Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikasyon

 • Login to see the comments

Komunikasyon

 1. 1. 1. Tahasan itong binubuo ng dalawang panig: isang nagsasalita at isang nakikinig na kapwa nakikinabang nang walang lamangan (Atienza et. al. 1990)2. Ang masining at mabisang pakikipagtalastasan/ komunikasyon ay ang maayos, maganda, malinis, tama at epektibong pagpapahayag ng anumang maisip, madarama at nakikita sa paraang pasalita at pasulat (L.T. Ruben et. al. 1987)3. Ang pakikipagtalastasan/ komunikasyon ang proseso ng pagbibigay (giving) at pagtanggap (receiving), nagpapalipat-lipat sa mga indibidwal ang mga impormasyon, kaalaman, kaisipan, impresyon at damdamin. Nagbubunga ang ganitong pagpapalitan ng pagkakaunawaan at kaunlaran ng lipunan. (E. Cruz et. al. 1988)
 2. 2. 4. Ang komunikasyon ay pagpapahayag, paghahatid o pagbibigay ng impormasyon sa mabisang paraan. Isang pakikipag-ugnayan, pakikipagpalagayan o pakikipagunawaan. (Webster)5. S.S. Stevens – Isang sikologo, ang komunikasyon ay ang napiling pagtugon ng organismo sa anumang bagay na nangangailangan ng pagkilos o reaksiyon.6. Isang proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolo na maaring verbal o di-verbal. (Bernales et. al.)
 3. 3. Alin mang uri ng komunikasyon ang gagamitin o kasangkutan ng isang indibidwal,maaring isagawa sa dalawang uri ng komunikasyon: ang verbal at di-verbal nakomunikasyon.1.Verbal na komunikasyon -Ito ay gumagamit ng salita o wika sa pagpapahayag ng kasipan,damdamin o saloobin sa paraang salita.2.Di-verbal na komunikasyon -Ito ang komunikasyon na naipapahayag ang damdamin o gusto sapamamagitan ng senyas, ekspresyon ng mukha, simbolo at iba pa, gaya ng mgasumusunod: a.Ekspresyon ng mukha -Nakikita o nababasa sa mukha kung ano ang gustong ipahayagng isang indibidwal, kung gusto, ayaw, masaya, malungkot, natatakot,nababahala, nagugulat, nasasaktan.
 4. 4. b. Pandama (sense of touch) -Ang bawat paghawak o pagdampi ng tao sa kapawa ay may taglay na iba-ibang kahulugan. c. Mata -Kung anu ang nararamdaman ng isang tao ay nakikita sa kanyang mata. Kaya kung kaharap natin ang ating kausap kailangan na tignan natin ang kanyang mga mata. d. Galaw o Kilos (body language) -Tumutukoy sa mabilis na pagkilos maaring nagmamadali, kamot ng ulo, hindi sigurado o hindi alam, pagkibit- balikat, maaring hindi alam o ayaw, padabog sa pagsara ng pinto at iba pa e. Awit o Musika -Naghahatid ng damdaming masaya, malungkot, masigla. Ang hindi masabi ng bibig ay daanin na lang sa awit o musika. f. Pananamit -Nagpapakilala ng lahi o tribung pinagmulan, panahon atkasaysayan, nagpapakilala rin ng antas ng buhay, uri ng hanapbuhay,edad ng tao, pook na kinaklalagyan.
 5. 5. g. Tunog -A) Busina ng sasakyan maaring may nakikiraan, may kilalang tao o mahalagang tao na darating, ambulansya, bumbero o pulis na may hinuhuling salarin. B) Kampana – masaya, maaring piyesta, binyag, pagdiriwang, kasal, mabagal – agunyas, may patay na inililibing, malungkot, mabilis – may sunog o panganib. h. Sayaw -Nagpapahayag ng panahon, lahi, tribu o kasaysayan ng bansa. i. Kulay -Nagpapahayag ng iba’t ibang damdamin gamit ang kulay. i. Ilaw trapiko -Pula – Hinto, Berde – Lakad, Dilaw – Hintay. k. Bandila -Simbolo ng bansang malaya. l. Kumpas ng kamay -Konduktor ng musika – kung malakas, mahina, mabilis, mataas ang tunog. Maari rin na nagpapatahimik sa mga estudyante, nagtatawag,nagpapabilis ng kilos o ginagamit sa talumpati.
