Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สติ วิถีแห่งสุขภาพจิตดี

211 views

Published on

ปาฐกถานำ เรื่อง สติ วิถีแห่งสุขภาพดี โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช กรมสุขภาพจิตจัดการประชุมวิชาการประจำปี สุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมวิชาการ สุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ ๑๓

 • Be the first to comment

สติ วิถีแห่งสุขภาพจิตดี

 1. 1. Mindfullness for Wellbeing วิจารณ์ พานิช Vicharn Panich สติ : วิถีแห่งสุขภาพดี Keynote Address in 15th InternationalMental Health Conference and 13th Annual ChildMental Health and Prychiatry Conference, June 8th 2016 at Centara Government Complex Hotel & Convention Centre Chaengwatthana, Bangkok
 2. 2. ข้อจากัด • เสนอโดยคนไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยฝึกเจริญสติ • พึงฟังโดยใช้วิจารณญาณ • ได้ปฏิเสธคาเชิญ แต่ได้รับการยืนยัน
 3. 3. สติ (mindfullness) กับ สมาธิ (concentration) • สติิ ตัวดึงจิตให้ตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกับ ปัจจุบันขณะ • สมาธิิ คือสภาพที่จิตตั้งมั่น
 4. 4. สติ (mindfullness) กับ สมาธิ (concentration) • สติิ ตัวดึงจิตให้ตั้งมั่นอย่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกับ ปัจจุบันขณะ • สมาธิิ คือสภาพที่จิตตั้งมั่น เป็นพื้นฐานของปัญญา (wisdom)
 5. 5. https://www.facebook.com/bhuddatas/photos/a.302982606530360.1073741829.295534673941820/460296584132294/?type=3&theater
 6. 6. Cerebral cortex Limbic system ฝึกปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมองส่วนต่างๆ รวดเร็ว รอบคอบ
 7. 7. เหตุการณ์ ความจาใช้งาน ความจาระยะยาว ตระหนักรู้ และคิด รู้ข้อเท็จจริงและกระบวนการ เรียนรู้ จา สังเกต เก็บข้อมูล ลืม Ref.: Daniel T. Willingham. Why Don’t Students Like School?, 2009 Working Memory Longterm Memory 1 2 3
 8. 8. เหตุการณ์ ความจาใช้งาน ความจาระยะยาว เรียนรู้ จา สังเกต เก็บข้อมูล ทางกุศล Working Memory Longterm Memory ทางอบาย Critical Reflection Transformative Learning
 9. 9. สิ่งเย้ายวนสติ กิเลส อาหารอร่อย เพศตรงข้าม สินบน เลื่อนตาแหน่ง ชื่อเสียง ฯลฯ
 10. 10. สิ่งเย้ายวนสติ กิเลส อาหารอร่อย เพศตรงข้าม สินบน เลื่อนตาแหน่ง ชื่อเสียง ฯลฯ สุขสั้น ทุกข์ยาว ชีวิตดี ระยะยาว ชนะมาร แพ้มาร
 11. 11. ความแข็งแรงของสตและปัญญา Marshmallow Test : Delayed gratification Executive Function (EF)
 12. 12. Executive function and self-regulation skills are the mental processes that enable us to plan, focus attention, remember instructions, and juggle multiple tasks successfully. Just as an air traffic control system at a busy airport safely manages the arrivals and departures of many aircraft on multiple runways, the brain needs this skill set to filter distractions, prioritize tasks, set and achieve goals, and control impulses. http://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/
