DATA CENTER CONVERGED 2013 WARSAW

Pawel Wawrzyniak
Pawel WawrzyniakSenior Technology Risk Manager at Nordea
www.datacenterdynamics.com
Doświadczenia Nordea w zakresie budowy
i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych
Rys historyczno-technologiczny
z perspektywy zarządzania projektami
Robert Gronberski, Paweł Wawrzyniak /
Nordea BP S.A.
www.datacenterdynamics.com
Omówione projekty / chronologia zdarzeo:
 Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea
 Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
 Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Zwiększone zapotrzebowanie Nordea na przestrzeo OPD (Ośrodków Przetwarzania
Danych)
 Koniecznośd sprawnej obsługi rejonu PL&BC:
 Polska
 Litwa
 Łotwa
 Estonia
 Zapada decyzja o rozbudowie podstawowego OPD (tzw. „stare” PDC)
 Prace realizowane w ekspresowym tempie – na podstawie wcześniej przygotowanych
w Nordea projektów koncepcyjnych, firmy podwykonawcze otrzymują zlecenia na:
 Projekt techniczny i wykonanie rozbudowy systemów: zasilania gwarantowanego,
chłodzenia, okablowania strukturalnego
 Projekt techniczny i wykonanie wymaganego wzmocnienia konstrukcji budynku
Centrali
2013-05-06
3 • DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Po 3 miesiącach intensywnych prac, 1 października 2008 roku, dostępne są:
 Nowa, budynkowa stacja transformatorowa o mocy 800 kW
 Nowy agregat prądotwórczy o mocy 630 kVA oraz dodatkowe przyłącze agregatu
zapasowego, używanego w czasie prac serwisowych na podstawowym agregacie
 Dedykowane pomieszczenie dla centralnego systemu UPS o mocy 2x120 kVA
(2(N+1)) z możliwością rozbudowy do mocy 2x160 kVA (N+1)
 Dedykowane pomieszczenie butlowni systemu gaszenia gazem Inergen
 Dedykowane pomieszczenie RGNN (Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia)
wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania w roku 2008, w tym automatyczny
układ SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy) oraz analizator jakości zasilania
Eaton PowerXpert
 Dodatkowa powierzchnia serwerowni: 100 m. kw., zabudowa zimnego korytarza
(elastyczna - ColdBlox), nadmiarowy system klimatyzacji precyzyjnej (2N+1)
pracujący w trybie rotacyjnym, wodoszczelny (i wygłuszający) sufit oraz podłoga
podniesiona
4 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Po 3 miesiącach intensywnych prac, 1 października 2008 roku, dostępne są (c.d.):
 Wydzielone stanowisko testowe zasilania (przenośny szynoprzewód)
 System wczesnego wykrywania zadymienia VESDA
 System gaszenia gazem Inergen zintegrowany z budynkowym systemem ppoż.
