SlideShare a Scribd company logo
20
iMaintain
1
16 Abonnees lezen meer op www.imaintain.info
Hoewel de onderhoudsbranche al langer
spreekt over prestatiecontracten, zijn de
praktijkvoorbeelden nog niet ruim voor-
radig. De aanpak die DSM Emmen koos
voor de levensduurverlening van zijn
veertig jaar oude drogers, kan dan ook
een lichtend voorbeeld worden voor de
branche. Hoewel de praktijk nog moet
uitwijzen of de samenwerking tot de
gewenste voordelen leidt, is de aanpak
in ieder geval veelbelovend.
David van Baarle
Op het Emmtec-industrieterrein in Emmen
staan drie fabrieken van DSM Engineering
Plastics die onder andere zeer innovatieve
polymeren produceren. Met name de
ontwikkeling van polymeren voor de elek-
tronische industrie, de medische wereld en
voor de productie van organische LED’s
zijn zo succesvol dat men de productie
van dit product, dat zowel in Geleen als
in Emmen wordt geproduceerd en ver-
werkt, wil opschroeven. Die uitbreiding
wordt een extra uitdaging voor de 29
drogers die, nadat het product de extru-
ders heeft verlaten, ervoor zorgen dat het
materiaal als droge korrels kan worden
verpakt en vervoerd. Toen recent een dro-
ger vastliep, was dit voor maintenance &
engineering manager Paul Casteleijn dan
ook direct een trigger om de fysieke staat
van de andere drogers uitgebreid in kaart
te brengen. De resultaten van dat onder-
zoek zijn duidelijk: de veertig jaar oude
drogers komen aan het einde van hun
technische levensduur. Casteleijn greep de
kans aan om samen met DSM Sourcing,
Stork als maintenance partner en Tebodin
als engineering partner een meerjarenplan
te maken voor levensduurverlenging van
de drogers.
‘Natuurlijk hebben we overwogen de dro-
gers te vervangen’, zegt Casteleijn. ‘We
liepen echter tegen de fysieke beperking
op dat de drogers behoorlijk groot zijn
en ook nog eens zijn ingebouwd tussen
andere drogers en procesinstallaties.
Een nieuwe zouden we er niet zomaar
in kunnen hijsen. Bovendien hebben we
berekend dat we de levensduur van de
bestaande drogers voor een derde tot een
kwart van de kosten van een nieuwe kun-
nen verlengen.’
Kleine verschillen
De drogers zijn eigenlijk heel grote trom-
mels die aan twee assen hangen en
ronddraaien, en waar thermische olie in
de dubbele wand ervoor zorgt dat het
medium een productveredeling krijgt in de
trommel en droogt tot korrels. Met name
de assen krijgen op den duur te maken
met vermoeiingsverschijnselen, vooral
scheuren rond en aan de astappen, en
lopen op den duur vast. ‘Dat vastlopen is
niet zo heel spectaculair’, zegt Casteleijn.
‘Langzaamaan is er geen beweging in de
droger te krijgen. Maar vervelend is het
wel omdat we daarmee productie derven.
We gebruiken de volledige capaciteit en
dus is er alles aan gelegen om de OEE
(overall equipment effectiveness) zo hoog
mogelijk te krijgen.’
Casteleijn wilde eerst per droger exact
weten in wat voor technische staat hij
verkeerde. ‘Dat is op zich al best een
uitdaging omdat er geen tekeningen meer
beschikbaar zijn van de veertig jaar oude
drogers en de OEM (original equipment
manufacturer) bestaat inmiddels ook al
lang niet meer. We konden gelukkig bij
de eerste vastgelopen droger al veel zien,
meten en berekenen. Maar toen we nog
twee drogers moesten reviseren, kwamen
we er gaandeweg achter dat de configu-
Innovatief prestatiecontract voor
levensduurverlenging drogers
PRESTATIEMANAGEMENT
21
iMaintain
1
16
raties per droger toch net iets anders zijn.
Zo blijken de drogers verschillende uitvoe-
ringen van astappen te hebben. Soms zijn
het maar kleine verschillen, maar die zijn
wel belangrijk in de uiteindelijke betrouw-
baarheidsstatistieken.’
Tebodin gebruikte de gegevens om een
eindige elementenanalyse (finite element
method, FEM) op de drogers los te laten
