMS KYI GLANG PO YAN BTANG BAS, ,MNARMED GNOD PA BYED PA LTAR, ,GLANG CHEN MA THUL MYOS PA YIS, ,DINA DE DRAI GNOD MI BYED, ,KUN NAS DRAN PAI THAG PAYIS; ,SEMS KYI GLANG PO DAM BTAGS NA, ,JIGS PA THAMS CAD MEDGYUR ZHING, ,DGE BA THAMS CAD LAG TU ONG, ,STAG DANG SENG GEGLANG CHEN DRED, ,SBRUL DANG DGRA RNAMS THAMS CAD DANG, ,SEMSCAN DMYAL BAI SRUNG MA DANG, ,BYAD MA DE BZHIN SRIN PORNAMS, ,SEMS DI GCIG PU BTAGS PA YIS, ,DE DAG THAMS CAD BTAGSPAR GYUR, ,SEMS DI GCIG PU BTUL BAS NA, ,DE DAG THAMS CAD THULBAR GYUR, ,DI LTAR JIGS PA THAMS CAD DANG, ,SDUG BSNGAL DPAGTU MED PA YANG, , - 39 -
 42. 42. Bodhicharyavatara{@10B} cäUc-`c-qÙE-T-^ÉP-Pé-Zäc, ,^E-NC-CcÒE-R-IÉN-lÉc-T¤P, ,cäUc-FP-Nr`-T]Ì-UWêP-G-ŽUc, ,cÒ-ZÉC-CÉc-PÉ-GäN-OØ-qc, ,™Cc-~äC-c-CZÉ-cÒ-^Éc-qc, ,Uä-WêCc-Nä-NC-FÉ-`c-qÙE-, ,Nä-]x-Nä-NC-MUc-FN-lE-, , ¥ÉC-cäUc-^ÉP-R_-MÑT-Rc-CcÒEc, ,Nä-›_-]HÉC-ŒäP-CcÒU-Ré-P, ,cäUc-`c-]HÉCc-R-CZP-]C]-UäN, ,C`-Kä-]ué-T-NTÒ`-Té_-Pc, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-^ÉP-P, ,N-_ÒE-]ué-TsäP-^éN-P-¢éP, ,«éT-R-HÉ-›_-S-_é`-pÉP, , TNéC-R-MUc-FN-]{c-TFc-Kä, ,«ä-Té-AØP-`-TKE-cäUc-lÉc, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-CcÒEc-Kä, ,Nä-›c-Nä-PÉ-cäUc-IÉN-Né, ,I-`-céCc-R-CE-ZÉC-LÞ, ,Nä-NC-CcéN-UÉ-]nÙ_-T_-T°N, ,§éE-T]Ì-cäUc-PÉ-MéT-R-`c, ,WÓ`-tÉUc-S-_é`-pÉP-R_-TaN, ,cäUc-FP-UÉ-~ÚP-PU-UB]-TZÉP, ,Nä-NC-CZéU-nÉc-^éE-UÉ-`E-, ,té-T]Ì-cäUc-]NÉ-CFÉC-TFéU-P, ,Nu-Nä-MUc-FN-GéUc-NE-]x, ,c-¤äEc-]NÉ-NC-@éc-C^éCc-cÒ, ,Nä-£äN-@é-Tc-C-`-`E. ,ŸU-UMÉ`-VU-nÉ-@é-Tc-PÉ, ,c-¤äEc-MUc-FN-C^éCc-NE-]x, ,Nä-TZÉP-pÉ-_é`-NEéc-Ré-^E-, ,TNC-CÉc-pÉ_-T„éC-UÉ-`E-CÉ, ,TNC-CÉ-cäUc-]NÉ-pÉ_-T„éC-q]Ì, ,CZP-ŽUc-T„éC-Cé-FÉ-ZÉC-NCéc, ,cäUc-Cc`-CFÉC-T«äN-]{c-TÒ-CE-, ,WEc-`-céCc-R-^ÉP-R-›_, ,`Òc-EC-TFc-R]Ì-]{c-TÒ-UE-, ,­éN-R-ZP-Rc-Nä-›-UÉP, ,T„c-TŠéN-NE-PÉ-N@]-MÑT-AØP, ,^ÒP-_ÉE-OØc-cÒ-­N-qc-lE-, ,cäUc-CZP-C^äEc-Rc-qc-R-PÉ, ,Nä-IÉN-_ÉC-Rc-NéP-UäN-CcÒEc, ,CE-CÉc-Géc-lÉ-CVê-Té-UGéC ,cäUc-lÉ-CcE-]NÉ-U-aäc-P, ,TNä-MéT-¥àC-T¢`-CZéU-]NéN-lE-, ,Nä-NC-NéP-UäN-nÉ-P_-]mU, ,Nä-›c-TNC-CÉ-cäUc-]NÉ-PÉ, ,`äCc-CÒE-`äCc-R_-T~ÚE-T_-q,, - 40 -
 43. 43. Bodhicharyavatara@10B SEMS LAS BYUNG BA YIN NO ZHES, ,YANG DAG GSUNG PA NYID KYISBSTAN, ,SEMS CAN DMYAL BAI MTSON CHA RNAMS, ,SU ZHIG GIS NICHED DU BYAS, ,LCAGS SREG SA GZHI SU YIS BYAS, ,ME TSOGS DE DAGCI LAS BYUNG, ,DE DRA DE DAG THAMS CAD KYANG, ,SDIG SEMS YIN PAR THUB PAS GSUNGS, ,DE LTAR JIG RTEN GSUM PONA, ,SEMS LAS JIGS PA GZHAN GA MED, ,GAL TE GRO BA DBUL BORNAS, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN YIN NA, ,DA RUNG GRO BKREN YODNA SNGON, ,SKYOB PA JI LTAR PHA ROL PHYIN, ,BDOG PA THAMS CAD BRAS BCAS TE, ,SKYE BO KUN LA BTANG SEMSKYIS, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN GSUNGS TE, ,DE LTAS DE NI SEMSNYID DO, ,NYA LA SOGS PA GANG ZHIG TU, ,DE DAG GSOD MI GYUR BARBSKRAD, ,SPONG BAI SEMS NI THOB PA LAS, ,TSULKHRIMS PHA ROL PHYIN PAR BSHAD, ,SEMS CAN MI SRUN NAM MKHABZHIN, ,DE DAG GZHOM GYIS YONG MI LANG, ,KHRO BAI SEMS DI GCIGBCOM NA, ,DGRA DE THAMS CAD CHOMS DANG DRA, ,SA STENGS DI DAGKOS G-YOGS SU, ,DE SNYED KO BAS GA LALANG; ,LHAM MTHIL TZAM GYI KO BAS NI, ,SA STENGS THAMS CADG-YOGS DANG DRA, ,DE BZHIN PHYI ROL DNGOS PO YANG, ,BDAG GISPHYIR BZLOG MI LANG GI, ,BDAG GI SEMS DI PHYIR BZLOG BYAI,,GZHAN RNAMS BZLOG GO CI ZHIG DGOS, ,SEMS GSALGCIG BSKYED BRAS BU GANG, ,TSANGS LA SOGS PA YIN PA LTAR, ,LUSNGAG BCAS PAI BRAS BU MANG, ,SPYOD PA ZHAN PAS DE LTA MIN,,BZLAS BRJOD DANG NI DKA THUB KUN, ,YUN RING DUS SU SPYAD BYASKYANG, ,SEMS GZHAN G-YENGS PAS BYAS PA NI, ,DENYID RIG PAS DON MED GSUNGS, ,GANG GIS CHOS KYI GTZO BO MCHOG,SEMS KYI GSANG DI MA SHES NA, ,BDE THOB SDUG BSNGAL GZHOM DODKYANG, ,DE DAG DON MED GYI NAR KHYAM, ,DE LTAS BDAG GI SEMS DINI, ,LEGS GZUNG LEGS PAR BSRUNG BAR BYA,, - 41 -
