SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
ЗАШТИТА ПОДАТАКА О
           ЛИЧНОСТИ

                      Видео презентација

                   01 децембар 2011. године

                           Александар Ресановић,
                            заменик Повереника


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava
 © E-learning škola demokratije i ljudskih prava             1
РАЗВОЈ ПРАВА НА ЗАШТИТУ
        ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

  - Право на заштиту података о личности – део права на
   приватност;
  - Развија се седамдесетих година 20. века у земљама
   Западне Европе и САД;
  - Сада су актуелни закони четврте генерације - грађанин
   има не само контролну, него и активну улогу.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  2
НАЈВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ
         ИЗВОРИ
  1. Конвенција 108 СЕ о заштити лица у односу на аутоматску обраду
    података, 1981. СЦГ ратификовала 2005. Ратифик-43; Потпис-3
    (Русија, Јерменија и Турска); Ни потпис – Сан Марино.

  1.а. Додатни протокол уз Конвенцију 108 СЕ, у вези са надзорним
    органима и прекограничним протоком података, 2001, Србија
    ратификовала 2008. Ратифик-31; Потпис-11; Ни потпис-5.

  2. Директива 95/46 СЕ, у непосредној примени само у земљама
    чланицама ЕУ. Минимум стандарда. Споразум о придруживању и
    стабилизацији ЕУ и Србије (члан 81) - пуна усаглашеност са ЕУ
    стандардима.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  3
ВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ
         (ЕВРОПСКИ) ИЗВОРИ - 1
   Директива у вези обраде личних података и заштите
   приватности у електронском комуникационом сектору
   (2002/58/ЕЗ).
   Директива о задржавању генерисаних или обрађених
   података у вези са обрадом у јавности расположивих
   електронских комуникационих сервиса или јавне
   комуникационе мреже и допуне (2006/24/ЕЗ).
   Директива у вези са обрадом личних података и заштитом
   приватности у телекомуникационом сектору (97/66/ЕЗ).
   Оквирна одлука о заштити личних података у полиц. И
   правној сарадњи у крив стварима (2008/977/ЈХА).
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  4
ВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ
         (ЕВРОПСКИ) ИЗВОРИ - 2
  • Препорука о заштити личних података сакупљених и
   обрађених у сврхе осигурања Р (2002/9).
  • Препорука у вези заштите личних података сакупљених и
   обрађених у статистичке сврхе Р (97/18) – замена Р
   (83/10).
  • Препорука о заштити медицин. података Р (97/5).
  • Препорука о заштити личних података употребљених
   приликом запошљавања Р (89/2).
  • Препорука о заштити личних података употребљених у
   сектору полиције Р (87/15).
  • Препорука о заштити личних података употребљених у
   сврхе социјалне заштите Р (86/1).


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  5
УСТАВНИ ОСНОВ

  Уставни основ - члан 42. Устава Републике Србије:
  - зајемчена заштита података о личности;
  - прикупљање, држање, обрада и коришћење података о
   личности уређује се законом;
  - забрањена је и кажњива употреба података о личности
   изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са законом,
   осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите
   безбедности Републике Србије, на начин предвиђен
   законом, и
  - свако има право да буде обавештен о прикупљеним
   подацима о својој личности, у складу са законом, и право
   на судску заштиту због њихове злоупотребе.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  6
ЗАКОНСКИ ОКВИР - 1

