งานคอมใบงานที่ 2-8

465 views

Published on

งานคอมใบงานที่ 2-8

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
117
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานคอมใบงานที่ 2-8

 1. 1. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 2 àเÃร×ื่Íอ§ง ¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÒา¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร 1วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 2. 2. ¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÒา¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ¤คÇวÒาÁมËหÁมÒาÂยáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÊสÒา¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรÁมÕี¼ผÅล¡กÃรÐะ·ท∙ºบµต‹‹Íอ¤คÇวÒาÁมàเ¨จÃรÔิ­Þญ¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒา¢ขÍอ§งÊสÑั§ง¤คÁม »ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น àเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี´ดŒŒÒา¹น¹นÕีé้ÁมÕี¡กÒาÃรàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งÍอÂย‹‹Òา§งÃรÇว´ดàเÃรç็Çว ¨จÖึ§งàเ»ปšš¹นàเÃร×ืè่Íอ§งÂยÒา¡ก·ท∙Õีè่ »ปÃรÐะªชÒาªช¹น¨จÐะ¤คÍอÂยµตÔิ´ดµตÒาÁม¤คÇวÒาÁม¡กŒŒÒาÇวËห¹นŒŒÒาÍอÂยÙู‹‹µตÅลÍอ´ดàเÇวÅลÒา ´ดÑั§ง¹นÑัé้¹น¡กÒาÃร ÈศÖึ¡กÉษÒาàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี ¢ขÍอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ¨จÖึ§งµตŒŒÍอ§งÈศÖึ¡กÉษÒาËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃรáแÅลÐะàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา ¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นàเ»ปšš¹นÊสÒา¤คÑั­Þญ ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา´ดŒŒÒา¹นÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÒาÃร¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร àเ»ปšš¹นÊสÔิè่§ง¨จÒา àเ»ปšš¹นàเÊสÁม×ืÍอ¹น¡กÑัºบ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร¸ธÃรÃรÁมªชÒาµตÔิ ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรäไ´ดŒŒ àเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§งâโÅล¡ก¢ขÍอ§งàเÃรÒาãใ¹น´ดŒŒÒา¹นµต‹‹Òา§งæๆ ÁมÒา¡กÁมÒาÂย äไ´ดŒŒáแ¡ก‹‹ 2วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 3. 3. ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรäไ´ดŒŒàเ»ปÅลÕี่Âย¹นáแ»ปÅล§งâโÅล¡ก¢ขÍอ§งàเÃรÒาãใ¹น´ดŒŒÒา¹นµต‹‹Òา§งæๆ ÁมÒา¡กÁมÒาÂย äไ´ดŒŒáแ¡ก‹‹ 1. ÊสÑั§ง¤คÁมâโ´ดÂยÊส‹‹Çว¹นãใËห­Þญ‹‹àเ»ปÅลÕีè่Âย¹น¨จÒา¡กÊสÑั§ง¤คÁมÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁมàเ»ปšš¹นÊสÑั§ง¤คÁมÊสÒาÃรÊส¹นàเ·ท∙Èศ 2. ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§งµต‹‹Òา§งæๆ ÁมÑั¡ก¢ขÖึé้¹นÍอÂยÙู‹‹¡กÑัºบ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล«ซÖึè่§งäไ´ดŒŒ¨จÒา¡กÃรÐะºบºบ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร 3. ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¡กÅลÒาÂยàเ»ปšš¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ·ท∙Õีè่ÊสÒา¤คÑั­Þญáแ·ท∙¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอÍอ×ืè่¹นæๆ ãใ¹นÍอ´ดÕีµต àเªช‹‹¹น àเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¾พÔิÁม¾พ´ดÕี´ด àเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÔิ´ดàเÅล¢ข àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น 4. ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¶ถÙู¡กãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณËหÃร×ืÍอ»ป˜˜­ÞญËหÒา·ท∙Õีè่«ซÑัºบ«ซŒŒÍอ¹นµต‹‹Òา§งæๆ 5. ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรàเ»ปšš¹นÍอØุ»ป¡กÃร³ณËหÅลÑั¡ก·ท∙Õีè่ãใªชŒŒãใ¹น§งÒา¹นµตÔิ´ดµต‹‹ÍอÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃร¢ขÍอ§งâโÅล¡ก»ป˜˜¨จ¨จØุºบÑั¹น 3วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 4. 4. ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา´ดŒŒÒา¹นàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรÁมÕี¢ขÖึé้¹น àเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒาãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÁมÕี ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จãใ¹นÇวÔิ·ท∙ÂยÒา¡กÒาÃร¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรáแÅลÐะÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใ¹น ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมäไ´ดŒŒ ¡กÒาÃร¨จÑั´ด·ท∙Òาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¨จÐะàเ»ปšš¹นÊสÔิè่§ง·ท∙Õีè่ ·ท∙ÒาãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถºบÃรÃรÅลØุàเ»ป‡‡ÒาËหÁมÒาÂย¹นÕีé้äไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งÊสÁมºบÙูÃร³ณ ¨จØุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย ·ท∙Õีè่ÊสÒา¤คÑั­Þญ»ปÃรÐะ¡กÒาÃรËห¹นÖึè่§ง¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹น ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ãใ¹น âโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น ¤ค×ืÍอ ¡กÒาÃร·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒÁมÕีâโÍอ¡กÒาÊส¹นÒา¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรäไ»ปãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา »ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹น ËหÃร×ืÍอ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา ËหÒา¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒµต‹‹Òา§งæๆ ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง «ซÖึè่§งÇวÔิ¸ธÕี¡กÒาÃร·ท∙Õีè่ÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พÁมÒา¡กÇวÔิ¸ธÕีËห¹นÖึè่§ง ¤ค×ืÍอ¡กÒาÃร·ท∙Òาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร 4วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 5. 5. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรàเ»ปšš¹น¡กÒาÃรãใªชŒŒ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรáแÅลÐะÍอØุ»ป¡กÃร³ณÍอ×ืè่¹นæๆ ãใ¹น ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ·ท∙´ดÅลÍอ§ง áแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒาµต‹‹Òา§งæๆ àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÒา¼ผÅล§งÒา¹น·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÁมÒา»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ §งÒา¹น¨จÃรÔิ§ง ËหÃร×ืÍอàเ¾พ×ืè่ÍอãใªชŒŒªช‹‹ÇวÂยÊสÃรŒŒÒา§งÊส×ืè่ÍอàเÊสÃรÔิÁม¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น¡กÒาÃรÊสÍอ¹นãใËหŒŒÁมÕี »ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¨จÖึ§งàเ»ปšš¹น¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม·ท∙Òา§ง ÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร·ท∙Õีè่ªช‹‹ÇวÂยãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒáแÅลÐะ½ฝƒƒ¡ก·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¡กÒาÃรãใªชŒŒàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรáแÅลÐะ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Ñัé้§งàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอµต‹‹Òา§งæๆãใ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ »ป˜˜­ÞญËหÒา ÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§ง¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¨จµต¤คµตÔิãใ¹น¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹น 5วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 6. 6. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรàเ»ปšš¹น¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมËห¹นÖึè่§ง·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถÈศÖึ¡กÉษÒา »ป˜˜­ÞญËหÒา·ท∙Õีè่µต¹นÊส¹นãใ¨จ «ซÖึè่§งÍอÒา¨จàเ»ปšš¹น»ป˜˜­ÞญËหÒา·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบ ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรÁมÒา¼ผÊสÁม¼ผÊสÒา¹น¡กÑั¹น «ซÖึè่§งºบÒา§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÍอÒา¨จµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ Íอ×ืè่¹นæๆ ÁมÒาÃร‹‹ÇวÁม´ดŒŒÇวÂย âโ´ดÂย¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¨จÐะµตŒŒÍอ§งÇวÒา§งáแ¼ผ¹น¡กÒาÃร´ดÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น ÈศÖึ¡กÉษÒา ¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมËหÃร×ืÍอÍอØุ»ป¡กÃร³ณ·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§ง µตÅลÍอ´ด¨จ¹น·ท∙Ñั¡กÉษÐะ¾พ×ืé้¹น°ฐÒา¹นãใ¹น ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นºบÒา§งàเÃร×ืè่Íอ§งÍอÒา¨จµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÇวÑัÊส´ดØุÍอØุ»ป¡กÃร³ณ ¹นÍอ¡กàเËห¹น×ืÍอ¨จÒา¡ก·ท∙Õีè่ÁมÕีÍอÂยÙู‹‹ «ซÖึè่§ง¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¨จÐะµตŒŒÍอ§ง¾พÑั²ฒ¹นÒา¢ขÖึé้¹นËหÃร×ืÍอ´ดÑั´ดáแ»ปÅล§งàเ¾พ×ืè่Íอ ãใËหŒŒãใªชŒŒ§งÒา¹นäไ´ดŒŒµตÃร§ง¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร âโ´ดÂยãใ¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¨จÐะÍอÂยÙู‹‹ÀภÒาÂยãใµตŒŒ¡กÒาÃร´ดÙูáแÅลáแÅลÐะãใËหŒŒ¤คÒา»ปÃรÖึ¡กÉษÒา¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹น áแÅลÐะ ¼ผÙูŒŒ·ท∙Ãร§ง¤คØุ³ณÇวØุ²ฒÔิ´ดŒŒÒา¹นµต‹‹Òา§งæๆ 6วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 7. 7. ¡กÒาÃร·ท∙Òาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นáแÅลÐะ¡กÒาÃร¨จÑั´ด§งÒา¹นáแÊส´ด§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร¨จÐะÁมÕี ¤คØุ³ณ¤ค‹‹Òาµต‹‹Íอ¡กÒาÃร½ฝƒƒ¡ก½ฝ¹นãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÁมÕี¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¤คÇวÒาÁมªชÒา¹นÒา­Þญ áแÅลÐะÁมÕี·ท∙Ñั¡กÉษÐะ ãใ¹น¡กÒาÃร¹นÒาÃรÐะºบºบ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรäไ»ปãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา »ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹น ËหÃร×ืÍอ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒาËหÒา¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒµต‹‹Òา§งæๆ ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง´ดÑั§ง·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒ¡กÅล‹‹ÒาÇวÁมÒาáแÅลŒŒÇว áแÅลÐะÂยÑั§งÁมÕี ¤คØุ³ณ¤ค‹‹ÒาÍอ×ืè่¹นæๆ ÍอÕี¡ก´ดÑั§งµต‹‹Íอäไ»ป¹นÕีé้ 7วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 8. 8. • àเ»ป´ดâโÍอ¡กÒาÊสãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒ¾พÑั²ฒ¹นÒาáแÅลÐะáแÊส´ด§ง¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถµตÒาÁมÈศÑั¡กÂยÀภÒา¾พ¢ขÍอ§ง µต¹นàเÍอ§ง • àเ»ป´ดâโÍอ¡กÒาÊสãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒÈศÖึ¡กÉษÒา ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา áแÅลÐะàเÃรÕีÂย¹นÃรÙูŒŒãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÊส¹นãใ¨จ äไ´ดŒŒÅลÖึ¡ก«ซÖึé้§ง¡กÇว‹‹Òา¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹นãใ¹นËหŒŒÍอ§งµตÒาÁม»ป¡กµตÔิ •Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒา¡กÃรÐะºบÇว¹น¡กÒาÃร¤คÔิ´ด ¡กÒาÃรáแ¡กŒŒ»ป˜˜­ÞญËหÒา ¡กÒาÃรµตÑั´ดÊสÔิ¹นãใ¨จ ÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§ง ¡กÒาÃรÊส×ืè่ÍอÊสÒาÃรÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¡กÑั¹น 8วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 9. 9. • ¡กÃรÐะµตØุŒŒ¹นãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จãใ¹น¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา´ดŒŒÒา¹นàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕีÊสÒาÃรÊส¹นàเ·ท∙Èศ áแÅลÐะ ÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊส¹นãใ¨จ·ท∙Õีè่¨จÐะ»ปÃรÐะ¡กÍอºบÍอÒาªชÕี¾พ·ท∙Òา§ง´ดŒŒÒา¹น¹นÕีé้ • Êส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นäไ´ดŒŒãใªชŒŒàเÇวÅลÒาãใËหŒŒàเ»ปšš¹น»ปÃรÐะâโÂยªช¹นãใ¹น·ท∙Òา§งÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค • ÊสÃรŒŒÒา§ง¤คÇวÒาÁมÊสÑัÁม¾พÑั¹น¸ธÃรÐะËหÇว‹‹Òา§ง¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น¡กÑัºบ¼ผÙูŒŒÊสÍอ¹นáแÅลÐะªชØุÁมªช¹น ÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§งÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมãใËหŒŒ ªชØุÁมªช¹นÊส¹นãใ¨จ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรáแÅลÐะàเ·ท∙¤คâโ¹นâโÅลÂยÕี·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§งÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น • ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÒา¹นÖึ¡กáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁมÃรÑัºบ¼ผÔิ´ดªชÍอºบãใ¹น¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาáแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาÃรÐะºบºบ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง 9วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 10. 10. ¢ขÍอ¢ขÍอºบ¤คØุ³ณ http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/ blog-post_13.html- 10วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 11. 11. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 3 àเÃร×ื่Íอ§ง ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยáแÅลÐะ»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น 11วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 12. 12. »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ÁมÕี 5 »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ ãใËหŒŒ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น¤คŒŒ¹นËหÒา ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂย¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นáแµต‹‹ÅลÐะ»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ àเ»ปšš¹น¢ขŒŒÍอæๆ (¤คŒŒ¹น ¨จÒา¡กËหŒŒÍอ§งÊสÁมØุ´ด / ÍอÔิ¹นàเ·ท∙ÍอÃรàเ¹นç็µต) áแÅลŒŒÇวºบÑั¹น·ท∙Öึ¡กÅล§ง¡กÃรÐะ´ดÒาÉษ¢ข¹นÒา´ด A4 ·ท∙Õีè่àเµตÃรÕีÂยÁมÁมÒา ¾พÃรŒŒÍอÁม àเ¢ขÕีÂย¹น áแËหÅล‹‹§ง·ท∙Õีè่ÁมÒา ËหÃร×ืÍอ Address ¢ขÍอ§ง website ·ท∙Õีè่¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น¤คŒŒ¹นËหÒา¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลàเËหÅล‹‹Òา¹นÑัé้¹น ´ดŒŒÇวÂยâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร áแºบ‹‹§งµตÒาÁมÇวÑัµต¶ถØุ»ปÃรÐะÊส§ง¤ค¢ขÍอ§ง¡กÒาÃรãใªชŒŒ§งÒา¹น´ดÑั§ง¹นÕีé้ - ¡กÒาÃร ¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ืè่Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา - ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอ - ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹น - ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม»ปÃรÐะÂยØุ¡กµต 12วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 13. 13. ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂย¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂย¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ¡กÒาÃร´ดÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹นâโ´ดÂยÁมÕี¹น¡กàเÃรÕีÂย¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒÃรÔิ àเÃรÔิÁมÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค áแÅลÐะ¤คÃรÙู Ñั è่ÍอÒา¨จÒาÃรÂยàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒãใËหŒŒ¤คÒาáแ¹นÐะ¹นÒา»ปÃรÖึ¡กÉษÒา ÊสÃรØุ»ปäไ´ดŒŒ´ดÑั§ง¹นÕีé้¤ค×ืÍอ 13วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 14. 14. 1. àเ»ปšš¹น¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา·ท∙Õีè่ãใËหŒŒ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นÈศÖึ¡กÉษÒา ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง âโ´ดÂยÍอÒาÈศÑัÂยËหÅลÑั¡ก ÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร·ท∙Òา§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีµตÒาÁมàเ¹น×ืé้ÍอËหÒาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¹นÑัé้¹นæๆ ËหÃร×ืÍอ¨จÒา¡ก»ปÃรÐะÊสºบ¡กÒาÃร³ณ áแÅลÐะ¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁมµต‹‹Òา§งæๆ ·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒ ¾พºบàเËหç็¹นÁมÒาáแÅลŒŒÇว 2. ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹น·ท∙Øุ¡ก¤ค¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒ¾พÔิ¨จÒาÃร³ณÒา¨จÑั´ด·ท∙Òาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง ËหÃร×ืÍอ¡กÅลØุ‹‹Áม ¨จÒา¹นÇว¹น 2-8 ¤ค¹นµต‹‹Íอ ¡กÅลØุ‹‹Áม âโ´ดÂยãใªชŒŒÃรÐะÂยÐะàเÇวÅลÒาÊสÑัé้¹นæๆ àเ»ปšš¹นÀภÒา¤คàเÃรÕีÂย¹น ËหÃร×ืÍอÁมÒา¡ก¡กÇว‹‹Òา¡กç็äไ´ดŒŒ 3. ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒ¾พÔิ¨จÒาÃร³ณÒาÃรÔิàเÃรÔิè่ÁมÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค ¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡กâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่¨จÐะÈศÖึ¡กÉษÒา¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา »ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂย µต¹นàเÍอ§งµตÒาÁม¤คÇวÒาÁม¶ถ¹นÑั´ด Êส¹นãใ¨จáแÅลÐะ¤คÇวÒาÁม¾พÃรŒŒÍอÁม 4. ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒàเÊส¹นÍอâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ÃรÒาÂยÅลÐะàเÍอÕีÂย´ด¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นáแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น áแÅลÐะáแ»ปÃร¼ผÅล ÃรÒาÂย§งÒา¹นµต‹‹Íอ¤คÃรÙูÍอÒา¨จÒาÃรÂย·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒา àเ¾พ×ืè่Íอ´ดÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹นÃร‹‹ÇวÁม¡กÑั¹นãใËหŒŒºบÃรÃรÅลØุµตÒา¨จØุ´ดËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่¡กÒาËห¹น´ด 5. àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่àเËหÁมÒาÐะÊสÁม¡กÑัºบ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ¤คÇวÒาÁมÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¢ขÍอ§ง¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นµตÒาÁมÇวÑัÂยáแÅลÐะÊสµตÔิ»ป˜˜­Þญ­ÞญÒาÃรÇวÁม·ท∙Ñัé้§ง ¡กÒาÃรãใªชŒŒ¨จ‹‹ÒาÂยàเ§งÔิ¹น´ดÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹น´ดŒŒÇวÂยâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙µต‹‹Òา§งæๆ 14วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 15. 15. ¡กÒาÃรáแºบ‹‹§ง»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÁมÕีËหÅลÒาÂยÇวÔิ¸ธÕี àเªช‹‹¹น áแºบ‹‹§งµตÒาÁมËหÁมÇว´ดÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร§งÒา¹นáแÅลÐะÍอÒาªชÕี¾พãใ¹นâโÃร§งàเÃรÕีÂย¹น àเªช‹‹¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นàเ¡กÉษµตÃร¡กÃรÃรÁม âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¤คËห¡กÃรÃรÁม âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÍอØุµตÊสÒาËห¡กÃรÃรÁม âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÇวÔิ·ท∙ÂยÒาÈศÒาÊสµตÃร àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น áแÅลÐะ¨จÒา¡ก¢ขÍอºบ¢ข‹‹ÒาÂยâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇว ¨จÐะàเËหç็¹นäไ´ดŒŒÇว‹‹Òา¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นàเ»ปšš¹น¼ผÙูŒŒ´ดÒาàเ¹นÔิ¹น§งÒา¹นâโ´ดÂยäไ´ดŒŒÃรÑัºบ¤คÒาáแ¹นÐะ ¹นÒา¨จÒา¡กÍอÒา¨จÒาÃรÂย·ท∙Õีè่»ปÃรÖึ¡กÉษÒาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น áแÅลÐะ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นÅล§งÁม×ืÍอ»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง ·ท∙Ñัé้§ง´ดŒŒÒา¹น¡กÒาÃรàเÊส¹นÍอâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น ¢ขÑัé้¹นµตÍอ¹น¡กÒาÃร»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ§งÒา¹น µตÅลÍอ´ด¨จ¹น·ท∙Òาáแ¼ผ¹น»ป¯ฏÔิºบÑัµตÔิ¡กÒาÃร áแÅลÐะÃรÒาÂย§งÒา¹น¼ผÅลµตÒาÁม¨จØุ´ดÁมØุ‹‹§งËหÁมÒาÂย·ท∙Õีè่¡กÒาËห¹น´ดäไÇวŒŒ ·ท∙ÒาãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถáแÂย¡ก»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นäไ´ดŒŒ 4 »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ ´ดÑั§ง¹นÕีé้¤ค×ืÍอ 1. »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¾พÑั²ฒ¹นÒา¼ผÅล§งÒา¹น 2. »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÈศÖึ¡กÉษÒา ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา ·ท∙´ดÅลÍอ§ง 3. »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÊสÔิè่§ง»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ 4. »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÊสÒาÃรÇว¨จ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล 15วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 16. 16. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¾พÑั²ฒ¹นÒา¼ผÅล§งÒา¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¹นÕีé้àเ¡กÔิ´ด¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา·ท∙Òา§ง ÇวÔิªชÒา¡กÒาÃรáแÅลÐะÍอÒาªชÕี¾พËหÃร×ืÍอÇวÔิªชÒาÊสÒาÁมÑั­Þญµต‹‹Òา§งæๆ áแÅลŒŒÇว¹นÓำÁมÒาºบÙูÃร³ณÒา¡กÒาÃร »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§ง¾พÑั²ฒ¹นÒาãใËหŒŒ ÊสÍอ´ด¤คÅลŒŒÍอ§ง¡กÑัºบáแ¹นÇว·ท∙Òา§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีËหÃร×ืÍอËหÅลÑั¡กÇวÔิªชÒา¡กÒาÃร´ดÑั§ง¡กÅล‹‹ÒาÇว Êส‹‹§ง¼ผÅลãใËหŒŒ¼ผÅล§งÒา¹นàเ»ปšš¹นÃรÙู»ป¸ธÃรÃรÁม ÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น ´ดÑั§งµตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§ง´ดÑั§ง¹นÕีé้ 1. ¡กÒาÃรàเÅลÕีé้Âย§ง»ปÅลÒา ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นÍอÒา¨จàเÅล×ืÍอ¡กâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¡กÒาÃรàเÅลÕีé้Âย§ง»ปÅลÒาÊสÇวÂย§งÒาÁม àเªช‹‹¹น »ปÅลÒา¤คÒาÃร¿ฟ »ปÅลÒา·ท∙Íอ§ง »ปÅลÒา¡กÑั´ด »ปÅลÒา¡กÃรÒาÂย ÏฯÅลÏฯ 2. ¾พ×ืªช¼ผÑั¡ก ¹นÑั¡กàเÃรÕีÂย¹นÍอÒา¨จàเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÅลÙู¡ก¼ผÑั¡ก¡กÒา§งÁมØุŒŒ§ง àเªช‹‹¹น ¼ผÑั¡ก¤คÐะ¹นŒŒÒา ¼ผÑั¡ก¡กÒา´ดàเ¢ขÕีÂยÇว ¡กÇวÒา§งµตØุŒŒ§ง ¼ผÑั¡ก¡กÒา´ด¢ขÒาÇว ¼ผÑั¡กºบØุŒŒ§ง¨จÕี¹น ÏฯÅลÏฯ 3. ¡กÒาÃร¶ถ¹นÍอÁมÍอÒาËหÒาÃร ÍอÒา¨จàเÅล×ืÍอ¡ก·ท∙Óำâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¡กÒาÃรáแ»ปÃรÃรÙู»ป¼ผÅล¼ผÅลÔิµต·ท∙Òา§ง¡กÒาÃรàเ¡กÉษµตÃร àเªช‹‹¹น ¡กÒาÃร ·ท∙Óำ¼ผÑั¡ก¡กÒา´ด´ดÍอ§ง ¡กÒาÃร·ท∙Óำ¡กØุ¹นàเªชÕีÂย§ง ¡กÒาÃร·ท∙Óำ»ปÅลÒาÊสŒŒÁม ÏฯÅลÏฯ 16วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 17. 17. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÈศÖึ¡กÉษÒา ¤คŒŒ¹น¤คÇวŒŒÒา ·ท∙´ดÅลÍอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¹นÕีé้àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่àเ¡กÔิ´ด¢ขÖึé้¹น¨จÒา¡ก¡กÒาÃร¹นÓำ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีãใ¹นÇวÔิªชÒา¡กÒาÃรÁมÒา·ท∙´ดÅลÍอ§ง àเ¾พ×ืè่ÍอÂย×ื¹นÂยÑั¹น·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีËหÃร×ืÍอËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÈศÖึ¡กÉษÒาÁมÒาáแÅลŒŒÇว ËหÃร×ืÍอµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร·ท∙ÃรÒาºบáแ¹นÇว·ท∙Òา§งàเ¾พÔิè่Áม¤คØุ³ณ¤ค‹‹ÒาáแÅลÐะ¡กÒาÃรãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นãใËหŒŒÁมÒา¡ก¢ขÖึé้¹น àเªช‹‹¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น - ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาËหÅลÑั¡กÊสÙูµตÃรÍอÒาËหÒาÃรäไ¡ก‹‹µตÍอ¹น - ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง»ปÅลÙู¡ก¼ผÑั¡กãใ¹น¹นŒŒÓำÂยÒา (âโ´ดÂยäไÁม‹‹ãใªชŒŒ´ดÔิ¹น) - ¡กÒาÃรãใªชŒŒÎฮÍอÃรâโÁม¹น¡กÑัºบ¡กÔิè่§ง¡กØุËหÅลÒาºบ - ¡กÒาÃรãใªชŒŒÎฮÍอÃรâโÁม¹นáแ»ปÅล§งàเ¾พÈศ»ปÅลÒา¹นÔิÅล - ¡กÒาÃร¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นÊสÙูµตÃร·ท∙Óำáแ»ป‡‡§ง¨จÒา¡ก¡กÅลŒŒÇวÂยªช¹นÔิ´ดµต‹‹Òา§งæๆ - ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาÊสÙูµตÃรÍอÒาËหÒาÃรàเÃร‹‹§งÊสÕี»ปÅลÒา¤คÒาÃร¿ฟ - ¡กÒาÃร¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นÊสÙูµตÃรÂยŒŒÍอÁมÊสÕี»ปÅลÒาÍอÍอÊส¡กÒาÃร 17วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 18. 18. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÊสÃรŒŒÒา§งÊสÔิè่§ง»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¹นÕีé้ àเ¡กÔิ´ด¨จÒา¡ก¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕีËหÃร×ืÍอ¾พºบàเËหç็¹น¼ผÅล§งÒา¹น¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒÍอ×ืè่¹นÁมÒาáแÅลŒŒÇว àเ¡กÔิ´ด¤คÇวÒาÁม¤คÔิ´ดÊสÃรŒŒÒา§งÊสÃรÃร¤ค·ท∙Õีè่¨จÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาµต‹‹Íอäไ»ป ¨จÖึ§ง»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐ¤คÔิ´ด¤คŒŒ¹นãใËหŒŒÊสÒาÁมÒาÃร¶ถãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นäไ´ดŒŒ´ดÕีÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น àเªช‹‹¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐËหÑัÇว©ฉÕี´ด¾พ‹‹¹น¹นŒŒÓำãใ¹นáแ»ปÅล§ง»ปÅลÙู¡ก¼ผÑั¡ก - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒ¹นŒŒÓำ¾พ×ืªชâโ´ดÂย¡กÓำËห¹น´ดàเÇวÅลÒา - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งµตÕี¹นŒŒÓำàเ¾พ×ืè่Íอàเ¾พÔิè่ÁมÍอÍอ¡ก«ซÔิàเ¨จ¹นãใ¹นºบ‹‹ÍอàเÅลÕีé้Âย§ง¡กØุŒŒ§ง¡กØุÅลÒา´ดÓำ - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งãใËหŒŒÍอÒาËหÒาÃรÊสØุ¡กÃรáแºบºบÍอÑัµตâโ¹นÁมÑัµตÔิ - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¡กÃรÍอ§ง¹นŒŒÓำãใ¹นµตÙูŒŒ»ปÅลÒา - ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งàเ¡กç็ºบ¼ผÅลäไÁมŒŒ àเªช‹‹¹น ªชÁม¾พÙู‹‹ ÁมÐะÁม‹‹Çว§ง ÏฯÅลÏฯ 18วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 19. 19. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ÊสÒาÃรÇว¨จ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้ àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÈศÖึ¡กÉษÒาáแÅลÐะÊสÓำÃรÇว¨จ àเ¾พ×ืè่Íอ¹นÓำ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅลÁมÒาãใªชŒŒ»ปÃรÐะâโÂยªช¹นãใ¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒา »ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งËหÃร×ืÍอÊส‹‹§งàเÊสÃรÔิÁมãใËหŒŒ¼ผÅล¼ผÅลÔิµตËหÃร×ืÍอ¼ผÅล §งÒา¹นÁมÕี¤คØุ³ณÀภÒา¾พËหÃร×ืÍอÁมÕี¤คØุ³ณ¤ค‹‹ÒาÁมÒา¡กÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น ËหÃร×ืÍอàเ¾พ×ืè่ÍอãใËหŒŒ·ท∙Ñั¹นàเËหµตØุ¡กÒาÃร³ณÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น àเªช‹‹¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จÃรÒา¤คÒา¾พ×ืªช¼ผÑั¡กãใ¹นµตÅลÒา´ด·ท∙ŒŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹น - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จáแËหÅล‹‹§ง»ปÅลÙู¡ก¼ผÑั¡ก¡กÒา§งÁมØุŒŒ§งãใ¹น·ท∙ŒŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹น - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¾พ×ืªช¼ผÑั¡ก¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒºบÃรÔิâโÀภ¤คãใ¹น·ท∙ŒŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹น - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¡กÒาÃรàเÅลÕีé้Âย§ง»ปÅลÒาÊสÇวÂย§งÒาÁมãใ¹น¨จÑั§งËหÇวÑั´ด©ฉÐะàเªชÔิ§งàเ·ท∙ÃรÒา - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¡กÒาÃรàเÅลÕีé้Âย§ง¡กØุŒŒ§ง¡กØุÅลÒา´ดÓำãใ¹น¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¹นŒŒÓำ¨จ×ื´ดãใ¹น¨จÑั§งËหÇวÑั´ด©ฉÐะàเªชÔิ§งàเ·ท∙ÃรÒา - ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¡กÒาÃร»ปÃรÐะ¡กÍอºบÍอÒาªชÕี¾พàเÅลÕีé้Âย§งÊสÑัµตÇวãใ¹น·ท∙ŒŒÍอ§ง¶ถÔิè่¹น ¡กÒาÃรÊสÓำÃรÇว¨จ¾พ×ืé้¹น·ท∙Õีè่¡กÒาÃร»ปÅลÙู¡กÁมÐะÁม‹‹Çว§ง¢ขÍอ§ง¨จÑั§งËหÇวÑั´ด©ฉÐะàเªชÔิ§งàเ·ท∙ÃรÒา 19วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 20. 