Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การศึกษาของบุคลากรสุขภาพ 590727

125 views

Published on

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๕ กุมภาพันธ์ ​๒๕๕๗

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

การศึกษาของบุคลากรสุขภาพ 590727

  1. 1. การพัฒนาการศึกษาของบุคลากรสุขภาพ
  2. 2. เป้ าหมาย ๓ ชั้น ระบบ กศ. ระบบ บริการ พลเมือง Equity Integration Innovation Responsiveness & Relevancy Humanistic HC สุขภาพดี มีพฤติกรรมสุขภาพ ได้รับบริการที่ดี มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ UHC
  3. 3. ยุทธศาสตร์ และมาตรการ • นโยบายที่ใช้หลักฐานทางวิชาการ • ความร่วมมือ ผู้ผลิต-ผู้ใช้ • ปฏิรูปการจัดการในสถาบัน • ปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนรู้ • จัดการความรู้ • เครือข่ายเพื่อการปฏิรูป มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แผนยุทธศาสตร์ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

×