Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

Pawel Wawrzyniak
Pawel WawrzyniakSenior Technology Risk Manager at Nordea
Kilka mniej oczywistych zagrożeń
dla ciągłości operacyjnej
centrum przetwarzania danych
Paweł Wawrzyniak
Warszawa, 23 kwietnia 2015
http://www.nordea.pl/
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
 Nordea IT Polska sp. z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując
wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę
Nordea w działaniach z obszaru IT
 Z sukcesem realizujemy wiele dużych międzynarodowych projektów informatycznych, wspieramy
bank w Polsce, krajach bałtyckich i Skandynawii
 Posiadamy 2 nowoczesne CPD, w których prowadzimy działalność m.in. w zakresie kolokacji i
usług powiązanych
Działamy w ramach pięciu departamentów
O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
 Data Centre Services, zespół 6-7 osób:
– Wsparcie dla Nordea Operation Centre w Polsce, Łódź 700 osób (2 lokalizacje)
– Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre
– Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre
– Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji wymagań,
definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Nordea AB (w tym projektu
migracji Nordea Bank Polska S.A. do PKO BP S.A)
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
Bezpieczeństwo CPD…
Podstawowe założenia
• Bezpieczeństwo CPD musi być zapewnione na kilku warstwach:
• Fizycznej (lokalizacja, otoczenie, budynek, pomieszczenia, itp.)
• Infrastrukturalnej (zasilanie, chłodzenie, wyposażenie, łącza telekomunikacyjne, sieć,
serwery, sprzęt IT, oprogramowanie, itd.)
• Organizacyjnej (polityka; procesy: ITILv3; procedury; standardy: ISO 27001, ISO
27002, ISO 31000; kadry)
Bezpieczeństwo CPD…
Podstawowe założenia
Źródło: Protect Data - Data Backup Services
44%
32%
14%
7%
3%
Awarie sprzętowe lub
systemów
Błąd ludzki
Uszkodzenie
oprogramowania
Wirusy komputerowe
Klęski żywiołowe
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
• Analiza ryzyka
• Dostępność stabilnego zasilania, łączy
telekomunikacyjnych
• Drogi dojazdowe
• Bezpośrednie sąsiedztwo i charakter
prowadzonej tam działalności
• Plan zagospodarowania przestrzennego
• Klęski żywiołowe
• Dodatkowe zalety lub wady otoczenia (lotnisko
vs stadion)
• Pamiętajmy, że cykl życia CPD to zwykle 10
do 20 lat (i więcej)
Warstwa fizyczna
Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
źródło: http://www.kzgw.gov.pl/
• Zagrożenia:
• Prace ziemnie w bezpośrednim
sąsiedztwie mogą uszkodzić trasy kablowe
łącz telekomunikacyjnych, podziemne
kable zasilające, instalację gazową itp. (z
drugiej strony to samo może wydarzyć się
poza zasięgiem naszego wzroku)
• Prace budowlane z użyciem ciężkiego
sprzętu budowlanego mogą generować
niebezpieczne wstrząsy (np. palowanie)
• Ruch na drodze dojazdowej może się
zwiększyć (dalsze sąsiedztwo) – co może
oznaczać np. wstrząsy, ryzyko związane z
wypadkiem lub przewozem
niebezpiecznych substancji
• W otoczeniu może pojawić się mniej
bezpieczne sąsiedztwo
Warstwa fizyczna
Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
PDC, 2010-2012
• Standardy korporacyjne dla CPD
• Drugie CPD?
• Przy planowaniu drugiego ośrodka, który ma
być synchronizowany z ośrodkiem
podstawowym w konfiguracji: aktywny <->
aktywny celem zapewnienia ciągłej lub prawie
ciągłej dostępności, przy ograniczeniach
obecnej technologii światłowodowej, zaleca się
dystans 5 do 15 km
• Warto rozważyć posiadanie trzeciego ośrodka
(disaster recovery) w odległości np. ponad 200
km (cold site)
• Tylko zapasowy ośrodek przetwarzania może
nas efektywnie ochronić przed skutkami klęski
żywiołowej
Warstwa fizyczna
Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
• Pytania:
• Czy przetestowano plany DRP?
• Czy wszystkie warstwy infrastruktury
świadczenia usług przełączą się
automatycznie?
• W jakim czasie nastąpi przełączenie
usług?
• Czy w organizacji mamy „osoby kluczowe”
dla działania danej usługi?
• Krytyczne jest wczesne wykrywanie awarii
(monitoring infrastruktury i usług)
Warstwa fizyczna
Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
• Pytania:
• Załóżmy brak zasilania na obszarze
województwa przez okres dłuższy niż np.
72h. Czy ktokolwiek dostarczy nam paliwo
do agregatów – pomimo tego, że mamy
kontrakt na dostawę paliwa?
• A jak będzie wyglądała sprawa
dostępności łączy operatorskich? (centrala
operatora na pewno jest podtrzymywana,
ale jak wygląda to w odległych
lokalizacjach?)
• Rozważamy sytuacje klęsk żywiołowych,
wszelkie czarne scenariusze („W”), a czy
nie lepiej być gotowym na niedostępność
CPD z powodu braku… Bieżącej wody,
faktu zastosowania rakotwórczego kleju do
wykładzin na powierzchni biurowej lub
blokady drogi dojazdowej w związku z
wypadkiem?
Warstwa fizyczna
Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
Primary Data Centre
• Od początku października do początku listopada
2014 roku stwierdzono 18 lotów nad francuskimi
elektrowniami atomowymi lub w ich pobliżu
• Atak dronem? W przypadku celowego ataku
różne warianty, np. rozpoznanie obiektu i
zabezpieczeń technicznych, ciecze wylewane na
wymienniki ciepła, małe ładunki wybuchowe itp.
