Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
เรียนรู้การบริหาร
จากประสบการณ์ CEO
โดย สุรเธียร จักรธรานนท์
surathian@gmail.com
28‐07‐2016 CEO 6 TU‐SI 
กฎของกึ่งรอบวัฏ...
วิถีปัญญาชน (1)
เป็นความสามารถในการสืบค้นหาความจริงจากสิ่งที่ไม่รู้
และแก้ไขปัญหาที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูป
วิถีปัญญาชนเป็นร...
วิถีปัญญาชน (3) 
หัวใจของวิถีปัญญาชนอยู่ที่การซื่อตรงต่อความจริง
หากไม่ยอมรับความจริง ความรู้ใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้น
กับดักแห...
แบบอย่างและแรงบันดาลใจ (2) 
หมอเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นนักประชาธิปไตย เป็น
แบบอย่างของเมตตาธรรม ห่างไกลจากอคติและ
ความเกลียดช...
กิจกรรมเป็ นเวทีฝึกฝน (1)
โลกอเทวะนิยม เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์
พร้อม และเก่งทุกอย่างในทันที ต้องผ่านการ
เรียนรู้ ฝึก...
หลุดเข้าสู่ยุคแสวงหา (1)
คลื่นประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 16 หนุ่มสาวไทย
แสวงหาไม่พบทางออกและทางเลือกที่เป็นชิ้นเป็น
อัน
กระตุ้น...
รู้จักโลก รู้จักผู้อื่น และรู้จักตนเอง
รู้จักโลก รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ที่เป็นแนวโน้ม
ใหญ่ของโลก (Megatrend) เป็นร...
บทเรียนจากการเป็ นนักรบจรยุทธ์(1)
มนุษย์เลือกใช้วิธีการต่อสู้ด้วยความรุนแรง เพื่อตอบโต้
เมื่อถูกบีบคั้นกดดัน จากกลุ่มที่เห...
นักบริหารกับสี่ใจ (1)
ขนาดของหัวใจเป็นการวัดความยิ่งใหญ่ของแต่ละคน
คุณสมบัติของผู้บริหาร ประกอบด้วยสี่ใจ ใจกล้า (ใจถึง)
ใจ...
ความล้มเหลวและพ่ายแพ้
สตืฟ จอบส์ ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ได้กลับมา
คือความเชื่อมั่นในตนเองน้อยลง และพล...
การหนีและล่าถอย (2) 
การเปลี่ยนผ่านของยุคนํ้ามัน นวัตกรรมจากหิน
นํ้ามัน (Shale oil)
รถไฟฟ้าแทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน
สม...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Surathian2

126 views

Published on

บรรยายประสบการณ์ CEO โดยคุณสุรเธียร จักรธรานนท์ คอร์ส CEO6 ศิริราช

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Surathian2

 1. 1.   เรียนรู้การบริหาร จากประสบการณ์ CEO โดย สุรเธียร จักรธรานนท์ surathian@gmail.com 28‐07‐2016 CEO 6 TU‐SI  กฎของกึ่งรอบวัฏจักร เปลี่ยนยุคสมัยเปลี่ยนซีอีโอ ซีอีโอแต่ละคนจะถูกคัดเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละ ยุคสมัย ซึ่งใกล้เคียงกับคุณลักษณะของกึ่งรอบวัฏ จักรเศรษฐกิจ ซีอีโอคนใหม่มักจะมีอายุต่างออกไป 5-8 ปี โดยปรกติจะไม่เลื่อนรองหรือผู้ช่วย ขึ้นมาเป็นซีอี โอ ความยาวนานและความกว้างขวางของความ รับผิดชอบ ทําให้ประสบการณ์ซีอีโอถูกทดสอบ และยกระดับเป็นองค์ความรู้ การแกะรอยประสบการณ์ของซีอีโอ ทําให้เข้าใจ ที่มาขององค์ความรู้นั้นดียิ่งขึ้น
