Successfully reported this slideshow.

Koulumentorit

0

Share

Loading in …3
×
1 of 24
1 of 24

More Related Content

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Koulumentorit

 1. 1. 1 © 2013 Vesa Ilola Koulumentorit  yhteisellä  asialla   Kodin  ja  koulun  näkökulma   Vanhemman  puheenvuoro  30.9.2013  
 2. 2. 2 © 2013 Vesa Ilola •   Sosiaalisia  innovaa=ota  vuodesta  1994     •   Jeesi    (nuorten  mielenhyvinvoinnin  toiminnallinen  vertaisryhmä)  1994   •   NEO  (nuorisovaikuGamiskokeiluja,  rajojen  rikkomista)  1994   •   VTK  (vanhempaintoimikunta)  viisi  vuoGa  2008-­‐   •   Paulaharju  (yhteisöllinen  toimintamalli)  2012-­‐   •   Konsultoin=kokemusta  (Myyn=teho,  Design  Start,  Ramse)   •   Koulutuskokemus  (Rastor,  Markkinoin=-­‐ins=tuuQ,  PSK)   •   Konseptoija,  muutoksen  provosoija     •   Melkein  luokanopeGaja,  kahden  lapsen  isä   •   Kiinnostunut:  verkostoituminen,  palvelumuotoilu  ja  pelillistäminen   twiGer.com/vesailola   pinterest.com/vesailola   facebook.com/vesailola   linkedin.com/vesailola   vaikuGava.fi   slideshare.net/vilola   @vesailola  
 3. 3. 3 © 2013 Vesa Ilola ”Oppilashuolto” yhteisenä käsitteenä Kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kaikki varmaan samaa ja yhtä mieltä.
 4. 4. 4 © 2013 Vesa Ilola Miten hyvinvointikoulun asioita/teemoja aukipuretaan Miten arki, OPS, oppikirjat ja oppitunnit esimerkiksi näihin kaunotermeihin suhtautuvat
 5. 5. 5 © 2013 Vesa Ilola Yhteisöllinen oppilashuolto hyvinvointikoulussa OHJAUS ARVIOINTI NEUVONTA TUKITOIMET NEUVOTTELUAPU Miksi ammattilaiset ja koulu ovat ”omineet” oppilashuollon Miksi perheistä/kodeista on tehty pelkkiä ”asiakkaita” eikä yhteistyökumppaneita ja kehittäjiä?
 6. 6. 6 © 2013 Vesa Ilola Huomio mentoroinnissa tänne. Kuinka saada juurtuneita toimintamalleja jotka elävät vielä 11 kuukauden jälkeenkin entisillä kouluresursseilla Käymme yhdessä ain… ?
 7. 7. 7 © 2013 Vesa Ilola Ammattilaisten reviirikiistaa! Miksi ihmeessä? Tämä alue lienee se kuuma peruna. Eli ei vielä diagnosoitu, mutta kohti sitä menossa oleva oppilas/perhehavannointi
 8. 8. 8 © 2013 Vesa Ilola Vaativat helikopterivanhemmat? Ristiriitatilanteiden toimintamallit? Miksi vanhemmat eivät ole tervetulleita kouluarkeen? Miksi opettajia ei arvosteta? Ylimääräisestä työstä ei saa korvausta. Turha paperityö on pois opetuksesta. Kaikkihan haluaisivat tehdä ”yhteistyötä” Lapsen etu koti-koulu reviirikiistoissa? Milloin  koulun  muurit  murtuvat  ja  ovet  avautuvat?   Miksi  emme  saa  rii6ävää  rauhaa  ja  arvostusta?   Wilma? Softajärjestelmäkö asiat ratkaisee?