Niezamierzony atak - utrata kontroli nad dronem,
uszkodzenia obiektu CPD
• Kolega z Zespołu DCS złożył własnego drona w
tydzień. Potrzebne części zakupił przez Internet
• Obecnie eksperci twierdzą, że drony nie są w
stanie przenosić ładunków o odpowiedniej
mocy, aby być zagrożeniem
• A w niedalekiej przyszłości? Czy będziemy
umieszczać takie ryzyko w analizach?
Warstwa fizyczna
Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne
© Nevit Dilmen, źródło: Wikipedia
• Wniesienie na ośrodek ładunku wybuchowego,
podsłuchu lub rozpylenie gazu to zdarzenia możliwe
• Procedury ochrony osób i mienia muszą być regularnie
przeglądane i aktualizowane
• Listy osób uprawnionych do dostępu i mogących
autoryzować gości muszą być zawsze aktualne
• Firmy zewnętrzne (np. serwis systemów CPD,
budynkowych lub IT) muszą pracować pod nadzorem
autoryzowanego personelu (ryzyko sabotażu)
• Dokładna kontrola ruchów osobowo-materiałowych
• Największym wrogiem ochrony i najlepszych procedur
jest - rutyna. Warto przeprowadzać okresowe testy
czujności
• Charakter CPD – być może obiekt powinien podlegać
obowiązkowej ochronie i posiadać plan ochrony?
• Audyty bezpieczeństwa są koniecznością
• EPO na stanowisku ochrony – SPOF, z którym
musimy żyć (ryzyko konieczne do zaakceptowania)
Warstwa fizyczna
Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne
Primary Data Centre
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
• Budynek może być jednocześnie np.
centralą firmy i CPD – tzw. budynek
mieszanego przeznaczenia
• Decyzja może wynikać z:
• konieczności dostarczenia rozwiązania
tymczasowego
• mylnie rozumianego prestiżu lub wygody
• braku innej możliwości
• Taki budynek może znajdować się w centrum
miasta, co oznacza dodatkowe utrudnienia
(poza łatwym dojazdem dla personelu, służb
miejskich i patroli/grup interwencyjnych
ochrony) – np. działalność sąsiednich firm,
bliskość ulic, torów kolejowych, częste zaniki
zasilania etc.
• Najgorszy scenariusz dla CPD
Warstwa infrastrukturalna
Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1
„Stare” Primary Data Centre, 2008
Warstwa infrastrukturalna
Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1
Problem Rozwiązanie
Nakładanie się dwóch różnych standardów bezpieczeństwa
fizycznego osób i mienia, współdzielone systemy
zabezpieczeń technicznych (SKD, SSWiN, CCTV, kamery IP)
Należy wyraźnie określić zasady dostępu do pomieszczeń,
odpowiedzialności, wydać stosowne instrukcję ochronie oraz
personelowi (centrali i CPD), umożliwić przepływ informacji
Nakładanie się i zacieranie odpowiedzialności Za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie CPD odpowiada
kierownik obiektu. W budynku mieszanego przeznaczenia
jest kierownik obiektu, który nie musi być kierownikiem CPD
– taka sytuacja powinna być wyjaśniona za pomocą
odpowiednich regulacji
Problemy z wykonywaniem napraw po awariach i
przeglądów prewencyjnych
Wzajemna komunikacja o konieczności wykonania
przeglądów lub napraw, które mogą wzajemnie zakłócać
działalność centrali i CPD, o ile to możliwe – komunikacja z
wyprzedzeniem (plan przeglądów), uzyskiwanie zgody
biznesu na prace serwisowe infrastruktury CPD, dobrze
zdefiniowane procesy zarządzania zdarzeniami, incydentami,
problemami i zmianami
Zagrożenie dla ciągłości działania CPD w przypadku
współdzielenia infrastruktury np. zasilania (trafostacja,
agregat, UPS budynkowy)
Możliwie maksymalne odseparowanie infrastruktury
krytycznej CPD od powierzchni biurowych. Trafostacja i
agregat (o odpowiedniej mocy) mogą być współdzielone,
UPS budynkowy musi być osobno dedykowany dla
powierzchni biurowych i odbiorów w CPD
Warstwa infrastrukturalna
Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1
Problem Rozwiązanie
Możliwy dyskomfort pracowników biura (hałas, transport
urządzeń)
Pomieszczenie UPS i serwerownie powinny zostać
wygłuszone tak, aby nie zakłócać pracy w sąsiednich biurach.
Trasy transportowe powinny być tak wyznaczone, aby nie
blokować korytarzy w przestrzeni biurowej (w miarę
możliwości), ewentualnie dostawy sprzętu po godzinach
pracy biura
Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na
obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja)
System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania,
które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego
pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także
np. pod sufitem)
Ograniczenia infrastruktury budynku biurowego Konieczność wymiany trafostacji, agregatu, wzmocnienia
stropu w pomieszczeniach serwerowni i UPS, instalacja
dodatkowych systemów ppoż. (system gaszenia gazem +
butlownia), duże ilości okablowania w szachtach itp..
