Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Academic620704

40 views

Published on

“พลิกวิกฤตอุดมศึกษา : บทบาทนักวิชาการสู่การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์” โดยศ.นพ.วิจารณ์ พานิช วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Academic620704

 1. 1. บทบาทนักวิชาการในพันธกิจสัมพันธ์ วิจารณ์ พานิช พลิกวิกฤติอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยกับสังคม เสนอใน การประชุมวิชาการระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและ พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน Engagement with the King's Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development 4 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 2. 2. วิกฤติอุดมศึกษา • สังคมไม่ต้องการบทบาทแบบเดิมๆ • ต้อง transform ตนเอง • เพื่อเข้าสู่คุณค่าใหม่ มีทรัพยากรหล่อเลี้ยงจากการทางาน • โดยออกจาก พื้นที่สุขสบาย (comfort zone) สู่พื้นที่สร้างสรรค์ • ทางานในลักษณะ IIEE (Integration, Innovation, Entrepreneur, Engagement
 3. 3. ทางรอดอุดมศึกษา • เป็นปลาอยู่กับน้า • ไม่ใช่อยู่บนหอคอย • สร้างรายได้ ทุนปัญญา ทุนสังคม ผ่านการทางาน ... USE – University Social Engagement
 4. 4. ทาภารกิจหลักอย่างบูรณาการ • สร้างคน • สร้างความรู้ • ร่วมพัฒนาประเทศ • จรรโลงความดีงาม 4 = 1 IIEE
 5. 5. ตัวอย่างนวัตกรรมการเรียนการสอน
 6. 6. Thriving & Surviving in Times of Digital Disruption DR.TANATE PANRAT Assistant to President for Learning Innovation Development at Prince of Songkla University, Lecturer at Prince of Songkla University International College EMPOWERING YOUTH FOR CHANGE by Connecting Technologies & Student Learning As New Engines for Improving 21st Century Learners
 7. 7. Traditional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Flipped Class 12 34 56 78 910 1112 Mini Project 60% 40% 1314 1516
 8. 8. Steps of Classroom Renovation for Autonomous Learners In-class Activities Pre-class Activities Post-class Activities Evaluations - Questions - Discussions Feedbacks - Reflection - Response Class/Module Goal(s) Identification Perform Activities {Re}Check - Discussion - Games Questioning (Source : Panrat & Jehma, 2014; Panrat, 2014; Panrat, 2015, Panrat, 2018) Students Suggestions Student Suggestions Class Activities for Active Learning • Coached Problem Solving • Collaborative Learning • Online Forum Discussion • Problem-Based Learning • Project-Based Learning • Role-Playing • Team-Based Problem Solving • Think-Pair-Share
 9. 9. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gotoknow.org/posts/574821
 10. 10. Think Globally, Act Locally… From multiple interests of students to the combined choices of science, technology, engineering, and mathematics … for seeking their Opportunities
 11. 11. หนึ่งกิจกรรมเรียนหลายวิชา ผศ. ดร. อภินันท์สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิชา นิเวศวิทยาแหล่งน้า ประมง ไอที สัตวศาสตร์ บริหาร เชื่อมโยงกับการพัฒนา นศ. จิตอาสา https://www.gotoknow.org/posts/646690 http://www.erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2428 รางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน
 12. 12. หนึ่งกิจกรรมเรียนหลายวิชา ผศ. ดร. อภินันท์สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิชา นิเวศวิทยาแหล่งน้า ประมง ไอที สัตวศาสตร์ บริหาร เชื่อมโยงกับการพัฒนา นศ. จิตอาสา บูรณาการศาสตร์ทั้งอาจารย์ และ นักศึกษา
 13. 13. โจทย์ของ Project มาจาก Engagement Partner (s) • นศ. ได้ฝึก integrate & apply ความรู้หลายวิชา/สาขา ค. ทฤษฎี - ค. ปฏิบัติ ได้ฝึก 4=1 & IIEE จบปริญญาได้งาน • มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจหลัก 4=1 (integrated functions) • EP ได้นวัตกรรม (innovation) ขายได้ กินได้ พัฒนาท้องถิ่น • ประเทศไทยได้ขับเคลื่อนการยกระดับสู่ ปทท. ๔.๐
 14. 14. เปิ ดหลักสูตร โดยมีข้อตกลง ความร่วมมือ กับ EP
 15. 15. ตัวอย่างงานวิจัย
 16. 16. รศ. ดร. กฤตพา แสนชัยพร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข. https://www.gotoknow.org/posts/616107
 17. 17. แผนงานวิจัย Spearhead
 18. 18. จากบริหารงานวิจัย (research) สู่บริหารนวัตกรรม (innovation กลไกระดับประเทศ
 19. 19. Collaborative Space for Industrial Design “พื้นที่” เพื่อความร่วมมือสร้างนวัตกรรม นครหางโจว (Hangzhou), มณฑลเจ้อเจียง (Zhejiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน
 20. 20. BioLight
 21. 21. เซี่ยงไฮ้
 22. 22. ทางรอดของมหาฯ วิชาการ แนว Diffusion วิชาการ แนว Engagement แนวโน้มโลก Mindset & Culture Change ต้องมีการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ (transformation) www.gotoknow.org/posts/646876 www.gotoknow.org/posts/643493
 23. 23. หลักการสาคัญ • ร่วมคิดร่วมทา แบบหุ้นส่วน • เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย • มีการใช้ค. และเกิดการเรียนรู้ • เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
 24. 24. http://www.knit.or.th/web/wp- content/uploads/2018/03/PE-in- UK-book.pdf https://www.gotoknow.org/posts/t ags/เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สห ราชอาณาจักร
 25. 25. มหาวิทยาลัยไทย ศตวรรษที่ ๑ ศตวรรษที่ ๒ มหาวิทยาลัย ๔.๐ เน้น ศาสตร์ทฤษฎี เน้น ศาสตร์ปฏิบัติ (Phronesis)
 26. 26. สรุป บทบาทนักวิชาการใน USE • ทางาน IIEE เชื่อมโยงวิชาการกับชีวิตจริง • ช่วยให้ศิษย์เรียนอย่าง relevant และอย่างมีอนาคต • ช่วยหารายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาฯ ผ่านหุ้นส่วน (Engagement Partner(s)) • ร่วมพัฒนา วิชาการสายรับใช้สังคม เชื่อมโยงกับวิชาการเชิงทฤษฎี • ร่วมพัฒนาประเทศไทยสู่ ๔.๐

×