Successfully reported this slideshow.

Ops2016 vanhemmat

1

Share

Upcoming SlideShare
Merkityksellistämö 2016
Merkityksellistämö 2016
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Ops2016 vanhemmat

 1. 1. OPS2016 Elämä ei ole vain työkirjan monivalintatehtävä. Kääritään hihat ja päivitetään koulu.
 2. 2. ✖ Mitä, milloin ja rajoitukset: Vertaisoppimisen ajatus, veso opeBajille + kohtaaminen vanhemmille ★ Hyödyt Tiloja,näyBämöitä lasten ja vanhempien intohimoille ja uudelle oppimiselle ✔ Vaiku7avuus: Intohimo, ilo, riemu è Seuraavaksi: Miten järjestää
 3. 3. ✖ Mitä, milloin ja rajoitukset: Vanhemmat (ja oppilaat) akJivisesJ ja toiminnallisesJ mukaan alue-­‐ ja koulutason ops-­‐työhön ★ Hyödyt Erilaisia, oivaltavia näkemyksiä/ ei vain perinteistä ops-­‐sanahelinää ✔ Vaiku7avuus: Hyvät käytäntet ja oivallukset leviävät è Seuraavaksi: Tilaisuudet, koosteet, jakamisen
 4. 4. Turvallinen ja viihtyisä koulu?
 5. 5. Mitä oppilaat odo7avat tulevaisuuden koululta?
 6. 6. ✖ Mitä, milloin ja rajoitukset: Näkemys opetuksen arvoperustasta ★ Hyödyt Ei liikaa diipaduupaa arvoista ✔ Vaiku7avuus: Helpompi hahmoBaa kuin teksJlitania è Seuraavaksi: Selkeä visualisionJ ja kiteytys
 7. 7. Erilaisia (arvo)painotuksia Suomessa #valinnaisuus # 5K #viihtyminen #moJvaaJo #rajojenylitys #tunteet #oikeus hyvään opetukseen #ip-­‐toiminta #kerhotoiminta #kirjasto #kouluruokailu #välitunnit #tapahtumat #ei kiusaamista #kannustavat säännöt #monikulBuurisuus #kestävä kehitys #osallistaminen
 8. 8. ”En kaipaa teknisiä hienouksia ja viimeisiä pedagogisia uudistuksia, vaan turvallisuuBa, tukea ja kannustusta””
 9. 9. ✖ Mitä, milloin ja rajoitukset: Vanhempien näkemys oppivasta yhteisöstä ★ Hyödyt Huomio kokonaiskuvaan ja yhteisöön ei oppiaineisiin ja luokkiin ✔ Vaiku7avuus: Helpompi hahmoBaa kuin teksJlitania è Seuraavaksi: Selkeä visualisionJ ja kiteytys
 10. 10. Kyseessä universaaleja asioita
 11. 11. Miten painotukset eroavat (Suomi vs Alberta, Kanada)
 12. 12. Oppimis-­‐ ja opetuskäsitys muu7uu
 13. 13. Oppimis- ja opetuskäsitys muuttuu
 14. 14. OPS2016 osallistaminen Resurssipula Vaikea kieli Laatupaineet Elävöi7äminen Moniäänisyys ✖ Milloin ja miksi: Ongelman/kokonaiskuvan hahmoBaminen. ★ Hyödyt Sarjakuvana Videona Kokeilurahoitus HelpoBaa pilkkomaan kokonaiskuvan hahmoteBaviin osioihin. AuBaa ymmärtää osioiden välisiä suhteita ja riippuvuuksia. Tätä voi täyBää mistä kulmasta haluaa. ✔ Vaiku7avuus: Olet oivaltanut pääkohdat ja pystyt hyödyntämään huomioita arjessa. Muutos on käynnistynyt pienin askelin
 15. 15. ✖ Mitä, milloin ja rajoitukset: Peruskiteytys tasoista ja paikallisesJ huomioitavista asioista ★ Hyödyt Ymmärtää eBä eri tasoilla eri sisältöjä, ilmaisumuotoja, sitoutumista ja ymmärrystä ✔ Vaiku7avuus: Vanhemmat mukaan kohtaamisiin è Seuraavaksi: Ohjeistus ja työkalut paikalliseen ja koulukohtaiseen työhön
 16. 16. Sisällöt sellaiseen muotoon että vanhempikin tajuaa ;-D
 17. 17. Vanhempien nostoja perusluonnokseen 1) Vanhemmat ovat käyBämätön voimavara kouluissa 2) Miten vanhemmat voivat osallistua OPS-­‐työhön arjessa 3) Kauniita sanoja ja suunnitelmia muBa entäpä arki ja teot kouluissa 4) TunJjaot ja oppiainerajat käytäntöä ohjaavina ongelmina 5) Moni näkemykset ja sisällöt olisi päiviteBävä (Uusi opeBajuus/ Uusi vanhemmuus( hBps://docs.google.com/document/d/17j19o80oMpGj975ghsFpWfm_6_EpqpV1v79LZ7yfpWs/
 18. 18. Enemmän kasvatusta, vähemmän vain opetusta
 19. 19. Enemmän omaa vastuuta oppimisesta #toimijuus
 20. 20. ArvioinO suhteessa omiin vahvuuksiin, ei vain ulkoa anne7uihin #no child leQ behind
 21. 21. Koulun toimintakul7uuria muu7ava ja lapsen kasvua tukeva ops ”On muisteBava, eBä varsinainen ops-­‐työ ja opetuksen kehiBäminen alkaa todenteolla vasta 1.8.2016 alkaen ja sitä tekevät ammadtaitoiset opeBajamme yhteistyössä oppilaiden, vanhempien ja koulun muiden keskeisten sidosryhmien kanssa!”
 22. 22. www.slideshare.net/PaulaharjuOulu/presentaOons

×