 Budynkowy system KD i SSWiN (jak dla wszystkich pomieszczeo PDC)
 Dozór kamerami IP (serwerownie i pomieszczenia techniczne), CCTV (korytarze)
 Monitoring parametrów krytycznych ośrodka za pomocą systemów:
 BMS – TAC/Vista (parametry zasilania RGNN, UPS, agregat, czujki
temperatury/wilgotności, zalania)
 NMS – SNMPc Enterprise Edition (obecnie 8.0)
 Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną OPD: DCPI (Data Centre
Physical Infrastructure Manager)
 Łączna powierzchnia PDC po rozbudowie: ok. 300 m. kw. (stare serwerownie i
nowa przestrzeo)
 Obiekt podlega ochronie budynkowej (jeden, wspólny posterunek dla całego
obiektu)
5 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Sukces: PDC otrzymuje status tymczasowego, podstawowego ośrodka przetwarzania
danych do czasu znalezienia partnera do projektu budowy nowych OPD
 Wykonany zostaje szereg audytów rozbudowanego PDC – w audycie firmy IBM ośrodek
zostaje sklasyfikowany na poziomie odpowiadającym Tier II wg klasyfikacji Uptime
Institute (IBM Level 2)
 Nowa serwerownia rozbudowanego PDC, po obciążeniu odbiorami IT, osiąga PUE o
wartości 1,7
6 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Kilka zdjęd z przebudowy i obecnie
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa7 •
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Systemy i narzędzia wspomagające
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa8 •
www.datacenterdynamics.com
Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Ciekawostki:
 Rozbudowa PDC w 2008 roku trwała 3 miesiące od momentu zatwierdzenia
projektów technicznych opracowanych na podstawie specyfikacji wymagao i
projektów koncepcyjnych
 Wszystkie prace odbyły się bezprzerwowo! Wyjątkiem było zaplanowane
wyłączenie ośrodka związane z wymianą budynkowej stacji transformatorowej
 Wnioski:
 Koniecznośd znalezienia partnera z doświadczeniem w budowie OPD
 IT Banku nie powinno prowadzid prac budowlanych, a wyłącznie definiowad
wymagania dotyczące infrastruktury i poświęcad swój czas na egzekwowanie
standardów od wykonawcy generalnego
 W IT musi istnied komórka merytoryczna odpowiedzialna za definicję standardów i
kontrolę jakości prac podwykonawców w dziedzinie infrastruktury OPD
 DRC będzie obiektem poddanym adaptacji
9 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Omówione projekty / chronologia zdarzeo:
 Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea
 Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
 Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Pojawia się potrzeba stworzenia profesjonalnego, zapasowego ośrodka przetwarzania
danych – Disaster Recovery Centre, DRC
 W toku procesu wyłaniania wykonawcy generalnego pojawia się wielu konkurencyjnych
i profesjonalnych oferentów
 Wybrana zostaje firma IBM Polska
 Na podstawie doświadczeo Nordea wynikających z rozbudowy PDC w 2008 roku,
powstaje specyfikacja funkcjonalna ośrodka przetwarzania danych oraz ustalony zostaje
zakres projektu
 Po ocenie ryzyka zostaje wybrana lokalizacja – obiekt mieszanego przeznaczenia, do
adaptacji
 IBM opracowuje techniczne projekty branżowe na podstawie wymagao Nordea (w tym
na podstawie projektów koncepcyjnych) i przedstawia swoje propozycje do
zatwierdzenia w Nordea
 Ścisła kontrola Nordea pozwala IBM na realizację ustalonych wymagao i standardów
11 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Specyfikacja ośrodka DRC (700 m.kw. powierzchni całkowitej):
 200 m.kw. przestrzeni komory serwerowej (z możliwością rozbudowy o dodatkowe
50 m.kw.)
 Według projektów koncepcyjnych Nordea (opartych na doświadczeniach z
rozbudowy PDC w 2008 roku) powstaje:
 Zabudowa zimnych korytarzy (sztywna):
 4 rzędy, po 9 szaf w każdym rzędzie
 dukty kablowe na szczytach szaf i pomiędzy rzędami (np. połączenia
między węzłami klastrów)
 Centralny punkt dystrybucji połączeo – tzw. MDF (Main Distribution Frame)
 Ponadto, komora serwerowni posiada:
 2 krótsze rzędy dla urządzeo wolnostojących (duże serwery, macierze,
biblioteka taśmowa itp.) – każdy rząd składający się z 6-ciu punków
montażowych
12 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Specyfikacja ośrodka DRC, c.d.:
 Zespół 3 zasilaczy UPS Emerson/Chloride 80 NET o mocy 150 kW z możliwością
łatwej rozbudowy (1 punkt montażowy) o 50 kW
 Dedykowany moduł UPS do podtrzymania klimatyzacji
 Dedykowany, mniejszy UPS do podtrzymania odbiorów budynkowych na
powierzchniach biurowych (sala BCP IT) o mocy 10 kW (Eaton)
 Agregat prądotwórczy o mocy 516 kW; zewnętrzny, monitorowany zbiornik paliwa
 Możliwośd podłączenia zapasowego agregatu prądotwórczego w przypadku
serwisu lub awarii agregatu podstawowego (rozwiązanie z PDC 2008)