      -     Претходни Закон о заштити података о личности
           СРЈ (1998) није се примењивао;
      -     Важећи Закон о заштити података о личности
           усвојен 23.10.2008. („Службени гласник РС“ бр.
           97/08), ступио на снагу 04.11.2008, примењује се од
           01.01.2009;
      -     Циљ закона је да у вези са обрадом података о
           личности сваком физичком лицу пре свега
           обезбеди остваривање и заштиту права на
           приватност, а тиме и дела његове тзв.
           информационе приватности.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  7
ЗАКОНСКИ ОКВИР - 2
  -    Овај закон је општи, кровни, матични закон у
      области заштите података о личности, садржи
      начела;
  -    Посебни, секторски закони у одређеним
      областима требало би да садрже одредбе које
      ближе уређују начела општег закона, да су
      усаглашене са овим законом и да имају предност
      примене у областима које уређују.
  -    Подзаконским актом се могу уредити само
      технички, организациони аспекти обраде
      података.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  8
КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ЗАКОН О
      ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О
        ЛИЧНОСТИ
  • Закон није у потпуности усаглашен са међународним
   стандардима, као ни са Уставом Србије.
  • Нека законска решења неодговарајућа и непотпуна, а
   поједина питања Законом нису уређена.
  • Споразум о придруживању и стабилизацији ЕУ и Србије –
   члан 81, пуна усаглашеност са стандардима ЕУ и
   независни надзорни орган.
  • Рад експертске групе.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  9
ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА У
       ЗАКОНУ - 1
  • Податак о личности је свака информација која се односи
   на физичко лице, без обзира на облик у којем је
   изражена, на носач информације и на друга својства те
   информације;
  • Збирка података - скуп података који се воде
   не/аутоматизовано и доступни су по личном или другом
   основу, без обзира како се и где чувају;
  • Обрада података је свака радња предузета у вези са
   подацима;
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  10
ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА У
       ЗАКОНУ - 2
  • Руковалац података је физичко или правно
   лице, одн орган власти који обрађује податке;
  • Обрађивач података је физичко или правно
   лице, односно орган власти, коме руковалац
   поверава одређене послове у вези са обрадом
   података.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  11
ПОДЗАКОНСКИ АКТИ
  • Стратегија заштите података о личности, 2010.
  • Правилник о начину претходне провере радњи обраде
   података о личности, 2009.
  • Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за
   вршење надзора по Закону о заштити података о
   личности, 2009.
  • Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења
   евиденције о обради података о личности, 2009.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  12
ОСНОВНА НАЧЕЛА, ОДН.
           ПРИНЦИПИ ЗАКОНА
  1.    Постојање правног основа за обраду података – закон
      или пристанак физичког лица,
  2.    Начело истинитости, потпуности и заснованости
      податка на веродостојном извору,
  3.    Начело ажурности – податак незастарео,
  4.    Начело сразмерности,
  5.    Начело сврсисходности,
  6.    Начело транспарентности,
  7.    Начело безбедности података.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  13
ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА
  Подаци се прикупљају од лица на које се односе и од
   органа управе који су законом овлашћени за то.
  Подаци се могу прикупљати и од другог лица ако је то
   прописано законом или другим прописом или је
   предвиђено уговором закљученим са лицем на које се
   подаци односе. Иницијатива Повереника за оцену
   уставности чл 12, 13, 14. ЗЗЗПЛ.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  14
НАРОЧИТО ОСЕТЉИВИ ПОДАЦИ
    Подаци који се односе на националну
    припадност, расу, пол
    (промена), језик, вероисповест, припадност политичкој
    странци, синдикално чланство, здравствено
    стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду за
    кривично дело и сексуални живот могу се обрађивати на
    основу слободно датог пристанка лица, осим када законом
    није дозвољена обрада ни уз пристанак.
    Строжи режим у погледу садржине пристанка (таксативно
    навођење података и др) и посебних мера заштите.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  15
ОСНОВНА ПРАВА ЛИЦА ПО
           ЗАКОНУ
  1) Право на обавештење о обради;
  2) Право на увид;
  3) Право на копију;
  4) Права поводом извршеног увида
   (исправка, допуна, ажурирање, брисање
   података, као и прекид и привремена обустава
   обраде);
  5) Изјава жалбе Поверенику и одустанак од жалбе;
  6) Покретање управног спора.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  16
РОКОВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О
           ЗАХТЕВУ
  • Руковалац је дужан да одмах одлучи о захтеву за
   обавештење или поводом извршеног увида, најкасније у
   року од 15 дана и обавести лице.
  • Руковалац дужан да омогући увид, одн преда копију
   одмах, најкасније у року од 30 дана.
  • Ако руковалац одбије захтев подносиоца, односно ако не
   одговори у наведеним роковима, подносилац може да
   изјави жалбу Поверенику у року од 15 дана.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  17
ПОВЕРЕНИК - 1

      Повереник обавља послове заштите података личности,
       као самосталан државни орган, независан у вршењу
       своје надлежности.

      Повереник надлежан за приступ информацијама од
       јавног значаја и заштиту података о личности.
       Вагање претежнијег интереса.

