SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
Download to read offline
Korupcija i dobra vladavina
 (dobro upravljanje)


   Nemanja Nenadić
   Transparentnost Srbija
                         Beograd, 30.08. 2011.




© E-learning škola demokratije i ljudskih prava
1.1. Jezičko značenje
 • Korupcija: odomadena strana reč
 • Vujaklijin leksikon stranih reči i izraza:
 • (lat. corruptio)
  pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat;
  potkupljivanje, podmidivanje, potkupljenje, podmide
  nje; kvarenje, ukvarivanje, truljenje, raspadanje;
  krivotvorenje (spisa, mere, tega i sl.)




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 2
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.2. Razumevanje pojma u narodu

 • Šta jeste, a šta nije korupcija – primer odsustva opšte
  saglasnosti (istraživanje beogradskog Instituta društvenih
  nauka iz 2001):
 • “postupci koji podrazumevaju recipročne obaveze vršenja
  pojedinih usluga, davanja ustupaka, omogudavanja privilegija,
  posebno među bliskim poznanicima, znači, ono što se
  uobičajeno smatra iskorišdavanjem veza i poznanstava, ono
  što predstavlja sastavni deo tradicionalnog morala izuzimaju
  se iz fenomenologije korupcije.”
 • “Suprotno tome, građani su skloni da sve načine
  obezbeđivanja privilegija koji su povezani sa davanjem ili
  uzimanjem gotovog novca nazovu korupcijom.”

                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 3
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.3. Pokušaji određivanja pojma
 • Korupcija postoji ukoliko dođe do namernog
  narušavanja principa nepristrasnosti pri
  odlučivanju u cilju prisvajanja neke
  pogodnosti. (Vito Tanci)
 • Navedeno prema:
 • http://www.clds.rs/pdf-s/korupcija-u-srbiji.pdf



                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 4
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.3. Pokušaji određivanja pojma
 • Korupcija je sticanje privatne koristi
  zloupotrebom javnih ovlašdenja.
  (Transparency International, World Bank)
 • Navedeno prema:
 • http://www.transparency.org/news_room/faq
  /corruption_faq



                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 5
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.3. Pokušaji određivanja pojma
 • Korupcija = monopol + diskrecija – javna odgovornost (polaganje računa) -
  Robert Klitgard

 • Navedeno prema:
 • http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf

 • “Korupcija je jednaka monopolu uvedanom za diskreciju i umanjenom za
  postojanje javne odgovornosti. Bilo da se aktivnost odvija u javnom,
  privatnom ili neprofitnom sektoru, i bilo da se odigrava u Uagaduguu ili u
  Vašingtonu, korupcija teži da se pojavi kada pojedinac ili organizacija imaju
  monopol nad dobrom ili uslugom, kada mogu po slobodnoj volji da odrede
  ko de dobiti to dobro ili uslugu i u kojem obimu, i kada nikome za to ne
  polažu račune.”




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 6
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije
 Nepristrasnost

 • Međusobni odnosi učesnika (prethodne veze, odnosi
  nastali povodom konkretne odluke, očekivanja) u
  nekom odnosu ne smeju imati nikakav uticaj na
  sadržaj odluke i njene druge elemente (npr. vreme
  odlučivanja).
 • Nepristrasnost takođe podrazumeva i odsustvo
  predrasuda kod donosioca odluke.
 • Nije svaka pristrasnost pri odlučivanju korupcija!


                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 7
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije
 Namera
 • Nužno je da postoji namera da se princip nepristrasnosti pri odlučivanju naruši da
  bi bilo korupcije

 •   Odgovornost za dela ili propuste može da postoji i kada nije reč o korupciji
    (objektivna naspram subjektivne odgovornosti)!

 •   Korupcija:
     – Direktor javnog preduzeda zaključuje štetan ugovor zato što je podmiden, zato što se
      nada prelasku u firmu sa kojom zaključuje ugovor nakon prestanka mandata, zato što de
      ta firma finansirati njegovu stranku itd.

 •   Nije korupcija:
     – Direktor javnog preduzeda zaključuje štetan ugovor:
         • Zato što ima pogrešno uverenje da je ugovor koristan
         • Zato što ne poseduje sve potrebne infromacije za donošenje ispravne odluke
         • Zato što, iako poseduje sve potrebne informacije nije sposoban da na osnovu njih izvede
          pravilne zaključke


                            KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                              8
                             (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije
 Odlučivanje
 • Odlučivanje se može odnositi na donošenje
  konkretnog akta, ali i na bilo koju radnju
 • Nema korupcije ako se “podmiduje” neko ko
  niti donosi odluku niti ima mogudnost da utiče
  na donošenje odluke! U takvim slučajevima
  možda postoji prevara.


