Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

9. SETKÁNÍ SEOLOGER: COOKIES, NAŠE I EU LEGISLATIVA (HOSTÉ:MGR. BC. JIŘÍ PROUZA)

2,940 views

Published on

Téma regulace cookies nás online marketéry trápí už dlouho, ale protože nemá údajně zásadní oporu v české legislativě, a nebyla nijak vyžadována a trestána, tak ji nikdo neřešil. o nás čeká? Co nám hrozí, když to nebudeme dodržovat? Co české a EU právo?

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

9. SETKÁNÍ SEOLOGER: COOKIES, NAŠE I EU LEGISLATIVA (HOSTÉ:MGR. BC. JIŘÍ PROUZA)

 1. 1. CHSH 2015 PRÁVNÍ REGULACE COOKIES Praha 23. 9. 2015 Jiří Prouza jiri.prouza@chsh.cz
 2. 2. CHSH 2015  Praha  Bratislava  Vídeň  Budapešť  Bukurešť, Temešvár  Kišiněv  Sofie  Moskva  Minsk
 3. 3. Ocenění CHSH 2015 3
 4. 4. 1. Právní regulace cookies 2. Právní úprava v EU 3. Právní úprava v ČR 4. Cookies jako osobní údaj 5. Nařízení EU CHSH 2015 5
 5. 5. Právní předpisy regulující cookies a) Právní předpisy EU • Směrnice č. 2002/58/ES o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací ve znění směrnice č. 2006/24/ES a směrnice č. 2009/136/ES (tzv. „e-Privacy směrnice“) – nepřímá aplikovatelnost • Směrnice č. 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – nepřímá aplikovatelnost • Návrh nařízení o ochraně osobních údajů – přímá aplikovatelnost CHSH 2015 6
 6. 6. Právní předpisy regulující cookies b) ČR • Zákon o elektronických komunikacích (č. 127/2005 Sb.) – ochrana osobních údajů v oblasti elektronických komunikací • Zákon o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) – ochrana soukromí uživatelů při zpracování osobních údajů CHSH 2015 7
 7. 7. Právní úprava EU • Směrnice č. 2002/58/ES (ve znění účinném do roku 2009) • Článek 5 odst. 3: „Členské státy zajistí, aby užívání sítí elektronických komunikací k uchovávání informací nebo získávání přístupu k informacím uchovávaným v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele bylo povoleno pouze za podmínky, že dotčený účastník či uživatel byl jasně a úplně informován v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelech zpracování, a že je mu správcem údajů nabídnuto právo odmítnout takové zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení nebo usnadnění přenosu sdělení prostřednictvím sítí elektronických komunikací nebo, je- li to nezbytně nutné pro poskytování služeb informační společnosti, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal.“ CHSH 2015 8
 8. 8. Právní úprava EU • Směrnice č. 2002/58/ES (ve znění směrnice 2009/136/ES) • Článek 5 odst. 3: „Členské státy zajistí, aby uchovávání informací nebo získávání přístupu k již uchovávaným informacím bylo v koncovém zařízení účastníka nebo uživatele povoleno pouze pod podmínkou, že dotčený účastník či uživatel poskytl svůj souhlas poté, co mu byly poskytnuty jasné a úplné informace v souladu se směrnicí 95/46/ES, mimo jiné o účelu zpracování. To nebrání technickému ukládání nebo takovému přístupu, jehož jediným účelem je provedení přenosu sdělení prostřednictvím sítě elektronických komunikací, nebo je-li to nezbytně nutné k tomu, aby mohl poskytovatel služeb informační společnosti poskytovat služby, které si účastník nebo uživatel výslovně vyžádal .“ CHSH 2015 9
 9. 9. Právní úprava v ČR • Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (ve znění účinném do 31. 12. 2011) • § 89 odst. 3: „Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby provedení nebo usnadnění přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.“CHSH 2015 10
 10. 10. Právní úprava v ČR • Zákon č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích (v aktuálním znění, po transpozici směrnice 2009/136/ES) • § 89 odst. 3: „Každý, kdo hodlá používat nebo používá sítě elektronických komunikací k ukládání údajů nebo k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů, je povinen tyto účastníky nebo uživatele předem prokazatelně informovat o rozsahu a účelu jejich zpracování a je povinen nabídnout jim možnost takové zpracování odmítnout. Tato povinnost neplatí pro technické ukládání nebo přístup výhradně pro potřeby provedení nebo usnadnění přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je- li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.“ CHSH 2015 11
 11. 11. Cookies jako osobní údaj • Definice osobního údaje dle zákona o ochraně osobních údajů: • § 4 písm. a): „Osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“ • Např. datum narození či rodné číslo, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, fotografie, IP adresa atd. (pokud umožňují byť i společně s jinými údaji identifikovat konkrétní fyzickou osobu) CHSH 2015 12
 12. 12. Cookies jako osobní údaj • Povinnosti správce údajů: • získat předchozí souhlas subjektu údajů • zpracovávat data v souladu se zákonem a se stanoveným účelem • zpracovávat data jen po dobu nezbytně nutnou • přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům (např. interní směrnice) • informační povinnost vůči subjektu údajů • oznamovací povinnost vůči Úřad pro ochranu osobních údajů (registrace prostřednictvím on-line formuláře) • Sankce: • pokuta až do výše 10 mil. Kč CHSH 2015 13
 13. 13. Nařízení EU • Hlavní cíle: • přizpůsobit právní úpravu technologickému rozvoji • sjednotit právní úpravu jednotlivých států EU • zajistit ochranu soukromí při zpracování osobních údajů CHSH 2015 14
 14. 14. Nařízení EU • Definice osobního údaje (článek 4): • širší definice než ve směrnici • zahrnuje mj. i elektronické identifikátory nebo lokalizační údaje • ne všechny cookies však budou apriori považována za osobní údaje (viz bod 24 odůvodnění nařízení) CHSH 2015 15
 15. 15. Nařízení EU • pojetí práva FO v souvislosti se zpracováním osobních údajů jako základního práva člověka • harmonizace pravidel napříč státy EU • aplikace i na správce údajů v třetích zemích • inspektor ochrany údajů • evropský orgán dozoru • povinnost správce údajů oznámit závažnější porušení • sankce podle závažnosti až do výše 1 000 000 EUR nebo v případě podniku 2 % celkového ročního světového obratu CHSH 2015 16
 16. 16. Děkuji za pozornost! jiri.prouza@chsh.cz office@chsh.cz

×