Curs - Inregistrare fiscala

2,154 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs - Inregistrare fiscala

 1. 1. ÎNREGISTRAREA FISCALĂ <ul><li>I. Legislaţie </li></ul><ul><li>II. Prevederi generale </li></ul><ul><li>III. Înregistrarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere </li></ul><ul><li>IV. Întrebări </li></ul>
 2. 2. I. L egislaţie <ul><li>1. Codul de procedură fiscală – Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul IV, art.72 – 78 </li></ul><ul><li>2. Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală – Hotărârea Guvernului nr.1050/2004 </li></ul><ul><li>3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1346 din 14 august 2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, precum şi a modelului unor formulare - M.O. nr.744/31 august 2006 </li></ul><ul><li>4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 262 din 19 februarie 2007 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor (MO nr.175/13.03.2007), cu modificarile si completarile aduse prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2296/2007 (MO nr.864/18.12.2007) </li></ul><ul><li>5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1329 din 7 septembrie 2004 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului &quot;Declaraţie privind sediile secundare&quot; (MO nr.845/15.09.2004) </li></ul>
 3. 3. II. Prevederi generale <ul><li>Codul de identificare fiscală este: (art.72 alin.(1) CPF) </li></ul><ul><li>a) codul unic de înregistrare atribuit potrivit legii speciale (Legea nr.26/1990 şi Legea nr.359/2004) – pentru comercianţi,inclusiv pentru sucursalele comercianţilor care au sediul principal al comerţului în străinătate </li></ul><ul><li>b) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale – pentru persoanele fizice (utilizat pentru declararea impozitului pe venit) </li></ul><ul><li>c) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din </li></ul><ul><li> subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru: </li></ul><ul><li>1. persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică </li></ul><ul><li>2. persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (utilizat pentru declararea si plata </li></ul><ul><li>impozitelor, taxelor si contributiilor aferente activitatii sau profesiei exercitate) </li></ul><ul><li>d) numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală - pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Înregistrarea fiscală se realizează: </li></ul><ul><li>potrivit procedurii speciale în materie pentru comercianţi, odată cu înmatricularea în registrul comerţului </li></ul><ul><li>urmare depunerii declaraţiei de înregistrare fiscală pentru: </li></ul><ul><ul><li>persoanele juridice, cu excepţia comercianţilor, precum şi pentru asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010); </li></ul></ul><ul><ul><li>persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere si nu au obligatia inregistrarii in registrul comertului (070); </li></ul></ul><ul><ul><li>persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, pentru careplăţile anticipate se fac prin reţinere la sursă de către plătitorii de venituri (020); </li></ul></ul><ul><ul><li>persoanele fizice care au calitatea de angajator (020); </li></ul></ul><ul><ul><li>persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal (030) </li></ul></ul><ul><li>la data depunerii primei declaraţii de venit, pentru persoanele fizice supuse impozitului pe venit, cu excepţia celor prezentate la pct.2. </li></ul>(declaraţiile de înregistrare fiscală - OMFP nr.262/2007)
 5. 5. <ul><li>Declaraţia de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la: </li></ul><ul><li>data înfiinţării potrivit legii, în cazul persoanelor juridice, asocierilor şi altor entităţi fără personalitate juridică; </li></ul><ul><li>data eliberării actului legal de funcţionare, data începerii activităţii, data obţinerii primului venit sau dobândirii calităţii de angajator, după caz, în cazul persoanelor fizice. </li></ul>
 6. 6. Certificatul de înregistrare fiscală (model - OMFP 262/2007) <ul><li>se eliberează pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, de către organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 15 zile de la data depunerii declaraţiei; </li></ul><ul><li>cuprinde, obligatoriu, codul de identificare fiscală; </li></ul><ul><li>eliberarea certificatelor nu este supusă taxelor de timbru; </li></ul><ul><li>în cazul pierderii, furtului sau distrugerii, organul fiscal va elibera un duplicat al acestuia, în baza cererii contribuabililor şi a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. </li></ul>