 6. 6. m. Kulay ng balat -Nagsasabi ng lahing pinagmulan. Kayumanggi –Pilipino, Puti – Amerikano, Itim – Aprikano. n. Pagkain -Pinakbet – Ilokano, Laing – Bikol, Spaghetti – Italyano. o. Bulaklak -Nagpapahayag ng pagmamahal, pag-aalala, paghanga, pagbati, pakikiramay, paumanhin at iba pa. p. Senyas -Ginagamit ng mga referee ng basketball at lahat ng iba’t ibang laro o isports. Ginagamit din ito ng mga pipi atbingi.
 7. 7. 1. Kailangan tiyak ang layunin at may malinaw na dahilan ang komunikasyon.2. Ang mabisang komunikasyon ay maliwanag, malinaw at wasto. Kailangan tiyak ang gamit ng salita upang malinaw na maihatid ang mensahe.3. Kailangan maging tapat, mapamaraan at masining ang pakikipagkomyunikasyon.4. Kailangan tiyak ang paksa, tuwid at payak upang maunawaan ang mensaheng ipinaabot.5. Mahalagang malaman kung sino ang magsasalita at ang bilang ng tagapakinig o tagatanggap ng mensahe.
 8. 8. 1. Intrapersonal na komunikasyon (Pansarili) -Ito ang komunikasyong pansarili. Nagaganap sa isang indibidwal lamang.2. Interpersonal na komunikasyon (Pang-iba) -Ito ang komunikasyong nangyayari sa dalawa o mahigit pang tao.3. Komunikasyong Pampubliko -Isinasagawa ang komunikasyon sa harap ng maraming mamamayan o tagapakinig.4. Komunikasyong Pangmasa -Ito ay komunikasyong gumagamit ng mass-media, radio, telebisyon at pahayagan.5. Komunikasyon na Pang-organisasyon -Ang komunikasyon na nangyayari sa loob ng mga organisasyon o samahan gaya ng PASADO.6. Komunikasyong Pangkultura -Ang komunikasyon para sa pagtatanghal o pagpapakilala ng kultura ng isang bansa.7. Komunikasyong Pangkaunlaran -Ang komunikasyon pangkaunlaran tungkol sa industriya, ekonomiya o anumang pangkabuhayan.
 9. 9. 1. Konteksto -Tumutukoy sa kalagayan kung saan nagaganap ang komunikasyon. a. Kontekstong Pisikal – Tumutukoy sa kalagayan na pinangyarihan ng komunikasyon. b. Kontekstong Sosyal – Sa kontekstong sosyal ay tumutukoy kung ano ang relasyon ng mga kalahok sa komunikasyon. c. Kontekstong Pangkasaysayan - Sa kontekstong ito, maaring may kaugnayan o walang kaugnayan sa mga nauna nilang pinag-uusapan. d. Kontekstong Kultural – Ang kontekstong kultural ay tumutukoy sa kinagisnan ng bawat indibidwal. e. Kontekstong Sikolohikal – Tumutukoy sa kasalukuyang kalagayan ng indibidwal.
 10. 10. 2. Kalahok- Tumutukoy sa mga taong kasali sa komunikasyon. Sila ang tagahatid otagatanggap ng impormasyon.3. Mensahe- Tumutukoy ito sa pinag-uusapan o paksa ng mensahe, ideyang gustongilipat sa pamamagitan ng wasto at tamang wika at kilos.4. Midyum o Daluyan- Tumutukoy ito sa daluyan o daanan ng inihahatid na mensahe.5. Pidbak o tugon- Tumutukoy sa sagot o tinanggap na mensahe.6. Ang Ingay- Ang ingay ay may epekto rin sa komunikasyon. May mga panlabas naingay na naririnig, gaya ng tunog, nakikita sa kapaligiran, iba’t ibangtanawin.
 11. 11. 1. Pinagmulan ng mensahe- Ang nagpadala ng mensahe, maaring isa o dalawa o higit pa.2. Ang mensahe- Tumutukoy sa ipinadalang salita o mensahe, maaring masaya, malungkot,inpormatib o anumang gustong ipahatid.3. Ang daluyan ng mensahe- Maaring ipahatid sa pamamagitan ng sulat, telegrama o anumangelektronikong kagamitan o gamitin ang di-verbal na komyunikasyon.4. Ang tagatanggap ng mensahe- Tinutukoy dito ang tumanggap ng mensahe.5. Ang Tugon o Pidbak- Tinutukoy dito ang sagot o tugon agad na sagot o naantala ang sagot omatagal ang kasagutan.