      Поступање по жалби у обе области и надзор у
       области заштите података о личности.© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  18
ПОВЕРЕНИК - 2
  Повереник има право на приступ и увид:
  • Податак и збирку података;
  • Комплетну документацију у вези прикупљања и
   свих других радњи обраде података, као и у вези
   остваривање права лица;
  • Опште акте руковаоца;
  • Просторије и опрему руковаоца.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  19
ВАЖНИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ
          ПОВЕРЕНИКА
      •   Надзор над спровођењем и извршавањем Закона;
      •   Одлучује по жалби;
      •   Води Централни регистар;
      •   Надзире и дозвољава изношење података из Србије;
      •   Указује на злоупотребе;
      •   Даје стручна мишљења;
      •   Предлаже унапређење заштите података;
      •   Прати уређење заштите података у другим државама
         и др.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  20
НАДЗОР - 1

      • Надзор над спровођењем и извршавањем ЗЗПЛ врши
       Повереник, преко овлашћених лица.
      • Повереник упозорава руковаоца на неправилности у
       обради, ако утврди повреде одредаба закона.
      • Повереник може да нареди отклањање
       неправилности у одређеном року.
      • Повереник може привремено да забрани обраду која
       се обавља супротно одредбама ЗЗПЛ.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava    ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  21
НАДЗОР - 2

      • Повереник може да нареди брисање података
       прикупљених без правног основа.
      • Повереник је дужан да поднесе прекршајну
       пријаву (захтев) због повреде одредаба ЗЗПЛ.
      • Повереник може да поднесе кривичну
       пријаву.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava    ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  22
РЕЗУЛТАТИ НАДЗОРА У 2010.

      • Извршен 71 надзор, од чега је окончано 64, а
       7 надзора пренето у 2011. Од 64 окончана
       надзора, Повереник је у 51 случају утврдио
       повреде закона, а у 13 да их није било.
      • Издато 29 упозорења, 5 решења о отклањању
       неправилности, поднете 18 кривичних
       пријава и 20 захтева за покретање
       прекршајног поступка.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  23
РЕЗУЛТАТИ НАДЗОРА 01.01.2011-
         30.11.2011.
  • Извршено 117 надзора, већи број поступака и
   даље у току.
  • Издато 151 упозорење, 5 решења о отклањању
   неправилности, поднете 2 кривичне пријаве и 18
   захтева за покретање прекршајног поступка.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  24
РЕШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО
         ЖАЛБИ – 1
  Одлука Повереника најкасније у року од 30 дана.
  Повереник може да одбаци
   неблаговремену, непотпуну, односно жалбу изјављену од
   неовашћеног лица.
  Повереник може да одбије жалбу.
  Повереник може да наложи поступање по захтеву или да
   поништи решење и врати на поновни поступак.
  Повереник обуставља поступак по жалби када руковалац
   поступи по захтеву, а пре доношења одлуке по жалби и
   када подносилац одустане од жалбе.


© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  25
РЕШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО
         ЖАЛБИ – 2
  Решење Повереника по жалби је
   обавезујуће, коначно и извршно, у случају потребе
   Влада обезбеђује извршење решења, а против
   одлуке Повереника може се тужбом покренути
   управни спор.

  • Повереник је током 2010. поступао по 48
   жалби, од којих је 45 примио током 2010, а 3 су
   пренете из 2009. Од 48 жалби Повереник је до
   31.12.2010. окончао поступак по 38 жалби.

© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  26
РАЗЛОЗИ ЗА ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБИ
    ПОВЕРЕНИКУ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ
         ТОКОМ 2010.

                  Разлози за изјављивање жалбе Поверенику
                     9%
                                  "Ћутаое администрације "      32

                20%
                                  Рукпвалац је пдбип или пдбацип
                                  захтев лица             9
                         71%
                                  Рукпвалац није ппступип на начин
                                  прпписан ЗЗПЛ            4© E-learning škola demokratije i ljudskih prava     ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI            27
ОКОНЧАНО ПОСТУПАЊЕ
       ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБАМА
          ТОКОМ 2010.
                      Поступање Повереника по жалби

                           Обустава поступка због накнадног поступања руковаоца по
                           захтеву                 10
                 3%
                           Налог руковаоцу да поступи по захтеву   7


                8%          Поништено решење руковаоца и предмет враћен на поновни
                           поступак                 5
             8%
                       26%
                           Поништено решење руковаоца и наложено поступање по
                           захтеву                 5
           11%
                           Одустанак од жалбе             4
             13%        18%

