Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Portfolio Patrick Brouwers

617 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Portfolio Patrick Brouwers

 1. 1. PORTFOLIOPatrick Brouwers
 2. 2. Context.Architectuur is geen autonoom begrip en kan, gezien vanuit zijndiscipline ook niet zo behandeld worden. De raakvlakken metstedenbouwkunde, landschapsarchitectuur, bouwtechniek enduurzaamheid zijn zo groot dat de disciplines onlosmakelijk met elkaarverbonden zijn. Met name op het gebied van duurzaamheid is eeninterdisciplinaire ontwerpvisie een vereiste om te voorkomen datduurzaamheid zich alleen laat uitdrukken in een getal. Een integralebenadering van een architectuuropgave is noodzakelijk om op allevlakken tot een begijpbare gebouwde omgeving te komen.Architectuur moet begrijpbaar zijn. Gebruikers moeten zich in en omarchitectuur prettig en op het gemak voelen. Dit is niet mogelijkzonder de context van de opgave te beschouwen. Een plek heefteen omgeving met een geschiedenis, heden en een toekomst. Dezeinvloeden hebben de plek gemaakt zoals deze nu is en hebben deplek een ziel gegeven. Architectuur moet de ziel van de contextaangrijpen om een omgeving te creëren die door alle gebruikersbegrepen en maatschappelijk gedragen wordt.Deze interdisciplinaire en contextuele benadering van dearchitectonische opgave resulteert, in mijn architectuur, niet in eeneenduidig overheersende stijl. Iedere plek heeft een andere zielvoortkomend uit de context waardoor ieder opgave weer uniekekansen heeft. Voor het heden maar vooral voor de toekomst.Patrick Brouwers
 3. 3. 200 7
 4. 4. Artist impressions: De Beeldenfabriek41 WONINGEN HAAGDIJK, BAUHerbestemming van het monumentale pand aan de Haagijk te Breda met 10appartementen en nieuwbouw van 31 studio’s. De grote contrasten in de Haagdijk isaanleiding geweest om de nieuwbouw achter en naast het monumentale pand eenstrakke en moderne verschijning te geven. Het achterterrein wordt ingezet alscollectieve tuin voor de bewoners midden in het hart van de stad.Voorlopig ontwerp 2007
 5. 5. 41 WONINGEN HAAGDIJK
 6. 6. CASA NOVA 2007, eigen werkInzending voor de prijsvraag Casa Nova 2007 met als thema wonen met water.Een carrévormig gebouw met 4 woningen staat in het water. De woning heeft driebouwlagen waarvan de tweede open is gelaten. Deze dient als doorkijk vanaf dedijk waardoor het water voor omstanders nog te zien is. Het wonen op de eerstebouwlaag moet de binding met het water versterken.Ontwerp 2007
 7. 7. CASA NOVA 2007
 8. 8. 200 8
 9. 9. HEUVEL LIESHOUT, LSWA ArchitectenHerbestemming van het voormalige raadhuis van Lieshout met een restaurant enhotelkamers. Aan de achterzijde is nieuwbouw van appartementen en een nieuwonderkomen voor de Heemkundekring gepland. De architectuur volgt het dorpsekarakter van Lieshout. De tussenleden zijn zo neutraal mogelijk ontworpen om deverschillende massa’s het eigen karakter te laten houden.Voorlopig ontwerp 2007
 10. 10. HEUVEL LIESHOUT
 11. 11. WOONHUIS BLADEL, LSWA ArchitectenParticuliere opdracht voor een kavelsplitsing en nieuwbouw van een seniorenwoningte bladel. De kavelsplitsing zorgt voor de eigenaardige vorm van de massa.De buitenruimte van de woning is halfoverdekt voor beschutting. De verdieping heefteen andere materialisering om de massa van de begane grond een horizontaalkarakter te geven.Ontwerp 2008. Status: gereed 2009
 12. 12. VERDIEPINGBEGANE GRONDWOONHUIS BLADEL
 13. 13. PARKHAGEN, LSWA ArchitectenUit een architectenselectie gewonnen opgave voor 60 woningen en 17appartementen te st.-Michielsgestel. De woningen aan de rand van het plan volgende lange bestaande massa’s. Intern is het plan ontworpen met verhoogde veranda-woningen en appartementen. De kracht van deze woningen zit in de rijke detailleringdie aansluit bij het gevoel van verandawoningen. Aan de randen van het plan sluitde detaillering aan bij het dorpse karakter.Ontwerp 2008. Status: In aanbouw
 14. 14. PARKHAGEN