20. ·ท∙Õีè่ÁมÒา : http://www.google.co.th/url? sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFEQFjAA&url =http%3A%2F%2Fwww.sahavicha.com%2FUserFiles%2FFile %2Fknowledge_11.doc&ei=TJUDUIT0A8vyrQfnn9mXBg&usg=AFQjCNE - CsSRmS_vreU5fYGfHqdPeh__1A&sig2=MMRUo94YHRDEbxYCHxNzUA 20วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 21. 21. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 4 àเÃร×ื่Íอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “ ¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ื่Íอàเ¾พ×ื่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ” 21วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 22. 22. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ื่Íอàเ¾พ×ื่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ืè่Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา ÅลÑั¡กÉษ³ณÐะàเ´ด‹‹¹น¢ขÍอ§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้ ¤ค×ืÍอ àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ãใªชŒŒ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใ¹น ¡กÒาÃร¼ผÅลÔิµตÊส×ืè่Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา âโ´ดÂย¡กÒาÃรÊสÃรŒŒÒา§งâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นËหÃร×ืÍอËห¹น‹‹ÇวÂย¡กÒาÃรàเÃรÕีÂย¹น «ซÖึè่§งÍอÒา¨จ¨จÐะµตŒŒÍอ§งÁมÕีÀภÒา¤คáแºบºบ ½ฝƒƒ¡กËหÑั´ด ºบ·ท∙·ท∙ºบ·ท∙Çว¹น áแÅลÐะ¤คÓำ¶ถÒาÁม¤คÓำµตÍอºบäไÇวŒŒ¾พÃรŒŒÍอÁม ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÊสÒาÁมÒาÃร¶ถàเÃรÕีÂย¹นáแºบºบÃรÒาÂยºบØุ¤ค¤คÅลËหÃร×ืÍอÃรÒาÂย¡กÅลØุ‹‹Áม¡กÒาÃรÊสÍอ¹น âโ´ดÂยãใªชŒŒ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรªช‹‹ÇวÂยÊสÍอ¹น¹นÕีé้ ¶ถ×ืÍอÇว‹‹Òา¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรàเ»ปšš¹นÍอØุ»ป¡กÃร³ณ¡กÒาÃรÊสÍอ¹น «ซÖึè่§งÍอÒา¨จàเ»ปšš¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาºบ·ท∙àเÃรÕีÂย¹นáแºบºบ ÍอÍอ¹นäไÅล¹น ãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นàเ¢ขŒŒÒาÁมÒาÈศÖึ¡กÉษÒา´ดŒŒÇวÂยµต¹นàเÍอ§ง¡กç็äไ´ดŒŒ âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น »ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ¾พÑั²ฒ¹นÒา¢ขÖึé้¹นàเ¾พ×ืè่ÍอãใªชŒŒ»ปÃรÐะ¡กÍอºบ¡กÒาÃร ÊสÍอ¹นãใ¹นÇวÔิªชÒาµต‹‹Òา§งæๆ âโ´ดÂย¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÍอÒา¨จ¤คÑั´ดàเÅล×ืÍอ¡กàเ¹น×ืé้ÍอËหÒา·ท∙Õีè่àเ¢ขŒŒÒาãใ¨จÂยÒา¡ก ÁมÒาàเ»ปšš¹นËหÑัÇว¢ขŒŒÍอãใ¹น¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาÊส×ืè่Íอàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒา µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น àเªช‹‹¹น ¡กÒาÃรàเ¤คÅล×ืè่Íอ¹น·ท∙Õีè่áแºบºบâโ»ปÃรàเ¨จç็¡กäไµตÅล ÃรÐะºบºบÊสØุÃรÔิÂย¨จÑั¡กÃรÇวÒาÅล ฀ µตÑัÇวáแ»ปÃรµต‹‹Òา§งæๆ ·ท∙Õีè่ÁมÕี¼ผÅลµต‹‹Íอ¡กÒาÃรªชÓำ¡กÔิè่§ง ¡กØุËหÅลÒาºบ ËหÅลÑั¡กÀภÒาÉษÒาäไ·ท∙Âย ฀ áแÅลÐะÊส¶ถÒา¹น·ท∙Õีè่ÊสÓำ¤คÑั­Þญ¢ขÍอ§ง»ปÃรÐะàเ·ท∙Èศäไ·ท∙Âย àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น 22วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 23. 23. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 5 àเÃร×ื่Íอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¤คÃร×ื่Íอ§งÁม×ืÍอ” 23วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 24. 24. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¤คÃร×ื่Íอ§งÁม×ืÍอ âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹นàเ¾พ×ืè่Íอ¾พÑั²ฒ¹นÒาàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอªช‹‹ÇวÂย ÊสÃรŒŒÒา§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตµต‹‹Òา§งæๆ âโ´ดÂยÊส‹‹Çว¹น ãใËห­Þญ‹‹¨จÐะ ÍอÂยÙู‹‹ãใ¹นÃรÙู»ป«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร àเªช‹‹¹น «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÇวÒา´ดÃรÙู»ป «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร¾พÔิÁม¾พ§งÒา¹น áแÅลÐะ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรªช‹‹ÇวÂย¡กÒาÃรÁมÍอ§ง ÇวÑัµต¶ถØุ ãใ¹นÁมØุÁมµต‹‹Òา§งæๆ àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น ÊสŒŒÒาËหÃรÑัºบ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรàเ¾พ×ืè่Íอ¡กÒาÃร¾พÔิÁม¾พ§งÒา¹น¹นÑัé้¹นÊสÃรŒŒÒา§ง¢ขÖึé้¹นàเ»ปšš¹นâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม»ปÃรÐะÁมÇวÅล¤คŒŒÒา «ซÖึè่§ง¨จÐะ àเ»ปšš¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอãใËหŒŒàเÃรÒาãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃร¾พÔิÁม¾พ§งÒา¹นµต‹‹Òา§งæๆºบ¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร Êส‹‹Çว¹น«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร¡กÒาÃรÇวÒา´ดÃรÙู»ป ¾พÑั²ฒ¹นÒา¢ขÖึé้¹นàเ¾พ×ืè่ÍอÍอŒŒÒา¹นÇวÂย¤คÇวÒาÁมÊสÐะ´ดÇว¡กãใËหŒŒ¡กÒาÃรÇวÒา´ดÃรÙู»ปºบ¹นàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใËหŒŒàเ»ปšš¹นäไ»ปäไ´ดŒŒ âโ´ดÂย§ง‹‹ÒาÂย ÊสŒŒÒาËหÃรÑัºบ «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรªช‹‹ÇวÂย¡กÒาÃรÁมÍอ§งÇวÑัµต¶ถØุãใ¹นÁมØุÁมµต‹‹Òา§งæๆ ãใªชŒŒÊสŒŒÒาËหÃรÑัºบªช‹‹ÇวÂย¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบÊสÔิè่§ง¢ขÍอ§ง ÍอÒา·ท∙Ôิàเªช‹‹¹น ¼ผÙูŒŒãใªชŒŒ ÇวÒา´ดáแ¨จ¡กÑั¹น ´ดŒŒÒา¹นËห¹นŒŒÒา áแÅลÐะµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¨จÐะ´ดÙูÇว‹‹Òา´ดŒŒÒา¹นºบ¹นáแÅลÐะ´ดŒŒÒา¹น¢ขŒŒÒา§งàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§งäไÃร ¡กç็ãใËหŒŒ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร¤คŒŒÒา¹นÇว³ณ¤ค‹‹Òา áแÅลÐะÀภÒา¾พ·ท∙Õีè่ ¤คÇวÃร¨จÐะàเ»ปšš¹นÁมÒาãใËหŒŒ àเ¾พ×ืè่Íอ¾พÔิ¨จÒาÃร³ณÒาáแÅลÐะáแ¡กŒŒäไ¢ขÀภÒา¾พáแ¨จ¡กÑั¹น·ท∙Õีè่ÍอÍอ¡กáแºบºบäไÇวŒŒäไ´ดŒŒÍอÂย‹‹Òา§งÊสÐะ´ดÇว¡ก 24วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 25. 25. ·ท∙Õีè่ÁมÒา http://www.google.co.th/imgres? um=1&hl=th&sa=N&biw=1366&bih=667&tbm=isch&tbnid=OpH1IlAwdyHpoM:&imgrefurl=http://lddl.info/ 221/%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259B %25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A1% 25E0%25B8%25AA %25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2582 %25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25A5%25203%2520%25E 0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B4%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B4%2520Google %2520SketchUp.html&docid=mSLbxh7HfqYjhM&imgurl=http://lddl.info/back/picture/ 1323778240.jpg&w=260&h=194&ei=EXJRUJvLCY_PrQfbm4DICQ&zoom=1&iact=hc&vpx=658&vpy=300 &dur=643&hovh=151&hovw=201&tx=62&ty=58&sig=103641532276294746777&page=1&tbnh=150&tb nw=200&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:13,s:0,i:11 25วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 26. 26. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õีè่ 6 àเÃร×ืè่Íอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี ” 26วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 27. 27. “âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี” “âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี”àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ãใªชŒŒ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใ¹น¡กÒาÃร¨จÒาÅลÍอ§ง¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง¢ขÍอ§ง ÊสÒา¢ขÒาµต‹‹Òา§งæๆ «ซÖึè่§งàเ»ปšš¹น§งÒา¹น·ท∙Õีè่äไÁม‹‹ÊสÒาÁมÒาÃร¶ถ·ท∙´ดÅลÍอ§ง´ดŒŒÇวÂยÊส¶ถÒา¹น¡กÒาÃร³ณ¨จÃรÔิ§งäไ´ดŒŒ àเªช‹‹¹น ¡กÒาÃร¨จØุ´ดÃรÐะàเºบÔิ´ด àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น áแÅลÐะ àเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒ·ท∙ÒาµตŒŒÍอ§งÈศÖึ¡กÉษÒาÃรÇวºบÃรÇวÁม¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒ ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร ¢ขŒŒÍอàเ·ท∙ç็¨จ¨จÃรÔิ§ง áแÅลÐะáแ¹นÇว¤คÔิ´ดµต‹‹Òา§งæๆ ÍอÂย‹‹Òา§งÅลÖึ¡ก«ซÖึé้§งãใ¹น àเÃร×ืè่Íอ§ง·ท∙Õีè่µตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃรÈศÖึ¡กÉษÒาáแÅลŒŒÇวàเÊส¹นÍอàเ»ปšš¹นáแ¹นÇว¤คÔิ´ด áแºบºบ¨จÒาÅลÍอ§ง ËหÅลÑั¡ก¡กÒาÃร «ซÖึè่§งÍอÒา¨จÍอÂยÙู‹‹ãใ¹นÃรÙู»ป¢ขÍอ§งÊสÙูµตÃร ÊสÁม¡กÒาÃร ËหÃร×ืÍอ¤คÒาÍอ¸ธÔิºบÒาÂย ¾พÃรŒŒÍอÁม·ท∙Ñัé้§ง¡กÒาÃร¨จÒาÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ¯ฏÕี´ดŒŒÇวÂย¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใËหŒŒÍอÍอ¡กÁมÒาàเ»ปšš¹นÀภÒา¾พ ÀภÒา¾พ·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒ¡กç็¨จÐะàเ»ปÅลÕีè่Âย¹น äไ»ปµตÒาÁมÊสÙูµตÃรËหÃร×ืÍอÊสÁม¡กÒาÃร¹นÑัé้¹น «ซÖึè่§ง¨จÐะ·ท∙ÒาãใËหŒŒ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นÁมÕี¤คÇวÒาÁมàเ¢ขŒŒÒาãใ¨จäไ´ดŒŒ´ดÕีÂยÔิè่§ง¢ขÖึé้¹น ¡กÒาÃร·ท∙Òาâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้ÁมÕี¨จØุ´ด ÊสÒา¤คÑั­ÞญÍอÂยÙู‹‹·ท∙Õีè่¼ผÙูŒŒ·ท∙ÒาµตŒŒÍอ§งÁมÕี¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒãใ¹นàเÃร×ืè่Íอ§ง¹นÑัé้¹นæๆàเ»ปšš¹นÍอÂย‹‹Òา§ง´ดÕี µตÑัÇวÍอÂย‹‹Òา§งâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น¨จÒาÅลÍอ§ง·ท∙ÄฤÉษ®ฎÕี àเªช‹‹¹น ¡กÒาÃร ·ท∙´ดÅลÍอ§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรäไËหÅล¢ขÍอ§ง¢ขÍอ§งàเËหÅลÇว ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§งàเÃร×ืè่Íอ§ง¾พÄฤµตÔิ¡กÃรÃรÁม¢ขÍอ§ง»ปÅลÒา»ปÃรÑั¹นÂย‹‹Òา áแÅลÐะ¡กÒาÃร·ท∙´ดÅลÍอ§ง àเÃร×ืè่Íอ§ง¡กÒาÃรÁมÍอ§งàเËหç็¹นÇวÑัµต¶ถØุáแºบºบÊสÒาÁมÁมÔิµตÔิ àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น 27วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 28. 28. ·ท∙Õี่ÁมÒา http://www.thaigoodview.com/node/17030? page=0,1 28วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 29. 29. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 7 àเÃร×ื่Íอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµต ãใªชŒŒ §งÒา¹น ” 29วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 30. 30. • âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹น • âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹น ÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹นàเ¾พ×ืè่Íอ»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹นãใ¹นªชÕีÇวÔิµต»ปÃรÐะ¨จÓำÇวÑั¹น ÍอÒา·ท∙Ôิàเªช‹‹¹น «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบáแÅลÐะµต¡กáแµต‹‹§งÀภÒาÂยãใ¹นÍอÒา¤คÒาÃร «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ ¡กÒาÃร¼ผÊสÁมÊสÕี áแÅลÐะ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÃรÐะºบØุ¤ค¹นÃรŒŒÒาÂย àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้¨จÐะÁมÕี¡กÒาÃร »ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐÎฮÒาÃร´ดáแÇวÃร «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร ËหÃร×ืÍอÍอØุ»ป¡กÃร³ณãใªชŒŒÊสÍอÂยµต‹‹Òา§งæๆ «ซÖึè่§งÍอÒา¨จàเ»ปšš¹น¡กÒาÃร¤คÔิ´ดÊสÃรŒŒÒา§ง ÊสÔิè่§ง¢ขÍอ§ง¢ขÖึé้¹นãใËหÁม‹‹ ËหÃร×ืÍอ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง¢ขÍอ§งàเ´ดÔิÁม·ท∙Õีè่ÁมÕีÍอÂยÙู‹‹áแÅลŒŒÇวãใËหŒŒÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น ฀ âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¹นÕีé้¨จÐะµตŒŒÍอ§งÈศÖึ¡กÉษÒาáแÅลÐะÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒãใªชŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น áแÅลŒŒÇว¹นÓำ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Õีè่ äไ´ดŒŒÁมÒาãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาÊสÔิè่§ง¢ขÍอ§ง¹นÑัé้¹นæๆ µต‹‹Íอ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นµตŒŒÍอ§งÁมÕี¡กÒาÃร·ท∙´ดÊสÍอºบ¡กÒาÃร ·ท∙Óำ§งÒา¹นËหÃร×ืÍอ·ท∙´ดÊสÍอºบ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งÊสÔิè่§ง»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐáแÅลŒŒÇว»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งáแ¡กŒŒäไ¢ขãใËหŒŒÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÁมºบÙูÃร³ณ âโ¤คÃร§ง §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹นµตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ÀภÒาÉษÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม áแÅลÐะ àเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอµต‹‹Òา§งæๆ ·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§ง âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÃรÐะºบºบ§งÒา¹น¡กÒาÃร¡กÕีÌฬÒา âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁมÃรÐะºบºบáแ¿ฟ‡‡Áม°ฐÒา¹น¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล ¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น 2001 30วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 31. 31. áแËหÅล‹‹§ง¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล • http://www2.nectec.or.th/nsc http://school.obec.go.th/nitadhatayai/project1.htm ฀ http://www.lks.ac.th/kuanjit/menustruture.htm http://www.radompon.com/computerproject/wordpress/? page_id=2 http://www.rayongwit.ac.th/chanarat 31วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 32. 32. ãใºบ§งÒา¹น·ท∙Õี่ 8 àเÃร×ื่Íอ§ง âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม»ปÃรÐะÂยØุ¡กµต” 32วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13
 33. 33. âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙ “¡กÒาÃร¾พÑั²ฒ¹นÒาâโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม»ปÃรÐะÂยØุ¡กµต” âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¡กÒาÃร»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น »ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹นàเ»ปšš¹นâโ¤คÃร§ง§งÒา¹น·ท∙Õีè่ãใªชŒŒ¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃรãใ¹น¡กÒาÃร ÊสÃรŒŒÒา§ง¼ผÅล§งÒา¹นàเ¾พ×ืè่Íอ»ปÃรÐะÂยØุ¡กµตãใªชŒŒ§งÒา¹น¨จÃรÔิ§งãใ¹นªชÕีÇวÔิµต»ปÃรÐะ¨จÓำ ÇวÑั¹น ÍอÒา·ท∙Ôิàเªช‹‹¹น «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบáแÅลÐะ µต¡กáแµต‹‹§งÀภÒาÂยãใ¹นÍอÒา¤คÒาÃร «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃร¼ผÊสÁมÊสÕี áแÅลÐะ«ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃรÊสÓำËหÃรÑัºบ¡กÒาÃรÃรÐะºบØุ¤ค¹นÃรŒŒÒาÂย àเ»ปšš¹นµตŒŒ¹น âโ¤คÃร§ง §งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้¨จÐะÁมÕี¡กÒาÃร»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐÎฮÒาÃร´ดáแÇวÃร «ซÍอ¿ฟµตáแÇวÃร ËหÃร×ืÍอÍอØุ»ป¡กÃร³ณãใªชŒŒÊสÍอÂยµต‹‹Òา§งæๆ «ซÖึè่§งÍอÒา¨จàเ»ปšš¹น¡กÒาÃร¤คÔิ´ดÊสÃรŒŒÒา§ง ÊสÔิè่§ง¢ขÍอ§ง¢ขÖึé้¹นãใËหÁม‹‹ ËหÃร×ืÍอ»ปÃรÑัºบ»ปÃรØุ§งàเ»ปÅลÕีè่Âย¹นáแ»ปÅล§ง¢ขÍอ§งàเ´ดÔิÁม·ท∙Õีè่ ÁมÕีÍอÂยÙู‹‹áแÅลŒŒÇวãใËหŒŒÁมÕี»ปÃรÐะÊสÔิ·ท∙¸ธÔิÀภÒา¾พÊสÙู§ง¢ขÖึé้¹น âโ¤คÃร§ง§งÒา¹นÅลÑั¡กÉษ³ณÐะ¹นÕีé้ ¨จÐะµตŒŒÍอ§งÈศÖึ¡กÉษÒาáแÅลÐะÇวÔิàเ¤คÃรÒาÐะËห¤คÇวÒาÁมµตŒŒÍอ§ง¡กÒาÃร¢ขÍอ§ง¼ผÙูŒŒãใªชŒŒ¡ก‹‹Íอ¹น áแÅลŒŒÇว¹นÓำ¢ขŒŒÍอÁมÙูÅล·ท∙Õีè่äไ´ดŒŒÁมÒาãใªชŒŒãใ¹น¡กÒาÃรÍอÍอ¡กáแºบºบ áแÅลÐะ¾พÑั²ฒ¹นÒาÊสÔิè่§ง ¢ขÍอ§ง¹นÑัé้¹นæๆ µต‹‹Íอ¨จÒา¡ก¹นÑัé้¹นµตŒŒÍอ§งÁมÕี¡กÒาÃร·ท∙´ดÊสÍอºบ¡กÒาÃร·ท∙Óำ§งÒา¹น ËหÃร×ืÍอ·ท∙´ดÊสÍอºบ¤คØุ³ณÀภÒา¾พ¢ขÍอ§งÊสÔิè่§ง»ปÃรÐะ´ดÔิÉษ°ฐáแÅลŒŒÇว»ปÃรÑัºบ »ปÃรØุ§ง áแ¡กŒŒäไ¢ขãใËหŒŒÁมÕี¤คÇวÒาÁมÊสÁมºบÙูÃร³ณ âโ¤คÃร§ง§งÒา¹น»ปÃรÐะàเÀภ·ท∙¹นÕีé้¼ผÙูŒŒàเÃรÕีÂย¹น µตŒŒÍอ§งãใªชŒŒ¤คÇวÒาÁมÃรÙูŒŒàเ¡กÕีè่ÂยÇว¡กÑัºบàเ¤คÃร×ืè่Íอ§ง¤คÍอÁม¾พÔิÇวàเµตÍอÃร ÀภÒาÉษÒา âโ»ปÃรáแ¡กÃรÁม áแÅลÐะàเ¤คÃร×ืè่Íอ§งÁม×ืÍอµต‹‹Òา§งæๆ ·ท∙Õีè่àเ¡กÕีè่ÂยÇว¢ขŒŒÍอ§ง 33วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 13

×