„Stare” Primary Data Centre. Komora
• Przestrzeń CPD może być dedykowana
wyłącznie jednemu użytkownikowi
• Brak współdzielonej infrastruktury krytycznej,
systemów zabezpieczenia technicznego,
dedykowana ochrona i własne standardy
bezpieczeństwa fizycznego
• Taki budynek może znajdować się poza
centrum miasta, ale w jego bliskości (łatwy
dojazd dla personelu, służb miejskich,
patroli/grup interwencyjnych ochrony)
• Jest to scenariusz lepszy od budynku
mieszanego przeznaczenia z przestrzenią
współdzieloną
Warstwa infrastrukturalna
Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana
Disaster Recovery Data Centre. Komora
Warstwa infrastrukturalna
Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana
Problem Rozwiązanie
Mogą występować ryzyka związane z działalnością
prowadzoną przez sąsiadów
Należy upewnić się i zagwarantować sobie (poprzez
porozumienie z Administratorem Budynku), że w budynku
nie będzie prowadzona działalność, która może nieść
zagrożenie dla CPD (np. hurtownia farb i lakierów,
gotówkowa placówka bankowa)
Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na
obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja)
System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania,
które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego
pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także
np. pod sufitem)
Disaster Recovery Data Centre – komora i MDF
• CPD zaprojektowane i zbudowane od
podstaw
• Lokalizacja poza centrum miasta, ale
umożliwiająca łatwy dojazd dla personelu służb
miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony
• Brak ograniczeń strukturalnych i
infrastrukturalnych istniejących budynku
(projekt uwzględniający wszystkie potrzeby
CPD)
• Ułatwione zarządzanie obszarem
bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia
• Ułatwione zarządzanie dostawami i usuwaniem
sprzętu, przeglądami i naprawami po awariach
• Szansa na zapewnienie bardzo wysokiego
poziomu bezpieczeństwa w warstwie fizycznej,
infrastrukturalnej i organizacyjnej
Warstwa infrastrukturalna
Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt
Primary Data Centre. Komora AST
Warstwa infrastrukturalna
Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt
Primary Data Centre. Wewnątrz komory AST
• Korozja urządzeń IT w serwerowni o kontrolowanych warunkach środowiskowych jest możliwa!
• Miejscowe i ciągłe pomiary temperatury oraz wilgotności (BMS) nie dadzą nam 100% pewności,
że sytuacja korozji nie wystąpi (np. pomiar w 3 miejscach zimnego korytarza na wysokości 2/3
szaf IT)
• Tego typu pomiary pozwalają, co najwyżej, udowodnić, że w obrębie komory serwerowni
spełnione są parametry określone w SLA odnośnie oczekiwanej temperatury i wilgotności
Warstwa infrastrukturalna
Temat 6: Monitoring środowiska
• Dobrą praktyką są okresowe pomiary przy
użyciu kamery termowizyjnej, dokonywane w
różnych miejscach komory, nieobjętych
bezpośrednio pomiarem temperatury i
wilgotności – np. na wlocie zimnego powietrza
do urządzeń wolnostojących
• Zdalny monitoring nie jest panaceum na
wszelkie dolegliwości – nic nie zastępuje
regularnych wizualnych inspekcji
• Konieczne jest rozwiązanie problemu poprzez
zmniejszenie wilgotności i zwiększenie
temperatury nawiewu
Warstwa infrastrukturalna
Temat 6: Monitoring środowiska
źródło: http://dpcalc.org/
• Nie ma szczurów, bo są myszy. A szczury
jedzą myszy, więc gdyby były szczury, to by
nie było myszy – cytat z życia!
• Gryzonie uwielbiają izolacje kabli, a także
światłowody
• Ilość zakamarków CPD komplikuje
zidentyfikowanie obecności intruzów
• Znalezienie przegryzionego światłowodu może
nie być łatwe
• Na tak specyficzne zagrożenie także trzeba być
gotowym
Warstwa infrastrukturalna
Temat 7: Atak gryzoni!
źródło: Internet
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
• Zarządzanie zmianą – musi być dobrze
udokumentowane i zaimplementowane
(ANSI/TIA-942)
• Zarządzanie konfiguracją – aktualna
dokumentacja
• Zarządzanie pojemnością – kontrola i
planowanie zużycia zasobów
• Zarządzanie zdarzeniami, incydentami,
problemami
• Procedura dostawy i instalacji (z testami i
weryfikacją poprawności)
• Procedura wizualnych inspekcji i badań kamerą
termowizyjną
• Procedura usuwania sprzętu
Warstwa organizacyjna
Temat 8: Najważniejsze procesy
• Urządzenie nieprawidłowo podłączone do
dwutorowego systemu zasilania
• Dodatkowo, wizualna inspekcja pozwalała
potwierdzić, że zasilanie doprowadzone jest z
dwóch torów
• Konfiguracja nie jest jednak zgodna z
wymaganiami producenta, które określono w
dokumentacji instalatora
• Dziurawa procedura dostawy i instalacji sprzętu
– nie uwzględniono konieczności wykonania
testu, który pozwoliłby ustalić, że zasilanie
rozprowadzone jest do modułów urządzenia w
sposób zapewniający utrzymanie ciągłości
działania
• Brak testu może sprawić, że źle podłączone
urządzenie pozostanie niewykryte przez wiele
miesięcy
• Utrata zasilania na jednym torze oznacza
całkowite wyłączenie urządzenia… Zasilanego
dwutorowo, ale niewłaściwie
Warstwa organizacyjna
Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia
Nieprawidłowo rozprowadzone
zasilanie
• Tego typu awarii można uniknąć – należy
posiadać procedurę dostawy i instalacji
sprzętu, która wymaga testu i sprawdzenia
poprawności konfiguracji (część procesu
Zarządzania zmianą)
• Wymagania instalacyjne powinny być
konfrontowane z dokumentacją producenta
• Dokumentacja konfiguracji serwerowni powinna
być aktualizowana od razu po instalacji
• Autoryzowany personel powinien bezpośrednio
nadzorować firmy zewnętrzne, odpowiedzialne
za instalację urządzeń
• Tego typu błędy można naprawić wyłącznie w
czasie bezpiecznego okna serwisowego –
wyłączenie urządzenia może nie być możliwe
(sic!). Wówczas konieczne jest posiłkowanie
się dodatkowym źródłem (tymczasowym)
zasilania
Warstwa organizacyjna
Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia
Prawidłowo rozprowadzone
zasilanie
• Montaż tzw. „nieprodukcyjnego” urządzenia bez
przejścia procesu zarządzania zmianą (CR-a) –
sam CR nie zagwarantuje ciągłości
operacyjnej, ale…
• Dla CPD nie ma rozróżnienia na sprzęt
produkcyjny i nieprodukcyjny.
• Każda instalacja niesie za sobą ryzyko, każdy
sprzęt konsumujący zasoby staje się
produkcyjny, ma wpływ na zarządzanie
konfiguracją i pojemnością, może stać się
przyczyną incydentu (staje się częścią żywej
infrastruktury)
• Oby infrastruktura nie zaczęła żyć własnym
życiem!
Warstwa organizacyjna
Temat 10: Zmiany produkcyjne i „nieprodukcyjne”
Okablowanie a’la spaghetti
źródło: Internet
• Instalacja urządzenia w szafie, która jest na
granicy zapasu mocy. W najbardziej
korzystnym scenariuszu może oznaczać to
zadziałanie zabezpieczenia w listwie PDU dla
kilku gniazd (1 pole), zasilanych z jednego toru.
W najgorszym wariancie wyłączeniu ulegną
urządzenia w całej szafie. Jeżeli istnieje
problem z selektywnością zabezpieczeń, to
wpływ może być jeszcze większy (cała
serwerownia?) – przy przeciążeniu lub zwarciu
• Nierównomierne obciążenie torów zasilania –
błahe, ale wciąż popularne. Ma negatywny
wpływ na zarządzanie pojemnością
• Mnożenie urządzeń jednozasilaczowych, które
stają się „krytyczne” i zabezpieczanie ich coraz
większą ilością STS-ów. Dodatkowo,
komplikuje proces zarządzania pojemnością
Warstwa organizacyjna
Temat 11: Inne wciąż popularne błędy
Problem z selektywnością
zabezpieczeń. Przykładowy wpływ
awarii (zwarcie) lub przeciążenia
zasilacza
• Zaniki zasilania to zwykle serie – często mają związek ze złymi warunkami atmosferycznymi
• Przy zanikach częstszych niż 3 na godzinę, układ automatyki klimatyzacji zostaje zablokowany,
sprężarki chillerów przestają pracować (jest to mechanizm ochronny) - konieczny jest fizyczny restart
sterownika (na dachu?)
• W serwerowni zaczyna rosnąć temperatura
• Najlepiej wyciągnąć sygnał do pomieszczenia kontroli i nadzoru CPD (BMS)
• Uruchomienie agregatu na okres 1h po pierwszym zaniku zasilania lub praca do zatrzymania
• Każde przełączenie źródła zasilania przez SZR to dodatkowe ryzyko
• Problem z restartem sterownika klimatyzacji lub startem agregatu – w czasie burzy z piorunami?
• Tier I i Tier II – szczególne ryzyko
• SMS?
• Obsługa 24/7 (Tier III, Tier IV)
Warstwa organizacyjna
Temat 12: Procesy, procedury a rzeczywistość
• O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)
• Bezpieczeństwo CPD...
• Warstwa fizyczna
• Warstwa infrastrukturalna
• Warstwa organizacyjna
• Podsumowanie
Podsumowanie
• Obowiązuje reguła najsłabszego ogniwa
• Wszystkie warstwy infrastruktury są ze sobą powiązane
• Testy integracyjne i obciążeniowe przed uruchomieniem
• Regularne audyty i oceny ryzyka
• Aktualna dokumentacja
• Zdefiniowane, udokumentowane i wdrożone procesy
• Zdefiniowane i ciągle aktualizowane procedury
• Gotowość do ciągłych zmian
• Optymizm w stosunku do wyzwań codzienności 
Podsumowanie
W prezentacji wykorzystano pomysły i spostrzeżenia członków Zespołu DCS
Nordea IT Polska sp. z o.o.:
Zenon Ruta, Sebastian Jary, Filip Jeziorski, Piotr Trzciński, Krzysztof Kęsicki,
Bartosz Kwiatek, Paweł Wawrzyniak
Dziękuję 
1 of 37

Recommended

Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji by
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiZarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiPawel Wawrzyniak
1.6K views32 slides
DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW by
DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAWDATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW
DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAWPawel Wawrzyniak
2.5K views40 slides
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery by
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBeyond.pl
519 views21 slides
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ... by
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...Robert Gronberski
445 views38 slides
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes... by
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PROIDEA
32 views12 slides

More Related Content

Similar to Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ? by
PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?
PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?PROIDEA
41 views29 slides
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ... by
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...Andrzej Sobczak
604 views29 slides
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa... by
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...PROIDEA
107 views16 slides
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.pl by
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.plChmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.pl
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.plBeyond.pl
293 views20 slides

Similar to Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych(20)

PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ? by PROIDEA
PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?
PLNOG 21: Tomasz Wodziński - A może tak zbudujemy sobie SOC’a ?
PROIDEA41 views
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ... by Andrzej Sobczak
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...
Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania ...
Andrzej Sobczak604 views
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa... by PROIDEA
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...
PLNOG 18 - Andrzej Karpiński - Sieć #1 - działania i znaczenie bezpieczeństwa...
PROIDEA107 views
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.pl by Beyond.pl
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.plChmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.pl
Chmura obliczeniowa Beyond.pl dla aplikacji Yanosik.pl
Beyond.pl293 views
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani... by PROIDEA
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...
PROIDEA55 views
Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnemu data center by Dariusz Sobkowiak
Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnemu data centerOptymalizacja kosztów przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnemu data center
Optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnemu data center
Dariusz Sobkowiak396 views
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze... by PROIDEA
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
PROIDEA62 views
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi by Sebastian Swigon
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - UsługiTalex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi
Sebastian Swigon1.6K views
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas... by PROIDEA
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...