 7. 7. Declararea sediilor secundare <ul><li>Contribuabilii au obligaţia de a declara organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile, înfiinţarea de sedii secundare. </li></ul><ul><li>Contribuabilii cu domiciliul fiscal în România au obligaţia de a declara în termen de 30 de zile înfiinţarea de filiale şi sedii secundare în străinătate. </li></ul><ul><li>Declararea sediilor secundare (model - OMFP 1329/2004) se face prin completarea datelor corespunzătoare din declaraţia privind sediile secundare. Declaraţia se depune la organul fiscal competent care va înregistra informaţiile respective în registrul contribuabililor fără a atribui cod de identificare propriu sediilor secundare astfel declarate. </li></ul><ul><li>Contribuabilii care, potrivit legii, au obligaţii de plată la sedii secundare – sedii secundare cu mai mult de 5 salariati (art.32 alin.(7) Legea nr.273/2006) - vor înregistra fiscal sediile secundare la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situate acestea, prin completarea şi depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală. Declaraţia va fi însoţită de o copie de pe certificatul de înregistrare fiscală a contribuabilului de care aparţine sediul secundar şi de pe dovada deţinerii cu titlu legal a spaţiului. </li></ul>
 8. 8. Modificări ulterioare înregistrării fiscale <ul><li>Modificările ulterioare ale datelor din declaraţia de înregistrare fiscală trebuie aduse la cunoştinţă organului fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data producerii acestora, prin completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni. </li></ul><ul><li>Declaraţia de menţiuni are acelaşi model şi conţinut ca şi declaraţia de înregistrare fiscală, dar la completare trebuie bifată caseta corespunzătoare. </li></ul><ul><li>La completarea declaraţiei de menţiuni trebuie completate toare casetele din formular, înscriindu-se atât informaţiile care s-au modificat, cât şi cele care nu au suferir modificări. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>În cazul comercianţilor: </li></ul><ul><li>-modificările intervenite în datele declarate iniţial de comercianţi şi înscrise în certificatul de înregistrare, se fac prin completarea şi depunerea cererii de înregistrare a menţiunilor/cererii de preschimbare a certificatului de înregistrare, potrivit dispoziţiilor legale privind înregistrarea comercianţilor, la oficiul registrului comerţului </li></ul><ul><li>-modificările intervenite în datele declarate iniţial în vectorul fiscal vor fi declarate la organul fiscal competent. </li></ul>
 10. 10. III. Î NREGISTRAREA PERSOANELOR FIZICE CARE DESFĂŞOARĂ ACTIVITATI ECONOMICE ÎN MOD INDEPENDENT SAU EXERCITĂ PROFESII LIBERE <ul><li>Începând cu data de 1 ianuarie 2007, codul de identificare fiscală atribuit persoanelor fizice care desfăşoară în mod independent activităţi economice autorizate sau exercită profesii libere este codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. </li></ul><ul><li>Sunt exceptaţi contribuabilii care desfăşoară exclusiv activităţi într-o formă de asociere, caz în care se înregistrează asocierea. </li></ul><ul><li>În cazul în care contribuabilul desfăşoară mai multe activităţi autorizate sau activitatea se desfăşoară în mai multe locaţii, atribuirea codului de înregistrare fiscală se face numai pentru activitatea principală, la sediul principal de desfăşurare a acesteia, celelalte locaţii reprezentând sedii secundare. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Astfel, persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice independente sau exercită profesii libere este tratată, din punct de vedere al înregistrării fiscale şi al administrării, ca o persoana juridică, în sensul că, indiferent câte activităţi desfăşoară şi la câte sedii de desfăşurare a activităţii, codul de înregistrare fiscală se atribuie numai pentru activitatea principală şi la locul principal de desfăşurare a activităţii . </li></ul><ul><li>Celelalte activităţi desfăşurate, la alte locaţii, sunt considerate sedii secundare ale persoanei fizice respective, fiind înregistrate ca atare. </li></ul><ul><li>Înregistrarea în scopuri de TVA , potrivit art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât legea prevede că înregistrarea pentru TVA se efectuează pentru ansamblul operaţiunilor desfăşurate de o persoană impozabilă, se realizează numai pentru activitatea principală, la locul principal de desfăşurare a activităţii. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>exemplu : </li></ul><ul><li>A. </li></ul><ul><li>în cazul unei persoane fizice care are o activitate autorizată, înregistrată în Registrul comerţului şi, ulterior, exercită şi o profesie liberă, va avea: </li></ul><ul><li>1.codul de înregistrare fiscală pentru activitatea principală (comercială) – codul unic de înregistrare atribuit ca urmare a înregistrării în Registrul comerţului </li></ul><ul><li>2.codul de înregistrare fiscală pentru activitatea secundară (profesia liberă) – codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent, iar pe certificatul de înregistrare fiscală se înscriu datele de identificare ale acestui sediu secundar, cu menţiunea „sediu secundar al...(datele de identificare ale activităţii principale) </li></ul><ul><li>3.codul de înregistrare în scopuri de TVA este codul atribuit potrivit pct.1, precedat de prefixul „RO”. </li></ul>