 2. 2. วิถีปัญญาชน (1) เป็นความสามารถในการสืบค้นหาความจริงจากสิ่งที่ไม่รู้ และแก้ไขปัญหาที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูป วิถีปัญญาชนเป็นรากฐานในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคอนุรักษ์นิยมและโรคเฉี่อยเนือย หากคนส่วนใหญ่ในองค์กรความคิดสับสน มุ่งคิดถึงแต่ สถานการณ์และผลประโยชน์เฉพาะหน้า องค์กรจะมี แนวโน้มแตกสลาย หรือกําลังอยู่ในการเส้นทางของการ เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ผู้บริหารต้องทําหน้าที่ปัญญาชนขององค์กรอีกตําแหน่ง หนึ่ง วิถีปัญญาชน (2)  วิถีของความจัดเจน หรือวิถีของการทําซํ้า เป็นบทเรียนที่ ใช้ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ขับเคลื่อนองค์กรสมัยใหม่ เน้นที่ความสามารถในการมอง อนาคตล่วงหน้า สร้างวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่เหมาะกับ ตนเอง ค้นพบความต้องการของผู้บริโภค ก่อนที่ผู้บริโภค จะรู้ตัว ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและพลังสร้างสรรค์ ทุนนิยมขั้นสูง เป็นการบริหารทุนส่วนเกินของสังคม หลุด พ้นจากการผลิตที่เป็นจริง ต้องมีข้อมูลข่าวสารที่ กว้างขวางและรวดเร็ว บริหารความคาดหวัง บริหารการ เคลื่อนย้ายทุน สร้างแรงดูดซับทุนส่วนเกินที่มีอยู่ทั่วโลก
 3. 3. วิถีปัญญาชน (3)  หัวใจของวิถีปัญญาชนอยู่ที่การซื่อตรงต่อความจริง หากไม่ยอมรับความจริง ความรู้ใหม่ๆก็จะไม่เกิดขึ้น กับดักแห่งความสําเร็จ เป็นอุปสรรคที่กีดขวางการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง แก้ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน วิถีปัญญาชนต้องอาศัยพลังชีวิต คือ ความขยันขันแข็ง อดทน เรียนรู้โดยไม่รู้จักเหนื่อยหน่าย ธรรมชาติลดทอนพลังแห่งชีวิตเมื่อเข้าสู่ยุคสูงวัย ผู้สูง วัยจะมีแนวโน้มอนุรักษ์นิยม เมื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ต้องระวังการต่ออายุผู้มีประสบการณ์ได้ แต่จะไม่ต่ออายุ ซีอีโอ แบบอย่างและแรงบันดาลใจ (1) แบบอย่างอาจให้แรงบันดาลใจ ให้ความฝันและความ มุ่งมั่น แต่ไม่ใช่เส้นทางที่ลอกเลียนแบบได้ เพราะเส้นทาง ที่ก้าวเดินผ่านไปนั้น ไม่เคยปรากฎซํ้าเป็นครั้งที่สอง พี่ชายเป็นผู้นําครอบครัว เป็นแบบอย่างของความ อุตสาหะวิริยะ มุ่งมั่น ใฝ่ รู้ สร้างความก้าวหน้าของชีวิต อย่างต่อเนื่อง จนมีฐานะที่มั่นคง โดยไม่จําเป็นต้องผ่าน ระบบการศึกษาภาคบังคับทั้งหมด เรื่องราวของ โกมลคีมทอง บัณฑิตอาสาสมัคร เป็น ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้อุทิศตนให้กับสังคม และค่ายฝึก กําลังคนของเขา เป็นแบบอย่างในการสร้างค่ายพัฒนา บุคคลที่ดัดแปลงนํามาใช้ในยุคแสวงหา