PLNOG 9: Krzysztof Konkowski, Władysław Misztal - Skuteczne planowanie i czas...
PROIDEA5 views
PLNOG 13: Andrzej Karpiński: Mechanizmy ochrony anty-DDoS stosowanych w Tele... by PROIDEA
PLNOG 13: Andrzej Karpiński: Mechanizmy ochrony anty-DDoS stosowanych w Tele...PLNOG 13: Andrzej Karpiński: Mechanizmy ochrony anty-DDoS stosowanych w Tele...
PLNOG 13: Andrzej Karpiński: Mechanizmy ochrony anty-DDoS stosowanych w Tele...
PROIDEA957 views
JDD 2017: Dług techniczny - skryty oprawca organizacji nie tylko technologic... by PROIDEA
JDD 2017: Dług techniczny - skryty oprawca organizacji nie tylko technologic...JDD 2017: Dług techniczny - skryty oprawca organizacji nie tylko technologic...
JDD 2017: Dług techniczny - skryty oprawca organizacji nie tylko technologic...
PROIDEA29 views
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy by PROIDEA
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control PolicyPLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PLNOG 13: Piotr Wojciechowski: Security and Control Policy
PROIDEA592 views
PLNOG 6: Zbigniew Szkaradnik - Data Center 3SF by PROIDEA
PLNOG 6: Zbigniew Szkaradnik - Data Center 3SFPLNOG 6: Zbigniew Szkaradnik - Data Center 3SF
PLNOG 6: Zbigniew Szkaradnik - Data Center 3SF
PROIDEA30 views
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ... by PROIDEA
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...
PROIDEA221 views
Rekomendacja D w Bankach - Procedury, Audyt, Wdrożenie by IT Auditor Sp. z o.o.
Rekomendacja D w Bankach - Procedury, Audyt, WdrożenieRekomendacja D w Bankach - Procedury, Audyt, Wdrożenie
Rekomendacja D w Bankach - Procedury, Audyt, Wdrożenie

Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych

 • 1. Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarzania danych Paweł Wawrzyniak Warszawa, 23 kwietnia 2015 http://www.nordea.pl/
 • 2. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 3. O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)  Nordea IT Polska sp. z o.o. została powołana do życia przez Nordea Bank AB, by wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie ekspertów nabyte w Nordea Bank Polska S.A., wspierać Grupę Nordea w działaniach z obszaru IT  Z sukcesem realizujemy wiele dużych międzynarodowych projektów informatycznych, wspieramy bank w Polsce, krajach bałtyckich i Skandynawii  Posiadamy 2 nowoczesne CPD, w których prowadzimy działalność m.in. w zakresie kolokacji i usług powiązanych Działamy w ramach pięciu departamentów
 • 4. O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL)  Data Centre Services, zespół 6-7 osób: – Wsparcie dla Nordea Operation Centre w Polsce, Łódź 700 osób (2 lokalizacje) – Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre – Floor Management, Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre – Wsparcie projektów (przedsięwzięć) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji wymagań, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Nordea AB (w tym projektu migracji Nordea Bank Polska S.A. do PKO BP S.A)
 • 5. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 6. Bezpieczeństwo CPD… Podstawowe założenia • Bezpieczeństwo CPD musi być zapewnione na kilku warstwach: • Fizycznej (lokalizacja, otoczenie, budynek, pomieszczenia, itp.) • Infrastrukturalnej (zasilanie, chłodzenie, wyposażenie, łącza telekomunikacyjne, sieć, serwery, sprzęt IT, oprogramowanie, itd.) • Organizacyjnej (polityka; procesy: ITILv3; procedury; standardy: ISO 27001, ISO 27002, ISO 31000; kadry)
 • 7. Bezpieczeństwo CPD… Podstawowe założenia Źródło: Protect Data - Data Backup Services 44% 32% 14% 7% 3% Awarie sprzętowe lub systemów Błąd ludzki Uszkodzenie oprogramowania Wirusy komputerowe Klęski żywiołowe
 • 8. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 9. • Analiza ryzyka • Dostępność stabilnego zasilania, łączy telekomunikacyjnych • Drogi dojazdowe • Bezpośrednie sąsiedztwo i charakter prowadzonej tam działalności • Plan zagospodarowania przestrzennego • Klęski żywiołowe • Dodatkowe zalety lub wady otoczenia (lotnisko vs stadion) • Pamiętajmy, że cykl życia CPD to zwykle 10 do 20 lat (i więcej) Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja źródło: http://www.kzgw.gov.pl/
 • 10. • Zagrożenia: • Prace ziemnie w bezpośrednim sąsiedztwie mogą uszkodzić trasy kablowe łącz telekomunikacyjnych, podziemne kable zasilające, instalację gazową itp. (z drugiej strony to samo może wydarzyć się poza zasięgiem naszego wzroku) • Prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego mogą generować niebezpieczne wstrząsy (np. palowanie) • Ruch na drodze dojazdowej może się zwiększyć (dalsze sąsiedztwo) – co może oznaczać np. wstrząsy, ryzyko związane z wypadkiem lub przewozem niebezpiecznych substancji • W otoczeniu może pojawić się mniej bezpieczne sąsiedztwo Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja PDC, 2010-2012