                           Одбацује се жалбе             3
                   13%

                           Решено на други начин-службеном белешком 3


                           Жалба одбијена као неоснован         1

© E-learning škola demokratije i ljudskih prava       ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI             28
ОКОНЧАНО ПОСТУПАЊЕ
       ПОВЕРЕНИКА ПО 57 ЖАЛБИ
       ПРИМЉЕНИХ ДО 31.10.2011.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  29
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ У ЗЗПЛ

  • Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се
   за прекршај руковалац, обрађивач или корисник који има
   својство правног лица.
  • За прекршај из става 1. члана 57. ЗЗПЛ казниће се
   предузетник новчаном казном од 20.000 до 500.000
   динара.
  • За прекршај из става 1. члана 57. ЗЗПЛ казниће се физичко
   лице, односно одговорно лице у правном лицу, државном
   органу, односно органу територијалне аутономије и
   јединице локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до
   50.000 динара.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  30
НЕОВЛАШЋЕНО ПРИКУПЉАЊЕ
      ЛИЧНИХ ПОДАТАКА – члан 146. КЗ
      (1) Ко податке о личности који се прикупљају, обрађују
        и користе на основу закона неовлашћено
        прибави, саопшти другом или употреби у сврху за
        коју нису намењени,
        казниће се новчаном казном или затвором до једне
        године.
      (2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко
        противно закону прикупља податке о личности
        грађана или тако прикупљене податке користи.
      (3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено
        лице у вршењу службе, казниће се затвором до три
        године.
      Дело из става 1 и 2. гони се по приватној тужби.
      Дело из става 3. гони се по службеној дужности.
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  31
ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР
      • Повереник успоставља и води ЦР.
      • ЦР је јаван и објављује се путем интернета.
      • Руковаоци достављају Поверенику
       евиденцију о збиркама података.
      • Претпоставља се да постоји око 350.000
       руковалаца.
      • Ову обавезу је до 30.11.2011. извршило 508
       руковалаца, од чега су 222 државни
       органи, укупно сви доставили 3.485 збирки.

© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  32
ХВАЛА НА ПАЖЊИ!
      Повереник за информације од јавног
      значаја и заштиту података о личности
  Светозара Марковића 42
  11 000 Београд
  Тел : +381 11 34 08 900
  Факс: + 381 11 26 85 023
  www.poverenik.rs
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava  ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI  33

More Related Content

Viewers also liked

Apendice b analisis dimensional
Apendice b analisis dimensionalApendice b analisis dimensional
Apendice b analisis dimensionalJohn Rocking
 
Mi clase de tres años
Mi clase de tres añosMi clase de tres años
Mi clase de tres añosmeimen
 
Penanganan kasus malpraktik medis
Penanganan kasus malpraktik medisPenanganan kasus malpraktik medis
Penanganan kasus malpraktik medisRain Sualang
 
Siklus hidrologi by mister bowo
Siklus hidrologi by mister bowoSiklus hidrologi by mister bowo
Siklus hidrologi by mister bowoIndar Prabowo
 
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02Fatin Nadzirah
 
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"Juan Fernando López
 
Macam2 kerusakan air by mister bowo
Macam2 kerusakan air by mister bowoMacam2 kerusakan air by mister bowo
Macam2 kerusakan air by mister bowoIndar Prabowo
 
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade Civil
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade CivilBrasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade Civil
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade CivilPalácio do Planalto
 
Dissertação de Mestrado - Jera
Dissertação de Mestrado - JeraDissertação de Mestrado - Jera
Dissertação de Mestrado - Jerajeraman
 
Apresentação de Resultados 3T09
Apresentação de Resultados 3T09Apresentação de Resultados 3T09
Apresentação de Resultados 3T09Profarma
 
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A Estabelecer
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A EstabelecerO Tipo De Igreja Que Ajudarei A Estabelecer
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A EstabelecerPr. Eli Rocha Silva
 
Ark formas apresentacao
Ark formas apresentacaoArk formas apresentacao
Ark formas apresentacaoFabio Henri
 
Projeto prioritario
Projeto prioritarioProjeto prioritario
Projeto prioritarioMLURBANO
 
Raçadores Simmental para leite 2009
Raçadores Simmental para leite 2009 Raçadores Simmental para leite 2009
Raçadores Simmental para leite 2009 Nova India Genetica
 