 13. 13. Executive Function & Self-Regulation • Working memory — The ability to hold informa- tion in mind and use it. • Inhibitory control — The ability to master thoughts and impulses so as to resist tempta- tions, distractions, and habits, and to pause and think before acting. • Cognitive flexibility — The capacity to switch gears and adjust to changing demands, priorities, or perspectives.
 14. 14. EF เป็นสิ่งที่ฝึกได้ http://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/05/ Enhancing-and-Practicing-Executive-Function-Skills-with-Children-from-Infancy-to-Adolescence-1.pdf มนุษย์เกิดมา พร้อมกับ ศักยภาพ
 15. 15. Executive Function Activities for 6- to 18-Month-Olds • เกมเด็กเล็กนั่งบนตัก : จ๊ะเอ๋ ร้องเพลงพร้อมแสดงท่าทาง • เล่นซ่อนหา : ซ่อนตุ๊กตา ซ่อนของ เล่นซ่อนหา • เกมเลียนแบบ : ผลัดกันแสดงสีหน้าหรือท่าทางและ เลียนแบบ ผู้ใหญ่แสดงวิธีเล่นตุ๊กตาให้เด็กเลียนแบบ • บทบาทสมมติง่ายๆ : เช่น กวาดบ้าน ปัดฝุ่น แล้วค่อยๆ ยากขึ้น
 16. 16. Executive Function Activities for 6- to 18-Month-Olds • ร้องเพลงร้อมตบมือกับผู้ใหญ่ • คุยกัน 2
 17. 17. Executive Function Activities for 18- to 36-Month-Olds • เกม • คุยและเล่าเรื่อง • เกมจาแนกและจัดกลุ่ม • เล่นบทบาทสมมติ
 18. 18. Executive Function Activities for 3- to 5-Year Olds • IMAGINARY PLAY Read books, Provide play props, make play props, make play plans • STORYTELLING Children tell stories, Group stories, Act out story • MOVEMENT CHALLENGES : Songs and Games • QUIET GAMES & Other Activities Matching & sorting, Cooking, Complicated puzzles
 19. 19. Executive Function Activities for Adolescents • Goal setting, planning and monitoring: กาหนดเป้าหมายส่วนตัวและ วางแผนบรรลุเป้า ทาความเข้าใจสังคมภาพใหญ่ เช่นความยากจน หยุด ทบทวนพฤติกรรมของตนเองว่าเดินไปตามเป้าหมายหรือไม่ • Tools for self-monitoring : คุยกับตัวเอง เข้าใจสิ่งรบกวนสมาธิ เข้าใจ แรงบันดาลใจของคนอื่น เขียนไดอารีหรือบันทึกประจาวัน • Activities : กีฬา โยคะ ฝึกสมาธิ ดนตรี ละคร ไขปัญหา เกม คอมพิวเตอร์ • Study skills : แบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ กาหนดแผนงาน หยุดสารวจ ตัวเองเป็นระยะๆ ระหว่างทางาน ฝึกไม่ให้ใจวอกแวก ฝึกAAR หลัง งานเสร็จ
 20. 20. โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา : กิจกรรมจิตศึกษา
 21. 21. HPA Axis Chronic stress HPA Hyperactivity Impaired Executive Function Development ปิดสวิตช์ HPA สมาธิจดจ่อ รู้จักรอคอยสิ่งที่ดีกว่า บังคับใจตนเองได้ ไม่วู่วาม มุมานะ ไม่ย่อท้อ มองโลกในแง่ดี รู้ผิดชอบ ชั่วดี ความสามารถปรับตัว ลักษณะนิสัย บั่นทอนตั้งแต่ในครรภ์มารดา วัยทารก เด็กเล็ก และตลอดชีวิต ความเหลื่อมล้าทางสังคม
 22. 22. Sigmund Freud : พฤตกรรมมนุษย์ไม่ได้อยู่ใต้เหตุผล แต่อยู่ใต้จตใต้สานึก การฝึก EF เป็นการฝึกความสัมพันธ์ Pre-frontal cortex - Limbic system ให้ L ทางานตามที่ตกลงกับ P ไว้ก่อนแล้ว คนที่ HPA Axis อ่อนแอ ฝึกยาก
 23. 23. สตกับสุขภาวะ • การฝึกเจริญสติเปลี่ยนแปลงสมอง • การฝึกเจริญสติควรทาตั้งแต่เด็ก • วิธีการฝึกแตกต่างกันตามอายุ • มีผลต่อ EF • อย่าให้เด็กเกิดมาติดลบเพราะความเครียดในครรภ์ มารดา สรุป

×