Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yhteisöllinen media julkishallinnossa, yleistä

1,000 views

Published on

Uudenmaan liitto 11.4.2012 ja 27.4.2012 Helsingissä
Koulutuspäivissä
1. Yhteisöllinen media julkishallinnossa; yleistä
2. Verkossa käyttäytymisen 10 kultaista sääntöä
3. Esimerkkejä yhteisöllisen median käytöstä julkishallinnossa
4. Facebook-aiheinen työryhmätyöskentely
5. Yhteisöllinen media julkishallinnossa; digitaalinen jalanjälki, kurkistusviestintää, sosiaalinen objekti yhdistää, jaettu asiantuntijuus, työskentelytapamuutokset, erilaiset some-välineet
6. Avointa keskustelua

Published in: Education
  • Be the first to comment

Yhteisöllinen media julkishallinnossa, yleistä

  1. 1. Yhteisöllinen media julkishallinnossa 11.4.2012 Uudenmaan liitto Helsinki1 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  2. 2. Julkishallinnon yhteisöllisen median käyttö lisääntynyt •Tiedotuskanavien pirstoutuminen •Uudet tavat osallistua ja osallistaa •Kaiken läpinäkyvyys eli avoimuus ja keskeneräisyys •Kaikkialla läsnäoleva, osallistuva kommunikaatio •Tuo mahdollisuuksia sekä haasteita2 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  3. 3. Yhteisöllisen median ominaisuuksia julkishallinnossa • Mahdollisuuksia – matalan kynnyksen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia – kansalaislähtöisyys, yhdessä tekeminen, joukkovoima – riippumattomuus ajasta ja paikasta – tietojen automaattinen yhdistely ja uudet sovellustyypit – uusia ihmisiä (nuoret) mukaan yhteiskunnalliseen toimintaan – avoimuus, tiedon jakaminen • Haasteita – asenteet – kansalaisten tasavertaisuus (laitteet, yhteydet, taidot) – tekniikan nopea kehitys, kentän sekavuus – oman persoonan peliin laittaminen3 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  4. 4. Hallinnon rooleja yhteisöllisessä mediassa • Informaationtarjoaja, neuvoja, opastaja • Läsnäolo ja toiminta verkkopalveluissa; kuuntelija, tarkkailija, osallistuja • Osallistaja, mahdollistaja, fasilitaattori • Reagoiva ja proaktiivinen toimija • Yhteistyö informaation tuotannossa • Tapahtuman järjestäjä; suora videolähetys, siihen liittyvä nettijuttelu tai kokoontuminen virtuaalimaailmassa • Yhteistyöverkoston rakentaja, aktiivinen vuorovaikutus ja läsnäolo asiantuntijafoorumeilla4 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  5. 5. Hallinnolta odotetaan •Avoimuutta •Keskeneräisten asioiden läpinäkyvyyttä •Luotettavuutta •Datavirtoja ja avoimia rajapintoja •Reagointia ja vastavuoroisuutta •Ollaan siellä, missä yleisö on •Asioista puhumista arkikielellä5 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  6. 6. Käyttötarkoituksia yhteisölliselle medialle 1/4 • Seuranta ja tiedonhankinta – sisältöjen aktiivinen seuraaminen – voi tavoittaa heikkoja signaaleja – voi tilata ja seurata työhön liittyviä tietovirtoja • Kuuleminen ja hankkeiden valmistelu – kansalaismielipiteen luotaaminen järjestämällä kuulemiskierroksia tai tarjoamalla kommenointimahdollisuuksia • Verkostoituminen – sidosryhmäsuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen – ammatillisten verkostojen rakentaminen ja ylläpito6 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  7. 7. Käyttötarkoituksia yhteisölliselle medialle 2/4 • Viestintä ja markkinointi – käyttää yhteisöllisen median kanavia viestintäkampanjoissa – informoida ja neuvoa kansalaisia, myös erikielisten ja eritaustaisten tavoittaminen – liikenteen ohjaaminen tietylle sivustolle – kriisitilanteissa yhteisöllisen median kanavat toimivat muiden viestintäkanavien tukena – toimiva profiili yhteisöllisen median palvelussa voi tukea työnantajamielikuvan rakentamista ja helpottaa rekrytointia – fiksu toiminta yhteisöllisessä mediassa tukee organisaation maineenhallintaa7 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  8. 8. Käyttötarkoituksia yhteisölliselle medialle 3/4 •Edistää julkisen tiedon avointa jakamista – mahdollistetaan keskustelu ajankohtaisista asioista yhteisöllisessä mediassa tarjoamalla tietoa helposti ja avoimesti – verkkopalvelu mahdollistaa linkitykset verkon foorumeille ja yhteisöllisen median palveluihin – organisaation verkkoprofiilissa on selvästi ilmaistava, miten kansalaisen tulee toimia pannakseen hallintoasian vireille8 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi
  9. 9. Käyttötarkoituksia yhteisölliselle medialle 4/4 •Palveluiden laadun parantaminen – vuorovaikutus verkossa auttaa parantamaan palveluiden laatua – yhteisöllinen media tarjoaa hallinnolle mahdollisuuden saada ideoita ja lisätä avoimuutta •Aktiivinen ja avoin yhteisöllisen median käyttö – voi lisätä hallintoa kohtaan tunnettua luottamusta ja esim. lisätä kuntalaisen sitoutumista omaan kuntaansa – toiminnalla voi ylläpitää ja lisätä organisaation mainetta9 Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi

×