Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

گروه نجوم پرن یزد Astronomical news

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
 Astronomical News
Astronomical News
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 15 Ad

More Related Content

Slideshows for you (17)

Similar to گروه نجوم پرن یزد Astronomical news (16)

Advertisement

More from گروه نجوم پرن یزد (18)

Advertisement

گروه نجوم پرن یزد Astronomical news

 1. 1. ‫یزد‬ ‫ن‬َ‫ر‬َ‫پ‬ ‫نجوم‬ ‫گروه‬ ‫هفتگی‬ ‫اخبار‬ ‫آورنده‬ ‫گرد‬:‫کرامتی‬ ‫میالد‬ 1394.8.30
 2. 2. ‫کیهان‬ ‫ستارگان‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫کشف‬ ‫راه‬ ‫کهکشان‬ ‫مرکز‬ ‫در‬‫شیری‬ •‫یک‬‫استرالیایی‬ ‫شناسان‬ ‫ستاره‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫تیم‬‫قدیمی‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫موفق‬‫ستارگان‬ ‫ترین‬ ‫شی‬ ‫راه‬ ‫کهکشان‬ ‫گیری‬‫شکل‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬‫جهان‬ ‫که‬ ‫ری‬ ‫تنها‬۳۰۰‫گردند‬‫برمی‬ ،‫داشت‬ ‫سال‬ ‫میلیون‬. •‫گوید‬‫می‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هاوز‬ ‫لوییز‬:«‫تر‬‫قدیمی‬ ‫جزو‬ ‫باستانی‬ ‫های‬‫ستاره‬ ‫این‬‫ین‬ ‫تاکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫ستاره‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫های‬‫ستاره‬‫مشاهده‬ ‫ون‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬.»‫ترین‬‫کهن‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شیری‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫قدیمی‬ ،‫ها‬‫ستاره‬ ‫این‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫هاوز‬‫اجرام‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کشف‬ ‫تاکنون‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آسمانی‬.‫مرک‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ستارگان‬ ‫این‬‫شیری‬ ‫راه‬ ‫ز‬ ‫برخور‬ ‫تر‬‫قدیمی‬ ‫ستاره‬ ‫یک‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫خالص‬ ‫عجیبی‬ ‫بطور‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫دارند‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫عظیم‬ ‫انفجاری‬ ‫طی‬‫فرانواختر‬(hyper novae)‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬.
 3. 3. ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساخت‬ ‫آغاز‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬ ‫شد‬ •‫فعا‬ ‫آینده‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساخت‬ ‫عملیات‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫شیلی‬ ‫در‬ ‫مراسمی‬ ‫طی‬.“‫ماژالن‬ ‫عظیم‬ ‫تلسکوپ‬”(GMT)‫روی‬‫قله‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساخته‬ ‫شیلی‬ ‫در‬ ‫کامپاناس‬ ‫الس‬ ‫سرارو‬. •‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬BBC،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫آینه‬ ‫قطر‬۲۴.۵‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متر‬ ‫ش‬ ‫کیهان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجرامی‬ ‫اولین‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫تلسکوپ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫امید‬ ‫و‬‫تابیدن‬ ‫به‬ ‫روع‬ ‫سکون‬ ‫قابل‬ ‫بالقوه‬ ‫سیارات‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ،‫تاریک‬ ‫ماده‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫بررسی‬ ،‫کردند‬‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ت‬.
 4. 4. ‫ناسا‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫لپ‬ ‫تاپ‬‫شیمیایی‬‫به‬‫جستجوی‬ ‫حیات‬‫در‬‫دیگر‬‫سیارات‬ ‫خواهد‬‫پرداخت‬ •‫د‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫هایی‬‫نشانه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قادر‬ ‫تنها‬ ‫ناسا‬ ‫امروزی‬ ‫کاوشگران‬‫سیارات‬ ‫یگر‬ ‫ب‬‫بی‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫دقیق‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬‫هستند‬ ‫هره‬.‫ناسا‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اختراع‬ ‫را‬ ‫دستگاهی‬ ‫تازگی‬ ‫به‬. •‫ا‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شیمیایی‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫یک‬ ‫ناسا‬ ‫مهندسان‬ ‫دست‬ ‫ی‬‫ساخته‬ ‫جدیدترین‬‫و‬ ‫آمینواسید‬ ‫ست‬ ‫چرب‬ ‫اسیدهای‬(‫حیات‬ ‫جداناپذیر‬ ‫عناصر‬)‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬.‫دستگاه‬ ‫این‬‫کم‬ ‫با‬‫باتری‬ ‫ک‬ ‫نی‬ ‫ها‬‫نمونه‬ ‫روی‬ ‫آزمایشاتش‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫مایع‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬‫دارد‬ ‫از‬. ‫آ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساز‬‫قهوه‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫ی‬‫شیوه‬‫از‬ ‫را‬ ‫قهوه‬ ،‫داغ‬ ‫ب‬ ‫کند‬‫می‬ ‫استخراج‬ ‫شده‬ ‫آسیاب‬ ‫ی‬‫قهوه‬ ‫پودر‬.
 5. 5. ‫میان‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫سفر‬ ‫بادبان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫ستاره‬ ‫الکتریکی‬ •‫یک‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫الکتریکی‬ ‫بادبان‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ناسا‬ ‫محققان‬‫دهه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫ف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خورشیدی‬ ‫بادهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫رباتیک‬ ‫فضاپیماهای‬ ‫به‬ ‫آینده‬‫ضای‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫سابقه‬‫بی‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ای‬‫ستاره‬‫میان‬. •‫الکتری‬ ‫بادبان‬ ‫پیشرانش‬ ‫سیستم‬ ،‫ایسنا‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫پرواز‬ ‫مرکز‬ ‫محققان‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫پروتون‬ ‫از‬ ‫جریانی‬ ‫که‬ ‫پردازد‬‫می‬ ‫خورشیدی‬ ