Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catia v5 01 infrastructre

3,356 views

Published on

catia dersler 1

Published in: Education
 • Be the first to comment

Catia v5 01 infrastructre

 1. 1. infrastructure 1
 2. 2. infrastructure 2 © Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A. .’nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmı tır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına ücretsiz olarak sunulmaktadır. Cadem CATIA Kitabı izinsiz olarak ço altılamaz, satılamaz ve ba ka bir döküman içerisinde yazılı izin alınmadan kullanılamaz. Cadem CAD/CAM Destek Merkezi ve Bilgisayar San. Tic. A. . General Ali Rıza Gürcan Cad. No. 32 Metropol Center K.13 D. 52 Merter / ST. +90 212 481 75 09 www.cadem.com.tr catiakitabi@cadem.com.tr CATIA Dassault Systemes firmasının tescilli ürünüdür.
 3. 3. infrastructure 3 CATIA’NIN TAR HÇES Teknik ve bilimsel uygulamalarının bilgisayarlara uyarlamaları ancak ikinci jenerasyon kabul edilen 60’lı yıllarda yapılandırılan bilgisayarlar tarafından gerçekle tirilmi tir. kinci jenerasyon bilgisayarlarda tüpler yerini günümüze kadar gelen güvenli transistörlere bırakıyordu. Kritik hesaplamaların gerekli oldu u uçak endüstrisinde özellikle bilgisayarla tasarım önem kazanmaktaydı. Uçak konstrüktörleri uçak formunun optimizasyonu ve a ırlı ının minimize edilebilmesi için gerekli olan akı kan hareketleri ve mukavemet testleri adına bir takım programlar geli tirdiler. Bundan birkaç zaman önce Fransız uçak imalalatçılarından Dassault Aviation irketi yüzeyleri bir bilgisayarda olu turabilmek için çalı malara ba ladı. Bu amaçla 1969 da interaktif bir grafik programın olu turulması faaliyetlerine önayak oldular. Bu programın yardımıyla sırt ve kanat yüzeylerinin tasla ı bilgisayarda saklandı ı gibi çizilebiliyordu. Bu veriler daha sonra aerodinamik ara tırmalar, yapı analizi ve NC makinelerinin kumanda edilmeleri için kullanıldı. Bu tarzda geli tirilmi ilk uçak Alpha-Jet’dir. CATIA-Fonksiyonu SPLINE bu programla geli tirilip o zamandan bu bugüne hemen hemen hiç de i meden gelmi tir. 1975 de Dassault Aviation bir Amerikan firması olan Lockheed den 2D çizim paketi olan CADAM'ı aldı. 3D geometrik tanımlamalar için bu programa kar ılık, geli imine 1977 de ba lanan kendine has bir software tasarlandı. Buna da CATIA (Computer Aided Three-Dimensional Interactive Application) ismi verildi. 1979 öncesi CATIA ile ilk havakanalı modeli 4 hafta içerisinde tamamlandı. Daha önceleri bu çalı ma için 6 haftaya ihtiyaç duyuluyordu. Zaman içinde Francis Bernard’ın idaresindeki geli tirme grubundaki eleman sayısı 3 den 15 e çıktı. Geli tirilmesine gerekli olan yüksek maliyet açı ını kapatmak için CATIA'yı pazara sunma kararına varıldı. 