                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 9
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije
Prisvajanje pogodnosti

Moguda su razna shvatanja:
• Najuže: pogodnost za donosioca odluke ili za
 neka njemu bliska lica
• Šire: pogodnost za bilo kojeg učesnika u
 odnosu a ne samo za donosioca odluke
• Najšire: “pogodnost” u vidu ostvarenja nekog
 “idealnog cilja”

                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 10
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije (2)
   Sticanje privatne koristi

   • Kakva korist: novac, materijalna dobra, korist čija se vrednost ne može
    izraziti u novcu ved, na primer, služi zadovoljenju sujete
   • Ko stiče: sam akter u korupciji, bliska lica, grupa kojoj pripada
   • Nanošenje štete drugome kao posredna korist, na primer, kroz
    smanjenje konkurencije

   • Dileme:
   • ima li korupcije kada korist stiče široki krug lica, od kojih su samo neka
    bliska korumpiranom?
   • ima li korupcije kada se zloupotrebom ovlašdenja ostvaruje korist za
    drugi entitet javnog sektora?



                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                   11
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije (2)
   Zloupotreba

   • Zloupotreba: ponašanje je protivno nekim pravilima
   • Da li postoji zloupotreba zavisi i od toga kako su definisana javna
    ovlašdenja
        – Nema dileme: zloupotreba postoji kada se krše odredbe propisa koji
         izričito regulišu šta je službena dužnost i na koji način određeni službenik
         treba da postupa u određenom trenutku
        – Postoje dileme: propisi ne sadrže jasne odredbe o tome u čemu se sastoji
         službena dužnost ili se sadržaj te službene dužnosti može različito
         tumačiti u konkretnom slučaju
        – Nužne dileme: odlučivanje se vrši na osnovu diskrecionih ovlašdenja –
         umesto utvrđivanja povrede jasnih pravila, utvrđuje se da li je došlo do
         povrede nekog opšteg načela dobrog upravljanja




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                         12
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije (2)
  • Javna ovlašdenja kao element definicije
  • Korupcija je u vezi sa delovanjem nekog ko takva ovlašdenja poseduje
   – to može biti svako ko odlučuje o pitanjima od javnog interesa

  • Način vršenja javnih ovlašdenja:
      – Službene dužnosti definisane propisima
      – Službene dužnosti definisane na osnovu zadataka i uputstava nadređenih
      – Uvek postoji nešto što može biti predmet tumačenja – kako se javni
       interes ostvaruje u konkretnoj situaciji

  • Zaključak: korupcija postoji kada je prekršena neka izričita dužnost ili
   zabrana, ali i kada se diskrecionim ovlašdenjima ne raspolaže u
   javnom interesu!




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                    13
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.4. Elementi definicije (3)
 • Formula za izračunavanje verovatnode nastanka korupcije a ne
  definicija korupcije
 • Monopol
     – Reč je o monopolu na donošenje odluke (kada samo jedan čovek ili
      organ može da odluči, rastu i iskušenje da se ostvari koruptivni odnos i
      cena korupcije)
 • Diskrecija
     – Što više sadržaj odluke zavisi od volje donosioca i što manje ima
      ograničenja i jasno definisanih dužnosti u tom poslu, vede su šanse da
      dođe do korupcije
 • (Javna) odgovornost, odgovornost prema nekome, polaganje
  računa
     – Ukoliko nema obaveze polaganja računa za učinjeno, iskušenje da se
      uđe u korupciju bide vede


                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                  14
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.5. Zakonsko određenje pojma

 • Aktuelna antikorupcijska Strategija: Korupcija je odnos koji se
  zasniva zloupotrebom ovlašdenja u javnom ili privatnom
  sektoru u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga.
 • Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije: «korupcija» je
  odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog odnosno
  društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom
  sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga;
 • Izvor:
 •   http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/strategija.html
 •   http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/zakon-o-agenciji.html




                            KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                    15
                              (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.5. Zakonsko određenje pojma -
 Građanskopravna konvencija Saveta
 Evrope, član 2

Za potrebe ove Konvencije, "korupcija“ podrazumeva zahtevanje,
nuđenje, davanje ili primanje, direktno ili indirektno, mita ili
svake druge nezaslužene koristi ili stavljanje u izgled iste, koje
remeti pravilno obavljanje bilo koje dužnosti ili ponašanje koje
se traži od primaoca mita, nezaslužene koristi ili koristi koja se u
tom smislu stavlja u izgled.