 44. 44. Bodhicharyavatara{@11A} ", ,cäUc-T~ÚE-TŒá`-[ÖCc-U-CKéCc-R, ,TŒá`-[ÖCc-UE-Réc-FÉ-ZÉC-q, ,U-uEc-xé`-T]Ì-téN-CPc-P, ,±ÉUc-Kä--^É-TC-qäN-TZÉP, ,«ä-Té-EP-téN-CPc-Rc-lE-, ,cäUc-lÉ--]NÉ-ŒC-LÞ-T~ÚE-, ,-^É-¥àC T¢`-GÓE-OØ-^Éc, ,°C-R]E--^É-TC-qäN-P, ,T¥àc-]HéUc-_Éc-]HéUc-°C-R-NC, ,cäUc-lÉ--›-FÉc-UÉ-~ÚE-, ,­éN-R-]NÉ-]xc-CPc-qäN-P, ,«ä-Té-EP-R]Ì-téN-CPc-cU, ,TÒN-UäN-téN-P-CPc-lE-_ÒE-, ,¥éU-TþéP-TŒP-R-IUc-UÉ-]nÙ_, ,TNC-CÉ-‹äN-NE-TAØ_-¤É-NE-, ,`Òc-NE-]Wê-T-UäN-ƒ-ZÉE-, ,NCä-T-CZP-^E-IUc-ƒ-^É, ,cäUc-PÉ-PUc-lE-IUc-UÉ-q,,cäUc-T~ÚE-]NéN-R-ŽUc-`-PÉ, ,xP-R-NE-PÉ-aäc-TZÉP-NC ,MUc-FN-]TN-Rc-~ÚEc-aÉC-Fäc, ,TNC-PÉ-Nä-›_-M`-Ué-®é_, ,PN-lÉc-NsÚCc-R]Ì-UÉ-NC-PÉ, ,`c-ŽUc-AØP-`-UMÑ-UäN-R, ,Nä-TZÉP-éEc-Rc-cäUc-NsÚCc-R, ,`c-ŽUc-AØP-`-UMÑ-UäN-Né, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-cäUc-œP-R]Ì, ,Méc-NE-TcUc-NE-T¡éUc-R-^E-, ,‚é-é`-TÒU-R]Ì-GÓ-TZÉP-OØ, ,xP-R-`-PÉ-Nä-UÉ-CPc, ,Méc-œP-NN-R-FP-NE-PÉ, ,TþéP-R-Ÿâ_-`äP-OØ-U-^E-, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-«éP-GCc-Rc, ,›ßE-T]Ì-‹éC-NE-TFc-R_-]nÙ_, ,aäc-TZÉP-UäN-R]Ì-GéU-‡ßP-NC ,xP-R-IUc-R]Ì-Šäc-]{E-Tc, ,TcéN-PUc-NC-PÉ-Iä_-TcCc-lE-, ,‡ßP-Réc-zéCc-TZÉP-EP-]ué_-]ué, ,IéP-UéEc-GéU-‡ßP-WêCc-]NÉ-PÉ, ,‚Cc- Tc-Wê`-T_-qäN-R-¤ä, ,‚Cc-‹äN-nÙ_-Pc-NCä-]zéC-FÉE-, ,TNä-]ué]Ì-~éC-lE-]HéUc-R_-qäN, ,Nä-Tc-xP-R-^ÉN-¡é-Pc, ,DØN-OØ-PU-^E-UÉ-CKéE-Eé, ,céE-P]E-EP-]ué-CPéN-R-NC ,xP-R_-qc-Kä-Iä-T_-TZC ,ƒ-U-NE-PÉ-]uéCc-R-`c, ,UBP-Réc-Šäc-cÒ-TŒP-R-NE-, ,]HÉCc-Rc- `-œP-DØc- - 42 -
 45. 45. Bodhicharyavatara@11A *, ,SEMS BSRUNG BRTUL ZHUGS MA GTOGS PA, ,BRTUL ZHUGS MANGPOS CI ZHIG BYA, ,MA GRANGS DROL BAI KHROD GNAS NA, ,SGRIMS TERMA YI BAG BYED BZHIN, ,SKYE BO NGAN KHROD GNAS PAS KYANG, ,SEMSKYI RMA DI RTAG TU BSRUNG, ,RMA YI SDUGBSNGAL CHUNG DU YIS, ,SKRAG PAANG RMA YI BAG BYED NA, ,BSDUSJOMS RIS JOMS SKRAG PA DAG, ,SEMS KYI RMA LTA CIS MI SRUNG,,SPYOD PA DI DRAS GNAS BYED NA, ,SKYE BO NGAN PAI KHROD GNASSAM, ,BUD MED KHROD NA GNAS KYANG RUNG, ,SDOM BRTZON BRTANPA NYAMS MI GYUR, ,BDAG GI RNYED DANG BKUR STI DANG, ,LUS DANGTSO BA MED BLA ZHING, ,DGE BA GZHAN YANG NYAMS BLA YI, ,SEMS NINAMS KYANG NYAMS MI BYA, ,SEMS BSRUNG DOD PA RNAMS LA NI, ,DRANPA DANG NI SHES BZHIN DAG ,THAMS CAD BAD PASSRUNGS SHIG CES, ,BDAG NI DE LTAR THAL MO SBYOR, ,NAD KYISDKRUGS PAI MI DAG NI, ,LAS RNAMS KUN LA MTHU MED PA, ,DE BZHINRMONGS PAS SEMS DKRUGS PA, ,LAS RNAMS KUN LA MTHU MED DO, ,SHESBZHIN MED PAI SEMS LDAN PAI, ,THOS DANG BSAMSDANG BSGOMS PA YANG, ,GLO RDOL BUM PAI CHU BZHIN DU, ,DRAN PALA NI DE MI GNAS, ,THOS LDAN DAD PA CAN DANG NI, ,BRTZON PA LHURLEN DU MA YANG, ,SHES BZHIN MED PAI SKYON CHAGS PAS, ,LTUNGBAI RNYOG DANG BCAS PAR GYUR, ,SHES BZHIN MED PAI CHOM RKUNDAG ,DRAN PA NYAMS PAI RJES BRANG BAS, ,BSOD NAMS DAG NI NYERBSAGS KYANG, ,RKUN POS PHROGS BZHIN NGAN GROR GRO, ,NYON MONGSCHOM RKUN TSOGS DI NI, ,GLAGS SKABS TSOL BAR BYED PA STE,,GLAGS RNYED GYUR NAS DGE PHROG CING, ,BDE GROISROG KYANG JOMS PAR BYED, ,DE BAS DRAN PA YID SGO NAS, ,GUD DUNAM YANG MI GTONG NGO, ,SONG NAANG NGAN GRO GNOD PA DAG ,DRANPAR BYAS TE NYE BAR BZHAG ,BLA MA DANG NI GROGS PA LAS, ,MKHANPOS RJES SU BRTAN PA DANG, ,JIGS PAS SKAL LDAN GUS - 43 -
 46. 46. Bodhicharyavatara{@11B}qäN-`, ,xP-R-TNä-ƒC-IÉN-OØ-«ä, ,cEc-”c-qE-GÓT-cäUc-NR]-NC ,AØP-OØ-MéCc-UäN-CÉCc-R_-œP, ,Nä-NC-MUc-FN-­P-¢-P, ,ŒC-R_-TNC-PÉ-CPc-cé-Zäc, ,Nä-›_-TcUc-Pc-Eé-W-NE-, ,DØc-NE-]HÉCc-œP-Nä-TZÉP-CPéc, ,Näc-P-cEc-”c-Šäc-xP-R]E-, ,Nä-`-^E-NE-^E-OØ-]qÙE-, ,CE-Wå-xP-R-^ÉN-¡é-Pc, ,T~ÚE-R]Ì-NéP-OØ-CPc-nÙ_-R, ,Nä-Wå-aäc-TZÉP-]éE-]nÙ_-ZÉE-, ,céE-T-NC-lE-]éE-T_-]nÙ_, ,_ä-ZÉC-NE-Ré-]NÉ-]x]Ì-cäUc,, ]NÉ-PÉ-«éP-TFc-aäc-qc-Pc, ,Nä-Wå-TNC-CÉc-aÉE-TZÉP-OØ, ,ÒEc-MÑT-R_-PÉ-CPc-R_-q, ,NéP-UäN-C^äE-T_-›-T-PÉ, ,PU-^E-TNC-CÉc-UÉ-q-¤ä, ,Eäc-R_-cäUc-Rc-ŒC-LÞ-PÉ, ,UÉC-PÉ-ST-¤ä-T›-T_-q, ,›-T-E`-Tcé]Ì-GäN-OØ-PÉ, ,_äc-]C]-péCc-cÒ-T›-T_-q, ,]C]-ZÉC-UÉC-`U-¦E-nÙ_-P, ,T›c-Pc-]éEc-R-`äCc-Zäc-TŠéN, ,`U-céCc-]HÉCc-R-TŒC-R]Ì-pÉ_, ,^E-NE-^E-OØ-péCc-TZÉ_-›, ,E`-Tcéc-B-PÉ-pÉ_-T›c-Pc, , ”T-lÉ-péCc-cÒ-T›-T_-q, ,UOØP-NE-”T-LÞ-TŒC-qc-Pc, ,]ué]U-^E-P-]éE-q-¤ä, ,Nä-›_-CPc- Tc-MUc-FN-OØ, ,NCéc-R-aäc-Pc-­N-R_-q, ,`Òc-lÉc-]NÉ-›_-CPc-q-Zäc, ,q-T-T¥éCc-Pc-Nä-Pc-PÉ, , Tc-cÒ-`Òc-]NÉ-HÉ-›-TÒ_, ,CPc-R-^ÉP-Zäc-T›-T_-q, ,cäUc-nÉ-‚E-GäP-réc-R-PÉ, ,Géc-`-cäUc-R]Ì-@-GäP-`, ,HÉ-›_-TKCc-R-UÉ-]Wê_-T_, ,Nä-›_-]TN-R-AØP-nÉc-TŒC ,FÉ-Pc-KÉE-]XËP-TþéP-R-PÉ, , N-FÉC-CFÉC-lE-UÉ-]GÉ_-^E. ,TNC-CÉ-^ÉN-]NÉ-C_-­éN-Fäc, ,Nä-›_-^ÉN-`-cé-cé_-TŒC ,]HÉCc-NE-NC]-¤éP-céCc-]{ä`-T_, ,C`-Kä-UÉ-QÖc-FÉ-TNä_-q, ,]NÉ-›_-®ÉP-R]Ì-OØc-NC-LÞ, ,WÓ`-tÉUc-TKE-£éUc-q-T_-CcÒEc, ,CE-ZÉC-TcUc-Kä- - 44 -