 13. 13. <ul><li>B. </li></ul><ul><li>în cazul unei persoane fizice care exercită mai multe profesii libere: </li></ul><ul><li>1.se înregistrează activitatea principală la locul principal de desfăşurare a activităţii declarată de persoana fizică, atribuindu-i-se cod de înregistrare fiscală şi fiind emis certificat de înregistrare fiscală </li></ul><ul><li>2.pentru celelalte profesii libere pe care persoana fizica doreşte să le înregistreze, organul fiscal competent atribuie cod de înregistrare fiscală pentru sediu secundar şi emite certificat de înregistrare fiscală potrivit pct.A.2. </li></ul><ul><li>3.codul de înregistrare în scopuri de TVA este codul atribuit potrivit pct.1, precedat de prefixul „RO” </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Codul de înregistrare fiscală este utilizat de contribuabili în relaţia cu organul fiscal competent şi cu ceilalţi contribuabili, numai în legătură cu activitatea economică autorizată desfăşurată sau cu profesia liberă exercitată . </li></ul><ul><li>Pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale potrivit reglementărilor în domeniul impozitului pe venit datorat pentru veniturile proprii, codul de identificare fiscală utilizat de persoanele fizice este codul numeric personal. </li></ul>
 15. 15. <ul><li>IV. Întrebări </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Precizaţi care este codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere? </li></ul><ul><li>a) codul de înregistrare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; </li></ul><ul><li>b) codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; </li></ul><ul><li>c) codul de accize; </li></ul><ul><li>d) numărul autorizaţiei emisă de primarul unităţii administrative din raza teritorială în care îşi are domiciliul sau reşedinţa contribuabilul persoană fizică; </li></ul><ul><li>e) numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; </li></ul><ul><li>f) numărul de înregistrare în registrul comerţului . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Pe baza cărui document depus de contribuabil, organul fiscal eliberează certificatul de înregistrare fiscală? </li></ul><ul><li>a) pe baza declaraţiei de înregistrare fiscală, depusă potrivit prevederilor legale; </li></ul><ul><li>b) pe baza unei declaraţii pe propria răspundere din care să reiasă activitatea pentru care doreşte să se înregistreze fiscal; </li></ul><ul><li>c) pe baza declaraţiei fiscale; </li></ul><ul><li>d) pe baza unei notificări; </li></ul><ul><li>e) pe baza unei decizii de impunere; </li></ul><ul><li>f) pe baza raportului de inspecţie fiscală. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Ce formular trebuie să depună, în vederea înregistrării fiscale, contribuabilii nerezidenţi, care nu au pe teritoriul României un sediu permanent, sunt stabiliţi în spaţiul comunitar şi au, potrivit legilor speciale, dreptul de a se înregistra direct în România? </li></ul><ul><li>a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi stabiliţi în spaţiul comunitar care se înregistrează direct (090); </li></ul><ul><li>b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române (020); </li></ul><ul><li>c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice străine (030); </li></ul><ul><li>d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru instituţii publice (040); </li></ul><ul><li>e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare (060); </li></ul><ul><li>f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070). </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Care este data înregistrării ca persoană impozabilă în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare? </li></ul><ul><li>a) data depunerii la organul fiscal competent a formularului (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare”; </li></ul><ul><li>b) data eliberării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>c) data de întâi a lunii în care s-a depus formularul (091) „Declaraţie de înregistrare în scopuri de TVA/Declaraţie de menţiuni a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare; </li></ul><ul><li>d) data depunerii la organul fiscal competent a formularului (070) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere”; </li></ul><ul><li>e) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare; </li></ul><ul><li>f) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Cum se solicită eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA de către comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare? </li></ul><ul><li>a) prin depunerea la organul fiscal competent a formularului „Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare”; </li></ul><ul><li>b) prin depunerea la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale a cererii de înregistrare a menţiunilor; </li></ul><ul><li>c) prin depunerea la organul fiscal a declaraţiei de menţiuni; </li></ul><ul><li>d) prin depunerea unei declaraţii pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile pentru înregistrare în scopuri de TVA; </li></ul><ul><li>e) prin depunerea la organul fiscal competent a formularului (010) „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”; </li></ul><ul><li>f) se emite din oficiu de către organul fiscal şi se transmite prin poştă către contribuabil. </li></ul>

×