Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

620727 n3

55 views

Published on

การตัดสินใจเชิงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ในส่วนภาคทฤษฎี โดย มทร. กรุงเทพ ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม part 3

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

620727 n3

 1. 1. การตัดสินใจเชิงคุณธรรมของผู้บริหาร วิจารณ์ พานิช บรรยายในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร มทร. กรุงเทพ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ข้อพึงพิจารณา เรื่อง มหาวิทยาลัย Part 3/3
 2. 2. ประเด็นนาเสนอ • คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร • ผู้บริหารจัดการคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร • ประเด็นท้าทายเชิงจริยธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย • การจัดการประเด็นเชิงคุณธรรมจริยธรรม อย่างครบวงจร • สรุป
 3. 3. จัดการชุดความคิดและพฤติกรรมเชิงคุณธรรมเพื่อ ? • ตนเอง • ภาควิชา ... • คณะ ... • มทร. กรุงเทพ • สังคมไทย ประเทศไทย • โลก จักรวาล
 4. 4. จัดการชุดความคิดและพฤติกรรมเชิงคุณธรรมโดย • ตนเอง • ภาควิชา ... • คณะ ... • มทร. กรุงเทพ • สังคมไทย ประเทศไทย • โลก จักรวาล • จัดการเชิงรุก (proactive, promotive, preventive) • ผ่านทุกกิจกรรมหลัก (ผ่านการปฏิบัติ ตั้งคาถามใน reflection กิจกรรมนี้สอนใจเราในด้านความดีงามอย่างไร) • เรียนรู้จากการปฏิบัติ (reflection, storytelling) • มีรางวัล MAY 2562 (Moral Act of the Year) จากการ ค้นหา และให้ผู้อื่นเสนอ ไม่ใช่เสนอตัวเอง เป้าหมายเพื่อเอา เกณฑ์มาใช้ เพื่อเล่าเรื่อง และผู้บริหารนาไปเล่าต่อ
 5. 5. มหาวิทยาลัยแสดงบทบาทด้านธารงความดีงาม ในชุมชน สังคม • วางรูปแบบการเรียนรู้เชิงคุณธรรม (เชิงบูรณาการ – holistic) ของ สถานศึกษาในพื้นที่ • ยึดมั่นคุณธรรม ในกิจกรรมที่ทาร่วมกับ “หุ้นส่วนพัฒนา” (engagement partners) : ไม่รับ/จ่าย เงินใต้โต๊ะ ไม่ใช้เงินหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมต่อพนักงาน คุณธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นาเรื่องที่ มีคนรู้สึกขัดข้องทางคุณธรรมมาทา reflection ร่วมกัน • มอบรางวัล X (ชื่อชุมชน เช่นทุ่งมหาเมฆ) MAY 2562
 6. 6. https://www.gotoknow.org/posts/418836
 7. 7. พัฒนาพื้นฐานทางจริยธรรมในสังคม • ฝึกให้จิตฝักใฝ่ higher birds แข็งแรง จิตฝักใฝ่ lower birds อ่อนแอ • ฝึก Executive Functions ให้แข็งแรง • ฝึกความเอื้อเฟื้อ เสียสละ กระตุ้น altruistic mind รู้สึกหัวใจพองโต • ฝึกความรู้สึกเป็นหนี้บุญคุณ ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของ “องค์รวม” • ทักษะ “เรียนรู้ผ่านการรับใช้” (service learning) ตามด้วยการ ใคร่ครวญสะท้อนคิด (reflection)
 8. 8. สถานศึกษา จัด “การเรียนรู้บูรณาการ” (holistic learning) Morality (honesty, integrity, compassion, etc)
 9. 9. คากล่าวก่อนรับประทานอาหารเที่ยง โรงเรียนลาปลายมาศพัฒนา “ขอบคุณพ่อแม่ที่ให้กาเนิดเรามา ขอบคุณโลกที่ให้เราได้อาศัยอยู่ ขอบคุณทุกคนที่ให้เราได้รับประทานอาหารในมื้อนี้ เราจะ รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย ขอบคุณครับ/ค่ะ”