 9. 9. 9 © 2013 Vesa Ilola Paljon virallista puhetta, vähemmän perhetekoja Opettajan näkökulmasta täällä sakkaa jo nyt. Mitä voisi tehdä? Liian moni perheistä kokee oppilashuollon leimana eikä mahdollisuutena. Oppilashuoltoa ei ole katsottu tarpeeksi perhenäkökulmasta Tässä lienee koulumentorin käytännön kentät Oppilashuolto on liiaksi virallistettu kun se voisi olla ”arkisten” asioiden huomioimista hyvissä ajoin sekä rakentavaa kohtaamista
 10. 10. 10 © 2013 Vesa Ilola Paulaharjun oppilashuolto 2020? MISSIO: Paulaharjun lähikoulu on hyvinvoiva ja turvallinen kasvu-, oppimis- ja työympäristö. Oppilashuolto on osa kasvatuskumppanuutta ja moniammatillista yhteistyötä. Oppilashuolto kuuluu kaikille. VISIO Vahva lapsi- ja perhelähtöinen ja ennaltaehkäisevä perustyö Hyvinvointia, kasvua ja oppimista tuetaan ja taataan monin keinoin arjessa. Tehostettu ja erityinen tuki perustuu saumattomaan moniammatilliseen yhteistyöhön. Lapsi- ja perhelähtöisyys Turvallisuus Vastuullisuus Tasa-arvo Yhteistyö Teot Lapsi- ja perhelähtöinen toimintatapa • Vuorovaikutus, dialogi • Yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuuri •  Kasvatuskumppanuus arkea, ei puhetta vanhemmat voimavarana Resurssien vahvistaminen ja suuntaaminen • Pedagogisesti perustellut ja joustavat ryhmäkoot • Tekniikan hyödyntäminen • Oppimisympäristöjen monipuolistaminen ja ajantasaistaminen Osaamisen lisääminen • Jaettu asiantuntijuus • Tuen tarpeen tunnistaminen • Vuorovaikutustaidot • Moniammatillinen työskentelyote Korjaavasta työstä varhaiseen tukeen ja ehkäisyyn • Palvelujen oikea-aikaisuus • Vanhemmuus-arvo Erityisen tuen ja tukipalvelujen oikea kohdentaminen • Suunnitelmallisuus • Täsmäapu lähelle lasta ja perhettä Hallinto palvelemaan asiakkaan tarpeita • Iriti sektorijaoista • Terve kyseen- alaistaminen
 11. 11. 11 © 2013 Vesa Ilola Tehtävä   Kuvaus   Ketkä?  Kuinka?   Etsivä   oppilashuolto     Ehkäisevä  toiminta  ja  varhaisen   puuGumisen  malli     Ak=voin=  ja  kohtaamiset  ennen  syrjäytymis-­‐,  ”=pahtamis”,  ja  lastensuojeluvaaraa   Henkilökunnalle  voimaantumisen  välineitä  ja  hetkiä   Matalan  kynnyksen  teot  pikkuhuolista  huolimaGa   Vapaa-­‐ajan   toiminta  perheen  ja   koulun  yhdistäjänä   sekä  ven=ilinä     Yhteisöllinen  toimintakulGuuri     venQilinä   Oppilaskunnan  ja  tukioppilastoiminnan  tukeminen   Luokan  työrauha  ja  kouluviihtyvyys  (ryhmääntyminen)   Luokkatoiminnan  ak=voin=  (vanhempainringit),     Tiedonsiirto  ja  yhteistoiminta  nivelvaiheissa  (päiväko=,  nuokkari,  yläaste)   Perhenäkökulma  ja   lähikoulutoiminta     Perhekeskeinen  toimintamalli   lähikoulu-­‐ajatuksessa   Osallistava  perhekerhotoiminta,  välitun=toiminta,  kerhot,  ip/ap   Lähikoulu  toimintakeskuksena  myös  ”ilta-­‐  ja  viikonloppuaikaan”  yhdessä  Nuokkarin   kanssa.     10-­‐15  piloQperheGä  (vapaaehtoinen  ko=inkutus)   Vuorovaikutus  ja   kohdennukset   Keitä  tämä  asia  koskee?   Keitä  tämä  asia  ei    kosse   Perheiden  tukeminen  ja  hyvinvoinnin  edistäminen  osana  kouluyhteisöä,  ei  osana   ”diagnosoitua”  yksilöasiakkuuGa:     -­‐  monikulGuurisuus,  uusperheet,  yh-­‐perheet,  vähävaraiset,  aikuisnälkäiset,   yksinäiset   Vapaa  keskustelu   Vies@ntä   Ideoiden  ja  toimintamallien   kerääminen  ja  kehiGäminen   Hyvät  käytänteet   SelkeyGää  osallistamista  ja  vies=ntää     Uuden  teknologian  hyödyntäminen     Keitä ne on nuo mentorit….?