die al snel de hotspots in de installaties
prijsgaf. Casteleijn: ‘We hebben nu een
referentiemodel dat we per droger kunnen
aanpassen zodat we precies de status
kennen van iedere droger. We gebruiken
de kennis die we nu vastleggen over
de fysieke staat van de drogers om een
levensduuroplossing te ontwikkelen, zodat
we de total cost of ownership in de toe-
komst kunnen verlagen.’
Modulair
De werkzaamheden zijn behoorlijk
arbeidsintensief en het kost snel al zo’n
tien weken tijd om een droger volledig te
reviseren. Maar het voordeel is dat er veel
repetitie in de werkzaamheden zit. Caste-
leijn verwacht dan ook een positieve leer-
curve gedurende het volledige renovatie-
traject. ‘Doordat we van tevoren al zoveel
weten van de conditie van de drogers, is
het mogelijk modulair te werken. Dat wil
zeggen dat je de drogers kunt opdelen in
losse componenten om daar vervolgens
een vaste werkwijze bij te specificeren.
Doordat de werkzaamheden van tevoren
bekend zijn, kun je ook de doorlooptijd
per project heel nauwkeurig voorreke-
nen. De gekozen aanpak geeft tevens de
mogelijkheid meer gebruik te maken van
standaard onderdelen. Met die statistische
bagage wordt het heel interessant om het
project, of eigenlijk 26 deelprojecten, op
innovatieve wijze aan te besteden. We
kenden Stork al als huisleverancier van
zowel mechanische als elektrotechnische
diensten en we hebben ze dan ook let-
terlijk gevraagd wat zij konden inbrengen
aan kennis en kunde. Nieuw hierbij is dat
we niet alleen advies inwonnen, maar
daarna ook vroegen of ze hun advies dan
ook in de praktijk konden brengen. Uitein-
delijk bleek onze visie zo goed op elkaar
aan te sluiten dat we een partnership zijn
aangegaan waarin DSM Emmen, DSM
Sourcing uit Geleen, Stork en Tebodin op
gelijkwaardig niveau samenwerken om de
meeste toegevoegde waarde te krijgen.
Het prestatiecontract is juridisch nog niet
eens dichtgetimmerd, maar alle partijen
hebben het vertrouwen dat we hetzelfde
doel nastreven.’
Prestatiecontract
Het uiteindelijke doel van de samenwer-
king is om de hoogste trede te bereiken in
het maintenance maturity model dat DSM
hanteert. ‘Het ultieme resultaat dat we
kunnen halen is om plant maintenance op
het niveau van performance based asset
management te krijgen’, zegt Casteleijn.
‘Dat betekent dat we na de revisie een
gedetailleerd asset management systeem
hebben waarin de prestaties worden afge-
meten tegen de risico’s en kosten. Basis
daarvoor is reliability centered maintenan-
ce gebaseerd op root cause analyses.’
De belangrijkste pijler die dwars door
alle betrouwbaarheidsprestaties lopen, is
Casteleijn: ‘Na de revisie hebben
we een gedetailleerd asset
management systeem waarin de
prestaties worden afgemeten tegen
de risico’s en kosten.’
FOTO'S:DSM
PRESTATIEMANAGEMENT
23
iMaintain
1
16
de veiligheidsprestatie. Casteleijn: ‘Geen
enkel werk is zonder risico en dat geldt
ook voor dit intensieve onderhoudspro-
gramma. Uiteindelijk zit er twee meter
ruimte tussen de verschillende drogers en
dus zorgen we dat een te reviseren droger
volledig is omhuld door steigers en brand-
doeken. Uiteraard schrijven we uitgebrei-
de werkinstructies voor met bijbehorende
persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo
zal het laswerk gebeuren met gebruikma-
king van persluchtpakken. Uiteindelijk kan
er niet meer dan vijf à zes man tegelijk
aan een droger werken en we zullen
dan ook in twee continudiensten moeten
draaien om de klus op tijd af te krijgen.
De safety-, health en environment (SHE)-
prestatie is een belangrijke KPI voor Stork,
maar wij zijn net zo verantwoordelijk voor
de veiligheidsprestaties en doen er alles
aan ongevallen te voorkomen.’
Een snelle rekenaar kan al zien dat het
totale project meerdere jaren in beslag zal