Izvor: http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/medjunarodne-konvencije.html

                          KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                    16
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.6. Ostali pojmovi korupcije
 •   http://www.u4.no/document/glossary.cfm

 Access to information       Fiduciary risk Political corruption
 Accountability          Financial Intelligence Unit   Politically Exposed Persons
 Active & passive bribery     Forty Recommendations      Prebends
 Auditing    Fraud       Predicate offence
 Baksheesh    Gift giving    Principal-agent theory
 Bribery     Graft       Protected disclosure
 Bureaucratic corruption      Grand corruption        Public Financial Management
 Capital flight Grease money            Secrecy jurisdiction
 Checks and Balances        Holistic approach        Shell bank
 Clientelism   Illicit Financial Flows      Spoilation
 Conflict of interest       Incentives    Sporadic corruption
 Controlled vs. uncontrolled corruption       Integrity system        State capture
 Competitive bidding        Integrity pact Suspicious Activity Report
 Cronyism    Interest peddling         Systemic corruption
 Customer Due Diligence      Kickbacks    Tax Havens
 Double Tax Agreements       Kleptocracy Tax Information Exchange Agreements
 Enhanced Due Diligence      Money laundering        Trading of influence
 Embezzlement           Nepotism     Transfer mispricing
 EU Third Directive on Money Laundering       Non-Cooperative Countries and Territories Transparency
 Extortion    Offshore Financial Centre     Underground banking
 Financial Action Task Force Patronage       Whistleblower protection
 Favouritism Petty corruption


                                 KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                               17
                                   (DOBRO UPRAVLJANJE)
1.7. Indeks percepcija korupcije
 Transparency International (2010)




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 18
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
Napomena o drugim izvorima
 • U okviru prezentacije o korupciji su delimično
  korišdeni materijali koje je isti autor koristio na
  predavanjima u okviru specijalističkih studija na
  Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu
 • Izvodi sa predavanja objavljeni su u knjizi:
 • http://www.pravni.edu.rs/Naucni/projekat_stanje_kr
  iminaliteta/sadrzaj_korupcija.htm




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 19
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2. Dobra vladavina/dobro upravljanje




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 20
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.1. Definicija vladavine (upravljanja)

 • Postupak donošenja odluka i postupak u
  kojem se te odluke primenjuju (ili ne
  primenjuju)
 • Izvor:
 • http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectAct
  ivities/Ongoing/gg/governance.asp



                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 21
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.2. Definicije dobre vladavine
 •      Svetska Banka: dobro upravljanje podrazumeva dobro rukovođenje u javnom sektoru
       (postizanje efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti), javnu odgovornost (polaganje
       računa), razmenu i slobodan protok informacija (transparentnost) i zakonski okvir
       pogodan za razvoj (pravičnost, poštovanje ljudskih prava i sloboda).

 •      Britansko ministarstvo za međunarodni razvoj – četiri ključne komponente:
     –     Legitimitet (Vlada mora da ima pristanak onih nad kojima vlada)
     –     Javna odgovornost (obezbeđena transparentnost, polaganje računa za ono što je urađeno,
          sloboda medija)
     –     Kompetentnost (delotvorno kreiranje politike primena usvojene politike i pružanje usluga)
     –     Poštovanje zakona i zaštita ljudskih prava

 •      Surendra Munshi: “Participativni način vladavine koji funkcioniše na odgovoran i
       transparentatn način, i koji je zasnovan na načelima efikasnosti, legitimnosti i saglasnosti u
       svrhu unapređenja prava građana i javnog interesa, i označava političku volju da se
       obezbedi materijalno blagostanje društva i održivi razvoj uz socijalnu pravdu.”

 •      Izvori: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf




                              KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                                 22
                                (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.3. Elementi dobre vladavine
 •   Participativnost
 •   Oblici: neposredno učešde ili preko izabranih predstavnika
 •   Učešde treba da bude zasnovano na informacijama i dobro organizovano.
 •   Preduslovi: jednaka prava, sloboda udruživanja i izražavanja
 •   Pravna država
 •   Jasan pravni okvir
 •   Pravičnost samih pravila
 •   Pravila koja se primenjuju nepristrasno
 •   Puna zaštita ljudskih prava
 •   Nezavisno sudstvo i drugi kontrolni organi
 •   Transparentnost
 •   Informacije su dostupne zainteresovanima
 •   Dovoljan nivo informacija se pruža unapred i na razumljiv način
 •   Odgovarajude zadovoljenje potreba
 •   Institucije i postupci su osmišljeni tako da zadovoljavaju potrebe korisnika
 •   Javni sektor pruža usluge u razumnom vremenskom okviru

