ใบงานที่ 9-12

550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 9-12

 1. 1. ใบงานที่ 9 เรื่อง ปัญหาและความจําเป็ น ในการทําโครงงาน
 2. 2. กิจกรรมต่อไปนี้ปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาอะไร ? ได้ประโยชน์อย่างไร ?
 3. 3. 1. ไปเที่ยวศูนย์การค้า เพื่อแก้ปัญหา - การเกิดความเครียด ต้องการพักผ่อน และซื้อ เครื่องใช้ประจําตัว ได้ประโยชน์ - ขจัดความเครียด ได้พักผ่อนและได้เครื่องใช้ ประจําตัว 2. ทําความสะอาดบ้าน เพื่อแก้ปัญหา - บ้านสกปรก ได้ประโยชน์ - บ้านมีความน่าอยู่อาศัยและสะอาดมากขึ้น 3. ดูทีวี เพื่อแก้ปัญหา - ความเครียด เบื่อ และว่าง ได้ประโยชน์ - ผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆได้เพื่อความสบายใจ
 4. 4. 4. ซื้อจักรยานยนต์ เพื่อแก้ปัญหา - การเดินทางและจราจรติดขัด ได้ประโยชน์ - การเดินทางสะดวกคล่องตัวขึ้นและจราจรไม่ติดขัด 5. ทํานา เพื่อแก้ปัญหา - ความต้องการของผู้บริโภคและตลาด ได้ประโยชน์ – ทําให้มีปริมาณข้าวเพียงพอต่อการบริโภคและการ ส่งออก 6. มาเรียนหนังสือ เพื่อแก้ปัญหา - สภาพสังคมที่มีแต่ปัญหาในปัจจุบัน ได้ประโยชน์ - มีความรู้และสามารถเลี้ยงชีพตนเองกับครอบครัวได้
 5. 5. 7. ตั้งใจเรียน เพื่อแก้ปัญหา - พัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ได้ประโยชน์ - ได้รับความรู้และความภาคภูมิใจ 8. เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อแก้ปัญหา - การฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษไม่ได้ ได้ประโยชน์ - การติดต่อสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
 6. 6. 9. เรียนคอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหา - การติดต่อสื่อสารที่ค่อนข้างลําบาก ได้ประโยชน์ - มีการติดต่อสื่อสารที่สะดวกมากขึ้น 10. สมัครงาน เพื่อแก้ปัญหา - การว่างงาน ได้ประโยชน์ - มีงานและเงินเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวได้
 7. 7. แหล่งอ้างอิง http://www.thaigoodview.com/node/35196
 8. 8. ใบงานที่ 10 เรื่อง คิดวิเคราะห์สร้างทางเลือก และเกณฑ์ที่ใช้
 9. 9. ให้นักเรียนเลือกกระบวนการ หรือกิจกรรมที่ต้องน่าจะทําได้ เมื่อทํากิจกรรมต่อไปนี้
 10. 10. 1. ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่บ้าน (ต้องตอบให้ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ปลูกในกระถางดินเผา เกณฑ์ที่เลือกใช้ พื้นที่มีจํากัด วิธีที่ 2 ปลูกในกระบะไม้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็นไม้ที่สามารถปลูกในกระบะได้ วิธีที่ 3 ปลูกในร่องสวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ดูแลรักษาง่าย วิธีที่ 4 ปลูกพื้นที่ข้างบ้าน เกณฑ์ที่เลือกใช้ เป็นไม้ที่ไม่ต้องดูแลมาก
