Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ساعت آفتابی قطبی 
روش ساخت : ترسیم هندسی 
دکتر محمد رضا نوروزی 
طراحی و ترسیم هندسی ساعت های قطبی بسیار ساده است . 
تنها ن...
A 
B 
G 
H 
O 
خطوط AB و GH را عمود بر هم رسم کنید. 
محل تقاطع O است.
A 
B 
G 
H 
O 
C 
D 
E 
F 
CD و EF را موازی با AB و با فاصله یکسان ) ودلخواه( 
نسبت به خط AB رسم کنید.این دوخط لبه بالا 
و...
A 
B 
G 
H 
O 
C 
D 
E 
F 
به مرکزیت O و شعاع OG دایره ای رسم کنید.
A 
B 
G 
H 
O 
C 
D 
E 
F 
12 
11 
10 
9 
8 
13 
14 
15 
16 
نیمه پایینی دایره را نسبت به خط OH به قطعات 15 درجه ای تقسیم ...
A 
B 
G 
H 
O 
C 
D 
E 
F 
12 
11 
10 
9 
8 
13 
14 
15 
16 
از نقاط ساعتی خطوطی به موازات GH رسم کنید تا CD را قطع کنند.
12 
11 
10 
9 
8 
13 
14 
15 
16 
خطوط اضافی را پاک کنید.صفحه ساعت آماده است .
ستاره قطبی 
شاخص 
صفحه ساعت 
f
ستاره قطبی 
شاخص 
صفحه ساعت 
پایه ساعت
روش ساخت ساعت آفتابی قطبی
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

روش ساخت ساعت آفتابی قطبی

2,256 views

Published on

روش ساخت ساعت آفتابی قطبی

Published in: Science
  • Be the first to comment

روش ساخت ساعت آفتابی قطبی

  1. 1. ساعت آفتابی قطبی روش ساخت : ترسیم هندسی دکتر محمد رضا نوروزی طراحی و ترسیم هندسی ساعت های قطبی بسیار ساده است . تنها نکته مهم در این ساعت ها نحوه استقرار آنهاست . این ساعتها روی صفحه ای نصب می شوند که با صفحه افقی به مقدار φ درجه زاویه دارد و مانند ساعت های افقی ، شاخص باید رو به ستاره قطبی قرار بگیرد.
  2. 2. A B G H O خطوط AB و GH را عمود بر هم رسم کنید. محل تقاطع O است.
  3. 3. A B G H O C D E F CD و EF را موازی با AB و با فاصله یکسان ) ودلخواه( نسبت به خط AB رسم کنید.این دوخط لبه بالا و پایین ساعت آفتابی شما خواهند بود.
  4. 4. A B G H O C D E F به مرکزیت O و شعاع OG دایره ای رسم کنید.
  5. 5. A B G H O C D E F 12 11 10 9 8 13 14 15 16 نیمه پایینی دایره را نسبت به خط OH به قطعات 15 درجه ای تقسیم کنید. این شعاع هرا امتداد دهید تا EF ا قطع کنند.محل های برخورد نقاط ساعتی هستند.
  6. 6. A B G H O C D E F 12 11 10 9 8 13 14 15 16 از نقاط ساعتی خطوطی به موازات GH رسم کنید تا CD را قطع کنند.
  7. 7. 12 11 10 9 8 13 14 15 16 خطوط اضافی را پاک کنید.صفحه ساعت آماده است .
  8. 8. ستاره قطبی شاخص صفحه ساعت f
  9. 9. ستاره قطبی شاخص صفحه ساعت پایه ساعت

×