Espontaneidad[1]
Espontaneidad[1]Espontaneidad[1]
Espontaneidad[1]guest36e8be
 
Observa Las Cascadas
Observa Las CascadasObserva Las Cascadas
Observa Las CascadasAlfonso
 

Viewers also liked (20)

Apendice b analisis dimensional
Apendice b analisis dimensionalApendice b analisis dimensional
Apendice b analisis dimensional
 
Mi clase de tres años
Mi clase de tres añosMi clase de tres años
Mi clase de tres años
 
Penanganan kasus malpraktik medis
Penanganan kasus malpraktik medisPenanganan kasus malpraktik medis
Penanganan kasus malpraktik medis
 
Siklus hidrologi by mister bowo
Siklus hidrologi by mister bowoSiklus hidrologi by mister bowo
Siklus hidrologi by mister bowo
 
Alat alat output komputer
Alat alat output komputerAlat alat output komputer
Alat alat output komputer
 
L'analisi delle Primarie del CentroSinistra su Twitter
L'analisi delle Primarie del CentroSinistra su TwitterL'analisi delle Primarie del CentroSinistra su Twitter
L'analisi delle Primarie del CentroSinistra su Twitter
 
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02
Penglibatanibubapa 121009233029-phpapp02
 
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"
I concurso fotografía "Matemáticas a la vista"
 
Śniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje MocŚniadanie Daje Moc
Śniadanie Daje Moc
 
Macam2 kerusakan air by mister bowo
Macam2 kerusakan air by mister bowoMacam2 kerusakan air by mister bowo
Macam2 kerusakan air by mister bowo
 
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade Civil
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade CivilBrasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade Civil
Brasil Sem Miséria - Diálogos Governo Sociedade Civil
 
Dissertação de Mestrado - Jera
Dissertação de Mestrado - JeraDissertação de Mestrado - Jera
Dissertação de Mestrado - Jera
 
Shalom Luc
Shalom LucShalom Luc
Shalom Luc
 
Apresentação de Resultados 3T09
Apresentação de Resultados 3T09Apresentação de Resultados 3T09
Apresentação de Resultados 3T09
 
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A Estabelecer
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A EstabelecerO Tipo De Igreja Que Ajudarei A Estabelecer
O Tipo De Igreja Que Ajudarei A Estabelecer
 
Ark formas apresentacao
Ark formas apresentacaoArk formas apresentacao
Ark formas apresentacao
 
Projeto prioritario
Projeto prioritarioProjeto prioritario
Projeto prioritario
 
Raçadores Simmental para leite 2009
Raçadores Simmental para leite 2009 Raçadores Simmental para leite 2009
Raçadores Simmental para leite 2009
 
Espontaneidad[1]
Espontaneidad[1]Espontaneidad[1]
Espontaneidad[1]
 
Observa Las Cascadas
Observa Las CascadasObserva Las Cascadas
Observa Las Cascadas
 

