Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

As formas e fontes de enerxía

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

As formas e fontes de enerxía

 1. 1. Diego Sieiro Morgade Marzo 2013
 2. 2.
 3. 3. Enerxía cinética A enerxía cinética dun corpo é aquela enerxíaque posúe debido ao seu movemento. Defínese como o traballo necesario para acelerar un corpo dunha masa determinada dende o reposoata a velocidade indicada. Unha vez conseguida esta enerxía durante a aceleración, o corpomantén a súa enerxía cinética salvo que cambie a súa velocidade.
 4. 4. Enerxía eléctrica Denominase enerxía eléctrica a forma de enerxía que resulta da existencia dunhadiferenza de potencial entre dous puntos, o que permite establecer unha corrente eléctrica entre ambos. Cando se os poñen en contacto pormedio dun condutor eléctrico e obter traballo. A enerxía eléctrica pode transformarse en moitas outras formas de enerxía, tales como a enerxíaluminosa ou luz, a enerxía mecánica e a enerxía térmica. video
 5. 5. Enerxía química A enerxía química é unha forma de enerxía potencial. Na definición máis estrita, a enerxía química é a enerxía involucrada no lazo formado entre dous átomos. Cada átomo dentro dun composto químico involucra diferentes cantidades de enerxía. Cando un destes lazos rompese, ocorre unha reacción química que e cando usase enerxía química. O lazo e liberado e es rousado xa sexa en forma de novos lazos con outros átomos ou se libera en forma de calor.
 6. 6. Enerxía térmica A enerxía térmica ou calorífica é a parte deenerxía interna dun sistema termodinámico en equilibrio que lle es proporcional á a súa temperatura absoluta e transfírese en forma de calor en procesos termodinámicos.
 7. 7. Enerxía sonoraA enerxía sonora (o enerxía acústica) é a enerxía que transmiten ou transportan as ondassonoras. Procede da enerxía vibracionai do foco  sonoro e propagase a as partículas do medio que atravesan en forma de enerxía cinética (movemento das partículas), e de enerxía potencial (cambios de presión producidos nun dicho medio, ou presión sonora). Al irse propagando o sonido a través do medio, aenerxía transmitese a velocidade da onda, perounha parte da enerxía sonora disipase en forma de enerxía térmica.
 8. 8. Enerxía luminosa En fotometría a enerxía lumínica é a fracción percibida da enerxía transportada pola luz e que manifestase sobre a materia de distintas  maneiras, unha delas e arrancar os electrons dos metais, pode comportarse comunha onda ou como se fose materia, pero o máis normal eque desplacese comunha onda e interactúe cona materia de forma material ou física. A enerxía lumínica de feito é unha forma de enerxía electromagnética.A enerxía luminosa non debe confundirse con a enerxía radiante.
 9. 9.
 10. 10. Enerxía renovable Denominase enerxía renovable á enerxía que obtense de fontes naturais virtualmente inagotables, xa sexa pola inmensa cantidade de enerxía que conten, ou porque son capaces de rexenerarse por medios naturais. Entre as enerxías renovables encóntranse eólica, geotérmica, hidroeléctrica e solar.Video
 11. 11. Enerxía non renovable A enerxía non renovable, ou "enerxías convencionais", aludense a fontes de enerxía  que encontranse na natureza en cantidadeslimitadas, as cales, unha vez consumidas na sua totalidade, non poden sustituirse, xa que non existe sistema de producción ou de extracción económicamente viable
 12. 12. WEBGRAFÍAhttp://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Porta  da

×