 10. 10. บันได ๖ ขั้นของการพัฒนาคุณธรรม • ขั้นที่ ๑ ปฏิบัติเพราะความกลัว ไม่อยากเดือดร้อน • ขั้นที่ ๒ ปฏิบัติเพราะอยากได้รางวัล • ขั้นที่ ๓ ปฏิบัติเพราะอยากเอาใจคนบางคน • ขั้นที่ ๔ ปฏิบัติเพราะต้องปฏิบัติตามกฎ • ขั้นที่ ๕ ปฏิบัติเพราะต้องการให้ตนดูดี ให้ได้ชื่อว่าเป็นคนดี ให้ได้ชื่อว่ามีน้าใจ • ขั้นที่ ๖ ปฏิบัติตามหลักการ หรืออุดมการณ์ของตน ไม่ ต้องการให้มีคนยกย่องชมเชยหรือให้รางวัล Lawrence Kohlberg's stages of moral development บทที่ ๒ ไปให้ถึงระดับ ๖ หน้า ๕๗ - ๗๓
 11. 11. สมรรถนะ อารมณ์ อิสระ - เกื้อกูลกัน มนุษยสัมพันธ์ อัตลักษณ์ เป้าหมาย ชีวิต มั่นคง คุณธรรม พัฒนาตัวตน ๗ ด้าน ของ Chickering
 12. 12. การเรียนรู้บูรณาการพลังสาม • สมอง (head), ใจ (heart), วิญญาณ (spirit) • สี่มิจฉาทิษฐิ : มั่ว (messy), เรียนอารมณ์?, ความเป็นชุมชน, การ เรียนรู้เชิงจิตวิญญาณ? • เสวนา(dialogue) ด้านใน ในแคมปัส (ตอนที่ ๗) • หอพักเพื่อการเรียนรู้บูรณาการ (ตอนที่ ๑๓) • หลอมรวมการเรียนวิชา กับกิจกรรม นศ. (ตอนที่ ๑๖) https://www.gotoknow.org/posts/tags/palmer
 13. 13. ชมรมนักอ่าน นักดูหนัง • พบกันวันศุกร์ ๑๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. • นัดอ่านหนังสือ ๑ เล่มล่วงหน้า (เป็นเดือน) • กาหนด นศ. ผู้เสนอข้อสะท้อนคิด (reflection) ๑ คน ๑๕ นาที • อาจารย์สะท้อนคิดเสริม/เติม ๑๐ นาที • เสวนา ๓๐ นาที สรุป(ได้เรียนรู้/คติสอนใจ อะไรบ้าง) ๕ นาที
 14. 14. เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง https://www.gotoknow.org/posts/tags/Mezirow https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/118/349/original_8a511172e210f2942a79c400363f4033.jpg การท้าทายระบบโลกทัศน์ เปลี่ยนระบบคุณค่าและโลกทัศน์ ประสบการณ์ตรง + ไตร่ตรองสะท้อนคิด + อารมณ์
 15. 15. จัดระบบบริหารที่ป้องกันกิเลสครอบงา • กาหนด core values และหมั่นพูดถึง/อธิบายในบริบทการทางาน บ่อยๆ • ระบบที่มีการตรวจสอบซึ่งกันและกัน • ระบบที่ป้องกันการรับ commission • ระบบที่แสดงความไม่ละโมบของผู้บริหาร • ฯลฯ
 16. 16. ประเด็นนาเสนอ • คุณธรรมจริยธรรมคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร • ผู้บริหารจัดการคุณธรรมจริยธรรมอย่างไร • ประเด็นท้าทายเชิงจริยธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย • การจัดการประเด็นเชิงคุณธรรมจริยธรรม อย่างครบวงจร • สรุป
 17. 17. สรุป การบริหารประเด็นเชิงคุณธรรม • จากทฤษฎี สู่ชีวิตจริง มีเป้าหมายยิ่งใหญ่ (purpose) • จากการตัดสินใจรายกรณี สู่ การจัดระบบ ดาเนินการเชิงรุก มีกติกา ทาเป็นตัวอย่าง • จากการแก้ปัญหา สู่ การเรียนรู้ในการทางาน เรียนรู้บูรณาการ เรียนรู้สู่ transformation เรียนรู้วิธีจัดระบบ • ใช้หลักความโปร่งใส เปิดเผยได้ • ในกรณีตั้งรับ ใช้เครื่องมือ ตั้งคาถามต่อตนเอง ๒ คาถามหลัก (๑) เปิดเผยได้ไหม (๒) ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักจะตัดสินอย่างนี้ไหม

×