Zastita podataka Aleksandar Resanovic

 • 1. ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ Видео презентација 01 децембар 2011. године Александар Ресановић, заменик Повереника © E-learning škola demokratije i ljudskih prava © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 1
 • 2. РАЗВОЈ ПРАВА НА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ - Право на заштиту података о личности – део права на приватност; - Развија се седамдесетих година 20. века у земљама Западне Европе и САД; - Сада су актуелни закони четврте генерације - грађанин има не само контролну, него и активну улогу. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 2
 • 3. НАЈВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ ИЗВОРИ 1. Конвенција 108 СЕ о заштити лица у односу на аутоматску обраду података, 1981. СЦГ ратификовала 2005. Ратифик-43; Потпис-3 (Русија, Јерменија и Турска); Ни потпис – Сан Марино. 1.а. Додатни протокол уз Конвенцију 108 СЕ, у вези са надзорним органима и прекограничним протоком података, 2001, Србија ратификовала 2008. Ратифик-31; Потпис-11; Ни потпис-5. 2. Директива 95/46 СЕ, у непосредној примени само у земљама чланицама ЕУ. Минимум стандарда. Споразум о придруживању и стабилизацији ЕУ и Србије (члан 81) - пуна усаглашеност са ЕУ стандардима. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 3
 • 4. ВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ (ЕВРОПСКИ) ИЗВОРИ - 1  Директива у вези обраде личних података и заштите приватности у електронском комуникационом сектору (2002/58/ЕЗ).  Директива о задржавању генерисаних или обрађених података у вези са обрадом у јавности расположивих електронских комуникационих сервиса или јавне комуникационе мреже и допуне (2006/24/ЕЗ).  Директива у вези са обрадом личних података и заштитом приватности у телекомуникационом сектору (97/66/ЕЗ).  Оквирна одлука о заштити личних података у полиц. И правној сарадњи у крив стварима (2008/977/ЈХА). © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 4
 • 5. ВАЖНИЈИ МЕЂУНАРОДНИ (ЕВРОПСКИ) ИЗВОРИ - 2 • Препорука о заштити личних података сакупљених и обрађених у сврхе осигурања Р (2002/9). • Препорука у вези заштите личних података сакупљених и обрађених у статистичке сврхе Р (97/18) – замена Р (83/10). • Препорука о заштити медицин. података Р (97/5). • Препорука о заштити личних података употребљених приликом запошљавања Р (89/2). • Препорука о заштити личних података употребљених у сектору полиције Р (87/15). • Препорука о заштити личних података употребљених у сврхе социјалне заштите Р (86/1). © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 5
 • 6. УСТАВНИ ОСНОВ Уставни основ - члан 42. Устава Републике Србије: - зајемчена заштита података о личности; - прикупљање, држање, обрада и коришћење података о личности уређује се законом; - забрањена је и кажњива употреба података о личности изван сврхе за коју су прикупљени, у складу са законом, осим за потребе вођења кривичног поступка или заштите безбедности Републике Србије, на начин предвиђен законом, и - свако има право да буде обавештен о прикупљеним подацима о својој личности, у складу са законом, и право на судску заштиту због њихове злоупотребе. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 6
 • 7. ЗАКОНСКИ ОКВИР - 1 - Претходни Закон о заштити података о личности СРЈ (1998) није се примењивао; - Важећи Закон о заштити података о личности усвојен 23.10.2008. („Службени гласник РС“ бр. 97/08), ступио на снагу 04.11.2008, примењује се од 01.01.2009; - Циљ закона је да у вези са обрадом података о личности сваком физичком лицу пре свега обезбеди остваривање и заштиту права на приватност, а тиме и дела његове тзв. информационе приватности. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 7
 • 8. ЗАКОНСКИ ОКВИР - 2 - Овај закон је општи, кровни, матични закон у области заштите података о личности, садржи начела; - Посебни, секторски закони у одређеним областима требало би да садрже одредбе које ближе уређују начела општег закона, да су усаглашене са овим законом и да имају предност примене у областима које уређују. - Подзаконским актом се могу уредити само технички, организациони аспекти обраде података. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 8
 • 9. КРИТИЧКИ ОСВРТ НА ЗАКОН О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ • Закон није у потпуности усаглашен са међународним стандардима, као ни са Уставом Србије. • Нека законска решења неодговарајућа и непотпуна, а поједина питања Законом нису уређена. • Споразум о придруживању и стабилизацији ЕУ и Србије – члан 81, пуна усаглашеност са стандардима ЕУ и независни надзорни орган. • Рад експертске групе. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 9