                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                    23
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.3. Elementi dobre vladavine
 (upravljanja)
 • Orijentisanost prema konsenzusu
 • Usaglašavanje interesa različitih grupa radi postizanja što šire saglasnosti
 • Saglasnost o dugoročnim ciljevima zajednice i o tome šta je najboljem
  interesu društva
 • Uključenost
 • Svi članovi zajednice i sve grupe treba da imaju osedanje uključenosti u
  glavne tokove.
 • Efektivnost i efikasnost
 • Institucije i postupci treba da budu takvi da se potrebe društva
  zadovoljavaju uz najbolje mogude korišdenje raspoloživim resursima
 • Javna odgovornost (polaganje računa)
 • Odgovornost prema nekome – onima koji biraju nosioce vlasti,
  institucijama koje ih kontrolišu, odgovornost za kršenje zakona,
  odgovornost za postignute rezultate ...


                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                  24
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.4. Korupcija i dobra vladavina
 • Korupcija je antiteza dobre vladavine
     – Svaka korupcija sama po sebi predstavlja “lošu
      vladavinu”
     – Nije svaka “loša vladavina” korupcija
     – Uspešnost u “kontroli korupcije” se koristi kao
      jedan od pokazatelja “dobre vladavine”
     Npr:
     http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i
     d=1424591
                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 25
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
Svetska banka – indeks kontrole
 korupcije




                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 26
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
2.4. Korupcija i dobra vladavina
 • Izazovi za teoriju - odnos korupcije i dobre vladavine nije
  jednoznačan:
     – Odsustvo korupcije ne predstavlja garanciju da de vladavina biti dobra.
      Zadatak: navesti primer za jednu takvu situaciju
     – I pored korupcije mogude je ostvariti neki cilj dobre vladavine.
      Zadatak: navesti primer za jednu situaciju u kojoj je cilj dobre vladavine
      ostvaren uprkos korupciji i jedan u kojem je ostvaren zahvaljujudi
      korupciji (ili obrazložiti zbog čega tako nešto nije mogude).
     – U krajnjem ishodu nekorumpirano postupanje može da donese lošije
      rezultate od korumpiranog, kada se izolovano posmatra, na nivou
      pojedinačnog procesa donošenja odluke. Zadatak: osmisliti jedan
      takav primer i objasniti da li je i zbog čega ipak trebalo boriti se protiv
      korupcije.



                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                   27
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)
Kontakt podaci
 • Transparentnost – Srbija
 • Bulevara Despota Stefana (ulica 29. novembra)
  36, tel 322 81 96
 • ts@transparentnost.org.rs
 • www.transparentnost.org.rs
 • Mobilni 063 88 98 442
 • nemanjalaw@sezampro.rs

                         KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA
© E-learning škola demokratije i ljudskih prava                 28
                           (DOBRO UPRAVLJANJE)

More Related Content

Viewers also liked

Open Innovation and Crowdsourcing
Open Innovation and CrowdsourcingOpen Innovation and Crowdsourcing
Open Innovation and CrowdsourcingAnn Key
 
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?Trivadis
 
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica SinicaEd Chi
 
Bonne Impression
Bonne ImpressionBonne Impression
Bonne Impressionguestfbf1a5
 
South Orange Police Operational Report
South Orange Police Operational ReportSouth Orange Police Operational Report
South Orange Police Operational ReportSouthOrangeNJ
 
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.I
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.IEntrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.I
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.Ieuropadejahuella
 
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitch
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitchConcurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitch
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitchconcursolapapa
 
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...Chih-Ju Lin
 
Litebi Truebi - Cloud Business Intelligence for your Department
Litebi  Truebi - Cloud Business Intelligence for your DepartmentLitebi  Truebi - Cloud Business Intelligence for your Department
Litebi Truebi - Cloud Business Intelligence for your Departmentmarketinglitebi
 
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerce
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerceBba 1 ibo u 5.3 e-commerce
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerceRai University
 

Viewers also liked (17)

Open Innovation and Crowdsourcing
Open Innovation and CrowdsourcingOpen Innovation and Crowdsourcing
Open Innovation and Crowdsourcing
 
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?
Oracle12c threaded execution - Ressourcen sparen zum Nulltarif?!?
 
Accses 2
Accses 2Accses 2
Accses 2
 
DataManagement at Cummins_Mod
DataManagement at Cummins_ModDataManagement at Cummins_Mod
DataManagement at Cummins_Mod
 
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica
2010-02-22 Wikipedia MTurk Research talk given in Taiwan's Academica Sinica
 
Alerta y valora
Alerta y valoraAlerta y valora
Alerta y valora
 
Bonne Impression
Bonne ImpressionBonne Impression
Bonne Impression
 
South Orange Police Operational Report
South Orange Police Operational ReportSouth Orange Police Operational Report
South Orange Police Operational Report
 
Inicio rapido
Inicio rapidoInicio rapido
Inicio rapido
 
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.I
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.IEntrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.I
Entrevista a D. Miguel, profesor de alemán en la E.O.I
 
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitch
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitchConcurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitch
Concurso la papa - Mentoring equipo y elevator pitch
 
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...
Thermoelectric and magnetic properties of Ca3Co4-xCuxO9+ δ with x = 0.00, 0.0...
 