 12. 12. 12 © 2013 Vesa Ilola Ollaan Duudsoneita kaikki…. •  Moninaisia  lapsiperhehaasteita   –  Hirmuäi=,  siivoushullu   –  Isä  vankilassa   –  Nössöt  vanhemmat   –  Väkivaltaa  ja  au=smia   –  Vararikon  partaalla   –  Kiusastusta  kingiksi   –  Perhe  hajoamisen  partaalla   •  Huumori  ja  viihde  keinoina   –  Rohkeus  tehdä  hulluja  kokeiluja   –  Ilo,  hauskuus,  heiGäytyminen   –  Herkkyys  ja  hyvätahtoisuus   –  Ratkaisulähtöisyys,  ei  ongelmapiehtaroin=   –  Eivät  ole  kuraaGoreita,  psykologeja  tai   erityisopeGajia…     •  Home  invasion  -­‐konspe=   –  Vanhemmat  ovat  valmiita  oGamaan  vastaan  
 13. 13. 13 © 2013 Vesa Ilola Toimintakulttuurin muutos vanhemman näkökulmasta •  Keskustelujen  &  kohtaamisten  areenat   –  Kannustava,  avoin,  rohkaiseva   –  Vapaaehtoinen  yhdessäolo  (myös  järjestöt)   •  Yksilöllinen  vai  yhteisöllinen?   –  Missä  on  perheen  paikka  koulussa?   –  Lakisääteiset  kohtaamis”velvollisuudet”   •  Arjen  konkre=soitumat   –  Ei  vain  säännöt,  oikeudet  ja  vastuut   –  Vältetään  turhaa  laatu-­‐  ja  johtamiskieltä   –  Enemmän  arjen  tekemistä  ja  kohtaamista   •  Jatkuva  pienimuotoinen  kehiGäminen   –  Vanhemmat  mukaan  kouluarkeen   –  Ei  sil=  opeGajien  ylikuormitusta   •  Todellinen  vaikuGaminen   –  Ei  vain  kulissitoiminta   Vanhemmat,  henkilökunta,  oppilashuolto  ja  mentorit  yhdessä.  
 14. 14. 14 © 2013 Vesa Ilola Case: Koulumummo tai -vaari •  Kuuntelee,  auGaa  ja  myötäelää   •  Läsnäolon  merkitys  luokassa   •  Rauhallinen,  turvallinen,  väliGävä   ilmapiiri   •  SyliGäminen  ja  siliGäminen   –  Huomio,  hellyys,  hali   –  Saako  lapseen  enää  koskea   •  Lämmin,  iloinen,  tervejärkinen   •  Koko  päivä  yhden  luokan  kanssa   –  Välitunnit,  ruokailu   •  Vapaaehtoisuus   -­‐  Eläkkeellä  olevat  opeGajat  ja  muutkin   -­‐  Koulu  tarjoaa  lounaan  ja  kahvi   •  Pieni  perehdytys   -­‐  Mitkä  asiat  eteenpäin  (apu)   -­‐  Rekrytoin=,  etsintä,  haastaGelu   -­‐  Varauslista   Tekemistä ei vain taustalla istumista Mummolla on aikaa.