 11. 11. 2. เก็บอาหารให้อยู่ได้นาน ๆ (ต้องตอบให้ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 ดองเค็ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ เก็บไว้ได้นาน วิธีที่ 2 แช่อิ่ม เกณฑ์ที่เลือกใช้ เก็บไว้ได้นานและมีรสชาติดี วิธีที่ 3 กวน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ต้นทุนราคาถูก วิธีที่ 4 แยม เกณฑ์ที่เลือกใช้ เก็บไว้ได้นานพอสมควรแต่ต้องเก็บไว้ใน อุณหภูมิที่เหมาะสม มีสีสันสวยงามและรสชาติดี
 12. 12. 3. ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม (ต้องตอบให้ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 บริเวณหน้าห้องเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ตกแต่งด้วยบอร์ดความรู้และทําความสะอาดให้ บ่อยครั้ง วิธีที่ 2 บริเวณโต๊ะ เก้าอี้ครู เกณฑ์ที่เลือกใช้ จัดวางให้เรียบร้อยและหมั่นทําความสะอาด วิธีที่ 3 บริเวณโต๊ะเก้าอี้ นักเรียน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ฃสะอาด ไม่มีร่องรอยการขีดเขียน วิธีที่ 4 บริเวณขยะและอุปกรณ์หลังห้อง เกณฑ์ที่เลือกใช้ จัดวางให้เรียบร้อยและทิ้งขยะทุกวันสมํ่าเสมอ
 13. 13. 4. เคล็ดลับการอ่านหนังสือ (ข้อนี้ ให้นักเรียนกําหนดกิจกรรมเอง 1 กิจกรรม ต้องตอบให้ครบทุกวิธี) วิธีที่ 1 นั่งสมาธิก่อนอ่าน เกณฑ์ที่เลือกใช้ ช่วยทําให้มีสมาธิ สติมากขึ้น วิธีที่ 2 จับใจความสําคัญให้ได้ เกณฑ์ที่เลือกใช้ ช่วยให้เราเข้าใจโดยที่ไม่ต้องอ่านมาก วิธีที่ 3 ปิดสื่อเทคโนโลยีต่างๆ เกณฑ์ที่เลือกใช้ สื่อเป็นตัวรบกวนในการอ่านหนังสืออย่างแท้จริง วิธีที่ 4 จดในสิ่งที่เราไม่เข้าใจและนําไปศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติม เกณฑ์ที่เลือกใช้ ช่วยทําให้เราเรียนรู้เข้าใจด้วยตนเอง
 14. 14. แหล่งอ้างอิง http://www.eduzones.com/school-5-2-7064.html
 15. 15. ใบงานที่ 11 เรื่อง กําหนดและลําดับขั้นตอน การปฏิบัติ
 16. 16. 1. การสํารวจสภาพนํ้าที่คูเมือง ขั้นที่ 1 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในสํารวจ ได้แก่ สมุด ปากกา กล้อง ถ่ายรูป และพารามิเตอร์ ขั้นที่ 2 เดินทางไปที่คูเมือง ตําแหน่งที่ 1 ด้านทิศเหนือด้วย รถจักรยานยนต์พร้อมเครื่องมือสํารวจ ขั้นที่ 3 สํารวจและบันทึกผล พร้อมทั้งถ่ายรูปเพื่อนําไปวิเคราะห์และ หาทางแก้ไขปัญหา
 17. 17. 2. การทําร่มกระดาษสาที่บ่อสร้าง ขั้นที่ 1 ตัดไม้ไผ่ตามขนาดที่ต้องการ ขั้นที่ 2 ตัดไม้ไผ่เป็นซี่เล็กๆตามขนาดของร่มแต่ละขนาด ขั้นที่ 3 ใช้สว่านเจาะรูซี่ร่มสําหรับร้อยเชือก ขั้นที่ 4 นําซี่ร่มที่ร้อยเชือกแล้วไปประกอบเข้ากับดุมร่มซึ่งแยกเป็น2ส่วน ขั้นที่ 5 นําโครงร่ม 2 ส่วน มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นโครงร่มก่อนจะนําไปหุ้ม ขั้นที่ 6 การเตรียมโครงร่มสําหรับการหุ้มผ้าและกระดาษสา ขั้นที่ 7 การหุ้มร่มผ้าฝ้ าย ขั้นที่ 8 การหุ้มร่มกระดาษสา ขั้นที่ 9 นําร่มกระดาษ,ผ้า ไปตากแดดให้แห้ง ขั้นที่ 10 การทาสีต่างๆลงไปบนร่มตามสีที่ต้องการ