1981 de Dassault Systemes firması Dassault Aviation’un bünyesinde barınan bir ube olarak tesis edildi. Yine aynı yıl IBM ile software’in pazarlanması hususunda sözle me yapıldı. 1981Kasım ayında CATIA V1, IBM tarafından Mainframe ortamına aktarıldı. CATIA’nın teknolojik avantajları ve hardware’deki fiyat dü ü ü hızlı bir geli ime sebep oldu. 1985 de V2 tanıtıldı.1988 de V3 ile birlikte i istasyonuna dönü me devresi ba ladı. Güncel CATIA V4 1993 senesinde pazara sunuldu. Bu esnada Dassault Systemes’in çalı anlarının sayısı 1000’i a tı. CATIA V4 kısa sürede özellikle ana sanayi ve büyük ölçekli yan sanayi firmalar tarafından benimsendi ve kullanımı giderek daha fazla yaygınla tı. Bu geli ime paralel olarak Dassault Systemes’in ba ka bir Fransız yazılım irketi Matra Datavision’u bünyesine katmasıyla yazılım daha da güçlendi. 2000 yılına yakla ıldı ında, PC’lerin giderek güçlenmesiyle birlikte, Windows letim Sistemi i istasyonlarında da yaygınla tı ve CAD/CAM/CAE sistemlerinde kabul görmeye ba ladı. Bu geli ime paralel olarak 2000 yılında, tamamen Windows i letim Sistemi için yeniden yazılmı olan CATIA V5 duyuruldu. CATIA V5 gerek kullanım kolaylı ı, gerekse sundu u esneklik, bilgi birikimini de erlendirebilme gibi avantajlarla pazarda çok çabuk yaygınla tı. Özellikle endüstride anasanayi - yansanayi entegrasyonunun önem kazanmasıyla, orta ve küçük ölçekli yan sanayi firmaları tarafından da benimsendi. CATIA V5, IBM’in dünyada ilk defa ortaya attı ı ve bugün hemen hemen tüm büyük ölçekli CAD/CAM/CAE yazılım firmaları tarafından da kullanılan PLM (Product Lifecycle Management- Ürün Ya amçevrimi Yönetimi) kavramının yaygınla masında temel rolü üstlendi. Bugün artık CATIA otomobil, uçak, makina ve dayanıklı tüketim e yası endüstrilerinde 200.000 den fazla kullanıcı tarafından en önde gelen üst seviye CAD/CAM/CAE sistemi olarak tercih ediliyor.
 4. 4. infrastructure 4 ! " #!$! "% ! " & ' ( #!$! ) #!$!* ) ! " + , " , ) ! " " ) - , . , / ) , $ 0 ( + , 1 ) , ) 2 ( , $ + ) , ) ' " 1( 3 , 4 5 6+ * ( 16 7 8 99(((: 9 9; ! ) < " ) ) ) < ) 8= % )" >;
 5. 5. infrastructure 5 ? + , % , ) 8 @; ) ( %* # % ) + 8 >; & ) " = " & ( , & + ) A ( ) B ) , 8 :; $ C ( ) , D , 8 " ; , + D + D ) + 8E ) ;! , 8 F ; # + , + = * ) ) 8 ; B + ) + %$ + %6 " %) % 8 G ;
 6. 6. infrastructure 6 DÖKÜMANLARIN AÇILMASI / C , B0* 8 H; I J* + ) ) 8 I H; C (" , % ) 4 % , % % ! % , 3 ) 5 ) , B ) ! B % ) %8 K;
 7. 7. infrastructure 7 DÖKÜMANLARIN KAYDED LMES 3 ) ) 5 ) ) ) 5 " ) 5 % ) ) ) ) ) ) ) , ) ) ) 5 ) % ) % ! % , ) @L* + ) , % , " ) ) ) % % + + 8 @@ ;= ) + ) ) , 0) " C + ) + %