 4. 4. แบบอย่างและแรงบันดาลใจ (2)  หมอเสม พริ้งพวงแก้ว เป็นนักประชาธิปไตย เป็น แบบอย่างของเมตตาธรรม ห่างไกลจากอคติและ ความเกลียดชัง โดยเฉพาะในยุคของสงคราม ความคิด อยู่แถวหน้าของการเมืองไทย เฝ้าดูการเปลี่ยนแปลง ของสังคมนานกว่าครึ่งศตวรรษ ห่วงใยต่อสังคมที่ กําลังถูกเปลี่ยนแปลง และห่วงใยต่อผู้เยาว์วัยทุกคนที่ อาจหาญเปลี่ยนแปลงสังคมนั้น คําสอนเรื่องของอนิจจังแห่งอํานาจ เป็นข้อเตือนใจ เกี่ยวกับธรรมชาติของผู้มีอํานาจ อนิจจังแห่งอํานาจ ความล้มเหลวของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มาจากผู้ มีอํานาจมุ่งขยายอํานาจและรักษาอํานาจ เพื่อ ประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง ความงดงามของอํานาจในช่วงเริ่มต้น มาจากอุดมคติ และความใฝ่ ฝัน ความน่าเกลียดน่ากลัวของอํานาจ ในช่วงท้าย เป็นหน้าตาของสิ่งที่กําลังดิ้นรนเพื่อหลีก หนีให้พ้นจากการสิ้นอายุขัย อํานาจและจิตวิญญาณเป็นของคู่กัน จิตวิญญาณเป็น เครื่องมือที่เหนี่ยวรั้งไม่ให้อํานาจออกนอกลู่นอกทาง และทําให้อํานาจนั้นเป็นสิ่งว่างเปล่าตามธรรมชาติ 
 5. 5. กิจกรรมเป็ นเวทีฝึกฝน (1) โลกอเทวะนิยม เชื่อว่าไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์ พร้อม และเก่งทุกอย่างในทันที ต้องผ่านการ เรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติ และสั่งสมประสบการณ์เป็น เวลายาวนาน กิจกรรมสอนให้มองล่วงหน้าไปหลายขั้น ให้ความ สําคัญกับเส้นทางที่จะก้าวผ่าน มากกว่าตําแหน่ง หรือผลประโยชน์เฉพาะหน้า กิจกรรมเป็นแหล่งฝึกฝนการทํางานร่วมกับผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างทักษะในงานบริหาร ฝึกฝนความเป็นผู้นําและผู้ตาม กิจกรรมเป็ นเวทีฝึกฝน (2)  กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยม เป็นที่ฝึกฝนหลักคิดและหลักการทํางานที่เป็น วิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะการสังเกตสรรพสิ่ง ต้องหาหัวข้อที่คิดริเริ่ม ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้าหา ความรู้ วางแผนการทดสอบ เก็บข้อมูลจากการ ทดสอบ หาข้อสรุปและนําเสนอ รู้จักการเขียน รายงาน ทําต่อเนื่องห้าปีจนเกิดความเชี่ยวชาญ กลายเป็น ส่วนหนึ่งของวิธีคิด อาจแพ้หรือชนะจากการ แข่งขัน
 6. 6. หลุดเข้าสู่ยุคแสวงหา (1) คลื่นประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 16 หนุ่มสาวไทย แสวงหาไม่พบทางออกและทางเลือกที่เป็นชิ้นเป็น อัน กระตุ้นให้เกิดคําถามมากมาย จนต้องหาทาง แสวงหาความรู้และคําตอบด้วยตนเอง แสวงหา ความรู้ทางปรัชญา ศาสนา วิธีคิด หลุดออกจากโลก ทางเทคนิคที่เคยชื่นชม เรียนรู้กลยุทธ์ต่างๆจากกิจกรรมทางการเมือง นําไปใช้ในโลกธุรกิจ เมื่อก้าวขึ้นมาเป็นซีอีโอ หลุดเข้าสู่ยุคแสวงหา (2)  สร้างค่ายพัฒนาบุคคลจากแบบอย่างของโกมล คีม ทอง เพื่อใช้เป็นที่ฝึกฝนทางจิตวิญญาณและสั่งสม บุคลากร ทักษะงานเขียนและงานพูด เป็นสองสิ่งที่จําเป็น ฝึกฝนจากกิจกรรมทางการเมือง เป็นเครื่องมือใน การสร้างฉันทามติจากเพื่อนร่วมงาน ให้คนรอบ ข้างยอมรับและมอบโอกาสให้ความเป็นผู้นํา เรียนรู้หลักปราบดาภิเษก ผู้นําที่เกิดตามธรรมชาติ ไม่มีผู้ใดแต่งตั้ง