nemen. ‘Uiteindelijk moet de ervaring met
iedere nieuwe droger zijn toegenomen en
we verwachten dan ook dat de prijs per
revisie zal afnemen’, zegt Casteleijn. Het
prestatiecontract houdt dan ook rekening
met die kostprijsdaling en Casteleijn legt
vast dat de beloning per opgeleverde dro-
ger omlaag gaat naarmate de eindstreep
dichterbij komt. Dat wil niet zeggen dat
Stork niet wordt beloond als het beter
presteert dan mag worden verwacht.
Category Manager John van Wijk van
DSM heeft wat dat aangaat een duidelijke
visie. ‘We hebben de KPI’s vooral output
gericht ingevuld. Wij hechten er waarde
aan als het project snel en veilig verloopt.
Zo’n prestatiecontract gaat echter niet
alleen over harde, meetbare zaken. De
grote winst is vaak te halen op het zachte
vlak: het opbouwen van vertrouwen en
samenwerking met productie. Zo zijn er
ook KPI’s die innovatie en vernieuwende
initiatieven moeten bevorderen. We gaan
wel uit van een hoog basisniveau. Dat
betekent in de praktijk dat we van een
contractor verwachten dat ze een zeven
scoren op de afgesproken prestatie-indica-
toren. Scores daar boven worden pas echt
interessant voor ons en voor Stork. Uitein-
delijk is het de bedoeling dat de mainte-
nance manager wordt ontzorgd. Het is
aan de creativiteit van Stork om daar zo
goed mogelijk voor te zorgen.’
Hesse van Groningen is de counterpart
van Van Wijk en Casteleijn in de samen-
werking. ‘Het is voor Stork niet de eerste
keer dat we een dergelijk prestatiecontract
aangaan, maar deze vorm van samenwer-
king is wel redelijk uniek. Voor ons is het
belangrijk de continuïteit te garanderen
en de kennis die we tijdens de revisie
op doen te borgen in systemen. We
streven er naar om als de drogers straks
zijn opgeleverd ook de inspectieplannen
gereed te hebben, net als de projectuitvoe-
ringsplannen, SHE-plannen, werkinstructies
enzovoorts. De kennis die we nu opdoen,
is voor de beheer- en onderhoudsfase
zeer waardevol. Stork investeert dan ook
mee in het onderhoudsconcept en zorgt
ervoor dat de drogers na de revisie ready
to operate zijn.’
Erkenning
De manier van samenwerken tussen DSM,
Stork en Tebodin viel ook de DSM-directie
op. Het internationaal opererende life
& material sciences bedrijf organiseert
jaarlijks een Key Supply Management
(KSM) competitie waar Stork ook aan
heeft deelgenomen. Van Wijk: ‘De hoge
contractwaarde, duidelijke kostenbesparin-
gen en de koppeling aan het maintenance
maturity model is een voorbeeld voor de
markt. Daarmee worden de prestaties
direct meetbaar en geef je de contractor
de ruimte proactief mee te denken met het
optimaliseren van de processen. We gaan
van een reactieve onderhoudsorganisatie
naar een preventieve, kennisgedreven
organisatie waarbij de leverancier direct
is gekoppeld aan de prestaties van de
assets. We waren dan ook zeer vereerd
dat we de tweede werden bij de uitreiking
van de KSM Awards. Zo’n award sterkt
ons in ons geloof in de nieuwe aanpak
en is toch een stuk erkenning voor wat we
hebben bereikt.’
Casteleijn: ‘Medio april moeten we de
status kennen van alle 26 overige drogers
en beginnen de voorbereidingen voor
een meerjaren revisieplanning. Tot nog
toe doorlopen we een Lean werkproces
volgens het boekje, dus ik heb er vertrou-
wen in dat we straks kunnen profiteren
van gestandaarde werkvergunningen,
werkinstructies, veiligheidsinstructies enzo-
voorts.’ Van Groningen: ‘Nog belangrijker
is dat we de kernwaarden blijven volgen:
samenwerking, ondernemerschap en
vakmanschap. Mensen moeten snappen
waar ze mee bezig zijn, maar het ook
leuk vinden om samen te werken. En om
te excelleren, moeten we elkaar scherp
blijven houden.’ ■
Van Groningen: ‘Mensen moeten
het leuk vinden om samen te
werken. En om te excelleren,
moeten we elkaar scherp houden.’
PRESTATIEMANAGEMENT