 • 11. • Standardy korporacyjne dla CPD • Drugie CPD? • Przy planowaniu drugiego ośrodka, który ma być synchronizowany z ośrodkiem podstawowym w konfiguracji: aktywny <-> aktywny celem zapewnienia ciągłej lub prawie ciągłej dostępności, przy ograniczeniach obecnej technologii światłowodowej, zaleca się dystans 5 do 15 km • Warto rozważyć posiadanie trzeciego ośrodka (disaster recovery) w odległości np. ponad 200 km (cold site) • Tylko zapasowy ośrodek przetwarzania może nas efektywnie ochronić przed skutkami klęski żywiołowej Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
 • 12. • Pytania: • Czy przetestowano plany DRP? • Czy wszystkie warstwy infrastruktury świadczenia usług przełączą się automatycznie? • W jakim czasie nastąpi przełączenie usług? • Czy w organizacji mamy „osoby kluczowe” dla działania danej usługi? • Krytyczne jest wczesne wykrywanie awarii (monitoring infrastruktury i usług) Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja
 • 13. • Pytania: • Załóżmy brak zasilania na obszarze województwa przez okres dłuższy niż np. 72h. Czy ktokolwiek dostarczy nam paliwo do agregatów – pomimo tego, że mamy kontrakt na dostawę paliwa? • A jak będzie wyglądała sprawa dostępności łączy operatorskich? (centrala operatora na pewno jest podtrzymywana, ale jak wygląda to w odległych lokalizacjach?) • Rozważamy sytuacje klęsk żywiołowych, wszelkie czarne scenariusze („W”), a czy nie lepiej być gotowym na niedostępność CPD z powodu braku… Bieżącej wody, faktu zastosowania rakotwórczego kleju do wykładzin na powierzchni biurowej lub blokady drogi dojazdowej w związku z wypadkiem? Warstwa fizyczna Temat 1: Bezpieczna lokalizacja Primary Data Centre
 • 14. • Od początku października do początku listopada 2014 roku stwierdzono 18 lotów nad francuskimi elektrowniami atomowymi lub w ich pobliżu • Atak dronem? W przypadku celowego ataku różne warianty, np. rozpoznanie obiektu i zabezpieczeń technicznych, ciecze wylewane na wymienniki ciepła, małe ładunki wybuchowe itp. Niezamierzony atak - utrata kontroli nad dronem, uszkodzenia obiektu CPD • Kolega z Zespołu DCS złożył własnego drona w tydzień. Potrzebne części zakupił przez Internet • Obecnie eksperci twierdzą, że drony nie są w stanie przenosić ładunków o odpowiedniej mocy, aby być zagrożeniem • A w niedalekiej przyszłości? Czy będziemy umieszczać takie ryzyko w analizach? Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne © Nevit Dilmen, źródło: Wikipedia
 • 15. • Wniesienie na ośrodek ładunku wybuchowego, podsłuchu lub rozpylenie gazu to zdarzenia możliwe • Procedury ochrony osób i mienia muszą być regularnie przeglądane i aktualizowane • Listy osób uprawnionych do dostępu i mogących autoryzować gości muszą być zawsze aktualne • Firmy zewnętrzne (np. serwis systemów CPD, budynkowych lub IT) muszą pracować pod nadzorem autoryzowanego personelu (ryzyko sabotażu) • Dokładna kontrola ruchów osobowo-materiałowych • Największym wrogiem ochrony i najlepszych procedur jest - rutyna. Warto przeprowadzać okresowe testy czujności • Charakter CPD – być może obiekt powinien podlegać obowiązkowej ochronie i posiadać plan ochrony? • Audyty bezpieczeństwa są koniecznością • EPO na stanowisku ochrony – SPOF, z którym musimy żyć (ryzyko konieczne do zaakceptowania) Warstwa fizyczna Temat 2: Bezpieczeństwo fizyczne Primary Data Centre
 • 16. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 17. • Budynek może być jednocześnie np. centralą firmy i CPD – tzw. budynek mieszanego przeznaczenia • Decyzja może wynikać z: • konieczności dostarczenia rozwiązania tymczasowego • mylnie rozumianego prestiżu lub wygody • braku innej możliwości • Taki budynek może znajdować się w centrum miasta, co oznacza dodatkowe utrudnienia (poza łatwym dojazdem dla personelu, służb miejskich i patroli/grup interwencyjnych ochrony) – np. działalność sąsiednich firm, bliskość ulic, torów kolejowych, częste zaniki zasilania etc. • Najgorszy scenariusz dla CPD Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 „Stare” Primary Data Centre, 2008
 • 18. Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Rozwiązanie Nakładanie się dwóch różnych standardów bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia, współdzielone systemy zabezpieczeń technicznych (SKD, SSWiN, CCTV, kamery IP) Należy wyraźnie określić zasady dostępu do pomieszczeń, odpowiedzialności, wydać stosowne instrukcję ochronie oraz personelowi (centrali i CPD), umożliwić przepływ informacji Nakładanie się i zacieranie odpowiedzialności Za bezpieczeństwo osób i mienia w obiekcie CPD odpowiada kierownik obiektu. W budynku mieszanego przeznaczenia jest kierownik obiektu, który nie musi być kierownikiem CPD – taka sytuacja powinna być wyjaśniona za pomocą odpowiednich regulacji Problemy z wykonywaniem napraw po awariach i przeglądów prewencyjnych Wzajemna komunikacja o konieczności wykonania przeglądów lub napraw, które mogą wzajemnie zakłócać działalność centrali i CPD, o ile to możliwe – komunikacja z wyprzedzeniem (plan przeglądów), uzyskiwanie zgody biznesu na prace serwisowe infrastruktury CPD, dobrze zdefiniowane procesy zarządzania zdarzeniami, incydentami, problemami i zmianami Zagrożenie dla ciągłości działania CPD w przypadku współdzielenia infrastruktury np. zasilania (trafostacja, agregat, UPS budynkowy) Możliwie maksymalne odseparowanie infrastruktury krytycznej CPD od powierzchni biurowych. Trafostacja i agregat (o odpowiedniej mocy) mogą być współdzielone, UPS budynkowy musi być osobno dedykowany dla powierzchni biurowych i odbiorów w CPD
 • 19. Warstwa infrastrukturalna Temat 3: Charakterystyka budynku. 2 w 1 Problem Rozwiązanie Możliwy dyskomfort pracowników biura (hałas, transport urządzeń) Pomieszczenie UPS i serwerownie powinny zostać wygłuszone tak, aby nie zakłócać pracy w sąsiednich biurach. Trasy transportowe powinny być tak wyznaczone, aby nie blokować korytarzy w przestrzeni biurowej (w miarę możliwości), ewentualnie dostawy sprzętu po godzinach pracy biura Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Ograniczenia infrastruktury budynku biurowego Konieczność wymiany trafostacji, agregatu, wzmocnienia stropu w pomieszczeniach serwerowni i UPS, instalacja dodatkowych systemów ppoż. (system gaszenia gazem + butlownia), duże ilości okablowania w szachtach itp.. „Stare” Primary Data Centre. Komora
 • 20. • Przestrzeń CPD może być dedykowana wyłącznie jednemu użytkownikowi • Brak współdzielonej infrastruktury krytycznej, systemów zabezpieczenia technicznego, dedykowana ochrona i własne standardy bezpieczeństwa fizycznego • Taki budynek może znajdować się poza centrum miasta, ale w jego bliskości (łatwy dojazd dla personelu, służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony) • Jest to scenariusz lepszy od budynku mieszanego przeznaczenia z przestrzenią współdzieloną Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Disaster Recovery Data Centre. Komora
 • 21. Warstwa infrastrukturalna Temat 4: Charakterystyka budynku. Przestrzeń dedykowana Problem Rozwiązanie Mogą występować ryzyka związane z działalnością prowadzoną przez sąsiadów Należy upewnić się i zagwarantować sobie (poprzez porozumienie z Administratorem Budynku), że w budynku nie będzie prowadzona działalność, która może nieść zagrożenie dla CPD (np. hurtownia farb i lakierów, gotówkowa placówka bankowa) Awarie infrastruktury budynkowej mogą wpływać na obszar CPD (instalacja wodociągowa, kanalizacja) System BMS w CPD powinien korzystać z czujek zalania, które zainstalowane powinny być w miejscach potencjalnego pojawienia się wody (nie tylko przy klimatyzatorach, także np. pod sufitem) Disaster Recovery Data Centre – komora i MDF
 • 22. • CPD zaprojektowane i zbudowane od podstaw • Lokalizacja poza centrum miasta, ale umożliwiająca łatwy dojazd dla personelu służb miejskich, patroli/grup interwencyjnych ochrony • Brak ograniczeń strukturalnych i infrastrukturalnych istniejących budynku (projekt uwzględniający wszystkie potrzeby CPD) • Ułatwione zarządzanie obszarem bezpieczeństwa fizycznego osób i mienia • Ułatwione zarządzanie dostawami i usuwaniem sprzętu, przeglądami i naprawami po awariach • Szansa na zapewnienie bardzo wysokiego poziomu bezpieczeństwa w warstwie fizycznej, infrastrukturalnej i organizacyjnej Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt Primary Data Centre. Komora AST
 • 23. Warstwa infrastrukturalna Temat 5: Charakterystyka budynku. Dedykowany obiekt Primary Data Centre. Wewnątrz komory AST
 • 24. • Korozja urządzeń IT w serwerowni o kontrolowanych warunkach środowiskowych jest możliwa! • Miejscowe i ciągłe pomiary temperatury oraz wilgotności (BMS) nie dadzą nam 100% pewności, że sytuacja korozji nie wystąpi (np. pomiar w 3 miejscach zimnego korytarza na wysokości 2/3 szaf IT) • Tego typu pomiary pozwalają, co najwyżej, udowodnić, że w obrębie komory serwerowni spełnione są parametry określone w SLA odnośnie oczekiwanej temperatury i wilgotności Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska
 • 25. • Dobrą praktyką są okresowe pomiary przy użyciu kamery termowizyjnej, dokonywane w różnych miejscach komory, nieobjętych bezpośrednio pomiarem temperatury i wilgotności – np. na wlocie zimnego powietrza do urządzeń wolnostojących • Zdalny monitoring nie jest panaceum na wszelkie dolegliwości – nic nie zastępuje regularnych wizualnych inspekcji • Konieczne jest rozwiązanie problemu poprzez zmniejszenie wilgotności i zwiększenie temperatury nawiewu Warstwa infrastrukturalna Temat 6: Monitoring środowiska źródło: http://dpcalc.org/
 • 26. • Nie ma szczurów, bo są myszy. A szczury jedzą myszy, więc gdyby były szczury, to by nie było myszy – cytat z życia! • Gryzonie uwielbiają izolacje kabli, a także światłowody • Ilość zakamarków CPD komplikuje zidentyfikowanie obecności intruzów • Znalezienie przegryzionego światłowodu może nie być łatwe • Na tak specyficzne zagrożenie także trzeba być gotowym Warstwa infrastrukturalna Temat 7: Atak gryzoni! źródło: Internet