 • 10. ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА У ЗАКОНУ - 1 • Податак о личности је свака информација која се односи на физичко лице, без обзира на облик у којем је изражена, на носач информације и на друга својства те информације; • Збирка података - скуп података који се воде не/аутоматизовано и доступни су по личном или другом основу, без обзира како се и где чувају; • Обрада података је свака радња предузета у вези са подацима; © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 10
 • 11. ЗНАЧЕЊА ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА У ЗАКОНУ - 2 • Руковалац података је физичко или правно лице, одн орган власти који обрађује податке; • Обрађивач података је физичко или правно лице, односно орган власти, коме руковалац поверава одређене послове у вези са обрадом података. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 11
 • 12. ПОДЗАКОНСКИ АКТИ • Стратегија заштите података о личности, 2010. • Правилник о начину претходне провере радњи обраде података о личности, 2009. • Правилник о обрасцу легитимације овлашћеног лица за вршење надзора по Закону о заштити података о личности, 2009. • Уредба о обрасцу за вођење евиденције и начину вођења евиденције о обради података о личности, 2009. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 12
 • 13. ОСНОВНА НАЧЕЛА, ОДН. ПРИНЦИПИ ЗАКОНА 1. Постојање правног основа за обраду података – закон или пристанак физичког лица, 2. Начело истинитости, потпуности и заснованости податка на веродостојном извору, 3. Начело ажурности – податак незастарео, 4. Начело сразмерности, 5. Начело сврсисходности, 6. Начело транспарентности, 7. Начело безбедности података. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 13
 • 14. ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА Подаци се прикупљају од лица на које се односе и од органа управе који су законом овлашћени за то. Подаци се могу прикупљати и од другог лица ако је то прописано законом или другим прописом или је предвиђено уговором закљученим са лицем на које се подаци односе. Иницијатива Повереника за оцену уставности чл 12, 13, 14. ЗЗЗПЛ. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 14
 • 15. НАРОЧИТО ОСЕТЉИВИ ПОДАЦИ Подаци који се односе на националну припадност, расу, пол (промена), језик, вероисповест, припадност политичкој странци, синдикално чланство, здравствено стање, примање социјалне помоћи, жртву насиља, осуду за кривично дело и сексуални живот могу се обрађивати на основу слободно датог пристанка лица, осим када законом није дозвољена обрада ни уз пристанак. Строжи режим у погледу садржине пристанка (таксативно навођење података и др) и посебних мера заштите. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 15
 • 16. ОСНОВНА ПРАВА ЛИЦА ПО ЗАКОНУ 1) Право на обавештење о обради; 2) Право на увид; 3) Право на копију; 4) Права поводом извршеног увида (исправка, допуна, ажурирање, брисање података, као и прекид и привремена обустава обраде); 5) Изјава жалбе Поверенику и одустанак од жалбе; 6) Покретање управног спора. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 16
 • 17. РОКОВИ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВУ • Руковалац је дужан да одмах одлучи о захтеву за обавештење или поводом извршеног увида, најкасније у року од 15 дана и обавести лице. • Руковалац дужан да омогући увид, одн преда копију одмах, најкасније у року од 30 дана. • Ако руковалац одбије захтев подносиоца, односно ако не одговори у наведеним роковима, подносилац може да изјави жалбу Поверенику у року од 15 дана. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 17
 • 18. ПОВЕРЕНИК - 1 Повереник обавља послове заштите података личности, као самосталан државни орган, независан у вршењу своје надлежности. Повереник надлежан за приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности. Вагање претежнијег интереса. Поступање по жалби у обе области и надзор у области заштите података о личности. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 18
 • 19. ПОВЕРЕНИК - 2 Повереник има право на приступ и увид: • Податак и збирку података; • Комплетну документацију у вези прикупљања и свих других радњи обраде података, као и у вези остваривање права лица; • Опште акте руковаоца; • Просторије и опрему руковаоца. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 19
 • 20. ВАЖНИЈЕ НАДЛЕЖНОСТИ ПОВЕРЕНИКА • Надзор над спровођењем и извршавањем Закона; • Одлучује по жалби; • Води Централни регистар; • Надзире и дозвољава изношење података из Србије; • Указује на злоупотребе; • Даје стручна мишљења; • Предлаже унапређење заштите података; • Прати уређење заштите података у другим државама и др. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 20
 • 21. НАДЗОР - 1 • Надзор над спровођењем и извршавањем ЗЗПЛ врши Повереник, преко овлашћених лица. • Повереник упозорава руковаоца на неправилности у обради, ако утврди повреде одредаба закона. • Повереник може да нареди отклањање неправилности у одређеном року. • Повереник може привремено да забрани обраду која се обавља супротно одредбама ЗЗПЛ. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 21