 7. 7. รู้จักโลก รู้จักผู้อื่น และรู้จักตนเอง รู้จักโลก รู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ ที่เป็นแนวโน้ม ใหญ่ของโลก (Megatrend) เป็นรากฐานความมั่งคั่ง เป็นโลกของซีอีโอโดยตรง รู้ว่าผู้อื่นคิดอย่างไร เกี่ยวข้องกับปรัชญา ความคิดและ ความเชื่อ ยอมรับความหลากหลายของผู้คน รู้ทั้ง ความคิดกระแสหลักและกระแสทางเลือก เป็น รากฐานของทักษะในการเจรจาต่อรอง รู้จักตนเอง เป็นโลกของจิตวิญญาณแต่ละคน แยก ผลประโยชน์ส่วนตัวส่วนรวมได้ มั่นคงทางอารมณ์ มั่นคงในอุดมคติและความใฝ่ ฝัน มีภูมิต้านทานต่อ แรงกดดันและแรงเสียดทาน กฎหนึ่งในสาม กฎแห่งการรุกคืบหน้าโดยการเติบโตทีละสามเท่า 10% = significant, 30%= future majority อย่าได้ดูเบาหน่ออ่อนของความคิดใหม่ อย่าได้ทุ่มเทลงทุนกับผลิตภัณฑ์หลักเพียงอย่าง เดียว เผื่อใจให้กับทางเลือกอื่นๆบ้าง นวัตกรรมใหม่อาจเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ทางเลือก ส่วนแบ่งการตลาดเล็กน้อยในช่วงแรกไม่แน่ว่า ต่อมาเติบใหญ่จนสามารถโค่นล้มผู้นําตลาดได้
 8. 8. บทเรียนจากการเป็ นนักรบจรยุทธ์(1) มนุษย์เลือกใช้วิธีการต่อสู้ด้วยความรุนแรง เพื่อตอบโต้ เมื่อถูกบีบคั้นกดดัน จากกลุ่มที่เหนือกว่าทุกด้าน จนไม่มี ทางออกและทางเลือก หลักการของสงครามจรยุทธ์ข้อแรก รุกเร็ว ถอยเร็ว เพื่อ รักษาชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัย หลักการข้อที่สอง รบครั้ง แรกต้องชนะ เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ ประชาธิปไตยทางการทหาร การสอดแนม การวางแผน การเปิดอภิปรายแผน การฝึกซ้อม และการสรุปบทเรียน เป็นการเรียนรู้ท่ามกลางการปฏิบัติ เห็นกระบวนการร้อย เรียงสร้างยุทธศาสตร์ยุทธวิธี บทเรียนจากการเป็ นนักรบจรยุทธ์(2)  ปรากฎการณ์ธรรมชาติ บางครั้งแฝงด้วย ปรัชญาและแง่คิดมากมาย วันที่ต้นไผ่ออกดอก ปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ สอนให้รู้ว่า ไม่มีชีวิตใดได้รับโอกาสให้มีชีวิต เดิมเป็นครั้งที่สอง ไม่มีชีวิตใดที่จะอยู่คํ้าฟ้าโดย ตลอด ปรากฎการณ์ป่ าทึบสามชั้น สอนให้รู้ว่า ธรรมชาติได้สร้างให้ชีวิตที่ต้องอยู่ใต้ร่มเงาของ ผู้อื่น แกร่งกล้าน้อยลงทีละยุค  