 12. 12. S – Setting - Saan nag-uusap? Isaalang-alang ang pook, kung saan nag-uusap,maaring malakas o mahina ang boses na gagamitin.P – Participants - Sino ang nag-uusap? Mahalagang bigyan pansin kung sino ang mga nag-uusap.E – Ends - Ano ang layunin sa pag-uusap? Isaalang-alang ang paggamit ng wika,ang tono ng wika at ekspresyon ng mukha.A – Act of Sequence - Paano ang takbo ng usapan? Paano sisimulan ang komunikasyon?
 13. 13. K – Keys - Pormal ba o impormal ba ang usapan? Isaalang-alang kung sino angtaong kausap.I – Instrumentalities - Ano ang midyum ng usapan? Pasulat ba o pasalita? Mahalagangmalaman kung ano ang daanan o tsanel ng komunikasyon na siyang maykontrol o nagbibigay ng limitasyon ng mensahe o impormasyon sakomunikasyon.N – Norms - Ano ang paksa o tapik ng usapan? Kilalanin natin kung sino angkausap.G – Genre - Nagsasalaysay ba? Nakikipagtalo? Naglalarawan? Kailanganmabatid ng kausap kung siya ay nagpapaliwanag, nakikipagtalo onagsasalaysay.
 14. 14. Bago bigkasin ang salita, pinag-iisipan kung ano ang sasabihin batay sakanyang layunin, ang prosesong ito ay tinatawag na encoding kapaglumabas na sa bibig. Ang mga salitang pinag-iisipang sasabihin, ito angtinatawag na mensahe. Ang tumanggap ng mensahe at umunawa ngmensahe ay tinatawag na decoding. Kung naunawaan ang tinanggap namensahe at sumagot(response) o nagbigay ng reaksyon o feedback, kungnagkaroon ng palitan ng usapan, nagkaroon ng komunikasyon. Anghalimbawa ng grapiko ng komunikasyon: pinagmulan encode mensahe feedback tumanggap decode
 15. 15. Modelo ni Aristotle batay sa kanyang Retorika, nagbigay ng 3 sangkap ng komunikasyon 1. Nagsasalita 2. Ang sinasabi 3. Ang nakikinigAristotle Nagsasalita Mensahe NakikinigSa loob ng klase ng Filipino Professor Paksa ng Mga estudyante ng kurso Filipino
 16. 16. Modelo ni Claude Shanman at Weaver Ayon kay Claude Shanman at Weaver lima(5) ang sangkap ng komunikasyon. 1. Pinanggalingan 2. Tagapaghatid (Transmitter) 3. Senyas o Kodigo 4. Tagatanggap ng paghatid (Receiver) 5. DistinasyonModelo ni Shanman at Weaver Pinanggalingan Tagahatid Senyas o Kodigo Distinasyon Tagatanggap ng pahatid
 17. 17. Modelo ni Berlo May apat na sa elemento ng komunikasyon 1. Pinagmumulan 2. Mensahe 3. Tsanel 4. Tagatanggap Mensahe Pinagmumulan Tagatanggap ng Mensahe ng Mensahe Daluyan o Tsanel Sagot / reaksyon
 18. 18. Modelo ni Schram Si Wilder Schram ay nagsasabing talo rin ang elemento ng komunikasyon 1. Ang pinanggalingan 2. Ang mensahe 3. Ang distinasyon Pinanggalingan Mensahe Distinasyon Ayon kay Wilder Schram 1. Ang pinanggalingan: halimbawa: taong nagsasalita 2. Ang mensahe: halimbawa: porma ng tinta sa papel 3. Ang distinasyon: halimbawa: taong nakikinig
 19. 19. 1.Edad- Mahalagang malaman kung ilang taon ang mga tagapakinig o tagatanggapupang maiangkop ang wikang gagamitin.2. Pinag-aralan- Kilalanin ang mga tagatanggap ng mensahe o tagapakinig kung ito’y mgapangkat ng propesyonal.3. Hanapbuhay- Mahalagang malaman ng tagapagsalita ang hanapbuhay ng mga tagapakinig.4. Kalagayang Sosyal- Nagkakaroon ng suliranin dito lalo na sa mga katawagan na ginagamit ng mgatao sa kanilang antas ng buhay na kanilang ginagalawan at pook na kanilangkinabibilangan.

×