Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Using social media in Welsh to engage within the public sector / Defnyddio cyfryngau cymdeithasol Cymraeg i ymgynghori o fewn y sector cyhoeddus

1,348 views

Published on

Cyflwyniad i Symposiwm Tu Hwnt i'r Bwlch Comms Cymru

Presentation to the Comms Cymru Beyond the Gap symposium

  • Be the first to comment

Using social media in Welsh to engage within the public sector / Defnyddio cyfryngau cymdeithasol Cymraeg i ymgynghori o fewn y sector cyhoeddus

  1. 1. Defnyddio cyfryngau cymdeithasol iymgynghori o fewn y sector cyhoeddus www.participationcymru.org.uk
  2. 2. Cefndir• Partneriaeth o fudiadau o’r sector cyhoeddus a’r trydydd sector yw Cyfranogaeth Cymru sy’n cael ei chynnal gan WCVA.• Mae’r Panel Cynghori yn dod â mudiadau sy’n darparu ac sy’n cynrychioli mudiadau gwasanaethau cyhoeddus o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol ynghyd.
  3. 3. Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddus• Gofynnwyd i ymatebwyr yr arolwg os oedd gan eu sefydliadau ffrydiau cyfryngau cynmdeithasol Cymraeg neu ddwyieithog. Or 257 a ymatebodd, dywedodd traean (33%) eu bod, tra bod 28% yn ansicr a doedd dim gan 39%.• Dywedodd rhai mai’r rhwystr mwyaf cyffredin oedd nad oedd gan mudiadau digon staff syn siarad Cymraeg i redeg gwasanaeth effeithiol.• Roedd rhai ymatebwyr yn teimlo ei bod yn anodd i gael pobl i gyfranogi yn y Gymraeg.
  4. 4. Arolwg Cymru gyfan ar ddefnydd y rhyngrwyd a chyfryngau cymdeithasol gan wasanaethau cyhoeddusArgymhellion• Dylai gwaith cyfryngau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg fod yn rhywbeth sy’n cael ei brif-ffrydu ac nid yn ychwanegiad.• Bod y defnydd o gyfryngau cymdeithasol yn cwrdd ag egwyddor 5 o’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu âr Cyhoedd yng Nghymru
  5. 5. Egwyddorion Cenedlaethol argyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru
  6. 6. Nodiadau cyfarwyddyd egwyddor 5• I sicrhau bod yr wybodaeth ar gael yn y Gymraeg ac yn Saesneg, yn ogystal â mewn ieithoedd ethnig lleiafrifol eraill.• Gwneud defnydd o wybodaeth ‘hawdd i’w darllen’ sydd ar gael mewn ffurfiau amrywiol e.e. print mawr, sain, DVD.• I sicrhau bod yr wybodaeth yn sensitif yn ddiwylliannol ac yn grefyddol.• Mae hefyd yn bwysig peidio â rhoi gormod o faich ar bobl o ran gwybodaeth amherthnasol.• www.participationcymru.org.uk/principles
  7. 7. Gwerthusiad• Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru yn ddefnyddiol ar gyfer bob math o ymgysylltu / cyfranogi• Jyst achos mae cyfryngau cymdeithasol yn ffordd hawdd a chyflym i ymgysylltu, peidiwch ag anghofio i ymgysylltu’n effeithiol• www.participationcymru.org.uk/principles/evaluation- toolkit
  8. 8. Diolch Cyfranogaeth Cymru / Participation Cymruparticipationcymru@wcva.org.uk 029 2043 1757 www.participationcymru.org.uk @PartCymru
  9. 9. Diolch Cyfranogaeth Cymru / Participation Cymruparticipationcymru@wcva.org.uk 029 2043 1757 www.participationcymru.org.uk @PartCymru

×