 • 27. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 28. • Zarządzanie zmianą – musi być dobrze udokumentowane i zaimplementowane (ANSI/TIA-942) • Zarządzanie konfiguracją – aktualna dokumentacja • Zarządzanie pojemnością – kontrola i planowanie zużycia zasobów • Zarządzanie zdarzeniami, incydentami, problemami • Procedura dostawy i instalacji (z testami i weryfikacją poprawności) • Procedura wizualnych inspekcji i badań kamerą termowizyjną • Procedura usuwania sprzętu Warstwa organizacyjna Temat 8: Najważniejsze procesy
 • 29. • Urządzenie nieprawidłowo podłączone do dwutorowego systemu zasilania • Dodatkowo, wizualna inspekcja pozwalała potwierdzić, że zasilanie doprowadzone jest z dwóch torów • Konfiguracja nie jest jednak zgodna z wymaganiami producenta, które określono w dokumentacji instalatora • Dziurawa procedura dostawy i instalacji sprzętu – nie uwzględniono konieczności wykonania testu, który pozwoliłby ustalić, że zasilanie rozprowadzone jest do modułów urządzenia w sposób zapewniający utrzymanie ciągłości działania • Brak testu może sprawić, że źle podłączone urządzenie pozostanie niewykryte przez wiele miesięcy • Utrata zasilania na jednym torze oznacza całkowite wyłączenie urządzenia… Zasilanego dwutorowo, ale niewłaściwie Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Nieprawidłowo rozprowadzone zasilanie
 • 30. • Tego typu awarii można uniknąć – należy posiadać procedurę dostawy i instalacji sprzętu, która wymaga testu i sprawdzenia poprawności konfiguracji (część procesu Zarządzania zmianą) • Wymagania instalacyjne powinny być konfrontowane z dokumentacją producenta • Dokumentacja konfiguracji serwerowni powinna być aktualizowana od razu po instalacji • Autoryzowany personel powinien bezpośrednio nadzorować firmy zewnętrzne, odpowiedzialne za instalację urządzeń • Tego typu błędy można naprawić wyłącznie w czasie bezpiecznego okna serwisowego – wyłączenie urządzenia może nie być możliwe (sic!). Wówczas konieczne jest posiłkowanie się dodatkowym źródłem (tymczasowym) zasilania Warstwa organizacyjna Temat 9: Brak weryfikacji poprawności instalacji urządzenia Prawidłowo rozprowadzone zasilanie
 • 31. • Montaż tzw. „nieprodukcyjnego” urządzenia bez przejścia procesu zarządzania zmianą (CR-a) – sam CR nie zagwarantuje ciągłości operacyjnej, ale… • Dla CPD nie ma rozróżnienia na sprzęt produkcyjny i nieprodukcyjny. • Każda instalacja niesie za sobą ryzyko, każdy sprzęt konsumujący zasoby staje się produkcyjny, ma wpływ na zarządzanie konfiguracją i pojemnością, może stać się przyczyną incydentu (staje się częścią żywej infrastruktury) • Oby infrastruktura nie zaczęła żyć własnym życiem! Warstwa organizacyjna Temat 10: Zmiany produkcyjne i „nieprodukcyjne” Okablowanie a’la spaghetti źródło: Internet
 • 32. • Instalacja urządzenia w szafie, która jest na granicy zapasu mocy. W najbardziej korzystnym scenariuszu może oznaczać to zadziałanie zabezpieczenia w listwie PDU dla kilku gniazd (1 pole), zasilanych z jednego toru. W najgorszym wariancie wyłączeniu ulegną urządzenia w całej szafie. Jeżeli istnieje problem z selektywnością zabezpieczeń, to wpływ może być jeszcze większy (cała serwerownia?) – przy przeciążeniu lub zwarciu • Nierównomierne obciążenie torów zasilania – błahe, ale wciąż popularne. Ma negatywny wpływ na zarządzanie pojemnością • Mnożenie urządzeń jednozasilaczowych, które stają się „krytyczne” i zabezpieczanie ich coraz większą ilością STS-ów. Dodatkowo, komplikuje proces zarządzania pojemnością Warstwa organizacyjna Temat 11: Inne wciąż popularne błędy Problem z selektywnością zabezpieczeń. Przykładowy wpływ awarii (zwarcie) lub przeciążenia zasilacza
 • 33. • Zaniki zasilania to zwykle serie – często mają związek ze złymi warunkami atmosferycznymi • Przy zanikach częstszych niż 3 na godzinę, układ automatyki klimatyzacji zostaje zablokowany, sprężarki chillerów przestają pracować (jest to mechanizm ochronny) - konieczny jest fizyczny restart sterownika (na dachu?) • W serwerowni zaczyna rosnąć temperatura • Najlepiej wyciągnąć sygnał do pomieszczenia kontroli i nadzoru CPD (BMS) • Uruchomienie agregatu na okres 1h po pierwszym zaniku zasilania lub praca do zatrzymania • Każde przełączenie źródła zasilania przez SZR to dodatkowe ryzyko • Problem z restartem sterownika klimatyzacji lub startem agregatu – w czasie burzy z piorunami? • Tier I i Tier II – szczególne ryzyko • SMS? • Obsługa 24/7 (Tier III, Tier IV) Warstwa organizacyjna Temat 12: Procesy, procedury a rzeczywistość
 • 34. • O Nordea IT Polska sp. z o.o. (NITPL) • Bezpieczeństwo CPD... • Warstwa fizyczna • Warstwa infrastrukturalna • Warstwa organizacyjna • Podsumowanie
 • 35. Podsumowanie • Obowiązuje reguła najsłabszego ogniwa • Wszystkie warstwy infrastruktury są ze sobą powiązane • Testy integracyjne i obciążeniowe przed uruchomieniem • Regularne audyty i oceny ryzyka • Aktualna dokumentacja • Zdefiniowane, udokumentowane i wdrożone procesy • Zdefiniowane i ciągle aktualizowane procedury • Gotowość do ciągłych zmian • Optymizm w stosunku do wyzwań codzienności 
 • 36. Podsumowanie W prezentacji wykorzystano pomysły i spostrzeżenia członków Zespołu DCS Nordea IT Polska sp. z o.o.: Zenon Ruta, Sebastian Jary, Filip Jeziorski, Piotr Trzciński, Krzysztof Kęsicki, Bartosz Kwiatek, Paweł Wawrzyniak