 47. 47. Bodhicharyavatara@11B BYED LA, ,DRAN PA BDE BLAG NYID DU SKYE, ,SANGS RGYAS BYANGCHUB SEMS DPA DAG ,KUN DU THOGS MED GZIGS PAR LDAN, ,DE DAGTHAMS CAD SPYAN SNGA NA, ,RTAG PAR BDAG NI GNAS SO ZHES, ,DELTAR BSAMS NAS NGO TSA DANG, ,GUS DANG JIGS LDAN DEBZHIN GNOS, ,DES NA SANGS RGYAS RJES DRAN PAANG, ,DE LA YANGDANG YANG DU BYUNG, ,GANG TSE DRAN PA YID SGO NAS, ,BSRUNG PAIDON DU GNAS GYUR PA, ,DE TSE SHES BZHIN ONG GYUR ZHING, ,SONGBA DAG KYANG ONG BAR GYUR, ,RE ZHIG DANG PO DI DRAI SEMS,,DI NI SKYON BCAS SHES BYAS NAS, ,DE TSE BDAG GIS SHING BZHINDU, ,ZUNGS THUB PAR NI GNAS PAR BYA, ,DON MED G-YENG BAR LTA BANI, ,NAM YANG BDAG GIS MI BYA STE, ,NGES PAR SEMS PAS RTAG TUNI, ,MIG NI PHAB STE BLTA BAR BYA, ,LTA BA NGALBSOI CHED DU NI, ,RES GA PHYOGS SU BLTA BAR BYA, ,GA ZHIGMIG LAM SNANG GYUR NA, ,BLTAS NAS ONGS PA LEGS ZHES BRJOD, ,LAMSOGS JIGS PA BRTAG PAI PHYIR, ,YANG DANG YANG DU PHYOGS BZHIRLTA, ,NGAL BSOS KHA NI PHYIR BLTAS NAS, ,RGYAB KYI PHYOGS SU BLTA BAR BYA, ,MDUN DANG RGYAB TU BRTAG BYASNAS, ,GROAM YANG NA ONG BYA STE, ,DE LTAR GNAS SKABS THAMSCAD DU, ,DGOS PA SHES NAS SPYAD PAR BYA, ,LUS KYIS DI LTAR GNASBYA ZHES, ,BYA BA BSDOGS NAS DE NAS NI, ,SKABS SU LUSDI JI LTA BUR, ,GNAS PA YIN ZHES BLTA BAR BYA, ,SEMS GYI GLANGCHEN MYOS PA NI, ,CHOS LA SEMS PAI KA CHEN LA, ,JI LTAR BTAGSPA MI TSOR BAR, ,DE LTAR BAD PA KUN GYIS BRTAG ,CI NAS TINGDZIN BRTZON PA NI, ,SKAD CIG GCIG KYANG MI CHIRYANG; ,BDAG GI YID DI GAR SPYOD CES, ,DE LTAR YID LA SO SORBRTAG ,JIGS DANG DGA STON SOGS BREL BAR, ,GAL TE MI NUS CIBDER BYA, ,DI LTAR SBYIN PAI DUS DAG TU, ,TSUL KHRIMS BTANGSNYOMS BYA BAR GSUNGS, ,GANG ZHIG BSAMS TE - 45 -
 48. 48. Bodhicharyavatara{@12A}", ,q_-TþUc-R, ,Nä-`c-CZP-OØ-UÉ-TcU-¤ä, ,Nä_-CKE-R-^É-TcU-R-^Éc, ,Nä-IÉN-_ä-ZÉC-T±ãT-R_-q, ,Nä-›-P-PÉ-AØP-`äCc-qc, ,CZP-OØ-CIÉ-C_-UÉ-]nÙ_-_é, ,aäc-TZÉP-U-^ÉP-Iä-IéP-UéEc, ,Nä-›-P-PÉ-]Sä`-UÉ-]nÙ_, ,{ä-Ué]Ì-CKU-PÉ-¦-WêCc-NE-, ,Eé-UW_-›N-Ué-ŽU-UE-Ré, ,AØP-`-]HÒC-R_-nÙ_-R-P, ,Nä-`-GCc-R-§E-T_-q, ,NéP-UäN-c-‡é-È-CFéN-NE-, ,c-_Éc-]xÉ-céCc-qäN-nÙ_-P, ,TNä-CaäCc-T†T-R-xP-qc-Pc, , °C-Rc-Nä-^É-UéN-`-Né_,,CE-Wå-T«éN-R_-]NéN-nÙ_-KU, ,µ-T_-]NéN-R_-nÙ_-P-^E-, ,NE-Ré_-_E-CÉ-cäUc-TŒCc-Pc, ,TŒP-Rc-_ÉC-R-œP-R_-q, ,CE-Wå-_E-^ÉN-GCc-R-NE-, ,té-T_-]NéN-R-Nä-^É-Wå, ,`c-cÒ-UÉ-q-µ-UÉ-q. ,aÉE-TZÉP-OØ-PÉ-CPc-R_-q, ,NCéN-NE-C-Z_-TFc-R]U, ,C`-Kä-E-”`-”Cc-œP-R]U, ,UWE-]{Ú-T-^É-TcU-R-NE-, ,C`-Kä-«é_-]qÉP-†à-cäUc-cU, ,CE-Wå-TNC-T¤éN-Ÿâ_-`äP-R]U, ,CZP-`-©éN-R-IÉN-NE-PÉ, ,Caä-TFc-]néN-NE-TFc-nÙ_-R, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,‹äN-NE-TAØ_-¤É-uCc-]NéN-R]U, ,C^éC-]Bé_-NéP-OØ-CIä_-]NéN-R]U, ,TNC-cäUc-_ÉU-ué-]NéN-nÙ_-P, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,CZP-NéP-^`-T_-]Né_-T-NE-, ,_E-NéP-CIä_-T_-]NéN-R-NE-, ,µ-T_-]NéN-R]Ì-cäUc-qÙE-P, ,Näc-PÉ-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,UÉ-TéN-`ä-`é-]HÉCc-R-NE-, ,Nä-TZÉP-­É-Œé`-UÑ-Vê_-NE-, ,_E-CÉ-péCc-ZäP-cäUc-qÙE-P, ,Nä-Wå-aÉE-TZÉP-CPc-R_-q, ,Nä-›_-AØP-Pc-IéP-UéEc-NE-, ,NéP-UäN-TþéP-R]Ì-^ÉN-TŒCc-Pc, ,Nä-Wå-NR]-Téc-CIäP-Ré-^Éc, ,Nä-PÉ-TŒP-Ré_-CÒE-T_-q, ,aÉP-LÞ-Eäc-NE-_T-NN-NE-, ,TŒP-NE-`Òc-NE-Zä-c_-TFc, ,Eé-W-aäc-NE- - 46 -
 49. 49. Bodhicharyavatara@12A *, ,BYAR BRTZAMS PA, ,DE LAS GZHAN DU MI BSAM STE, ,DERGTANG PA YI BSAM PA YIS, ,DE NYID RE ZHIG BSGRUB PAR BYA, ,DELTA NA NI KUN LEGS BYAS, ,GZHAN DU GNYI GAR MI GYUR RO, ,SHESBZHIN MA YIN NYE NYON MONGS, ,DE LTA NA NI PHELMI GYUR, ,BRE MOI GTAM NI SNA TSOGS DANG, ,NGO MTSAR LTAD MORNAM MANG PO, ,KUN LA JUG PAR GYUR PA NA, ,DE LA CHAGS PA SPANGBAR BYA, ,DON MED SA RKO RTZVA GCOD DANG, ,SA RIS DRI SOGS BYEDGYUR NA, ,BDE GSHEGS BSLAB PA DRAN BYAS NAS, ,SKRAG PAS DE YI MOD LA DOR, ,GANG TSE BSKYOD PAR DOD GYUR TAM,,SMRA BAR DOD PAR GYUR NA YANG, ,DANG POR RANG GI SEMS BRTAGSNAS, ,BRTAN PAS RIG PA LDAN PAR BYA, ,GANG TSE RANG YID CHAGS PADANG, ,KHRO BAR DOD PA DE YI TSE, ,LAS SU MI BYA SMRAMI BYA; ,SHING BZHIN DU NI GNAS PAR BYA, ,DGOD DANG GA ZHAR BCASPAAM, ,GAL TE NGA RGYAL RGYAGS LDAN PAAM, ,MTSANG BRU BA YIBSAM PA DANG, ,GAL TE SKYOR BYIN SLU SEMS SAM, ,GANG TSE BDAGBSTOD LHUR LEN PAAM, ,GZHAN LA SMOD PA NYIDDANG NI, ,GSHE BCAS GYOD DANG BCAS GYUR PA, ,DE TSE SHING BZHINGNAS