Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ทับทิม 
(Pomegranate)
สาระย่อ 
เรื่องทับทิม (Pomegranate) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 
ประโยชน์ของทับทิมและเพื่อศึกษาว่าทับทิมสามารถนามาผลิตภัณฑ์อะ...
ทับทิม Pomegranate 
โดยประโยชน์ของทับทิม และสรรพคุณของทับทิมนัน้มีมากมายด้วย 
ทับทิมนัน้เป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรีย้ว นา้...
ประโยชน์ของทับทิม 
• ทาเป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม 
• นามาทาเป็นขนมหวาน เช่น ทับทิมกรอบ 
• ช่วยระงับกลิ่นปากได้ดี ...
วิธีและปริมาณที่ใช้ 
ถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม 
ใช้เปลือกสดของราก , ต้น ที่เก็บใหม่ๆ 60 กรัม หรือประมาณ 1/2 กามือ 
เติ...
เรื่องน่ารู้ 
การวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่า ในนา้ทับทิมมีสารต้าน 
อนุมูลอิสระหลายชนิดและมีประสิทธิภาพสูงมาก สามา...
ความเชื่อ 
ทับทิมเป็นผลไม้มงคลของจีน กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริมงคลที่ใช้ทุก 
งานที่มีนา้มนต์ประกอบพิธี โดยจะใช้พรมนา้มนต์แ...
สรุป 
ทับทิม เป็นพืชสมุนไพรไทย หรือ จะเรียกว่าเป็นผลไม้สมุนไพรก็ได้ด้วย 
รสชาติที่หอมหวานจึงมีคนนาทับทิมมาประยุกต์เป็นอาหา...
ข้อเสนอแนะ 
ควรนาข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาคือ ทับทิม นาไปใช้ประโยชน์กับ Is3 
และการทาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากทับทิมเช่น ทับทิมก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ทับทิม

592 views

Published on

ประโยชน์ของทับทิมที่พวกเรามองข้าม

Published in: Food
  • Be the first to comment

ทับทิม

  1. 1. ทับทิม (Pomegranate)
  2. 2. สาระย่อ เรื่องทับทิม (Pomegranate) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ประโยชน์ของทับทิมและเพื่อศึกษาว่าทับทิมสามารถนามาผลิตภัณฑ์อะไร ได้บ้าง ขัน้ตอนการศึกษาค้นคว้า ดาเนินการโดยเดินสารวจสอบถามผู้ที่รู้ ประโยชน์ของทับทิมจากชาวบ้านที่ปลูกทับทิมแล้วนามาค้นคว้าข้อมูล เพิ่มเติม โดยจัดทาเป็นรูปเล่มรายงานและนาเสนอเป็นความเรียง
  3. 3. ทับทิม Pomegranate โดยประโยชน์ของทับทิม และสรรพคุณของทับทิมนัน้มีมากมายด้วย ทับทิมนัน้เป็นผลไม้ที่มีรสหวานออกเปรีย้ว นา้ทับทิมจึงมีวิตามินซีสูงและ ยังประกอบด้วยเกลือแร่ต่างๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจึงช่วยต่อต้านอนุมูล อิสระได้เป็นอย่างดี และนอกจากนียั้งมีสรรพคุณเป็นเป็นยารักษาโรคได้อีก ด้วย
  4. 4. ประโยชน์ของทับทิม • ทาเป็นยาถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม • นามาทาเป็นขนมหวาน เช่น ทับทิมกรอบ • ช่วยระงับกลิ่นปากได้ดี • มีฤทธิ์ในการต่อต้านเชือ้แบคทีเรียต่างๆ • ช่วยป้องกันผิวจากแสงแดด ฯลฯ
  5. 5. วิธีและปริมาณที่ใช้ ถ่ายพยาธิตัวตืดและพยาธิตัวกลม ใช้เปลือกสดของราก , ต้น ที่เก็บใหม่ๆ 60 กรัม หรือประมาณ 1/2 กามือ เติมกานพลูหรือกระวานลงไปเล็กน้อย เพื่อแต่งรส ต้มกับนา้ 3 ถ้วยแก้ว เคี่ยวให้เหลือ 1 1/2 ถ้วยแก้ว รับประทานครัง้ละ 2 ช้อนโต๊ะ (30 ซี.ซี.) หลังจากนัน้ประมาณ 2 ชวั่โมง รับประทานยาถ่าย เช่น ดีเกลือ 2 ช้อนโต๊ะ ตาม ควรอดอาหารก่อนรับประทานยา
  6. 6. เรื่องน่ารู้ การวิจัยทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่า ในนา้ทับทิมมีสารต้าน อนุมูลอิสระหลายชนิดและมีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถลดสภาวะการ สะสมไขมันในผนังเส้นเลือด ป้องกันเส้นเลือดอุดตันและแข็งตัว ซึ่งจะ ก่อให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมา รวมทัง้ทาให้เส้นเลือดที่หนาตัวและมี ไขมันสะสมซึ่งเป็นเส้นเลือดที่ไม่ดีมีความหนาตัวลดลงและลดไขมันที่ สะสมลงอีกด้วย ช่วยบารุงหัวใจในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดโดยเพิ่ม การไหลเวียนที่ดีขึน้และลดภาวะหัวใจขาดเลือดในผู้ป่วยโรคหัวใจ
  7. 7. ความเชื่อ ทับทิมเป็นผลไม้มงคลของจีน กิ่งใบทับทิมเป็นใบไม้สิริมงคลที่ใช้ทุก งานที่มีนา้มนต์ประกอบพิธี โดยจะใช้พรมนา้มนต์และมีไว้ติดตัวเพื่อ คุ้มครองกันภัย มีเรื่องเล่าว่าเพราะเป็นพันธ์ุไม้ที่ถูกนามาเผยแพร่ในเมือง จีนพร้อมกับพระพุทธศาสนา ซงึ่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า " พระถังซัมจงั๋ " ได้ไปอาราธนาพระไตรปิฎกที่อินเดีย ท่านได้นาพันธ์ุไม้ต่างๆ มาด้วย และ หนงึ่ในนัน้ก็คือทับทิม ด้วยความที่ทับทิมมีเมลด็มาก จึงสื่อความหมายถึง การ ให้มีลูกชายมากๆ
  8. 8. สรุป ทับทิม เป็นพืชสมุนไพรไทย หรือ จะเรียกว่าเป็นผลไม้สมุนไพรก็ได้ด้วย รสชาติที่หอมหวานจึงมีคนนาทับทิมมาประยุกต์เป็นอาหารที่หลากหลาย เช่น นามาใส่ของหวาน ทาทับทิมลอยแก้ว นอกจากนีใ้นด้านการเป็น สมุนไพร ทับทิมยังมีสรรพคุณต่างๆอีกมากมาย
  9. 9. ข้อเสนอแนะ ควรนาข้อมูลที่เราได้จากการศึกษาคือ ทับทิม นาไปใช้ประโยชน์กับ Is3 และการทาผลิตภัณฑ์ขนมไทยจากทับทิมเช่น ทับทิมกรอบเป็นต้น

×