 Ze względu na nadmiarowośd powierzchni serwerowej względem obecnie
dostępnej mocy – opracowano gotowe plany rozbudowy systemu zasilania, które
można wdrożyd w przyszłości
 System gaszenia gazem FM200
 System CCTV, KD, BMS
13 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Specyfikacja ośrodka DRC, c.d.:
 Dedykowany posterunek ochrony
 Obsługa techniczna IBM on-site, początkowo 2 osoby (1 zmiana) – wsparcie
Nordea, realizacja usług interwencyjnych i utrzymania obiektu wg ustalonego
zakresu
 Dostęp dla IT Nordea: 24/7
 Przeprowadzone zostają audyty:
 Wewnętrzne Nordea – pod kątem zgodności ze standardami Nordea w zakresie
zasad konstrukcji i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych
 Zewnętrzne – w tym audyt firmy IBM, który określił poziom niezawodności ośrodka
jako: IBM Level 2 (zdaniem IBM odpowiednik Tier 2 wg klasyfikacji Uptime
Institute)
14 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Ciekawostki:
 Standard niezawodności nowego DRC odpowiada standardowi ówczesnego PDC
(2008), co – jednocześnie – podnosi poprzeczkę, jeżeli chodzi o oczekiwania
względem nowego PDC
 Po obciążeniu odbiorami IT, DRC osiąga PUE = 1,6
15 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Kilka zdjęd z budowy i obecnych
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa16 •
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Kilka zdjęd z budowy i obecnych
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa17 •
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Kilka zdjęd z budowy i obecnych
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa18 •
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Kilka zdjęd z budowy i obecnych
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa19 •
www.datacenterdynamics.com
Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Wnioski:
 Nowe PDC musi zostad wybudowane „od zera” – obiekt dedykowany pod ośrodek
przetwarzania danych
 Standard niezawodności musi zostad podwyższony (więcej niż IBM Level 2) – na
podstawie wniosków z audytów „resilience”
20 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Omówione projekty / chronologia zdarzeo:
 Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea
 Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
 Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Zgodnie z planami rozwoju infrastruktury ośrodków przetwarzania danych w Nordea,
konsekwentnie realizowany jest projekt konstrukcji nowego PDC
 W toku procesu wyłaniania wykonawcy generalnego pojawia się wielu konkurencyjnych
i profesjonalnych oferentów
 Wybrana zostaje firma IBM Polska – która już zdążyła wyrobid sobie odpowiednią
markę w Nordea (projekt DRC)
 Umowa zostaje podpisana w 2010 roku
 Na podstawie dotychczasowych doświadczeo obydwu partnerów i wiedzy IBM na
temat standardów obowiązujących w Nordea, zdefiniowane zostają wymagania
funkcjonalne i opracowane zostają projekty koncepcyjne
 IBM opracowuje techniczne projekty branżowe i przedstawia swoje propozycje do
zatwierdzenia w Nordea
 Ścisła kontrola Nordea pozwala IBM na realizację ustalonych wymagao i standardów
22 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Specyfikacja nowego ośrodka PDC:
 500 m.kw. przestrzeni komory serwerowej, zabezpieczonej komorą AST
 Według projektów koncepcyjnych Nordea (opartych na doświadczeniach z
rozbudowy PDC w 2008 roku i konstrukcji DRC) powstaje:
 Zabudowa zimnych korytarzy (sztywna):
 6 rzędów, po 12 szaf w każdym rzędzie
 dukty kablowe na szczytach szaf i pomiędzy rzędami (np. połączenia
między węzłami klastrów)
 Przestrzeo pod dodatkowe 4 rzędy szaf (po 12 szaf w rzędzie)
 2 rzędy dla urządzeo wolnostojących (12 punktów montażowych na rząd)
 Łącznie 12 rzędów po 12 punktów montażowych
 Nowoczesna, wysokiej niezawodności architektura okablowania sieciowego
oparta na koncepcji mieszanej: EoR, ToR, MDF (w oparciu o m.in. przełączniki
sieciowe Cisco Nexus z extenderami)
 W każdej szafie stosowane są PDU z monitoringiem (SNMP, Syslog, WWW)
 Wydzielone stanowiska testowe zasilania (naścienne w komorze serwerowni)
23 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Specyfikacja nowego ośrodka PDC, c.d.:
 Moc gwarantowana na UPS dla komory IT = 798 kW, dwa modularne, nowoczesne
zasilacze UPS firmy Emerson Trinergy (99% sprawności wg producenta, PF bliski 1)
 Dedykowane zasilacze UPS Emerson/Chloride 80 NET do podtrzymania klimatyzacji
i odbiorów budynkowych
 2 agregaty prądotwórcze SDMO o mocy 2 500 kVA każdy; zewnętrzny,
monitorowany zbiornik paliwa o pojemności 30 000 litrów
 Klimatyzacja oparta na rozwiązaniach firmy Emerson – freecooling, wysoka
efektywnośd energetyczna
 System CCTV, KD, BMS
24 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Specyfikacja nowego ośrodka PDC, c.d.:
 Dedykowany posterunek ochrony
 Obsługa techniczna IBM on-site, łącznie 7 osób (3 zmiany) - wsparcie Nordea,
realizacja usług interwencyjnych i utrzymania obiektu wg ustalonego zakresu
 Dostęp dla IT Nordea: 24/7
 Przeprowadzone zostają audyty:
 Wewnętrzne Nordea – pod kątem zgodności ze standardami Nordea w zakresie
zasad konstrukcji i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych, w tym testy
obciążeniowe przy współpracy z firmą Nixen (według metodyki testowej Uptime
Institute)
 Zewnętrzne – w tym testy integracyjne IBM
 Testy integracyjne systemów nowego PDC oraz testy obciążeniowe (Nordea + Nixen)
potwierdzają, że ośrodek spełnia wymagania dla poziomu niezawodności IBM Level 3+
(według klasyfikacji IBM)
25 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Ciekawostki:
 Wsparcie systemu klimatyzacji dedykowanym algorytmem według koncepcji
Nordea, który pozwala zminimalizowad koszt energii elektrycznej w okresie
relokacji (niepełne obciążenie komory serwerowej)
 Obecnie trwa relokacja do nowego PDC z lokalizacji rozbudowanej w 2008 roku
(„stare PDC”)
 Po obciążeniu odbiorami IT spodziewamy się, że współczynnik PUE będzie równy
1,4 ;-) – projekt zakładał min.: 1,6
26 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie
27 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie
28 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie
29 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie
30 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie
31 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Omówione projekty / chronologia zdarzeo:
 Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea
 Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
 Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
www.datacenterdynamics.com
Budowa i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
33 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
34 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Omówione projekty / chronologia zdarzeo:
 Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok
 Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok
 Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok
 Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea
 Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok
 Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
www.datacenterdynamics.com
Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw,
2012 rok
36 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw,
2012 rok
37 •
2013-05-06
DatacenterDynamics 2013 Warszawa
www.datacenterdynamics.com
Dziękujemy 
1 of 38

Recommended

Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza... by
Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...
Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...Pawel Wawrzyniak
2.1K views37 slides
Raport „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej” by
Raport „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”Raport „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”
Raport „Środowisko bezpieczeństwa klientów bankowości elektronicznej”Pawel Wawrzyniak
2.9K views78 slides
Free Pascal Compiler i Lazarus IDE by
Free Pascal Compiler i Lazarus IDEFree Pascal Compiler i Lazarus IDE
Free Pascal Compiler i Lazarus IDEPawel Wawrzyniak
385 views8 slides
Data Center i wszytko pod kontrolą by
Data Center i wszytko pod kontroląData Center i wszytko pod kontrolą
Data Center i wszytko pod kontroląPawel Wawrzyniak
201 views9 slides
Anatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnym by
Anatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnymAnatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnym
Anatomia ataku socjotechnicznego w aspekcie cybernetyczno-komunikacyjnymPawel Wawrzyniak
1.5K views36 slides
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji by
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiZarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiPawel Wawrzyniak
1.6K views32 slides

More Related Content

Featured

Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
5.3K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.1K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.6K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides

Featured(20)

Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero5.3K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.1K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views

DATA CENTER CONVERGED 2013 WARSAW

 • 1. www.datacenterdynamics.com Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych Rys historyczno-technologiczny z perspektywy zarządzania projektami Robert Gronberski, Paweł Wawrzyniak / Nordea BP S.A.
 • 2. www.datacenterdynamics.com Omówione projekty / chronologia zdarzeo:  Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea  Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok  Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
 • 3. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Zwiększone zapotrzebowanie Nordea na przestrzeo OPD (Ośrodków Przetwarzania Danych)  Koniecznośd sprawnej obsługi rejonu PL&BC:  Polska  Litwa  Łotwa  Estonia  Zapada decyzja o rozbudowie podstawowego OPD (tzw. „stare” PDC)  Prace realizowane w ekspresowym tempie – na podstawie wcześniej przygotowanych w Nordea projektów koncepcyjnych, firmy podwykonawcze otrzymują zlecenia na:  Projekt techniczny i wykonanie rozbudowy systemów: zasilania gwarantowanego, chłodzenia, okablowania strukturalnego  Projekt techniczny i wykonanie wymaganego wzmocnienia konstrukcji budynku Centrali 2013-05-06 3 • DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 4. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Po 3 miesiącach intensywnych prac, 1 października 2008 roku, dostępne są:  Nowa, budynkowa stacja transformatorowa o mocy 800 kW  Nowy agregat prądotwórczy o mocy 630 kVA oraz dodatkowe przyłącze agregatu zapasowego, używanego w czasie prac serwisowych na podstawowym agregacie  Dedykowane pomieszczenie dla centralnego systemu UPS o mocy 2x120 kVA (2(N+1)) z możliwością rozbudowy do mocy 2x160 kVA (N+1)  Dedykowane pomieszczenie butlowni systemu gaszenia gazem Inergen  Dedykowane pomieszczenie RGNN (Rozdzielni Głównej Niskiego Napięcia) wyposażone w najnowocześniejsze rozwiązania w roku 2008, w tym automatyczny układ SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy) oraz analizator jakości zasilania Eaton PowerXpert  Dodatkowa powierzchnia serwerowni: 100 m. kw., zabudowa zimnego korytarza (elastyczna - ColdBlox), nadmiarowy system klimatyzacji precyzyjnej (2N+1) pracujący w trybie rotacyjnym, wodoszczelny (i wygłuszający) sufit oraz podłoga podniesiona 4 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 5. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Po 3 miesiącach intensywnych prac, 1 października 2008 roku, dostępne są (c.d.):  Wydzielone stanowisko testowe zasilania (przenośny szynoprzewód)  System wczesnego wykrywania zadymienia VESDA  System gaszenia gazem Inergen zintegrowany z budynkowym systemem ppoż.  Budynkowy system KD i SSWiN (jak dla wszystkich pomieszczeo PDC)  Dozór kamerami IP (serwerownie i pomieszczenia techniczne), CCTV (korytarze)  Monitoring parametrów krytycznych ośrodka za pomocą systemów:  BMS – TAC/Vista (parametry zasilania RGNN, UPS, agregat, czujki temperatury/wilgotności, zalania)  NMS – SNMPc Enterprise Edition (obecnie 8.0)  Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną OPD: DCPI (Data Centre Physical Infrastructure Manager)  Łączna powierzchnia PDC po rozbudowie: ok. 300 m. kw. (stare serwerownie i nowa przestrzeo)  Obiekt podlega ochronie budynkowej (jeden, wspólny posterunek dla całego obiektu) 5 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 6. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Sukces: PDC otrzymuje status tymczasowego, podstawowego ośrodka przetwarzania danych do czasu znalezienia partnera do projektu budowy nowych OPD  Wykonany zostaje szereg audytów rozbudowanego PDC – w audycie firmy IBM ośrodek zostaje sklasyfikowany na poziomie odpowiadającym Tier II wg klasyfikacji Uptime Institute (IBM Level 2)  Nowa serwerownia rozbudowanego PDC, po obciążeniu odbiorami IT, osiąga PUE o wartości 1,7 6 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 7. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Kilka zdjęd z przebudowy i obecnie 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa7 •
 • 8. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Systemy i narzędzia wspomagające 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa8 •