PAR BYA, ,RNYED DANG BKUR STI GRAGS DOD PAAM, ,G-YOGKHOR DON DU GNYER DOD PAAM, ,BDAG SEMS RIM GRO DOD GYUR NA,,DE TSE SHING BZHIN GNAS PAR BYA, ,GZHANDON YAL BAR DOR BA DANG, ,RANG DON GNYER BAR DOD PA DANG,,SMRA BAR DOD PAI SEMS BYUNG NA, ,DES NI SHING BZHIN GNAS PARBYA, ,MI BZOD LE LO JIGS PA DANG, ,DE BZHIN SPYI RTOL MU TZORDANG, ,RANG GI PHYOGS ZHEN SEMS BYUNG NA, ,DE TSE SHINGBZHIN GNAS PAR BYA, ,DE LTAR KUN NAS NYON MONGS DANG, ,DON MEDBRTZON PAI YID BRTAGS NAS, ,DE TSE DPA BOS GNYEN PO YIS, ,DENI BRTAN POR GZUNG BAR BYA, ,SHIN TU NGES DANG RAB DAD DANG,,BRTAN DANG LUS DANG ZHE SAR BCAS, ,NGO TSA SHES DANG - 47 -
 50. 50. Bodhicharyavatara{@12B} ]HÉCc-TFc-NE-, ,ZÉ-ZÉE-CZP-NC]-qäN-`-TþéP, ,SP-WÓP-UÉ-UMÑP-qÉc-R-^É, ,]NéN-R-ŽUc-lÉc-UÉ-«é-ZÉE-, ,IéP-UéEc-«äc-R-]NÉ-NC-CÉ, ,cäUc-]NÉ-qÙE-£U-Tþä_-œP-NE-, ,B-P-U-Mé-UäN-NEéc-`, ,TNC-NE-cäUc-FP-NTE-qc-aÉE-, ,³ã`-R-TZÉP-OØ-E-UäN-R_, ,^ÉN-]NÉ-ŒC-LÞ-CÒE-T_-q, ,_ÉE-ZÉC-`éP-Pc-N`-T]Ì-UGéC ,MéT-R-^E-NE-^E-TcUc-Pc, ,cäUc-Nä-›-TÒ_-_É-_T-›_, ,_T-LÞ-UÉ-C^é-CÒE-T_-q, ,q-ˆéN-a-`-GCc-R-^Éc, ,SP-WÓP-AØP-OØ-Ta`-tÉN-lE-, ,^ÉN-méN-UÉ-NC_-UÉ-qäN-P, ,N-›-FÉ-pÉ_-B-K-qäN, ,`Òc-]NÉ-TNC-CÉ_-CÒE-qc-Pc, ,^ÉN-méN-FÉ-pÉ_-~ÚE-T_-qäN, ,méN-NE-]NÉ-CIÉc-cé-cé-P, ,Näc-@é-méN-`-FÉ-ZÉC-q, , éEc-R]Ì-^ÉN-méN-FÉ-^É-pÉ_, ,aÉE-CÒCc-CVE-U-CÒE-UÉ-qäN, ,UÉ-CVE-WêCc-lÉ-]tÜ`-]Bé_-]NÉ, ,_Ò`-T-T~ÚEc-Kä-FÉ-ZÉC-_ÒE-, ,MéC-U_-RCc-R]Ì-_ÉU-R-]NÉ, ,_E-CÉ-ƒé-^Éc-M-NN-pä, ,a-^E-_Òc-R]Ì-x-T-`c, ,aäc-_T-UWêP-nÉc-DØN-OØ-pä, ,_Òc-R-ŽUc-lE-Nqä-qc-Pc, ,‡E-CÉ-T_-OØ-T›-q-ZÉE-, ,]NÉ-`-£ÉE-Ré-FÉ-^éN-Fäc, ,TNC-IÉN-lÉc-PÉ-TŒC-R_-nÉc,,Nä-›_-]TN-Nä-TV`-lE-Né_, ,méN-lÉc-£ÉE-Ré-U-UMéE-P, ,N-OØE-FÉ-pÉ_-GCc-WÓ`-nÉc, , méN-PÉ-`Òc-]NÉ-~ÚE-T_-qäN, ,méN-lÉc-UÉ-CVE-T-_-UÉ-_ÒE-, ,tC-lE-TLÞE-OØ-UÉ-_ÒE-`, ,”à-›é]E-CZÉT-LÞ-UÉ-_ÒE-P, ,`Òc-lÉc-méN-`-FÉ-ZÉC-q, ,IÉc-P-Y-NE-q-ˆéN-lÉc, ,c-lÉ-NéP-OØ-]NÉ-T~ÚE-_ÉCc, ,UÉ-]é-FéC-CÉ-`Òc-]NÉ-PÉ, , T@é`-T_-q-T-IÉN-OØ-N, ,]NÉ-›_-méN-lÉc-T~ÚEc-lE-PÉ, ,]GÉ-TNC-Tþä-T-UäN-R-^Éc, ,zéCc-Kä-q-NE-mÉ_-qÉP-P, ,Nä-Wå-méN-lÉc-FÉ-q_-^éN, ,{P-C^éC-T@é`-OØ-UÉ-TLÞT-`]E-, ,Céc-`-céCc-R-UÉ-®ÉP-P, ,`Òc-]NÉ-T£éN-lE-CZP- - 48 -
 51. 51. Bodhicharyavatara@12B JIGS BCAS DANG, ,ZHI ZHING GZHAN DGA BYED LA BRTZON,,PHAN TSUN MI MTHUN BYIS PA YI, ,DOD PA RNAMS KYIS MI SKYOZHING, ,NYON MONGS SKYES PA DI DAG GI, ,SEMS DI BYUNG SNYAMBRTZER LDAN DANG, ,KHA NA MA THO MED DNGOS LA, ,BDAG DANGSEMS CAN DBANG BYAS SHING, ,SPRUL PA BZHIN DU NGA MED PAR, ,YIDDI RTAG TU GZUNG BAR BYA, ,RING ZHIG LON NAS DAL BAI MCHOG,THOB PA YANG DANG YANG BSAMS NAS, ,SEMS DE LTA BUR RI RAB LTAR,,RAB TU MI G-YO GZUNG BAR BYA, ,BYA RGOD SHA LACHAGS PA YIS, ,PHAN TSUN KUN DU BSHAL KHRID KYANG, ,YID KHYOD MIDGAR MI BYED NA, ,DA LTA CI PHYIR KHA TA BYED, ,LUS DI BDAG GIRGZUNG BYAS NAS, ,YID KHYOD CI PHYIR SRUNG BAR BYED, ,KHYOD DANGDI GNYIS SO SO NA, ,DES KO KHYOD LA CI ZHIG BYA, ,RMONGS PAI YID KHYOD CI YI PHYIR, ,SHING GZUGS GTZANG MA GZUNGMI BYED, ,MI GTZANG TSOGS KYI KHRUL KHOR DI, ,RUL BA BSRUNGSTE CI ZHIG RUNG, ,THOG MAR PAGS PAI RIM PA DI, ,RANG GI BLOYIS THA DAD PHYE, ,SHA YANG RUS PAI DRA BA LAS, ,SHES RABMTSON GYIS GUD DU PHYE, ,RUS PA RNAMS KYANG DBYE BYAS NAS,,RKANG GI BAR DU BLTA BYA ZHING, ,DI LA SNYING PO CI YOD CES,,BDAG NYID KYIS NI BRTAG PAR GYIS, ,DE LTAR BAD DE BTZAL KYANGDOR, ,KHYOD KYIS SNYING PO MA MTHONG NA, ,DA DUNG CI PHYIR CHAGSTSUL GYIS, ,KHYOD NI LUS DI SRUNG BAR BYED, ,KHYOD KYIS MI GTZANG BA ZAR MIRUNG, ,KHRAG KYANG BTUNG DU MI RUNG LA, ,RGYU LTOANG GZHIB TUMI RUNG NA, ,LUS KYIS KHYOD LA CI ZHIG BYA, ,NYIS NA WA DANG BYARGOD KYIS, ,ZAS KYI DON DU DI BSRUNG RIGS, ,MI O COG GI LUSDI NI, , BKOL BAR BYA BA NYID DU ZAD, ,DI LTAR KHYOD KYIS BSRUNGS KYANGNI, ,CHI BDAG BRTZE BA MED PA YIS, ,PHROGS TE BYA DANG KHYIRBYIN NA, ,DE TSE KHYOD KYIS CI BYAR YOD, ,BRAN G-YOG BKOL DU MIBTUB LAANG, ,GOS LA SOGS PA MI SBYIN NA, ,LUS DI BSNYOD KYANGGZHAN - 49 -
