Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pagsasalita

 • Be the first to comment

Pagsasalita

 1. 1. Ang pagsasalita –pagbibigay, pagbabahagi ng kaisipanmensahe sa pa mamagitan ng verbal naparaan na naginagamit aang wika na may wastong tunog, tamanggramatika, upang ma;linawa na maipaliwanag angdamdamin at kaisipan.
 2. 2.  Kailangan sa Epektibong Pagsasalita KAALAMAN kASANAYAN TIWALA SA SARILI
 3. 3.  Mga Kasangkapan ng Mahusay na Tagapagsalita Tinig Bigkas Tindig
 4. 4. Katangian ng Mabuting Ispiker1. May personalidad(dating)2. May ugnayan sa tagapakinig3. Kontrolado ang boses4. Pagsasalita ay angkon sa tagapakinig5. May ganap at malawak na kaalaman sa paksa6. Malinaw na pagbigkas sa mga salita7. May kasanayan sa wika8. May matatag na damdamin at malawak na kaisipan9. Bukas ang isipan10. May panahon na nagpapatawa kung kailangan11. Isinasalalang-alang ang tagapakinig12. Hindi mayabang13. Walang kilos nanakatawag –pansin14. Maingat sa pagsaalita
 5. 5. Talumpati Talumpati- ay masining na pagpapahayag ng kaisipan,damdamin,kaalaman tungkol sa tiyak na paksa sa tiyak na tagapakinig. Ito ay magalang na pananalita sa harap ng publiko hinggil sa mahalaga at napapanahong paksa na nagbibigay kaalaman,nagtuturo,naghihikayat, nagpapagan apo nanlilibang.
 6. 6. Layunin ng TalumpatiMapabatid ang mga mahalagang ideyatungkol sa paksa Pukawain ang madla Makapagpanatili ng antensyon,interes at makapagpakilala sa isang hinagap Makapagbigay ng kasiyahan sa madla Makapagpaniwala sa mga tagapakinig sa mgapaksang binabangit
 7. 7. Bahagi ng Talumpati Panimula o Pambungad Paglalahad Wasto Maliwanag Mapang-akitPaninindi- Pamimita gan wan
 8. 8. ImpromtuMaluwag o Daglian Handa Anyo ng Talumpati
 9. 9. 1. Talumpating may layuning magbigay ng isang kasaysayan2. Talumpating nagb ibigay ng isang ipormasyon o kaalaman3. Talumpaating gumigising sa damdamin att nakalilikha ng impresyon o talumpaating nagpapakilala4. Talumpating naghihikayat ng tao5. Talumpating pamamaalam6. Talumpating pagkakaloob o pagpaparangal7. Talumpating pagtanggap o pasasalamat
 10. 10.  Ang pangangatwitran ay paaraan ng pagpapatunay ng isang paniniwala at paninindigan. Layunin nito na manghikayat,mapaniwala at mang- akit sa sariling panig ng mga nakikinig. Ito rin ay paraan ng pagpapatunay ng isang katotohanan,sa pamamagitan ng sistematikongpaglalahad ng mga katwiran mula sa payak at magaan patungo sa mabigat na katwiran.
 11. 11. 1. May sapat nakaalaman sa paksa2. Mahalaga at napapanahon ang paksa3. Nauunawaan ang paksang ipinagmamatwid4. Makatarungan ang paksa para sa magkabilang panig5. Ang katwiran ay makatotohanan6. Marunong kumilala ng katwiran at bukas ang isipan7. Napatutunayan ang katwiran sa pamamagitan ng ebidensya8. May sapat na mga katunayan upangmagtagumpay ang ipinagmamatuwid9. Ang pinagkukunan ng mga ebidensya o sanggunian ay mapagkakatiwalaan10. Ang paksang pinagtatalunan ay hindi pa nahatulan o na desisyunan11. Mahinahon at mabilis mag-isip12. Maliwanag at malinaw ang pananalita
 12. 12.  Pabuod (Inductive)- nagsimula sa payak patungo sa masaklaw. Mula sa kilalang bagay,kalagayan,pangyayari patungo sa bagong kaalaman Pasaklaw (Deductive) – nagsimula sa malawak na kaalamanpaatungo sa payak. Ang pagtatalong pormal/Debate- binubuo ng dalawang panig. May tiyak na paksa,tiyak na panahon, oras att lugar napangyayarihan
 13. 13.  Katangian ng mabuting Pagtatalo 1. May isang buod lamang ang paksa 2 Kawili-wili sa madla ang paks 3. Payak at simple ang paksa 4. Nararapat na makapagbigay sa panig ng panag-ayon sa bigat ng pagpapatunay 5. Napapanahon ang paksa 6. Nararapat na tumalakay sa isang maliwang na kapasyahan

×