 • 9. www.datacenterdynamics.com Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Ciekawostki:  Rozbudowa PDC w 2008 roku trwała 3 miesiące od momentu zatwierdzenia projektów technicznych opracowanych na podstawie specyfikacji wymagao i projektów koncepcyjnych  Wszystkie prace odbyły się bezprzerwowo! Wyjątkiem było zaplanowane wyłączenie ośrodka związane z wymianą budynkowej stacji transformatorowej  Wnioski:  Koniecznośd znalezienia partnera z doświadczeniem w budowie OPD  IT Banku nie powinno prowadzid prac budowlanych, a wyłącznie definiowad wymagania dotyczące infrastruktury i poświęcad swój czas na egzekwowanie standardów od wykonawcy generalnego  W IT musi istnied komórka merytoryczna odpowiedzialna za definicję standardów i kontrolę jakości prac podwykonawców w dziedzinie infrastruktury OPD  DRC będzie obiektem poddanym adaptacji 9 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 10. www.datacenterdynamics.com Omówione projekty / chronologia zdarzeo:  Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea  Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok  Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
 • 11. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Pojawia się potrzeba stworzenia profesjonalnego, zapasowego ośrodka przetwarzania danych – Disaster Recovery Centre, DRC  W toku procesu wyłaniania wykonawcy generalnego pojawia się wielu konkurencyjnych i profesjonalnych oferentów  Wybrana zostaje firma IBM Polska  Na podstawie doświadczeo Nordea wynikających z rozbudowy PDC w 2008 roku, powstaje specyfikacja funkcjonalna ośrodka przetwarzania danych oraz ustalony zostaje zakres projektu  Po ocenie ryzyka zostaje wybrana lokalizacja – obiekt mieszanego przeznaczenia, do adaptacji  IBM opracowuje techniczne projekty branżowe na podstawie wymagao Nordea (w tym na podstawie projektów koncepcyjnych) i przedstawia swoje propozycje do zatwierdzenia w Nordea  Ścisła kontrola Nordea pozwala IBM na realizację ustalonych wymagao i standardów 11 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 12. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Specyfikacja ośrodka DRC (700 m.kw. powierzchni całkowitej):  200 m.kw. przestrzeni komory serwerowej (z możliwością rozbudowy o dodatkowe 50 m.kw.)  Według projektów koncepcyjnych Nordea (opartych na doświadczeniach z rozbudowy PDC w 2008 roku) powstaje:  Zabudowa zimnych korytarzy (sztywna):  4 rzędy, po 9 szaf w każdym rzędzie  dukty kablowe na szczytach szaf i pomiędzy rzędami (np. połączenia między węzłami klastrów)  Centralny punkt dystrybucji połączeo – tzw. MDF (Main Distribution Frame)  Ponadto, komora serwerowni posiada:  2 krótsze rzędy dla urządzeo wolnostojących (duże serwery, macierze, biblioteka taśmowa itp.) – każdy rząd składający się z 6-ciu punków montażowych 12 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 13. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Specyfikacja ośrodka DRC, c.d.:  Zespół 3 zasilaczy UPS Emerson/Chloride 80 NET o mocy 150 kW z możliwością łatwej rozbudowy (1 punkt montażowy) o 50 kW  Dedykowany moduł UPS do podtrzymania klimatyzacji  Dedykowany, mniejszy UPS do podtrzymania odbiorów budynkowych na powierzchniach biurowych (sala BCP IT) o mocy 10 kW (Eaton)  Agregat prądotwórczy o mocy 516 kW; zewnętrzny, monitorowany zbiornik paliwa  Możliwośd podłączenia zapasowego agregatu prądotwórczego w przypadku serwisu lub awarii agregatu podstawowego (rozwiązanie z PDC 2008)  Ze względu na nadmiarowośd powierzchni serwerowej względem obecnie dostępnej mocy – opracowano gotowe plany rozbudowy systemu zasilania, które można wdrożyd w przyszłości  System gaszenia gazem FM200  System CCTV, KD, BMS 13 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 14. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Specyfikacja ośrodka DRC, c.d.:  Dedykowany posterunek ochrony  Obsługa techniczna IBM on-site, początkowo 2 osoby (1 zmiana) – wsparcie Nordea, realizacja usług interwencyjnych i utrzymania obiektu wg ustalonego zakresu  Dostęp dla IT Nordea: 24/7  Przeprowadzone zostają audyty:  Wewnętrzne Nordea – pod kątem zgodności ze standardami Nordea w zakresie zasad konstrukcji i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych  Zewnętrzne – w tym audyt firmy IBM, który określił poziom niezawodności ośrodka jako: IBM Level 2 (zdaniem IBM odpowiednik Tier 2 wg klasyfikacji Uptime Institute) 14 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 15. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Ciekawostki:  Standard niezawodności nowego DRC odpowiada standardowi ówczesnego PDC (2008), co – jednocześnie – podnosi poprzeczkę, jeżeli chodzi o oczekiwania względem nowego PDC  Po obciążeniu odbiorami IT, DRC osiąga PUE = 1,6 15 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 16. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Kilka zdjęd z budowy i obecnych 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa16 •
 • 17. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Kilka zdjęd z budowy i obecnych 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa17 •
 • 18. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Kilka zdjęd z budowy i obecnych 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa18 •
 • 19. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Kilka zdjęd z budowy i obecnych 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa19 •
 • 20. www.datacenterdynamics.com Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Wnioski:  Nowe PDC musi zostad wybudowane „od zera” – obiekt dedykowany pod ośrodek przetwarzania danych  Standard niezawodności musi zostad podwyższony (więcej niż IBM Level 2) – na podstawie wniosków z audytów „resilience” 20 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 21. www.datacenterdynamics.com Omówione projekty / chronologia zdarzeo:  Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea  Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok  Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
 • 22. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Zgodnie z planami rozwoju infrastruktury ośrodków przetwarzania danych w Nordea, konsekwentnie realizowany jest projekt konstrukcji nowego PDC  W toku procesu wyłaniania wykonawcy generalnego pojawia się wielu konkurencyjnych i profesjonalnych oferentów  Wybrana zostaje firma IBM Polska – która już zdążyła wyrobid sobie odpowiednią markę w Nordea (projekt DRC)  Umowa zostaje podpisana w 2010 roku  Na podstawie dotychczasowych doświadczeo obydwu partnerów i wiedzy IBM na temat standardów obowiązujących w Nordea, zdefiniowane zostają wymagania funkcjonalne i opracowane zostają projekty koncepcyjne  IBM opracowuje techniczne projekty branżowe i przedstawia swoje propozycje do zatwierdzenia w Nordea  Ścisła kontrola Nordea pozwala IBM na realizację ustalonych wymagao i standardów 22 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 23. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Specyfikacja nowego ośrodka PDC:  500 m.kw. przestrzeni komory serwerowej, zabezpieczonej komorą AST  Według projektów koncepcyjnych Nordea (opartych na doświadczeniach z rozbudowy PDC w 2008 roku i konstrukcji DRC) powstaje:  Zabudowa zimnych korytarzy (sztywna):  6 rzędów, po 12 szaf w każdym rzędzie  dukty kablowe na szczytach szaf i pomiędzy rzędami (np. połączenia między węzłami klastrów)  Przestrzeo pod dodatkowe 4 rzędy szaf (po 12 szaf w rzędzie)  2 rzędy dla urządzeo wolnostojących (12 punktów montażowych na rząd)  Łącznie 12 rzędów po 12 punktów montażowych  Nowoczesna, wysokiej niezawodności architektura okablowania sieciowego oparta na koncepcji mieszanej: EoR, ToR, MDF (w oparciu o m.in. przełączniki sieciowe Cisco Nexus z extenderami)  W każdej szafie stosowane są PDU z monitoringiem (SNMP, Syslog, WWW)  Wydzielone stanowiska testowe zasilania (naścienne w komorze serwerowni) 23 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 24. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Specyfikacja nowego ośrodka PDC, c.d.:  Moc gwarantowana na UPS dla komory IT = 798 kW, dwa modularne, nowoczesne zasilacze UPS firmy Emerson Trinergy (99% sprawności wg producenta, PF bliski 1)  Dedykowane zasilacze UPS Emerson/Chloride 80 NET do podtrzymania klimatyzacji i odbiorów budynkowych  2 agregaty prądotwórcze SDMO o mocy 2 500 kVA każdy; zewnętrzny, monitorowany zbiornik paliwa o pojemności 30 000 litrów  Klimatyzacja oparta na rozwiązaniach firmy Emerson – freecooling, wysoka efektywnośd energetyczna  System CCTV, KD, BMS 24 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 25. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Specyfikacja nowego ośrodka PDC, c.d.:  Dedykowany posterunek ochrony  Obsługa techniczna IBM on-site, łącznie 7 osób (3 zmiany) - wsparcie Nordea, realizacja usług interwencyjnych i utrzymania obiektu wg ustalonego zakresu  Dostęp dla IT Nordea: 24/7  Przeprowadzone zostają audyty:  Wewnętrzne Nordea – pod kątem zgodności ze standardami Nordea w zakresie zasad konstrukcji i eksploatacji ośrodków przetwarzania danych, w tym testy obciążeniowe przy współpracy z firmą Nixen (według metodyki testowej Uptime Institute)  Zewnętrzne – w tym testy integracyjne IBM  Testy integracyjne systemów nowego PDC oraz testy obciążeniowe (Nordea + Nixen) potwierdzają, że ośrodek spełnia wymagania dla poziomu niezawodności IBM Level 3+ (według klasyfikacji IBM) 25 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 26. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Ciekawostki:  Wsparcie systemu klimatyzacji dedykowanym algorytmem według koncepcji Nordea, który pozwala zminimalizowad koszt energii elektrycznej w okresie relokacji (niepełne obciążenie komory serwerowej)  Obecnie trwa relokacja do nowego PDC z lokalizacji rozbudowanej w 2008 roku („stare PDC”)  Po obciążeniu odbiorami IT spodziewamy się, że współczynnik PUE będzie równy 1,4 ;-) – projekt zakładał min.: 1,6 26 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 27. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie 27 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 28. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie 28 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 29. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie 29 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 30. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie 30 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 31. www.datacenterdynamics.com Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Kilka zdjęd z konstrukcji i obecnie 31 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 32. www.datacenterdynamics.com Omówione projekty / chronologia zdarzeo:  Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea  Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok  Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
 • 33. www.datacenterdynamics.com Budowa i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok 33 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 34. www.datacenterdynamics.com Budowa i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok 34 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 35. www.datacenterdynamics.com Omówione projekty / chronologia zdarzeo:  Rozbudowa „starego” PDC, 2008 rok  Adaptacja obiektu na potrzeby DRC, 2009-2010 rok  Budowa „nowego” PDC, 2010-2012 rok  Inne większe projekty infrastrukturalne Nordea  Adaptacja i rozbudowa Nordea Operation Centre, 2009-2013 rok  Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok
 • 36. www.datacenterdynamics.com Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok 36 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa
 • 37. www.datacenterdynamics.com Budowa serwerowni centrali Nordea House Warsaw, 2012 rok 37 • 2013-05-06 DatacenterDynamics 2013 Warszawa