 18. 18. 3. วิธีการทํานํ้าสลัด (นํ้าข้น) (ให้นักเรียนกําหนดเอง 1 กิจกรรม) ขั้นที่ 1 ตีไข่แดงและนํ้าตาลทรายจนฟู ขั้นที่ 2 ใส่เกลือ และนํ้าส้มสายชูที่ผสมนํ้ามะนาว ตีให้เข้ากัน ขั้นที่ 3 หลังจากนั้น ให้ค่อยๆเทนํ้ามันพืชลงไป พร้อมกับตีให้เร็วๆจนเข้ากัน ขั้นที่ 4 แล้วเติมนมข้นลงไป ตีให้แรงๆ และเร็วๆ ขั้นที่ 5 เมื่อเข้ากันดีแล้ว ก็ชิมรสตามใจชอบ
 19. 19. แหล่งอ้างอิง • http://chiangmai-retailink.com/food/salad.htm • http://www.chiangmaihomeandresort.com/index.php?lay=show&ac =article&Id=539072028
 20. 20. ใบงานที่ 12 เรื่อง ปฏิบัติด้วย ความชื่นชมและปรับปรุงให้ดีขึ้น
 21. 21. “ นักเรียนคนหนึ่งต้องการซื้อของฝากให้เพื่อนที่อยู่ ต่างจังหวัด จึงเดินทางจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ไป ซื้อของฝากที่ตลาดวโรรส (กาดหลวง) แล้วกลับมา โรงเรียนอีกครั้ง” ให้นักเรียนอธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นตามหัวข้อที่ กําหนดให้ต่อไปนี้
 22. 22. “ นักเรียนต้องการไปตลาดวโรรส ” ( ให้นักเรียนพิมพ์แผนที่ที่ครอบคลุมพื้นที่จากโรงเรียนยุพราช วิทยาลัยกับตลาดวโรรส แล้วใช้ปากกาลากเส้นการเดินทางจาก โรงเรียนสู่ตลาดและจากตลาดกลับมายังโรงเรียนอีกครั้ง )
 23. 23. 1. ตระหนักในปัญหาและความจําเป็น คําอธิบาย ต้องการซื้อของฝากเพื่อนําไปให้เพื่อนที่ตนจะไปเยี่ยม 2. คิดวิเคราะห์วิจารณ์ (เลือกของที่จะซื้อเพื่อนําไปฝากเพื่อน) คําอธิบาย นํ้าพริกหนุ่ม ไส้อั่ว และแคบหมู 3. สร้างทางเลือกอย่างหลากหลาย คําอธิบาย ทางแรกจาก รร. ผ่านสี่แยกตลาดสมเพชร สี่แยกนครพิงค์ ถึงตลาดวโรรส ทางที่สองจาก รร. ผ่านสี่แยกร้านถ่ายรูปตรงไป เรื่อยๆจนถึงเจดีย์ขาว ผ่านสี่แยกนครพิงค์ แล้วจะเจอตลาดวโรรส
 24. 24. 4. ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก (เลือกวิธีการเดินทางหลาย ๆ วิธี) คําอธิบาย เลือกทางแรกจาก รร. ผ่านสี่แยกตลาดสมเพชร สี่แยกนครพิงค์ ถึง ตลาดวโรรส เพราะ ใช้ระยะเวลาในการเดินทางน้อยกว่าทางที่สอง 5. กําหนดและลําดับขั้นตอนการปฏิบัติ (กําหนดวิธีการเดินทางที่เหมาะสมจาก ข้อ 4) คําอธิบาย วางแผนรายการสินค้าที่จะต้องซื้อ , กําหนดระยะเวลาในการ เดินทางและซื้อของ , เลือกวิธีการเดินทางโดนรถยนต์ รถจักรยานยนต์หรือรถ โดยสารประจําทางและออกเดินทาง , ตรวจสอบของที่ซื้อและเดินทางกลับ 6. ปฏิบัติด้วยความชื่นชม คําอธิบาย เดินทางกลับโรงเรียนด้วยความสบายใจและมีความสุข
 25. 25. 7. ประเมินระหว่างปฏิบัติ คําอธิบาย ระยะเวลาในการเดินทางทั้งไปทั้งไปและกลับ 8. ปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ คําอธิบาย มีการวางแผนใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาและสามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับพลัน 9. ประเมินผลรวมเพื่อให้เกิดความภูมิใจ คําอธิบาย ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้สําเร็จด้วยดี
 26. 26. แหล่งที่มา • https://maps.google.co.th/maps • www.jeban.com/viewtopic.php?t=19800

×