 52. 52. Bodhicharyavatara{@013A} ", ,]ué-P, ,méN-@é-FÉ-¤ä-a-ME-Ccé, ,]NÉ-`-‚-‰P-qÉP-Pc-PÉ, ,N-PÉ-_E-CÉ-NéP-qäN-GÓC ,SP-R-UäN-R_-]NÉ-`-PÉ, ,MUc-FN-®ÉP-R_-UÉ-q]é, ,]ué-NE-]éE-T]Ì-ŒäP-VU-OØ, ,`Òc-`-uÚ-^É-ƒé-TZC-¤ä, ,cäUc-FP-ŽUc-NéP-T±ãT-R]Ì-pÉ_, ,^ÉN-TZÉP-nÉ-PÉ-`Òc-cÒ-T¬ã_, ,Nä-›_-_E-NTE-^éN-lÉc-Nä, ,ŒC-LÞ-]XÒU-R]Ì-TZÉP-OØ-nÉc, ,té-CIä_-Eé-ÒU-^éEc-MéE-¤ä, ,]ué-T]Ì-Taäc-NE-CcéE-Ré_-nÉc, ,tÉ-`-céCc-R-TT-Fé`-OØ, ,±-NE-TFc-R_-UÉ-Né_-_é, ,¡é-^E-xC-LÞ-UÉ-Nqä-¤ä, ,ŒC-LÞ-CFéU-T«ãEc-NC]-T_-q, ,GÓ-«_-qÉ-`-GéU-‡ßP-NC ,±-UäN-]HT-FÉE-]ué-T-^Éc, ,UEéP-R_-]NéN-R]Ì-NéP-±ãT-R, ,MÑT-Rc-ŒC-LÞ-Nä-TZÉP-­N, ,CZP-`-TZäP-T à`-]NäTc-UBc-aÉE-, ,U-TFé`-SP-R-qäN-R]Ì-EC ,DØc-Rc-­É-Téc-ƒE-nÉc-Kä, ,ŒC-LÞ-AØP-nÉ-†éT-U_-nÙ_, ,`äCc-R_-©c-R-MUc-FN-`, ,NCä-T_-CcÒEc-Zäc-TŠéN-R_-q, ,TcéN-PUc-qäN-R-UMéE-nÙ_-P, ,T¤éN-Rc-`äCc-R_-NC]-T-T«äN, ,–éC-P-^éP-KP-TŠéN-q-ZÉE-, ,^éP-KP-TŠéN-P-Šäc-cÒ-TŠéN, ,_E-CÉ-^éP-KP-TŠéN-P-Nä, ,^éP-KP-aäc-R_-_ÉC-R_-q, ,þéU-R-MUc-FN-NC]-pÉ_-Kä, ,Nä-PÉ-_ÉP-nÉc-Ié-P]E-N@éP, ,Nä-›c-CZP-qc-^éP-KP-nÉc, ,NC]-T]Ì-TNä-T-­N-R_-q, ,TNC-`-]NÉ_-CéE-^éE-UäN-`, ,S-_é`-OØ-^E-TNä-T-Gä, ,Iäc-Rc-UÉ-NC]-¥àC-T¢`-ZÉE-, ,S-_é`-OØ-^E-¥àC-T¢`-Gä, ,µ-P-^ÉN-SäTc-]{ä`-R-NE-, ,NéP-Cc`-^ÉN-OØ-]éE-T-NE-, ,GCc-NE-Zä-¥E-§Ec-T-NE-, ,]HU-ZÉE-_P-R_-µ-T_-q, ,UÉC-CÉc-cäUc-FP-›-P-^E-, ,]NÉ-NC-IÉN-`-TŒäP-Pc-TNC ,cEc-”c-IÉN-OØ-]nÙ_-_é-Zäc, ,xE-ZÉE-qUc-R]Ì-WÓ`-nÉc-T›, ,ŒC-R_-UEéP-ZäP-nÉc-T†E-T]U, ,CIäP-Ré-^Éc-PÉ-T†E- - 50 -
 53. 53. Bodhicharyavatara@013A *, ,GRO NA, ,KHYOD KO CI STE SHA THANG GSO, ,DI LA GLARNGAN BYIN NAS NI, ,DA NI RANG GI DON BYED CHUG ,PHAN PA MED PARDI LA NI, ,THAMS CAD SBYIN PAR MI BYAO, ,GRO DANG ONG BAIRTEN TZAM DU, ,LUS LA GRU YI BLO BZHAG STE, ,SEMS CANRNAMS DON BSGRUB PAI PHYIR, ,YID BZHIN GYI NI LUS SU BSGYUR,,DE LTAR RANG DBANG YOD KYIS DE, ,RTAG TU DZUM PAI BZHIN DUGYIS, ,KHRO GNYER NGO ZUM YONGS THONG STE, ,GRO BAI BSHES DANGGSONG POR GYIS, ,KHRI LA SOGS PA BAB COL DU, ,SGRA DANG BCASPAR MI DOR RO, ,SGO YANG DRAG TU MI DBYE STE, ,RTAG TU GCOMBSKYUNGS DGA BAR BYA, ,CHU SKYAR BYI LA CHOM RKUN DAG ,SGRA MEDJAB CING GRO BA YIS, ,MNGON PAR DOD PAI DON SGRUB PA, ,THUBPAS RTAG TU DE BZHIN SPYAD, ,GZHAN LA BZHEN BSKUL DEBSMKHAS SHING, ,MA BCOL PHAN PA BYED PAI NGAG ,GUS PAS SPYI BOSBLANG GYIS TE, ,RTAG TU KUN GYI SLOB MAR GYUR, ,LEGS PAR SMAS PATHAMS CAD LA, ,DGE BAR GSUNGS ZHES BRJOD PAR BYA, ,BSOD NAMSBYED PA MTHONG GYUR NA, ,BSTOD PAS LEGS PAR DGABA BSKYED, ,LKOG NA YON TAN BRJOD BYA ZHING, ,YON TAN BRJOD NARJES SU BRJOD, ,RANG GI YON TAN BRJOD NA DE, ,YON TAN SHES PARRIG PAR BYA, ,RTZOM PA THAMS CAD DGA PHYIR TE, ,DE NI RIN GYISNYO NAANG DKON, ,DE LTAS GZHAN BYAS YON TAN GYIS, ,DGABAI BDE BA SPYAD PAR BYA, ,BDAG LA DIR GONG YONG MED LA, ,PHAROL DU YANG BDE BA CHE, ,NYES PAS MI DGA SDUG BSNGAL ZHING,,PHA ROL DU YANG SDUG BSNGAL CHE, ,SMRA NA YID PHEBS BREL PADANG, ,DON GSAL YID DU ONG BA DANG, ,CHAGS DANG ZHE SDANGSPANGSBA DANG, ,JAM ZHING RAN PAR SMRA BAR BYA, ,MIG GIS SEMS CAN LTANA YANG, ,DI DAG NYID LA BRTEN NAS BDAG ,SANGS RGYAS NYID DUGYUR RO ZHES, ,DRANG ZHING BYAMS PAI TSUL GYIS BLTA, ,RTAG PARMNGON ZHEN GYIS BSLANG BAAM, ,GNYEN PO YIS NI BSLANG - 51 -
 54. 54. Bodhicharyavatara{@013B}T-IÉN, ,^éP-KP-NE-PÉ-SP-]NéCc-ZÉE-, ,¥àC-T¢`-T-`-NCä-GäP-]nÙ_, ,UBc-aÉE-œE-NE-œP-qc-Pc, ,`c-ŽUc-TNC-CÉc-ŒC-LÞ-q, ,`c-ŽUc-AØP-`-cÒ-`-^E-, ,›éc-R_-q-T-U-^ÉP-Pé, ,®ÉP-R]Ì-S-_é`-pÉP-`-céCc, ,CéE-Pc-CéE-OØ-mN-[ÖCc-­N, ,GÓE-EÒ]Ì-pÉ_-PÉ-Gä-UÉ-CKE-, ,CVê-Gä_-CZP-nÉ-NéP-TcU-Ué, ,Nä-›_-_ÉC-qc-CZP-NéP-`, ,ŒC-LÞ-TþéP-R_-CPc-R_-q, ,MÑCc-Šä-UE]-T-_ÉE-CÉCc-Rc, ,T@C-R-ŽUc-lE-Nä-`-CPE-, ,`éC R_-ŸâE-NE-UCéP-UäN-NE-, ,TŒá`-[ÖCc-CPc-`-TCé-q-ZÉE-, ,_P-R-VU-OØ-T]-q-¤ä, ,Géc-Céc-CcÒU-U-CKéCc-R-®ÉP, ,NU-R]Ì-Géc-PÉ-­éN-R]Ì-`Òc, ,zP-WåCc-GäN-OØ-CPéN-UÉ-q, ,Nä-›_-qc-P-cäUc-FP-nÉ, ,TcU-R-rÙ_-OØ-’éCc-R_-]nÙ_, ,£ÉE-Šä]Ì-TcU-R-U-NC-R_, ,`Òc-]NÉ-CKE-T_-UÉ-q-¤ä, ,FÉ-Pc-]NÉ-NE-CZP-OØ-^E-, ,NéP-GäP-±ãT-R]Ì-”à_-CKE-Eé, ,U-DØc-R-`-Géc-UÉ-TaN, ,UÉ-P-TZÉP-OØ-UCé-NsÉc-NE-, ,COØCc-NE-]B_-T-UWêP-MéCc-NE-, ,UCé-Té-C^éCc-R-NC-`-UÉP, ,NUP-`-T-NE-”-Gä-NE-, ,«äc-R-UäN-R_-TÒN-UäN-UÉP, ,NUP-NE-UGéC-CÉ-Géc-ŽUc-`, ,UWÓEc-R_-DØc-Rc-AØP-OØ-­N, ,”-GäP-Géc-lÉ-¦éN-nÙ_-R, ,NUP-R]Ì-Géc-`-®_-UÉ-q, , ­éN-R-^éEc-cÒ-Né_-UÉ-q, ,UNé-NE-¢Cc-lÉc-]xÉN-UÉ-q, ,cé-aÉE-NE-PÉ-UGÉ`-U-NC ,Né_-T-P-PÉ-NCT-R_-q, ,CFÉ-`-céCc-R]E-`éEc-­éN-R]Ì, ,GÓ-NE-ME-`-Né_-T-©N, ,B-T@E-T-NE-±-TFc-NE-, ,B-CNEc-Pc-PÉ-T]-UÉ-q, ,‡E-R-T“E-¤ä-UÉ-]OØC-FÉE-, ,`C-R-UIU-R_-UÉ-UIä]é, ,TZéP-R-U`-¤P-CPc-NC-LÞ, ,TÒN-UäN-CZP-NE-CFÉC-UÉ-q, ,]HÉC-ŒäP-U-NN-nÙ_-R-AØP, ,UMéE-NE-xÉc-Kä-§E-T_-q, ,cé_-Uéc-T-PÉ-UÉ-q-¤ä, ,DØc-NE-TFc-Rc-C^c-R- - 52 -