Litebi Truebi - Cloud Business Intelligence for your Department
Litebi  Truebi - Cloud Business Intelligence for your DepartmentLitebi  Truebi - Cloud Business Intelligence for your Department
Litebi Truebi - Cloud Business Intelligence for your Department
 
IxDA Oslo Kick-off
IxDA Oslo Kick-offIxDA Oslo Kick-off
IxDA Oslo Kick-off
 
Proyecto
ProyectoProyecto
Proyecto
 
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerce
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerceBba 1 ibo u 5.3 e-commerce
Bba 1 ibo u 5.3 e-commerce
 
Ppt presentación proyecto fao mana
Ppt presentación proyecto fao manaPpt presentación proyecto fao mana
Ppt presentación proyecto fao mana
 

More from Partneri Srbija

Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registar
Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registarMarinko Radic, Prezentacija: Centralni registar
Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registarPartneri Srbija
 
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakon
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakonVida Petrovic Skero, Porodicni zakon
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakonPartneri Srbija
 
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiAleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiPartneri Srbija
 
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnostiAleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnostiPartneri Srbija
 
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla MandicJavnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla MandicPartneri Srbija
 
Zastita podataka Aleksandar Resanovic
Zastita podataka Aleksandar ResanovicZastita podataka Aleksandar Resanovic
Zastita podataka Aleksandar ResanovicPartneri Srbija
 

More from Partneri Srbija (6)

Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registar
Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registarMarinko Radic, Prezentacija: Centralni registar
Marinko Radic, Prezentacija: Centralni registar
 
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakon
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakonVida Petrovic Skero, Porodicni zakon
Vida Petrovic Skero, Porodicni zakon
 
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnostiAleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
Aleksandar Resanovic, Poverenik u funkciji zastite podataka o licnosti
 
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnostiAleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti
Aleksandar resanovic, Zastita podataka o licnosti
 
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla MandicJavnost i privatnost - Stanojla Mandic
Javnost i privatnost - Stanojla Mandic
 
Zastita podataka Aleksandar Resanovic
Zastita podataka Aleksandar ResanovicZastita podataka Aleksandar Resanovic
Zastita podataka Aleksandar Resanovic
 