 15. 15. 15 © 2013 Vesa Ilola Case: Lukukoira, koulukoira •  Kuuntelee,  auGaa  ja  myötäelää   •  Läsnäolon  merkitys  yksilölle   •  Innostava  tapa   –  Esimerkiksi  luki-­‐  ja  puhehäiriöiset   –  JänniGäjät   •  Mitä  vaa=i   –  ToGelevaisuus,  lapsiystävällisyys   –  Koiraa  kestää  ja  malGaa  ääniä,  liikkeitä   –  15  minuuQa,  muut  ei  seuraa   •  Hyviä  kokemuksia   –  Kuopio,  Hämeenlinna,  Haukipudas   •  Pieni  vaivannäkö   -­‐  Rekrytoin=,  etsintä,  haastaGelu   -­‐  Varauslista   -­‐  2  tun=a  max.  4-­‐6  lukijaa   Vaatii hyvän ohjaajan ja lempeän koiran. Kirjasto mukaan yhteistyöhön.
 16. 16. 16 © 2013 Vesa Ilola Case: Läksykerho •  Kuuntelee,  auGaa,  keskustelee,   kannustaa  myötäelää   •  Erityises=  maahanmuuGajille   •  Pelaaminen  ja  leikkiminen   –  Kun  läksyt  on  tehty  Nuokkarilla   –  Tehdään  siis  muutakin  kuin  läksyjä   •  Lämmin,  iloinen,  lapsimyönteinen   •  Ei  tarvi  opeGajakokemusta   •  Vapaaehtoisuus   -­‐  Tyypillises=  opiskelijat,  eläkeläiset   -­‐  Nuokkari  tarjoaa  välipalan   -­‐  Sitoutuminen  lukukaudeksi   -­‐  Vapaaehtoisten  rinki  paikkaa   •  Pieni  perehdytys   -­‐  SPR:n  LäksyHelppi-­‐toimintamalli   Ei vain läksyjä Voisiko toimia perhemallisesti?
 17. 17. 17 © 2013 Vesa Ilola Case: Toiminalliset perheillat/ TorstaiTreffit •  Toiminnallinen  perheilta   –  Lapset,  vanhemmat,  isovanhemmat,   •  Kohtaamiset   –  Vanhemmat,  lapset,  ammaQlaiset   •  Yhteisöllisyys  ja  yhteishenki   •  Innostava  kodin  ja  koulun  yhteistyö   •  Vaihtuva  kahvitus-­‐  ja  ohjelmavuoro   –  Vanhemmat   –  Leirikoululaiset  (yriGäjäkasvatus)   •  Ak=voin=   –  Tekeminen  (kukkienistutus)   –  Tempaus  (liikunta,  kävely)   •  Vapaamuotoisuus   -­‐  Keskusteleva  kahviGelu   -­‐  Mielummin  pienimuotoinen  kuin  pakkopulla  
 18. 18. 18 © 2013 Vesa Ilola Case: Kuinka vanhemmat mukaan/ Vanhempainrinki •  Perhekerhoja  matalalla  kynnyksellä   –  Lähiretket   –  Koululle  rakennetut  seikkailuradat   –  Osallistava  vanhempainrooli   •  Eri  vaiheet   –  Tietoisuus  ja  halu   –  Toimintalähtöisyys   –  Arkisidonnaisuus   •  Eri  roolit   –  Talkootyö  (kahviGaminen,  makkaranpaisto)   –  Välitun=valvojat   –  Spontaanit  teemapäivät  ja  kerhot   •  Onnistumisen  merkit   –  Osallistumisen  ilo   –  Yhteenkuuluvuuden  tunne  kasvaa   –  Pieniä  oivalluksia  ja  elämyksiä  
 19. 19. 19 © 2013 Vesa Ilola Case: Liikkuva parivaljakko palveluautossa •  Liikkuva  hyvinvoin=neuvola  (kuraaGori/ terveydenhoitaja  ja  perhetyöntekijä  –pari   •  Ajoissa  auGaminen  (ennaltaehkäisy)   •  Edullinen  verraGuna  korjaavaan  työhön   (lastensuojelu)   •  Ko=käynnit  ja  neutraalivyöhykkeet   •  Vanhemmuuden  vahvistaminen   •  Vertaisryhmät   •  Käytännönläheinen  apu  (ei  vain  tapaamisia)   •  Hyvinvoin=kioskipisteet  lähikouluilla   •  Muunneltu  matkailuauto  vaikka  aluksi   •  Esimerkkinä  Mallu  Etelä-­‐Karjalassa  
