Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑
วิจารณ์ พานิช
(First Part)
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา คณะศึกษาศาสตร์ มหา...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป้ าหมายการศึกษาใน...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป้ าหมาย (๒)
ไม่ใช...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เป้ าหมาย (๓)
• ศิษ...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การศึกษาในศตวรรษที่...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การศึกษาในศตวรรษที่...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การเรียนรู้เป็นการเ...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การเรียนรู้ กับ การ...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ลักษณะของศตวรรษที่ ...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ในศตวรรษที่ ๒๑ สถาน...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การเรียนรู้แห่งศตวร...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
รู้
เข้าใจ
นําไปใช้...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ลักษณะนิสัย - Execu...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
http://developingch...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรียนรู้สู่การเปลี่...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรียนรู้สู่การเปลี่...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
พลังทั้งหก
• ประสบก...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
การเรียนรู้สู่การเป...
Transformative Learning
มีผลเปลี่ยนแปลงการทางานของสมอง
สมองส่วนแยกแยะ ตน - อื่น
และส่วนคิด
ทํางานน้อยลง
เกิดความสุข
Spirit...
บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
5 Basic Elements Le...
Transformative Learning
มีผลเปลี่ยนแปลงการทางานของสมอง
“…Concentration is replaced by
INTUITION, IMPROVISATION,
and finall...
End of First Part
22
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ม. เซนต์จอห์น 590731_n-first

610 views

Published on

บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

Published in: Education
 • Did you try ⇒ www.WritePaper.info ⇐?. They know how to do an amazing essay, research papers or dissertations.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ ม. เซนต์จอห์น 590731_n-first