Nemanja Nenadic, Korupcija i dobro upravljanje

 • 1. Korupcija i dobra vladavina (dobro upravljanje) Nemanja Nenadić Transparentnost Srbija Beograd, 30.08. 2011. © E-learning škola demokratije i ljudskih prava
 • 2. 1.1. Jezičko značenje • Korupcija: odomadena strana reč • Vujaklijin leksikon stranih reči i izraza: • (lat. corruptio) pokvarenost, kvarnost, izopačenost, razvrat; potkupljivanje, podmidivanje, potkupljenje, podmide nje; kvarenje, ukvarivanje, truljenje, raspadanje; krivotvorenje (spisa, mere, tega i sl.) KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 2 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 3. 1.2. Razumevanje pojma u narodu • Šta jeste, a šta nije korupcija – primer odsustva opšte saglasnosti (istraživanje beogradskog Instituta društvenih nauka iz 2001): • “postupci koji podrazumevaju recipročne obaveze vršenja pojedinih usluga, davanja ustupaka, omogudavanja privilegija, posebno među bliskim poznanicima, znači, ono što se uobičajeno smatra iskorišdavanjem veza i poznanstava, ono što predstavlja sastavni deo tradicionalnog morala izuzimaju se iz fenomenologije korupcije.” • “Suprotno tome, građani su skloni da sve načine obezbeđivanja privilegija koji su povezani sa davanjem ili uzimanjem gotovog novca nazovu korupcijom.” KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 3 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 4. 1.3. Pokušaji određivanja pojma • Korupcija postoji ukoliko dođe do namernog narušavanja principa nepristrasnosti pri odlučivanju u cilju prisvajanja neke pogodnosti. (Vito Tanci) • Navedeno prema: • http://www.clds.rs/pdf-s/korupcija-u-srbiji.pdf KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 4 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 5. 1.3. Pokušaji određivanja pojma • Korupcija je sticanje privatne koristi zloupotrebom javnih ovlašdenja. (Transparency International, World Bank) • Navedeno prema: • http://www.transparency.org/news_room/faq /corruption_faq KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 5 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 6. 1.3. Pokušaji određivanja pojma • Korupcija = monopol + diskrecija – javna odgovornost (polaganje računa) - Robert Klitgard • Navedeno prema: • http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1998/03/pdf/klitgaar.pdf • “Korupcija je jednaka monopolu uvedanom za diskreciju i umanjenom za postojanje javne odgovornosti. Bilo da se aktivnost odvija u javnom, privatnom ili neprofitnom sektoru, i bilo da se odigrava u Uagaduguu ili u Vašingtonu, korupcija teži da se pojavi kada pojedinac ili organizacija imaju monopol nad dobrom ili uslugom, kada mogu po slobodnoj volji da odrede ko de dobiti to dobro ili uslugu i u kojem obimu, i kada nikome za to ne polažu račune.” KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 6 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 7. 1.4. Elementi definicije Nepristrasnost • Međusobni odnosi učesnika (prethodne veze, odnosi nastali povodom konkretne odluke, očekivanja) u nekom odnosu ne smeju imati nikakav uticaj na sadržaj odluke i njene druge elemente (npr. vreme odlučivanja). • Nepristrasnost takođe podrazumeva i odsustvo predrasuda kod donosioca odluke. • Nije svaka pristrasnost pri odlučivanju korupcija! KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 7 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 8. 1.4. Elementi definicije Namera • Nužno je da postoji namera da se princip nepristrasnosti pri odlučivanju naruši da bi bilo korupcije • Odgovornost za dela ili propuste može da postoji i kada nije reč o korupciji (objektivna naspram subjektivne odgovornosti)! • Korupcija: – Direktor javnog preduzeda zaključuje štetan ugovor zato što je podmiden, zato što se nada prelasku u firmu sa kojom zaključuje ugovor nakon prestanka mandata, zato što de ta firma finansirati njegovu stranku itd. • Nije korupcija: – Direktor javnog preduzeda zaključuje štetan ugovor: • Zato što ima pogrešno uverenje da je ugovor koristan • Zato što ne poseduje sve potrebne infromacije za donošenje ispravne odluke • Zato što, iako poseduje sve potrebne informacije nije sposoban da na osnovu njih izvede pravilne zaključke KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 8 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 9. 1.4. Elementi definicije Odlučivanje • Odlučivanje se može odnositi na donošenje konkretnog akta, ali i na bilo koju radnju • Nema korupcije ako se “podmiduje” neko ko niti donosi odluku niti ima mogudnost da utiče na donošenje odluke! U takvim slučajevima možda postoji prevara. KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 9 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 10. 1.4. Elementi definicije Prisvajanje pogodnosti Moguda su razna shvatanja: • Najuže: pogodnost za donosioca odluke ili za neka njemu bliska lica • Šire: pogodnost za bilo kojeg učesnika u odnosu a ne samo za donosioca odluke • Najšire: “pogodnost” u vidu ostvarenja nekog “idealnog cilja” KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 10 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 11. 1.4. Elementi definicije (2) Sticanje privatne koristi • Kakva korist: novac, materijalna dobra, korist čija se vrednost ne može izraziti u novcu ved, na primer, služi zadovoljenju sujete • Ko stiče: sam akter u korupciji, bliska lica, grupa kojoj pripada • Nanošenje štete drugome kao posredna korist, na primer, kroz smanjenje konkurencije • Dileme: • ima li korupcije kada korist stiče široki krug lica, od kojih su samo neka bliska korumpiranom? • ima li korupcije kada se zloupotrebom ovlašdenja ostvaruje korist za drugi entitet javnog sektora? KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 11 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 12. 