 55. 55. Bodhicharyavatara@013B BA NYID, ,YON TAN DANG NI PHAN DOGS ZHING, ,SDUG BSNGALBA LA DGE CHEN GYUR, ,MKHAS SHING LDANG DANG LDAN BYAS NAS,,LAS RNAMS BDAG GIS RTAG TU BYA, ,LAS RNAMS KUN LA SU LA YANG,,LTOS PAR BYA BA MA YIN NO, ,SBYIN PAI PHA ROL PHYIN LA SOGS, ,GONG NAS GONG DU KHYAD ZHUGS SPYAD, ,CHUNG NGUI PHYIR NI CHE MIGTANG, ,GTZO CHER GZHAN GYI DON BSAM MO, ,DE LTAR RIG BYAS GZHANDON LA, ,RTAG TU BRTZON PAR GNAS PAR BYA, ,THUGS RJE MNGA BARING GZIGS PAS, ,BKAG PA RNAMS KYANG DE LA GNANG, ,LOGPAR LHUNG DANG MGON MED DANG, ,BRTUL ZHUGS GNAS LA BGO BYAZHING, ,RAN PA TZAM DU BZA BYA STE, ,CHOS GOS GSUM MA GTOGS PASBYIN, ,DAM PAI CHOS NI SPYOD PAI LUS, ,PHRAN TSEGS CHED DUGNOD MI BYA, ,DE LTAR BYAS NA SEMS CAN GYI, ,BSAM PA MYURDU RDZOGS PAR GYUR, ,SNYING RJEI BSAM PA MA DAG PAR, ,LUS DIGTANG BAR MI BYA STE, ,CI NAS DI DANG GZHAN DU YANG, ,DON CHENSGRUB PAI RGYUR GTANG NGO, ,MA GUS PA LA CHOS MI BSHAD, ,MI NABZHIN DU MGO DKRIS DANG, ,GDUGS DANG KHAR BA MTSONTHOGS DANG, ,MGO BO G-YOGS PA DAG LA MIN, ,DMAN LA ZAB DANGRGYA CHE DANG, ,SKYES PA MED PAR BUD MED MIN, ,DMAN DANG MCHOGGI CHOS RNAMS LA, ,MTSUNGS PAR GUS PAS KUN DU SPYAD, ,RGYA CHENCHOS KYI SNOD GYUR PA, ,DMAN PAI CHOS LA SBYAR MI BYA, ,SPYOD PA YONGS SU DOR MI BYA, ,MDO DANG SNGAGS KYIS DRID MIBYA, ,SO SHING DANG NI MCHIL MA DAG ,DOR BA NA NI DGAB PAR BYA,,GCI LA SOGS PAANG LONGS SPYOD PAI, ,CHU DANG THANG LA DOR BASMAD, ,KHA BKANG BA DANG SGRA BCAS DANG, ,KHA GDANGS NAS NI BZAMI BYA, ,RKANGPA BRKYANG STE MI DUG CING, ,LAG PA MNYAM PAR MI MNYEO, ,BZHONPA MAL STAN GNAS DAG TU, ,BUD MED GZHAN DANG GCIG MI BYA, ,JIGRTEN MA DAD GYUR PA KUN, ,MTHONG DANG DRIS TE SPANG BAR BYA,,SOR MOS BRDA NI MI BYA STE, ,GUS DANG BCAS PAS G-YAS PA - 53 -
 56. 56. Bodhicharyavatara{@014A}", ,^É. ,`C-R-NC-PÉ-AØP-nÉc-lE-, ,`U-^E-Nä-›_-T¤P-R_-q, ,`C-R-ac-Gä_-T«éN-UÉP-Kä, ,FÒE-N-T«éN-`-±-T±Cc-R, ,cä-Cé`-`-céCc-T-qc-Kä, ,CZP-OØ-U-T¥Uc-R_-]nÙ_-_é, ,UCéP-Ré-r-EP-]Nc-CÉUc-›_, ,]NéN-R]Ì-péCc-cÒ-I`-T_-q, ,aäc-TZÉP-rÙ_-OØ-œE-cäUc-`, ,MéC-U-IÉN-OØ-Eäc-R_-®_, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-NC ,WN-UäN-R_-PÉ-CcÒEc-R-`c, ,cäUc-®E-T-^É-­éN-R-PÉ, ,Eäc-R_-Nä-~ÉN-­N-R_-q. ,IÉP-NE-UWP-Ué-`P-CcÒU-OØ, ,SÒE-Ré-CcÒU-R-CNéP-q-ZÉE-, ,”`-NE-qE-GÓT-cäUc-TŒäP-Rc, ,›ßE-T]Ì-ŸC-U-Näc-ZÉ-q, ,_E-EU-CZP-nÉ-NTE-^E-_ÒE-, ,CPc- Tc-CE-OØ-FÉ-­éN-lE. ,T†T-R_-CcÒEc-R-CE-^ÉP-R]Ì, ,CPc- Tc-Nä-`-]TN-Nä-T†T, ,”`-~c-ŽUc-lÉc-UÉ-T†T-R, ,Nä-PÉ-CE-^E-^éN-UÉP-Kä, ,Nä-›_-CPc-R]Ì-UBc-R-`, ,TcéN-PUc-UÉ-]nÙ_-CE-^E-UäN, ,NEéc-cU-^E-P-T”àN-lE-_ÒE-, ,cäUc-FP-NéP-`c-CZP-UÉ-­N, ,cäUc-FP-Bé-P]Ì-NéP-nÉ-pÉ_, ,MUc-FN-qE-GÓT-pÉ_-T¢é]é, ,ŒC-R_-NCä-T]Ì-Taäc-CIäP-PÉ, ,MäC-GäP-NéP-`-UBc-R-NE-, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-TŒá`-[ÖCc-UGéC ,~éC-CÉ-pÉ_-^E-UÉ-TKE-Eé, ,NR`-]qÙE-T-^É-ŽU-M_-`c, ,ƒ-U-T¤äP-R]Ì-WÓ`-›_-T†T, ,]NÉ-NE-cEc-”c-T@]-ª`-CZP, ,UNé-¥ä-TCc-Pc-aäc-R_-q, ,UNé-¥ä-ŽUc-`c-T†T-R-¦E-, ,Nä-Tc-UNé-¥ä-TC-R_-q, ,PU-UB]Ì-£ÉE-Ré]Ì-UNé-¥ä-PÉ, ,MéT-U_-IÉN-OØ-T›-T_-q, ,CE-pÉ_-ŒC-LÞ-­N-R-PÉ, ,Nä-`c-”-Gä_-_T-¤éP-Rc, ,T†T-R-AØP-`c-TLÞc-R-^E-, ,Eäc-R_-^E-NE-^E-OØ-T›, ,^E-P-_ä-ZÉC-UNé_-T¥àc-R]Ì, ,UNé-ŽUc-AØP-`c-TLÞc-R-T›, ,]SCc-R-à-±ãT- - 54 -
 57. 57. Bodhicharyavatara@014A *, ,YI; ,LAG PA DAG NI KUN GYIS KYANG, ,LAM YANG DE LTARBSTAN PAR BYA, ,LAG PA SHAS CHER BSKYOD MIN TE, ,CUNG ZAD BSKYODLA SGRA BSGRAGS PA, ,SE GOL LA SOGS BRDA BYAS TE, ,GZHAN DU MABSDAMS PAR GYUR RO, ,MGON PO MYA NGANDAS GZIMS LTAR, ,DOD PAI PHYOGS SU NYAL BAR BYA, ,SHES BZHINMYUR DU LDANG SEMS LA, ,THOG MA NYID DU NGES PAR SBYAR, ,BYANGCHUB SEMS DPAI SPYOD PA DAG ,TSAD MED PAR NI GSUNGS PA LAS,,SEMS SBYANG BA YI SPYOD PA NI, ,NGES PAR DE SRID SPYAD PARBYA; ,NYIN DANG MTSAN MO LAN GSUM DU, ,PHUNG PO GSUM PA GDON BYAZHING, ,RGYAL DANG BYANG CHUB SEMS BRTEN PAS, ,LTUNG BAI LHAGMA DES ZHI BYA, ,RANG NGAM GZHAN GYI DBANG YANG RUNG, ,GNASSKABS GANG DU CI SPYOD KYANG; ,BSLAB PAR GSUNGS PA GANGYIN PAI, ,GNAS SKABS DE LA BAD DE BSLAB, ,RGYAL SRAS RNAMSKYIS MI BSLAB PA, ,DE NI GANG YANG YOD MIN TE, ,DE LTAR GNASPAI MKHAS PA LA, ,BSOD