More Related Content

Viewers also liked

Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting AgencyAccomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
Elizabeth Gallo Court Reporting, LLC
 
TBRC-Research Report
TBRC-Research ReportTBRC-Research Report
TBRC-Research Report
Tirana Business Research Center
 
Gerencia de proyectos de tecnología educativa
Gerencia de proyectos de tecnología educativaGerencia de proyectos de tecnología educativa
Gerencia de proyectos de tecnología educativa
leonor
 
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
Scuola Grafica Cartaria «San Zeno»
 
kordy 2
kordy 2kordy 2
kordy 2
Kordy Radwan
 
Draft 6A Comm 125 slide project
Draft 6A Comm 125 slide projectDraft 6A Comm 125 slide project
Draft 6A Comm 125 slide project
Carrie Svozil
 
Libro. mi vecina es una bruja
Libro. mi vecina es una brujaLibro. mi vecina es una bruja
Libro. mi vecina es una bruja
Verónica NavPi
 
Resume
ResumeResume
Resume
PRANAB DEB
 

Viewers also liked (10)

Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting AgencyAccomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
Accomplish Your Legal Needs By Hiring The Professional Court Reporting Agency
 
TBRC-Research Report
TBRC-Research ReportTBRC-Research Report
TBRC-Research Report
 
Doc1
Doc1Doc1
Doc1
 
Gerencia de proyectos de tecnología educativa
Gerencia de proyectos de tecnología educativaGerencia de proyectos de tecnología educativa
Gerencia de proyectos de tecnología educativa
 
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
Presentazione delle nuove qualifiche SGC 2014
 
Software_analyst
Software_analystSoftware_analyst
Software_analyst
 
kordy 2
kordy 2kordy 2
kordy 2
 
Draft 6A Comm 125 slide project
Draft 6A Comm 125 slide projectDraft 6A Comm 125 slide project
Draft 6A Comm 125 slide project
 
Libro. mi vecina es una bruja
Libro. mi vecina es una brujaLibro. mi vecina es una bruja
Libro. mi vecina es una bruja
 
Resume
ResumeResume
Resume
 

Similar to IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF

Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM StruktonFacto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Arnold Veenema
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Ivo van der Gaag
 
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl)
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
Willem Adriaanssen
 
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
Colt International
 
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
Colt International
 
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis GroningenSiemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
Siemens
 
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
Willem Adriaanssen
 
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business defRoadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
Coen Sanderink
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Subsidiefocus
 
Flexiquest - smartgrid & datacenter
Flexiquest - smartgrid & datacenterFlexiquest - smartgrid & datacenter
Flexiquest - smartgrid & datacenter
Jan Wiersma
 
artikel Uneto-Vni
artikel Uneto-Vniartikel Uneto-Vni
artikel Uneto-Vni
Peter Scholtens
 
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch CentrumCAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
Robert Nowee
 
Levensduur van HVAC installaties
Levensduur van HVAC installatiesLevensduur van HVAC installaties
Levensduur van HVAC installaties
Rob van Bergen
 
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
Marcel Perdon
 
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - FleetmanagementDutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
HenkWinckens
 
Eg.12.13.wko
Eg.12.13.wkoEg.12.13.wko
Eg.12.13.wko
Installect Bedrijven
 

Similar to IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF (20)

Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM StruktonFacto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
Facto 5 (2016 ) - PGGM Strukton
 
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakbladArtikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
Artikel Ivo van der Gaag Petrochem vakblad
 
Spare Parts SABIC 2
Spare Parts SABIC 2Spare Parts SABIC 2
Spare Parts SABIC 2
 
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
Van theoretische kans naar hard voordeel: hoe loopt die route in onze praktijk?
 
Akzo-Nobel
Akzo-Nobel Akzo-Nobel
Akzo-Nobel
 
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
De balans tussen een comfortabel en een bijna energieneutraal gebouw Fmm nr 2...
 
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
Ontwerpgarantie op klimaatinstallaties: noodzaak of 'nice to have' ?
 
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
Geen woorden maar daden bij de aanschaf van een klimaatsysteem?
 
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis GroningenSiemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
Siemens referentieproject - Martini Ziekenhuis Groningen
 
Locus Magazine - SimaxxEneco
Locus Magazine - SimaxxEnecoLocus Magazine - SimaxxEneco
Locus Magazine - SimaxxEneco
 
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
Facility management magazine jaargang 27 nummer 215 juli 2014 pagina 26 28 ...
 
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business defRoadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
Roadmap Ontwikkelpaden Predictive maintenance voor Service Business def
 
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
Referentieverhaal Flex Industries, Wij ontzorgen bedrijven met onze systemen,...
 