 • 22. НАДЗОР - 2 • Повереник може да нареди брисање података прикупљених без правног основа. • Повереник је дужан да поднесе прекршајну пријаву (захтев) због повреде одредаба ЗЗПЛ. • Повереник може да поднесе кривичну пријаву. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 22
 • 23. РЕЗУЛТАТИ НАДЗОРА У 2010. • Извршен 71 надзор, од чега је окончано 64, а 7 надзора пренето у 2011. Од 64 окончана надзора, Повереник је у 51 случају утврдио повреде закона, а у 13 да их није било. • Издато 29 упозорења, 5 решења о отклањању неправилности, поднете 18 кривичних пријава и 20 захтева за покретање прекршајног поступка. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 23
 • 24. РЕЗУЛТАТИ НАДЗОРА 01.01.2011- 30.11.2011. • Извршено 117 надзора, већи број поступака и даље у току. • Издато 151 упозорење, 5 решења о отклањању неправилности, поднете 2 кривичне пријаве и 18 захтева за покретање прекршајног поступка. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 24
 • 25. РЕШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ – 1 Одлука Повереника најкасније у року од 30 дана. Повереник може да одбаци неблаговремену, непотпуну, односно жалбу изјављену од неовашћеног лица. Повереник може да одбије жалбу. Повереник може да наложи поступање по захтеву или да поништи решење и врати на поновни поступак. Повереник обуставља поступак по жалби када руковалац поступи по захтеву, а пре доношења одлуке по жалби и када подносилац одустане од жалбе. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 25
 • 26. РЕШАВАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБИ – 2 Решење Повереника по жалби је обавезујуће, коначно и извршно, у случају потребе Влада обезбеђује извршење решења, а против одлуке Повереника може се тужбом покренути управни спор. • Повереник је током 2010. поступао по 48 жалби, од којих је 45 примио током 2010, а 3 су пренете из 2009. Од 48 жалби Повереник је до 31.12.2010. окончао поступак по 38 жалби. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 26
 • 27. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗЈАВЉИВАЊЕ ЖАЛБИ ПОВЕРЕНИКУ КОЈЕ СУ ПРИМЉЕНЕ ТОКОМ 2010. Разлози за изјављивање жалбе Поверенику 9% "Ћутаое администрације " 32 20% Рукпвалац је пдбип или пдбацип захтев лица 9 71% Рукпвалац није ппступип на начин прпписан ЗЗПЛ 4 © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 27
 • 28. ОКОНЧАНО ПОСТУПАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО ЖАЛБАМА ТОКОМ 2010. Поступање Повереника по жалби Обустава поступка због накнадног поступања руковаоца по захтеву 10 3% Налог руковаоцу да поступи по захтеву 7 8% Поништено решење руковаоца и предмет враћен на поновни поступак 5 8% 26% Поништено решење руковаоца и наложено поступање по захтеву 5 11% Одустанак од жалбе 4 13% 18% Одбацује се жалбе 3 13% Решено на други начин-службеном белешком 3 Жалба одбијена као неоснован 1 © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 28
 • 29. ОКОНЧАНО ПОСТУПАЊЕ ПОВЕРЕНИКА ПО 57 ЖАЛБИ ПРИМЉЕНИХ ДО 31.10.2011. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 29
 • 30. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ У ЗЗПЛ • Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај руковалац, обрађивач или корисник који има својство правног лица. • За прекршај из става 1. члана 57. ЗЗПЛ казниће се предузетник новчаном казном од 20.000 до 500.000 динара. • За прекршај из става 1. члана 57. ЗЗПЛ казниће се физичко лице, односно одговорно лице у правном лицу, државном органу, односно органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 30
 • 31. НЕОВЛАШЋЕНО ПРИКУПЉАЊЕ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА – члан 146. КЗ (1) Ко податке о личности који се прикупљају, обрађују и користе на основу закона неовлашћено прибави, саопшти другом или употреби у сврху за коју нису намењени, казниће се новчаном казном или затвором до једне године. (2) Казном из става 1. овог члана казниће се и ко противно закону прикупља податке о личности грађана или тако прикупљене податке користи. (3) Ако дело из става 1. овог члана учини службено лице у вршењу службе, казниће се затвором до три године. Дело из става 1 и 2. гони се по приватној тужби. Дело из става 3. гони се по службеној дужности. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 31
 • 32. ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР • Повереник успоставља и води ЦР. • ЦР је јаван и објављује се путем интернета. • Руковаоци достављају Поверенику евиденцију о збиркама података. • Претпоставља се да постоји око 350.000 руковалаца. • Ову обавезу је до 30.11.2011. извршило 508 руковалаца, од чега су 222 државни органи, укупно сви доставили 3.485 збирки. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 32
 • 33. ХВАЛА НА ПАЖЊИ! Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности Светозара Марковића 42 11 000 Београд Тел : +381 11 34 08 900 Факс: + 381 11 26 85 023 www.poverenik.rs © E-learning škola demokratije i ljudskih prava ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI 33