NAMS MI GYUR GANG YANG MED, ,DNGOS SAMYANG NA BRGYUD KYANG RUNG, ,SEMS CAN DON LASGZHAN MI SPYAD, ,SEMS CAN KHO NAI DON GYI PHYIR, ,THAMS CADBYANG CHUB PHYIR BSNGOO, ,RTAG PAR DGE BAI BSHES GNYEN NI,,THEG CHEN DON LA MKHAS PA DANG, ,BYANG CHUB SEMS DPAI BRTULZHUGS MCHOG ,SROG GI PHYIR YANG MI BTANG NGO, ,DPAL BYUNG BAYI RNAM THAR LAS, ,BLA MA BSTEN PAI TSUL LTAR BSLAB, ,DI DANGSANGS RGYAS BKA STZAL GZHAN, ,MDO SDE BKLAGS NAS SHES PAR BYA,,MDO SDE RNAMS LAS BSLAB PA SNANG, ,DE BAS MDO SDE BKLAG PARBYA, ,NAM MKHAI SNYING POI MDO SDE NI, ,THOB MARNYID DU BLTA BAR BYA, ,GANG PHYIR RTAG TU SPYAD PA NI, ,DE LASRGYA CHER RAB STON PAS, ,BSLAB PA KUN LAS BTUS PA YANG, ,NGESPAR YANG DANG YANG DU BLTA, ,YANG NA RE ZHIG MDOR BSDUS PAI,,MDO RNAMS KUN LAS BTUS PA BLTA, ,PHAGS PA KLU SGRUB - 55 -
 58. 58. Bodhicharyavatara{@014B} lÉc-UXN-R]Ì, ,CIÉc-Ré-]E-]TN-Rc-T›-T_-q, ,CE-`c-CE-PÉ-U-T@C-R, ,Nä-IÉN-­N-R_-q-T-¤ä, ,]HÉC-ŒäP-cäUc-PÉ-T~ÚE-T]Ì-pÉ_, ,T†T-R-UMéE-Pc-^E-NC-­N, ,`Òc-NE-cäUc-lÉ-CPc- Tc-`, ,^E-NE-^E-OØ-TŒC-q-T, ,Nä-IÉN-Bé-P-UNé_-P-PÉ, ,aäc-TZÉP-T~ÚE-T]Ì-UWP-IÉN-Né, ,`Òc-lÉc-]NÉ-NC-­N-R_-q, ,WËC-VU-TŠéN-Rc-FÉ-ZÉC-]uÚT, ,©P-NoN-TCc-R-VU-nÉc-PÉ, ,PN-R-NC-`-SP-]nÙ_-_U, ,qE-GÓT-cäUc-NR]Ì-­éN-R-`-]HÒC-R-`c, aäc-TZÉP-T~ÚE-T_-q-T-¤ä-`ä]Ò-˜-R]é,, ,,T `-R-¤éE-OØ-TcCc-R-^É, ,®ÉP-NE-TNä-CaäCc-UGéN-`-céCc, ,`äCc-®E-CE-^ÉP-Nä-AØP-^E-, ,BéE-té-CFÉC-CÉc-]HéUc-R_-qäN, Zä-¥E-›-OØ]Ì-¥ÉC-R-UäN, ,TéN-R-›-TÒ]Ì-N@]-MÑT-UäN, ,Nä-Tc-TéN-`-PP-KP-OØ, ,¦-WêCc-WÓ`-OØ-T¡éU-R_-q, ,Zä-¥E-ÒC-‰Õ]Ì-cäUc-]GE-P, ,^ÉN-PÉ-ZÉ-T-IUc-UÉ-réE-, ,NC]-NE-TNä-T]E-UÉ-]MéT-`, ,CIÉN-Ué-]éE-ZÉE-TŒP-UäN-]nÙ_, ,CE-NC-Pé_-NE-TAØ_-¤É-^Éc, ,xÉP-qÉP-Nä-`-TŒäP-nÙ_-R, ,Nä-NC-lE-PÉ-¥E-œP-R]Ì, ,Šä-NRéP-Nä-`-CcéN-R_-ˆé`, ,Nä-^Éc-UX]-Taäc-«é-T_-]nÙ_, ,®ÉP-Rc-T¥àc-lE-T¤äP-UÉ-qäN, ,UNé_-P-té-T-]NÉ_-CPc-R, ,Nä-PÉ-]C]-^E-^éN-U-^ÉP, ,té-T]Ì-Nu-^Éc-Nä-`-céCc, ,¥àC-T¢`-NC-PÉ-qäN-R_-]nÙ_, ,CE-ZÉC-T±ÉUc-Kä-té-]HéUc-R, ,Nä-PÉ-]NÉ-NE-CZP-OØ-TNä, ,UÉ-]NéN-qc-NE-]NéN-R-^É, ,CäCc-qc-R-`-qÙE-nÙ_-R, , ^ÉN-UÉ-TNä-T]Ì-c-‹äN-Pc, ,Zä-¥E-TŒc-Kä-TNC-]HéUc-cé, ,Nä-›c-TNC-CÉc-NC-Té-Nä]Ì, ,c-PÉ-ŽU-R_-CZéU-R_-q, ,]NÉ-›_-TNC-`-CPéN-R-`c, ,Nu-]NÉ-`-PÉ-`c-CZP-UäN, ,FÉ-`-TT-lE-TNC-CÉc-PÉ, ,NC]- - 56 -
 59. 59. Bodhicharyavatara@014B KYIS MDZAD PAI, ,GNYIS PO ANG BAD PAS BLTA BAR BYA,,GANG LAS GANG NI MA BKAG PA, ,DE NYID SPYAD PAR BYA BA STE,,JIG RTEN SEMS NI BSRUNG BAI PHYIR, ,BSLAB PA MTHONG NAS YANGDAG SPYAD, ,LUS DANG SEMS KYI GNAS SKABS LA, ,YANGDANG YANG DU BRTAG BYA BA, ,DE NYID KHO NA MDOR NA NI, ,SHESBZHIN BSRUNG BAI MTSAN NYID DO, ,LUS KYIS DI DAG SPYAD PARBYA, ,TSIG TZAM BRJOD PAS CI ZHIG GRUB, ,SMAN DPYAD BKLAGS PATZAM GYIS NI, ,NAD PA DAG LA PHAN GYUR RAM, ,BYANG CHUBSEMS DPAI SPYOD PA LA JUG PA LAS, SHES BZHIN BSRUNG BAR BYA BASTE LEU LNGA PAO,, ,,BSKAL PA STONG DU BSAGS PA YI, ,SBYINDANG BDE GSHEGS MCHOD LA SOGS, ,LEGS SBYANG GANG YIN DE KUNYANG, ,KHONG KHRO GCIG GIS JOMS PAR BYED,ZHE SDANG LTA DUI SDIG PA MED, ,BZOD PA LTA BUI DKA THUB MED,,DE BAS BZOD LA NAN TAN DU, ,SNA TSOGS TSUL DU BSGOM PAR BYA,,ZHE SDANG ZUG RNGUI SEMS CHANG NA, ,YID NI ZHI BA NYAMS MIMYONG, ,DGA DANG BDE BAANG MI THOB LA, ,GNYID MO ONG ZHINGBRTAN MED GYUR, ,GANG DAG NOR DANG BKUR STI YIS, ,DRIN BYIN DELA BRTEN GYUR PA, ,DE DAG KYANG NI SDANG LDAN PAI, ,RJE DPON DELA GSOD PAR RGOL, ,DE YIS MDZA BSHES SKYO BAR GYUR, ,SBYIN PASBSDUS KYANG BSTEN MI BYED, ,MDOR NA KHRO BA DIRGNAS PA, ,DE NI GA YANG YOD MA YIN, ,KHRO BAI DGRA YIS DE LASOGS, ,SDUG BSNGAL DAG NI BYED PAR GYUR, ,GANG ZHIG BSGRIMS TEKHRO JOMS PA, ,DE NI DI DANG GZHAN DU BDE, ,MI DOD BYAS DANGDOD PA YI, ,GEGS BYAS PA LA BYUNG GYUR PA, ,YID MI BDE BAI ZAS RNYED NAS, ,ZHE SDANG BRTAS TE BDAG JOMSSO, ,DE LTAS BDAG GIS DAG BO DEI, ,ZAS NI RNAM PAR GZHOM PARBYA, ,DI LTAR BDAG LA GNOD PA LAS, ,DGRA DI LA NI LAS GZHANMED, ,CI LA BAB KYANG BDAG GIS NI, ,DGA - 57 -