Flexiquest - smartgrid & datacenter
Flexiquest - smartgrid & datacenterFlexiquest - smartgrid & datacenter
Flexiquest - smartgrid & datacenter
 
artikel Uneto-Vni
artikel Uneto-Vniartikel Uneto-Vni
artikel Uneto-Vni
 
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch CentrumCAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
CAMCUBE|CLOUD Meander Medisch Centrum
 
Levensduur van HVAC installaties
Levensduur van HVAC installatiesLevensduur van HVAC installaties
Levensduur van HVAC installaties
 
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
Artikel Drivetecno in AT- aandrijftechniek - april 2017
 
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - FleetmanagementDutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
DutchSourcingAwards 2011 Inzending Enexis - Fleetmanagement
 
Eg.12.13.wko
Eg.12.13.wkoEg.12.13.wko
Eg.12.13.wko
 

IMA01 DROGERS DSM_feb 2016.PDF

 • 1. 20 iMaintain 1 16 Abonnees lezen meer op www.imaintain.info Hoewel de onderhoudsbranche al langer spreekt over prestatiecontracten, zijn de praktijkvoorbeelden nog niet ruim voor- radig. De aanpak die DSM Emmen koos voor de levensduurverlening van zijn veertig jaar oude drogers, kan dan ook een lichtend voorbeeld worden voor de branche. Hoewel de praktijk nog moet uitwijzen of de samenwerking tot de gewenste voordelen leidt, is de aanpak in ieder geval veelbelovend. David van Baarle Op het Emmtec-industrieterrein in Emmen staan drie fabrieken van DSM Engineering Plastics die onder andere zeer innovatieve polymeren produceren. Met name de ontwikkeling van polymeren voor de elek- tronische industrie, de medische wereld en voor de productie van organische LED’s zijn zo succesvol dat men de productie van dit product, dat zowel in Geleen als in Emmen wordt geproduceerd en ver- werkt, wil opschroeven. Die uitbreiding wordt een extra uitdaging voor de 29 drogers die, nadat het product de extru- ders heeft verlaten, ervoor zorgen dat het materiaal als droge korrels kan worden verpakt en vervoerd. Toen recent een dro- ger vastliep, was dit voor maintenance & engineering manager Paul Casteleijn dan ook direct een trigger om de fysieke staat van de andere drogers uitgebreid in kaart te brengen. De resultaten van dat onder- zoek zijn duidelijk: de veertig jaar oude drogers komen aan het einde van hun technische levensduur. Casteleijn greep de kans aan om samen met DSM Sourcing, Stork als maintenance partner en Tebodin als engineering partner een meerjarenplan te maken voor levensduurverlenging van de drogers. ‘Natuurlijk hebben we overwogen de dro- gers te vervangen’, zegt Casteleijn. ‘We liepen echter tegen de fysieke beperking op dat de drogers behoorlijk groot zijn en ook nog eens zijn ingebouwd tussen andere drogers en procesinstallaties. Een nieuwe zouden we er niet zomaar in kunnen hijsen. Bovendien hebben we berekend dat we de levensduur van de bestaande drogers voor een derde tot een kwart van de kosten van een nieuwe kun- nen verlengen.’ Kleine verschillen De drogers zijn eigenlijk heel grote trom- mels die aan twee assen hangen en ronddraaien, en waar thermische olie in de dubbele wand ervoor zorgt dat het medium een productveredeling krijgt in de trommel en droogt tot korrels. Met name de assen krijgen op den duur te maken met vermoeiingsverschijnselen, vooral scheuren rond en aan de astappen, en lopen op den duur vast. ‘Dat vastlopen is niet zo heel spectaculair’, zegt Casteleijn. ‘Langzaamaan is er geen beweging in de droger te krijgen. Maar vervelend is het wel omdat we daarmee productie derven. We gebruiken de volledige capaciteit en dus is er alles aan gelegen om de OEE (overall equipment effectiveness) zo hoog mogelijk te krijgen.’ Casteleijn wilde eerst per droger exact weten in wat voor technische staat hij verkeerde. ‘Dat is op zich al best een uitdaging omdat er geen tekeningen meer beschikbaar zijn van de veertig jaar oude drogers en de OEM (original equipment manufacturer) bestaat inmiddels ook al lang niet meer. We konden gelukkig bij de eerste vastgelopen droger al veel zien, meten en berekenen. Maar toen we nog twee drogers moesten reviseren, kwamen we er gaandeweg achter dat de configu- Innovatief prestatiecontract voor levensduurverlenging drogers PRESTATIEMANAGEMENT