1.4. Elementi definicije (2) Zloupotreba • Zloupotreba: ponašanje je protivno nekim pravilima • Da li postoji zloupotreba zavisi i od toga kako su definisana javna ovlašdenja – Nema dileme: zloupotreba postoji kada se krše odredbe propisa koji izričito regulišu šta je službena dužnost i na koji način određeni službenik treba da postupa u određenom trenutku – Postoje dileme: propisi ne sadrže jasne odredbe o tome u čemu se sastoji službena dužnost ili se sadržaj te službene dužnosti može različito tumačiti u konkretnom slučaju – Nužne dileme: odlučivanje se vrši na osnovu diskrecionih ovlašdenja – umesto utvrđivanja povrede jasnih pravila, utvrđuje se da li je došlo do povrede nekog opšteg načela dobrog upravljanja KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 12 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 13. 1.4. Elementi definicije (2) • Javna ovlašdenja kao element definicije • Korupcija je u vezi sa delovanjem nekog ko takva ovlašdenja poseduje – to može biti svako ko odlučuje o pitanjima od javnog interesa • Način vršenja javnih ovlašdenja: – Službene dužnosti definisane propisima – Službene dužnosti definisane na osnovu zadataka i uputstava nadređenih – Uvek postoji nešto što može biti predmet tumačenja – kako se javni interes ostvaruje u konkretnoj situaciji • Zaključak: korupcija postoji kada je prekršena neka izričita dužnost ili zabrana, ali i kada se diskrecionim ovlašdenjima ne raspolaže u javnom interesu! KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 13 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 14. 1.4. Elementi definicije (3) • Formula za izračunavanje verovatnode nastanka korupcije a ne definicija korupcije • Monopol – Reč je o monopolu na donošenje odluke (kada samo jedan čovek ili organ može da odluči, rastu i iskušenje da se ostvari koruptivni odnos i cena korupcije) • Diskrecija – Što više sadržaj odluke zavisi od volje donosioca i što manje ima ograničenja i jasno definisanih dužnosti u tom poslu, vede su šanse da dođe do korupcije • (Javna) odgovornost, odgovornost prema nekome, polaganje računa – Ukoliko nema obaveze polaganja računa za učinjeno, iskušenje da se uđe u korupciju bide vede KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 14 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 15. 1.5. Zakonsko određenje pojma • Aktuelna antikorupcijska Strategija: Korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom ovlašdenja u javnom ili privatnom sektoru u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. • Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije: «korupcija» je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog odnosno društvenog položaja ili uticaja, u javnom ili privatnom sektoru, u cilju sticanja lične koristi ili koristi za drugoga; • Izvor: • http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/strategija.html • http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/zakoni/zakon-o-agenciji.html KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 15 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 16. 1.5. Zakonsko određenje pojma - Građanskopravna konvencija Saveta Evrope, član 2 Za potrebe ove Konvencije, "korupcija“ podrazumeva zahtevanje, nuđenje, davanje ili primanje, direktno ili indirektno, mita ili svake druge nezaslužene koristi ili stavljanje u izgled iste, koje remeti pravilno obavljanje bilo koje dužnosti ili ponašanje koje se traži od primaoca mita, nezaslužene koristi ili koristi koja se u tom smislu stavlja u izgled. Izvor: http://www.acas.rs/sr_cir/zakoni-i-drugi-propisi/medjunarodne-konvencije.html KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 16 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 17. 1.6. Ostali pojmovi korupcije • http://www.u4.no/document/glossary.cfm Access to information Fiduciary risk Political corruption Accountability Financial Intelligence Unit Politically Exposed Persons Active & passive bribery Forty Recommendations Prebends Auditing Fraud Predicate offence Baksheesh Gift giving Principal-agent theory Bribery Graft Protected disclosure Bureaucratic corruption Grand corruption Public Financial Management Capital flight Grease money Secrecy jurisdiction Checks and Balances Holistic approach Shell bank Clientelism Illicit Financial Flows Spoilation Conflict of interest Incentives Sporadic corruption Controlled vs. uncontrolled corruption Integrity system State capture Competitive bidding Integrity pact Suspicious Activity Report Cronyism Interest peddling Systemic corruption Customer Due Diligence Kickbacks Tax Havens Double Tax Agreements Kleptocracy Tax Information Exchange Agreements Enhanced Due Diligence Money laundering Trading of influence Embezzlement Nepotism Transfer mispricing EU Third Directive on Money Laundering Non-Cooperative Countries and Territories Transparency Extortion Offshore Financial Centre Underground banking Financial Action Task Force Patronage Whistleblower protection Favouritism Petty corruption KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 17 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 18. 