 1. 1. การศึกษาไทยในศตวรรษที่ ๒๑ วิจารณ์ พานิช (First Part) บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 1
 2. 2. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป้ าหมายการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ • เรียนให้ได้(ความรู้และ) ทักษะ และ อุปนิสัย เพื่อชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง เรียนให้รู้จริง (mastery learning) เป็นฐานที่มั่นคงใน การต่อยอด เรียนเพื่ออนาคตของตนเอง ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบ • เรียนโดยลงมือทํา และคิด ทั้งในห้องเรียน และในสภาพจริง • ครูไม่สอนความรู้สําเร็จรูป ทําหน้าที่ออกแบบโจทย์(ปฏิบัติ) ตั้ง คําถาม เอื้ออํานวย (facilitate) หรือโค้ช ประเมิน (formative assessment) และให้คําแนะนําป้อนกลับ (feedback) • สอนน้อย เรียนรู้มาก (Teach less, Learn more) • นักเรียนทุกคนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ 2
 3. 3. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป้ าหมาย (๒) ไม่ใช่แค่รู้วิชา แต่เพื่อพัฒนาการหลายด้านไปพร้อมๆ กัน • สมรรถนะ (competence) • จัดการอารมณ์ (emotion management) • เป็นตัวของตัวเอง และร่วมกับผู้อื่น (autonomy & interdependence) • ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (interpersonal relationship) • อัตลักษณ์ (identity) • พัฒนาเป้าหมายในชีวิต (purpose) • มั่นคงในคุณธรรม (integrity) Chickering’s Seven Vectors of Identity Development 3
 4. 4. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป้ าหมาย (๓) • ศิษย์ทั้งชั้นบรรลุสภาพ “รู้จริง” (Mastery Learning) ไม่ใช่เฉพาะเด็กเรียนเก่ง • เรียนวิธีเรียน (Metacognition) เพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต • เรียนให้บรรลุ Transformative Learning เรียนรู้สู่การ เปลี่ยนแปลง งอกงามความเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) 4
 5. 5. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ • สร้างคนทางานตาม รูปแบบ Content • เน้นเนื้อหา ตอบคาถาม • สถานศึกษาเพื่อ ถ่ายทอดความรู้ • สร้างคนทางานสร้าง สรรค์แตกต่าง Creativity • เน้น inquiry ตั้งคาถาม • สถานศึกษาเพื่อ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เรียนรู้จากการปฏิบัติ Action + Reflection 20 21 5
 6. 6. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ • เพื่อความรู้ • เพื่อความรู้ • ความรู้เป็นสัจจะ Constant • เรียนจากการสอน Learning from Teaching • เรียนจากโรงเรียน มหาฯ • เพื่อฝึกทักษะการเรียนรู้ • เพื่อพัฒนารอบด้าน • ความรู้เลื่อนไหล Dynamic • เรียนจากการทา Learning by Doing (and Reflecting) • เรียนจากที่ทางาน 20 21 6
 7. 7. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การเรียนรู้เป็นการเตรียมคน ไปใช้ชีวิตในอนาคต ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไร 7
 8. 8. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การเรียนรู้ กับ การสอน เป็นคนละสิ่ง อาจมีการเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องมีการสอน ที่ครูสอน (แบบถ่ายทอดความรู้) ส่วนใหญ่ศิษย์ไม่ได้เรียนรู้ ที่ครูสอน (แบบถ่ายทอดความรู้) ส่วนใหญ่ศิษย์เรียนรู้แบบผิวเผิน 8
 9. 9. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลักษณะของศตวรรษที่ ๒๑ • ความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่าง เปลี่ยนเร็ว และไม่ แน่นอน • ความเข้าใจ กลไกการเรียนรู้/กลไกสมอง เปลี่ยน • ตัวช่วย / ตัวขัดขวาง (ICT) เปลี่ยน • เด็กเปลี่ยน • สังคม/โลกเปลี่ยน • เป้าหมายของการเรียนรู้เปลี่ยน 9
 10. 10. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในศตวรรษที่ ๒๑ สถานศึกษาเป็นที่ • สร้างแรงบันดาลใจ (inspiration) • สร้างความริเริ่มสร้างสรรค์ original ideas • สร้างเจตคติที่ดี คุณธรรม/จริยธรรม • สร้างโอกาสมีชีวิตที่ดี มีสัมมาชีพ เป็นพลเมืองดี • สร้างความเป็นผู้นา (การเปลี่ยนแปลง) • พัฒนามนุษย์ให้เต็มศักยภาพ (full potential) 10
 11. 11. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ ๒๑ • ก้าวข้าม ความรู้ สู่ ทักษะ • ก้าวข้าม พัฒนาการด้านวิชาการ สู่ พัฒนาการรอบ ด้าน ... ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑(รวมลักษณะนิสัย) • สู่ ฉันทะ / แรงบันดาลใจ ในการทําเพื่อผู้อื่น สังคม มิติด้านใน • เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง(Transformative Learning) สู่ การเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง(Change Agent) 11
 12. 12. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รู้ เข้าใจ นําไปใช้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน/เปรียบเทียบ เปลี่ยนวิธีเรียนรู้ เปลี่ยนกระบวนทัศน์/ตัวตนTransformative Learning การเรียนรู้ ๘ ระดับ Modified Bloom’s Taxonomy 12
 13. 13. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ลักษณะนิสัย - Executive Function (EF) ความมุมานะ (เชื่อพรแสวง - Growth Mindset) ความใฝ่รู้ อดทนรอเพื่อสิ่งที่ดีกว่า การควบคุมตนเอง มีวินัย ในตนเอง สํานึกผิดชอบชั่วดี ความรับผิดชอบ ความมั่นคงทางอารมณ์ ความมั่นใจในตนเอง (self- esteem) ความขยันหมั่นเพียร ความกระตือรือร้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่น (empathy) Non-cognitive Development ไม่สามารถฝึกได้ด้วยการสอนแบบถ่ายทอด ความรู้ (Passive Learning) Characters 13
 14. 14. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ http://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/executive-function/ 14
 15. 15. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง https://www.gotoknow.org/posts/tags/Mezirow https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/118/349/original_8a511172e210f2942a79c400363f4033.jpg การท้าทายระบบโลกทัศน์ เปลี่ยนระบบคุณค่าและโลกทัศน์ ประสบการณ์ตรง + ไตร่ตรองสะท้อนคิด + อารมณ์ 15
 16. 16. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง https://www.gotoknow.org/posts/tags/Mezirow https://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/001/118/349/original_8a511172e210f2942a79c400363f4033.jpg การท้าทายระบบโลกทัศน์ เปลี่ยนทั้งเนื้อทั้งตัว ประสบการณ์ตรง + ไตร่ตรองสะท้อนคิด ใจ คิด พฤติกรรม + อารมณ์ พลังทั้งหก 16
 17. 17. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลังทั้งหก • ประสบการณ์ของปัจเจก • การสะท้อนคิดอย่างจริงจัง • สุนทรียสนทนา • มุมมอง/วิธีการที่ครบด้าน (holistic) • บริบท • ความสัมพันธ์ที่จริงใจ 17
 18. 18. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง • Individual Learning + Social Learning • Action Learning + Reflection Learning • Integrated Learning 18
 19. 19. Transformative Learning มีผลเปลี่ยนแปลงการทางานของสมอง สมองส่วนแยกแยะ ตน - อื่น และส่วนคิด ทํางานน้อยลง เกิดความสุข Spiritual practice = consciousness exercise + meaning & purpose in life  Personal Growth 19
 20. 20. บรรยายในพิธีเปิดชมรมการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นําคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 5 Basic Elements Leading to Enlightenment • A Sense of Unity or Connectedness. • An incredible intensity of experience. • A sense of clarity and new. understanding in a fundamental way • A sense of surrender or loss of voluntary control. • A sense that something – ones’s belief, one’s life, one’s purpose – has suddenly and permanently changed. 20
 21. 21. Transformative Learning มีผลเปลี่ยนแปลงการทางานของสมอง “…Concentration is replaced by INTUITION, IMPROVISATION, and finally INSPIRATION.” 21
 22. 22. End of First Part 22

×