 • 2. 21 iMaintain 1 16 raties per droger toch net iets anders zijn. Zo blijken de drogers verschillende uitvoe- ringen van astappen te hebben. Soms zijn het maar kleine verschillen, maar die zijn wel belangrijk in de uiteindelijke betrouw- baarheidsstatistieken.’ Tebodin gebruikte de gegevens om een eindige elementenanalyse (finite element method, FEM) op de drogers los te laten die al snel de hotspots in de installaties prijsgaf. Casteleijn: ‘We hebben nu een referentiemodel dat we per droger kunnen aanpassen zodat we precies de status kennen van iedere droger. We gebruiken de kennis die we nu vastleggen over de fysieke staat van de drogers om een levensduuroplossing te ontwikkelen, zodat we de total cost of ownership in de toe- komst kunnen verlagen.’ Modulair De werkzaamheden zijn behoorlijk arbeidsintensief en het kost snel al zo’n tien weken tijd om een droger volledig te reviseren. Maar het voordeel is dat er veel repetitie in de werkzaamheden zit. Caste- leijn verwacht dan ook een positieve leer- curve gedurende het volledige renovatie- traject. ‘Doordat we van tevoren al zoveel weten van de conditie van de drogers, is het mogelijk modulair te werken. Dat wil zeggen dat je de drogers kunt opdelen in losse componenten om daar vervolgens een vaste werkwijze bij te specificeren. Doordat de werkzaamheden van tevoren bekend zijn, kun je ook de doorlooptijd per project heel nauwkeurig voorreke- nen. De gekozen aanpak geeft tevens de mogelijkheid meer gebruik te maken van standaard onderdelen. Met die statistische bagage wordt het heel interessant om het project, of eigenlijk 26 deelprojecten, op innovatieve wijze aan te besteden. We kenden Stork al als huisleverancier van zowel mechanische als elektrotechnische diensten en we hebben ze dan ook let- terlijk gevraagd wat zij konden inbrengen aan kennis en kunde. Nieuw hierbij is dat we niet alleen advies inwonnen, maar daarna ook vroegen of ze hun advies dan ook in de praktijk konden brengen. Uitein- delijk bleek onze visie zo goed op elkaar aan te sluiten dat we een partnership zijn aangegaan waarin DSM Emmen, DSM Sourcing uit Geleen, Stork en Tebodin op gelijkwaardig niveau samenwerken om de meeste toegevoegde waarde te krijgen. Het prestatiecontract is juridisch nog niet eens dichtgetimmerd, maar alle partijen hebben het vertrouwen dat we hetzelfde doel nastreven.’ Prestatiecontract Het uiteindelijke doel van de samenwer- king is om de hoogste trede te bereiken in het maintenance maturity model dat DSM hanteert. ‘Het ultieme resultaat dat we kunnen halen is om plant maintenance op het niveau van performance based asset management te krijgen’, zegt Casteleijn. ‘Dat betekent dat we na de revisie een gedetailleerd asset management systeem hebben waarin de prestaties worden afge- meten tegen de risico’s en kosten. Basis daarvoor is reliability centered maintenan- ce gebaseerd op root cause analyses.’ De belangrijkste pijler die dwars door alle betrouwbaarheidsprestaties lopen, is Casteleijn: ‘Na de revisie hebben we een gedetailleerd asset management systeem waarin de prestaties worden afgemeten tegen de risico’s en kosten.’ FOTO'S:DSM PRESTATIEMANAGEMENT
 • 3. 23 iMaintain 1 16 de veiligheidsprestatie. Casteleijn: ‘Geen enkel werk is zonder risico en dat geldt ook voor dit intensieve onderhoudspro- gramma. Uiteindelijk zit er twee meter ruimte tussen de verschillende drogers en dus zorgen we dat een te reviseren droger volledig is omhuld door steigers en brand- doeken. Uiteraard schrijven we uitgebrei- de werkinstructies voor met bijbehorende persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo zal het laswerk gebeuren met gebruikma- king van persluchtpakken. Uiteindelijk kan er niet meer dan vijf à zes man tegelijk aan een droger werken en we zullen dan ook in twee continudiensten moeten draaien om de klus op tijd af te krijgen. De safety-, health en environment (SHE)- prestatie is een belangrijke KPI voor Stork, maar wij zijn net zo verantwoordelijk voor de veiligheidsprestaties en doen er alles aan ongevallen te voorkomen.’ Een snelle rekenaar kan al zien dat het totale project meerdere jaren in beslag zal nemen. ‘Uiteindelijk moet de ervaring met iedere nieuwe droger zijn toegenomen en we verwachten dan ook dat de prijs per revisie zal afnemen’, zegt Casteleijn. Het prestatiecontract houdt dan ook rekening met die kostprijsdaling en Casteleijn legt vast dat de beloning per opgeleverde dro- ger omlaag gaat naarmate de eindstreep dichterbij komt. Dat wil niet zeggen dat Stork niet wordt beloond als het beter presteert dan mag worden verwacht. Category Manager John van Wijk van DSM heeft wat dat aangaat een duidelijke visie. ‘We hebben de KPI’s vooral output gericht ingevuld. Wij hechten er waarde aan als het project snel en veilig verloopt. Zo’n prestatiecontract gaat echter niet alleen over harde, meetbare zaken. De grote winst is vaak te halen op het zachte vlak: het opbouwen van vertrouwen en samenwerking met productie. Zo zijn er ook KPI’s die innovatie en vernieuwende initiatieven moeten bevorderen. We gaan wel uit van een hoog basisniveau. Dat betekent in de praktijk dat we van een contractor verwachten dat ze een zeven scoren op de afgesproken prestatie-indica- toren. Scores daar boven worden pas echt interessant voor ons en voor Stork. Uitein- delijk is het de bedoeling dat de mainte- nance manager wordt ontzorgd. Het is aan de creativiteit van Stork om daar zo goed mogelijk voor te zorgen.’ Hesse van Groningen is de counterpart van Van Wijk en Casteleijn in de samen- werking. ‘Het is voor Stork niet de eerste keer dat we een dergelijk prestatiecontract aangaan, maar deze vorm van samenwer- king is wel redelijk uniek. Voor ons is het belangrijk de continuïteit te garanderen en de kennis die we tijdens de revisie op doen te borgen in systemen. We streven er naar om als de drogers straks zijn opgeleverd ook de inspectieplannen gereed te hebben, net als de projectuitvoe- ringsplannen, SHE-plannen, werkinstructies enzovoorts. De kennis die we nu opdoen, is voor de beheer- en onderhoudsfase zeer waardevol. Stork investeert dan ook mee in het onderhoudsconcept en zorgt ervoor dat de drogers na de revisie ready to operate zijn.’ Erkenning De manier van samenwerken tussen DSM, Stork en Tebodin viel ook de DSM-directie op. Het internationaal opererende life & material sciences bedrijf organiseert jaarlijks een Key Supply Management (KSM) competitie waar Stork ook aan heeft deelgenomen. Van Wijk: ‘De hoge contractwaarde, duidelijke kostenbesparin- gen en de koppeling aan het maintenance maturity model is een voorbeeld voor de markt. Daarmee worden de prestaties direct meetbaar en geef je de contractor de ruimte proactief mee te denken met het optimaliseren van de processen. We gaan van een reactieve onderhoudsorganisatie naar een preventieve, kennisgedreven organisatie waarbij de leverancier direct is gekoppeld aan de prestaties van de assets. We waren dan ook zeer vereerd dat we de tweede werden bij de uitreiking van de KSM Awards. Zo’n award sterkt ons in ons geloof in de nieuwe aanpak en is toch een stuk erkenning voor wat we hebben bereikt.’ Casteleijn: ‘Medio april moeten we de status kennen van alle 26 overige drogers en beginnen de voorbereidingen voor een meerjaren revisieplanning. Tot nog toe doorlopen we een Lean werkproces volgens het boekje, dus ik heb er vertrou- wen in dat we straks kunnen profiteren van gestandaarde werkvergunningen, werkinstructies, veiligheidsinstructies enzo- voorts.’ Van Groningen: ‘Nog belangrijker is dat we de kernwaarden blijven volgen: samenwerking, ondernemerschap en vakmanschap. Mensen moeten snappen waar ze mee bezig zijn, maar het ook leuk vinden om samen te werken. En om te excelleren, moeten we elkaar scherp blijven houden.’ ■ Van Groningen: ‘Mensen moeten het leuk vinden om samen te werken. En om te excelleren, moeten we elkaar scherp houden.’ PRESTATIEMANAGEMENT