1.7. Indeks percepcija korupcije Transparency International (2010) KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 18 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 19. Napomena o drugim izvorima • U okviru prezentacije o korupciji su delimično korišdeni materijali koje je isti autor koristio na predavanjima u okviru specijalističkih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu • Izvodi sa predavanja objavljeni su u knjizi: • http://www.pravni.edu.rs/Naucni/projekat_stanje_kr iminaliteta/sadrzaj_korupcija.htm KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 19 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 20. 2. Dobra vladavina/dobro upravljanje KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 20 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 21. 2.1. Definicija vladavine (upravljanja) • Postupak donošenja odluka i postupak u kojem se te odluke primenjuju (ili ne primenjuju) • Izvor: • http://www.unescap.org/pdd/prs/ProjectAct ivities/Ongoing/gg/governance.asp KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 21 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 22. 2.2. Definicije dobre vladavine • Svetska Banka: dobro upravljanje podrazumeva dobro rukovođenje u javnom sektoru (postizanje efikasnosti, efektivnosti i ekonomičnosti), javnu odgovornost (polaganje računa), razmenu i slobodan protok informacija (transparentnost) i zakonski okvir pogodan za razvoj (pravičnost, poštovanje ljudskih prava i sloboda). • Britansko ministarstvo za međunarodni razvoj – četiri ključne komponente: – Legitimitet (Vlada mora da ima pristanak onih nad kojima vlada) – Javna odgovornost (obezbeđena transparentnost, polaganje računa za ono što je urađeno, sloboda medija) – Kompetentnost (delotvorno kreiranje politike primena usvojene politike i pružanje usluga) – Poštovanje zakona i zaštita ljudskih prava • Surendra Munshi: “Participativni način vladavine koji funkcioniše na odgovoran i transparentatn način, i koji je zasnovan na načelima efikasnosti, legitimnosti i saglasnosti u svrhu unapređenja prava građana i javnog interesa, i označava političku volju da se obezbedi materijalno blagostanje društva i održivi razvoj uz socijalnu pravdu.” • Izvori: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan022332.pdf KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 22 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 23. 2.3. Elementi dobre vladavine • Participativnost • Oblici: neposredno učešde ili preko izabranih predstavnika • Učešde treba da bude zasnovano na informacijama i dobro organizovano. • Preduslovi: jednaka prava, sloboda udruživanja i izražavanja • Pravna država • Jasan pravni okvir • Pravičnost samih pravila • Pravila koja se primenjuju nepristrasno • Puna zaštita ljudskih prava • Nezavisno sudstvo i drugi kontrolni organi • Transparentnost • Informacije su dostupne zainteresovanima • Dovoljan nivo informacija se pruža unapred i na razumljiv način • Odgovarajude zadovoljenje potreba • Institucije i postupci su osmišljeni tako da zadovoljavaju potrebe korisnika • Javni sektor pruža usluge u razumnom vremenskom okviru KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 23 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 24. 2.3. Elementi dobre vladavine (upravljanja) • Orijentisanost prema konsenzusu • Usaglašavanje interesa različitih grupa radi postizanja što šire saglasnosti • Saglasnost o dugoročnim ciljevima zajednice i o tome šta je najboljem interesu društva • Uključenost • Svi članovi zajednice i sve grupe treba da imaju osedanje uključenosti u glavne tokove. • Efektivnost i efikasnost • Institucije i postupci treba da budu takvi da se potrebe društva zadovoljavaju uz najbolje mogude korišdenje raspoloživim resursima • Javna odgovornost (polaganje računa) • Odgovornost prema nekome – onima koji biraju nosioce vlasti, institucijama koje ih kontrolišu, odgovornost za kršenje zakona, odgovornost za postignute rezultate ... KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 24 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 25. 2.4. Korupcija i dobra vladavina • Korupcija je antiteza dobre vladavine – Svaka korupcija sama po sebi predstavlja “lošu vladavinu” – Nije svaka “loša vladavina” korupcija – Uspešnost u “kontroli korupcije” se koristi kao jedan od pokazatelja “dobre vladavine” Npr: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_i d=1424591 KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 25 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 26. Svetska banka – indeks kontrole korupcije KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 26 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 27. 2.4. Korupcija i dobra vladavina • Izazovi za teoriju - odnos korupcije i dobre vladavine nije jednoznačan: – Odsustvo korupcije ne predstavlja garanciju da de vladavina biti dobra. Zadatak: navesti primer za jednu takvu situaciju – I pored korupcije mogude je ostvariti neki cilj dobre vladavine. Zadatak: navesti primer za jednu situaciju u kojoj je cilj dobre vladavine ostvaren uprkos korupciji i jedan u kojem je ostvaren zahvaljujudi korupciji (ili obrazložiti zbog čega tako nešto nije mogude). – U krajnjem ishodu nekorumpirano postupanje može da donese lošije rezultate od korumpiranog, kada se izolovano posmatra, na nivou pojedinačnog procesa donošenja odluke. Zadatak: osmisliti jedan takav primer i objasniti da li je i zbog čega ipak trebalo boriti se protiv korupcije. KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 27 (DOBRO UPRAVLJANJE)
 • 28. Kontakt podaci • Transparentnost – Srbija • Bulevara Despota Stefana (ulica 29. novembra) 36, tel 322 81 96 • ts@transparentnost.org.rs • www.transparentnost.org.rs • Mobilni 063 88 98 442 • nemanjalaw@sezampro.rs KORUPCIJA I DOBRA VLADAVINA © E-learning škola demokratije i ljudskih prava 28 (DOBRO UPRAVLJANJE)