 20. 20. 20 © 2013 Vesa Ilola Case: Perhefestarit/ korttelijuhlat koululla -­‐   Karnevaalihenkinen  tapahtuma,  jossa  osallistujat  luovat  sisällöt  ja  tunnelman   -­‐   TavoiGeena  pitää  hauskaa  yhdessä  toisten  kanssa  oppimisen  merkeissä   -­‐   Yhteisöllinen  oppimishetki,  jossa  keskiössä  ilo  ja  innostuminen   -­‐   Posi=ivista  tekemisen  meininkiä  vertaisoppimisen  menetelmin  
 21. 21. 21 © 2013 Vesa Ilola Case: Matalan kynnyksen palvelut •  Mitä  se  on?   –   Ei  ajanvarausta   –  Ei  tarvi  mieQä  syytä   –  Ei  byrokra=aa,  toimintaesteitä   –  Helppo  lähestyGävyys   –  Pienet  asiat  ja  ongelmat   –  Ei  ”luukuGamista”   –  Ei  leimautumispelko   –  Ennakoin=,  ei  vain  korjaus   •  Hyvinvoin=kioski   –  Tilat  valmiina  Paulaharjussa   –  Palvelee  lähiasukkaita   –  Vertaisryhmät   •  Imatran  malli   –   Tuki   –  Yhteisöllisyys   –  Verkostot   –  Vertaisryhmät  
 22. 22. 22 © 2013 Vesa Ilola Case: Perhekohtaamispiste Olkkari •  Keskustelujen  &  kohtaamisten  =la   –  Neukkari=la  Paulaharjussa   –  Kannustava,  avoin,  rohkaiseva   –  Kokemus-­‐  ja  vertaistoiminta   –  Vertaa  TsekPoint   •  Kokemusasiantun=jat   –  ”Selviytyneet”  jakavat  tarinansa  ja  keinonsa   –  MonikulGuurisuus   –  Oppimisvaikeudet   •  Laastaria  elämän  pintanaarmuihin   –  Kuulluksi  tuleminen   –  Matalan  kynnyksen  kohtaaminen   –  Asioin=apu   –  ”Mitä  mä  tekisin”  
 23. 23. 23 © 2013 Vesa Ilola Case: www.buzz.fi/paulaharju •  Yhteisöllinen   -­‐  Ei  viranomaislähtöinen   •  Helppo  tuoGaa  sisältöä   -­‐  Tunnukset  saatavilla  kaikille   •  Tulevaisuus   -­‐  Moderni  vies=ntä  osana  arkea   -­‐  Tulee  uusia  osallistavia  alustoja   (Ravintolapäivä,  Siivouspäivä)  
 24. 24. 24 © 2013 Vesa Ilola Lukuvinkki mentoreille koulunäkökulmasta •  Oppilastyypit   –  EliiQperheet  (hyvien  perheiden  huonos=   hoidetut  lapset   –  MaahanmuuGajalapset  (pomppuileva  arki)   –  Lastensuojeluasiakkaat  ja  syrjäytyneet   –  Huomiohakuiset,  Alisuoriutujat,  Aivan  sama:t   –  Lahjakkaat  ja  normaalit  selviäjät   •  Kärjistykset   –  KäsiGämätön  byrokra=a   –  UusavuGomat  vanhemmat   –  PoissaolevuuGaan  loistavat  isät   –  Ko=in  nukkumaan  jäävät  vanhemmat   –  Käytöstavat  ja  rajat  hukassa   –  Ylisuojellut  reppanat  (curlaus)   –  Media  ja  pelit  ovat  vieneet  vapaa-­‐ajan   –  Salassapitokummajaisuudet  (open  näkökulma)   •  Mikä  lapsia  huolestuGaa   –  Yksinolo  öisin   –  Perheen  rahahuolet   –  Vanhempien  ylisuuret  vaa=mukset   –  Oppilaiden  nimiGelyt  ja  ”eristäminen”   Maarit  Korhonen,  30  vuoGa  opeGajana  

×