 8. 8. infrastructure 8 @M 7 ) ) * ) + + + >M , % + :M 1)+ + ) ) %- + " ) % FM 1 * ) ) %) & % , M B , % + %5 GM + B + # # # # # # # # # # # # NESNELER N SEÇ LMES
 9. 9. infrastructure 9 NESNELER N DER NLEMES NE SEÇ LMES 5 ) * + % " + 5 ) ) * @:* ( % + 1 + + " N + ( * + $ O B O C + * 8 @F; ) % + ) ) 1 C + ) , = ) , %) %) % ) ,M) ) 8 @> ;) ) ) = % )* 4 % ) , )
 10. 10. infrastructure 10 NESNELER N KR TERLERE GÖRE SEÇ M 0 + ) < & & & + % + 3 , @ * + ,+ * " ) % PQR4 ) ) + 0 + ) 2 + = B0* ) ) + : E 7 & & & + ) * %+ + ! 7 & , + ! M ) + S ) ) " " = ) ) ) 6 ) ) , % % T ) ) + ) + % ! " ) ) ) ) ) ) , ! ) + + , + 8 ) % ; + ) # ) % ) +
 11. 11. infrastructure 11 E 1 '% = , ) ) + = "% % # , % & & + & + + = 8 );& %+ 8 ) ;& %+ ,8 ;& &+ ) + % ,& ) % % , ,& ) * % = ) ( % NESNELER N GRAF K ÖZELL KLER N N GÖRÜNTÜLENMES E , + &> &: %+ ,&F %+ & 0 &G + & J ) % ) % , 1 + " % ) , I @G* @ + ) %) >* + , % ) , % ) @ ) %) > ) %) 1
 12. 12. infrastructure 12 $% # E + + $ + + + / + + + E %%+ + + + % + $ " +
 13. 13. infrastructure 13 E " + + % + # ( % + ) + ) % + + !) : U + U ) ) + + ) U ) + 8 + ; B + 3% " ) + + + $% #
 14. 14. infrastructure 14 D + ) 4 " + " I @J* 7 , &" * & ) ) " + + % ' S + ( + $% #
 15. 15. infrastructure 15 < " 3 ! " + , . ! $%
 16. 16. infrastructure 16 5 D ) ) ) ) ) # ) ) )& )%& % % ) ) %& & ) ) % ) 1 1 ) ) ) ) # ) ) & )& % ) )& )%& % % ) &% & '( ' )) ) ( % % % % % V V V B % ) % ) W WW S ! + , , S) * ) % + % % E % % % ) + M + ( ) ) % C ( % ? 9 ( ı + % ı ı ) + % ı ı ı ( ı ) + % + ) + % ı ı ı
 17. 17. infrastructure 17 $ ( * + + 0 % + # ) 5 " % ! + & D S ( + + + , + 5 ) + 1 , % % , % & * +, ) ,%3 , , % M ( ) * ) ) % " & + & " ) 8 4 & ; ) % & & ! #$D6WE ) , % % + , , %+ + 8I @H; S ( + % , % + * , % S ( + * ) , % , +
 18. 18. infrastructure 18 ,-./-0, 12 / 1 B0* ı ı )3 .2 5 ) ı 1 ı B0* ı ı -4 2 ! " ı ) % ) ) + = ) ) ) B0* ı ı 5 ) ) ı ) %ı ı 56+ (0 .,2 ! " ı ) %ı ı) + 6,2 ) ı ı 7382 ) ı ı ı (-*,2 0 ) ) ı ı ı ./72 ) + & ı /72 A + ı ) 9:-,;* :*2 ! ı " ) + ı ) ı 70<6-2 5 + ı& " + 1 ı ) ) ) " & *=. -> 2 5%) B ı ı 1 ?$@0A.A B2 C-< . 7/ 2 ! ı + 1 ) " ı ı & ı ı &% ) ) ı , .2 E ı ı ı (-.2 E ) & & ) ı ı ) ı ı ı ı ) ı 7,-,2 E ) ı ı ı) ) ı 77< .2 E ) ) ı ı ı ı) ı ı ı ı ı ) ı 77< )6,2 E % ı ı ı ı) ı ı ı ı ı + ) ı 8 7/ 2 A + A " ı + + % 60. D -/2 1 " ı & & ) ı ı ı) + )ı ) ı ı 82 ı ) ı
 19. 19. infrastructure 19 ++ 0-,2 S) ı% ı ı & + 0-,2 S) ) ı ı 70<- 4 12 % + ) E *72 ı + + ) ) EF07.,2 ı + + ) ) E>-+2 ı + + ) ) E F,2 ı + + ) ) E0 =:,2 ı + + ) ) E,732 ı + + ) ) E>7,,7<2 ı + + ) ) 9 0 F0-< ? D B2 1 )ı + + :-/.=9 ,: /= *1 ,:76, <77,: /= *2 1 )ı %+ + ) + + :-/.=9 ,: /= *2 1 )ı %+ + ) + + :-/.=?D&B2 1 )ı + + + :-/.=1 ,: /= *2 1 )ı & + + ı + 6*,7< G/ 12 1 )ı % + + % # 2 ( D/ H :712 + % 1-3 *> 3-+2 E ) + % +

×