 60. 60. Bodhicharyavatara{@015A}", ,T]Ì-^ÉN-PÉ-NsÚCc-UÉ-q, ,UÉ-NC]-qc-lE-]NéN-UÉ-]uÚT, ,NCä-T-NC-PÉ-IUc-R_-]nÙ_, ,C`-Kä-TFéc-cÒ-^éN-P-PÉ, ,Nä-`-UÉ-NC_-FÉ-ZÉC-^éN, ,C`-Kä-TFéc-cÒ-UäN-P-PÉ, ,Nä-`-UÉ-NC]-qc-FÉ-SP, ,TNC-CU-TNC-CÉ-Taäc-ŽUc-`, ,¥àC-T¢`-T‹c-NE-WËC-þÙT-NE-, ,UÉ-£P-Zäc-q-UÉ-]NéN-Nä, ,Nu-`-Nä-`c-T„éC-Rc-cé, ,TNä-T]Ì-”à-PÉ-_äc-]C]-]qÙE-, ,¥àC-T¢`-”à-PÉ-aÉP-LÞ-UE-, ,¥àC-T¢`-UäN-R_-Eäc-]qÙE-UäN, ,Nä-Tc-cäUc-méN-TŒP-R_-UPéc, ,N@]-„éC-NN-NE-@Ž-R, ,T~äC-NE-TFN-céCc-Wê_-T-PÉ, ,NéP-UäN-TéN-qäN-M_-R-^É, ,NéP-OØ-TNC-Cé-FÉ-pÉ_-¢_, ,CéUc-PÉ-†-T_-UÉ-]nÙ_-T]Ì, ,NEéc-Nä-CE-^E-^éN-U-^ÉP, ,Nä-Tc-CPéN-R-GÓE-CéUc-Rc, ,CPéN-R-GäP-Ré-TéN-R_-qéc, ,³ã`-NE-a-´E-NC-NE-PÉ, ,Tsäc- éU-`-céCc-Wê_-T-NE-, ,C^P-R-`-céCc-TFc-R-^É, ,NéP-UäN-¥àC-T¢`-FÉc-U-UMéE-, ,W-uE-G_-NE-…àE-céCc-NE-, ,PN-NE-]GÉE-NE-äC céCc-`, ,TNC-CÉc-Tä-_ä-UÉ-q-¤ä, ,Nä-›_-qc-P-CPéN-R-]Sä`, ,`-`-TNC-CÉc-tC-UMéE-P, ,NR]-TŒP-ŸC-R_-«ä-]nÙ_-^éN, ,`-`-CZP-nÉ-tC-UMéE-P, ,TéC-FÉE-T”`-T_-]nÙ_-T-^éN, ,Nä-PÉ-cäUc-lÉ-EE-TŒP-NE. ,¢_-U]Ì-WÓ`-`c-nÙ_-R-^ÉP, ,Nä-Tc-CPéN-R-mN-TcN-FÉE-, ,¥àC-T¢`-ŽUc-lÉc-UÉ-WÓCc-qéc, ,UBc-Rc-¥àC-T¢`-qÙE-^E-PÉ, ,cäUc-lÉ-_T-NE-‹éC-UÉ-q, ,IéP-UéEc-ŽUc-NE-C^Ò`-]näN-`, ,C^Ò`-]näN-Wå-P-CPéN-R-UE-, ,¥àC-T¢`-MUc-FN-mN-TcN-Pc, ,Zä-¥E-`-céCc-Nu-]HéUc-R, ,Nä-NC-”`-qäN-NR]-Té-¤ä, ,ŸC-U-_é-`-CcN-R]é, ,CZP-^E-¥àC-T¢`-^éP-KP-PÉ, ,«é-Tc-xäCc-R-cä`-T_-qäN, ,]Bé_-T-R-`-£ÉE-Šä-¤ä, , - 58 -
 61. 61. Bodhicharyavatara@015A *, ,BAI YID NI DKRUGS MI BYA, ,MI DGA BYAS KYANG DOD MIGRUB, ,DGE BA DAG NI NYAMS PAR GYUR, ,GAL TE BCOS SU YOD NANI, ,DE LA MI DGAR CI ZHIG YOD, ,GAL TE BCOS SU MED NA NI, ,DELA MI DGA BYAS CI PHAN, ,BDAG GAMBDAG GI BSHES RNAMS LA, ,SDUG BSNGAL BRNYAS DANG TSIG RTZUBDANG, ,MI SNYAN ZHES BYA MI DOD DE, ,DGRA LA DE LAS BZLOG PASSO, ,BDE BAI RGYU NI RES GA BYUNG, ,SDUG BSNGAL RGYU NI SHINTU MANG, ,SDUG BSNGAL MED PAR NGES BYUNG MED, ,DEBAS SEMS KHYOD BRTAN PAR MNOS, ,DKA ZLOG DAD DANG KARNA PA,,BSREG DANG BCAD SOGS TSOR BA NI, ,DON MED BZOD BYED THAR PA YI,,DON DU BDAG GO CI PHYIR SNGAR, ,GOMS NI SLA BAR MI GYUR BAI,,DNGOS DE GANG YANG YOD MA YIN, ,DE BAS GNOD PA CHUNGGOMS PAS, ,GNOD PA CHEN PO BZOD PAR BYOS, ,SPRUL DANG SHA SBRANGDAG DANG NI, ,BKRES SKOM LA SOGS TSOR BA DANG, ,G-YAN PA LASOGS BCAS PA YI, ,DON MED SDUG BSNGAL CIS MA MTHONG, ,TSA GRANGCHAR DANG RLUNG SOGS DANG, ,NAD DANG CHING DANG RDEGSOGS LA, ,BDAG GIS BZE RE MI BYA STE, ,DE LTAR BYAS NA GNOD PAPHEL, ,LA LA BDAG GIS KHRAG MTHONG NA, ,DPA BRTAN LHAG PARSKYE GYUR YOD, ,LA LA GZHAN GYI KHRAG MTHONG NA, ,BOG CINGBRGYAL BAR GYUR BA YOD, ,DE NI SEMS KYI NGANG BRTANDANG; ,SNGAR MAI TSUL LAS GYUR PA YIN, ,DE BAS GNOD PA KHYADBSAD CING, ,SDUG BSNGAL RNAMS KYIS MI TSUGS BYOS, ,MKHAS PASSDUG BSNGAL BYUNG YANG NI, ,SEMS KYI RAB DANG RNYOG MI BYA,,NYON MONGS RNAMS DANG G-YUL GYED LA, ,G-YUL GYED TSE NAGNOD PA MANG, ,SDUG BSNGAL THAMS CAD KHYAD BSAD NAS, ,ZHE SDANGLA SOGS DGRA JOMS PA, ,DE DAG RGYAL BYED DPA BO STE, ,LHAG MARO LA GSAD PAO, ,GZHAN YANG SDUG BSNGAL YON TAN NI, ,SKYO BASDREGS PA SEL BAR BYED, ,KHOR BA PA LA SNYING RJE STE, , - 59 -
 62. 62. Bodhicharyavatara ¥ÉC-`-]XåU-NE-NCä-`-NC], ,UtÉc-R-`-céCc-¥àC-T¢`-nÉ, ,]qÙE-CPc-Gä-`-UÉ-té-T_, ,cäUc-^éN-ŽU{@015B}c-`-FÉ-¤ä-té, ,Nä-NC-AØP-lE-“äP-nÉc-T à`, ,NRä_-P-UÉ-]NéN-TZÉP-OØ-^E-, ,PN-]NÉ-]qÙE-T_-]nÙ_-T-›_. ,Nä-TZÉP-UÉ-]NéN-TZÉP-OØ-^E-, ,PP-nÉc-IéP-UéEc-]qÙE-T_-]nÙ_, ,té-T_-q-Zäc-U-TcUc-lE-, ,«ä-Té-ŽUc-PÉ-nÉ-P_-té, ,T«äN-R_-q-Zäc-U-TcUc-lE-, ,té-T-Nä-TZÉP-«ä-T_-]nÙ_, ,Iäc-R-HÉ-£äN-MUc-FN-NE-, , ¥ÉC-R-ŽU-R-¦-WêCc-R, ,Nä-AØP-“äP-nÉ-¤éTc-`c-qÙE-, ,_E-NTE-^éN-R-U-^ÉP-Pé, ,“äP-ŽUc-WêCc-R-Nä-NC-lE-, ,T«äN-R_-q-Zäc-cäUc-R-UäN, ,Näc-T«äN-Nä-^E-TNC-T«äN-FÉc, ,cäUc-R-^éN-R-U-^ÉP-Pé, ,CVê-Té-Zäc-q_-CE-]NéN-NE-, ,TNC-Fäc-TŒCc-R-CE-^ÉP-R, ,Nä-IÉN-TNC-PÉ-]qÙE-q-Zäc, ,GäN-OØ-TcUc-aÉE-]qÙE-T-UäN, ,U-«äc-R_-PÉ-Nä-UäN-P, ,Nä-Wå-«ä-T_-]NéN-R-CE-, ,^Ò`-`-ŒC-LÞ-C^äE-]nÙ_-T, ,]CC-R_-]nÙ_-T]E-U-^ÉP-Pé, ,FÉ-¤ä-TNC-Nä-ŒC-P-PÉ, ,UB]-TZÉP-qäN-R-UäN-R_-UEéP, ,“äP-ŽUc-CZP-NE-zN-P-^E-, ,]nÙ_-T-UäN-`-FÉ-q_-^éN, ,qäN-R]Ì-Wå-^E-¢éP-TZÉP-P, ,qäN-Rc-Nä-`-FÉ-ZÉC-qc, ,Nä-^É-qäN-R-]NÉ-^ÉP-Zäc, , ]{ä`-R_-]nÙ_-T-CE-ZÉC-^éN, ,Nä-›_-MUc-FN-CZP-nÉ-NTE-, ,Nä-^É-NTE-CÉc-Nä-NTE-UäN, ,Nä-›_-aäc-P-³ã`-›-TÒ]Ì, ,NEéc-Ré-AØP-`-té-UÉ-]nÙ_, ,CE-CÉc-CE-ZÉC-T„éC-q-¤ä, ,T„éC-R]E-_ÉCc-R-UÉP-Zä-P, ,Nä-`-TŒäP-Pc-¥àC-T¢`-ŽUc, ,”àP-GN-]nÙ_-]NéN-UÉ-_ÉCc-UäN, ,Nä-Tc-Nu]U-UX]-^E-_ÒE-, ,UÉ-_ÉCc-qäN-R-UMéE-nÙ_-P, ,]NÉ-]x]Ì-“äP-`c-nÙ_-Ké-Zäc, ,Nä-›_-céUc-Kä-TNä-T_-UPéc, ,C`-Kä-_E-NCc-]uÚT-]nÙ_-P, ,]C]- - 60 -

×