 9. 9. นักบริหารกับสี่ใจ (1) ขนาดของหัวใจเป็นการวัดความยิ่งใหญ่ของแต่ละคน คุณสมบัติของผู้บริหาร ประกอบด้วยสี่ใจ ใจกล้า (ใจถึง) ใจกว้าง ใจมุ่งมั่นหนักแน่น และทําใจ บางครั้งคนเรามีเหตุผลที่สนับสนุนร้อยแปดพันประการ แต่ขาดความกล้าในการตัดสินใจ และขาดความกล้าใน การเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่รู้ สิ่งที่มีอํานาจเหนือกว่า เผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ การลดความเสี่ยงจากความกล้า ให้ใช้หลักโยนก้อนหิน ถามทาง และประเมินความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น นักบริหารกับสี่ใจ (2)  ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง ความหลากหลาย การ ดํารงอยู่ของกระแสรอง จัดการความขัดแย้งไม่ให้ กลายเป็นปฏิปักษ์ แสวงหาจุดร่วม สามัคคีเพื่อ เป้าหมายหลัก ใจมุ่งมั่นหนักแน่น ไม่หวั่นไหวต่อแรงต้านและ อุปสรรคนานัปการ แน่วแน่ต่อเป้าหมาย หลักการ และแนวทางสําคัญ ไม่โลเลเปลี่ยนกลับไปมา ทําใจ ยอมรับความผิดพลาด ความล้มเหลวและ หาทางแก้ไข มีเรื่องจํานวนมากที่เราควบคุมไม่ได้
 10. 10. ความล้มเหลวและพ่ายแพ้ สตืฟ จอบส์ ถูกไล่ออกจากบริษัทที่เขาเป็นผู้สร้าง สิ่งที่ได้กลับมา คือความเชื่อมั่นในตนเองน้อยลง และพลังสร้างสรรค์มากขึ้น เมื่อเผชิญหน้ากับการถูก retired การยอมรับความพ่ายแพ้โดยไม่ ต่อสู้ วันหนึ่งข้างหน้าวิญญาณจะถูกกัดกร่อนและหลอกหลอน แรงกดดันสูง อาจทําให้คนเรามุ่งมั่นและต่อสู้ได้ดียิ่งกว่าที่คาดคิด โอกาสและความพร้อมเป็นสองสิ่งที่ไม่เคยมาพร้อมกัน คนเราควรเริ่มต้นจากความฝันและความถนัด ไม่ควรเริ่มต้นจาก การสานฝันให้คนอื่น ความพ่ายแพ้ในกิจการโรงงานไบโอดีเซล การหนีและล่าถอย (1) ชีวิตในหน้าที่การงาน ไม่มีสิ่งใดที่มั่นคงถาวร แม้จะอยู่ใน องค์กรที่มั่นคงที่สุด การจะอยู่หรือจะไป ไม่สําคัญเท่ากับ การอยู่อย่างไร ชุนวูถือว่าการหนีและล่าถอย เป็นสุดยอดของกลยุทธ์ การหนีและล่าถอย อาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเรา หรือการเปลี่ยแปลงของเจ้านาย การเปลี่ยน generation ต้องมีการเตรียมตัวเตรียมใจรับการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ถูก กระทําจนตั้งหลักไม่ได้ เป็นการรักษาวิญญาณเสรีชน นวัตกรรมใหม่ทําลายล้างของเก่า ต้องรู้จักการถอยหนี เมื่อนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น เพื่อลดความเสียหายให้น้อย ที่สุด
 11. 11. การหนีและล่าถอย (2)  การเปลี่ยนผ่านของยุคนํ้ามัน นวัตกรรมจากหิน นํ้ามัน (Shale oil) รถไฟฟ้าแทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน สมาร์ทโฟน แทนที่โทรศัพท์แบบอนาล็อก แทนที่สื่อสิ่งพิมพ์ กล้องบอกซ์ สร้างระบบ พาณิชย์อิเลกโทรนิกส์ ปัญญาประดิษฐ์ แทนที่การใช้แรงงานมนุษย์ ถ้าคุณรู้ตัวว่าอยู่ในโลกที่กําลังพ่ายแพ้ จะหนี อย่างไร ชีวิตเป็ นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุด จะเลือกเดินทางตามอุดมคติและปณิธานที่ตั้งไว้ หรือเดินทางอย่างสะเปะสะปะ ตามยถากรรมและโชคชะตา ขอบคุณ

×