 15. 15. 17 APPARTEMENTEN “DE LINDEN”, LSWA ArchitectenDe 17 luxe appartementen liggen aan het kruispunt van twee wegen. De massa issterk in schaal teruggebracht door deze in drie delen te ontleden. Twee witte blokkenworden gescheiden door een terugliggende massa. Door de bijzondere ligging heefthet gebouw drie in het zicht liggende gevels die de luxe moet uitstralen. De ontsluit-ingskern is om deze reden zover mogelijk aan de achterzijde gesitueerd.Ontwerp 2008. Verkoop 2011
 16. 16. 17 APPARTEMENTEN DE LINDEN
 17. 17. APPARTEMENTEN EN COMMERCIÉLE RUIMTES “DEN BINNEN”, LSWA ArchitectenDit plan maakt onderdeel uit van een herontwikkelingsplan van het centrum vanMierlo. De commerciële plint is aanleiding om een tweede maaiveld te introducerenvoor de appartementen. Op deze manier kan het plan voorzien worden van degewenste openbare ruimte. De soms langgerekte massa’s worden onderbroken doorcreatief met topgevels en de rieten materialisering om te gaan.Ontwerp 2008. Status: Voorlopig ontwerp 2009
 18. 18. DEN BINNEN, MIERLO
 19. 19. 200 9
 20. 20. RESTAURANT EN HOTEL DE ZWAAN, LSWA ArchitectenUitbreiding van een bestaand restaurant met zalencentrum en 48 hotelkamers teSon. Midden in het centrum van Son aan het Kerkplein worden de zalen en hotelka-mers gesitueerd. De middelste beuk sluit met zijn architectuur aan op detegenoverliggende bebouwing. De hoeken zijn verbijzonderd door hier eeneigentijdse verschijning van te maken.Ontwerp 2009. Status: Definiteif ontwerp 2010
 21. 21. DE ZWAAN
 22. 22. NATUURLIJK NIEUWVLIET, LSWA ArchitectenUit een prijsvraag gewonnen opgave voor een vakantiepark met 189 woningen encentrale voorzieningen te Nieuwvliet. De bebouwing sluit aan op de authentiekebebouwing van Zeeland. Aan de randen bevinden zich de typische wittedijkhuizen. De Zeeuwse erven met boomgaarden vullen de ruimte tussen dijk en kreekop. De kreek is bebouwd met enkele kreekwoningen. De kracht van het plan zit inhet diverse aanbod ontworpen vanuit enkele basiswoningen.Ontwerp 2009. Status: In aanbouw 2012
 23. 23. Dijkwoningen Erfwoningen Kreekwoningen
 24. 24. NATUURLIJK NIEUWVLIET
 25. 25. 1020
 26. 26. KENDIX-TERREIN WAALRE, LSWA ArchitectenHerontwikkeling van het Kendix-terrein met 16 grondgebonden woningen, 24 socialekoopappartementen en 14 luxe appartementen. De stedenbouwkundige opzet volgthet gedachtegoed van de plek. Als een soort werknemerscampus grijpt het terug opde industriele geschiedenis. De grondgebonden woningen en 24 sociale koop-appartementen verwijzen naar de “arbeidersklasse” terwijl de 14 luxeappartementen de “directeurswoningen” moeten bekrachtigen.Ontwerp 2010. Status: Voorlopig ontwerp
 27. 27. Grondgebonden woningen KENDIX TERREIN
 28. 28. 14 luxe appartementen
 29. 29. 24 appartementen, sociale koop
 30. 30. HERTOG JANSTRAAT LIESHOUT , LSWA Architecten12 woningen in de Hertog-Janstraat te Lieshout waarvan 4 seniorenwoningen en 8starterswoningen. Door het inhaken van de plattegronden is het mogelijk om meteen smalle beukmaat te werken en 12 woningen te realiseren. De lengte van derij wordt gevoelsmatig teruggebracht door de sprongen in de massa. Deze wordtnog eens benadrukt in het materiaalgebruik. Momenteel wordt het plan vanuit hetPassiefhuisprincipe opgezet.Ontwerp 2010. Status: bouwvoorbereiding
 31. 31. HERTOG JANSTRAAT
 32. 32. 1120
 33. 33. “KOPER ONTWERPT MEE” PARKHAGEN , LSWA ArchitectenDe vrijstaande parkwoningen in het plan Parhagen zijn aanleiding voor de opdracht-gever een pilotproject te starten. Kopers kunnen kiezen uit twee basismodellen vooreen vrijstaande parkwoning en in een aantal ontwerpsessies met LSWA Architectengewenste uitbreidingen en aanpassingen laten ontwerpen. De diversiteit die daaruitvoortkomende zorgt voor een afwisselend beeld van het park.Ontwerp 2011. Status: In aanbouw 2012
 34. 34. KOM WONINGEN PARKHAGEN
 35. 35. SPORTACCOMMODATIE HELMOND , LSWA ArchitectenEen architectenselectie voor een sportaccommodatie en BSO te Helmond.Uitgangspunt is om het gebouw volgens het passiefhuisprincipe te ontwerpen. Eengoede orientatie en bezonning van ruimtes is leidend geweest voor de indeling vanhet gebouw. De architectuur sluit hierbij aan door ruime overstekken toe te passen diein de zomer zon weren en in de winter zon toelaten. De gebouwpositie en de uitgangvan de kleedkamers moeten de sportvelden aan weerszijde van de weg verbinden.Ontwerp 2011. Status: In aanbouw 2012
 36. 36. SPORTACCOMMODATIE

×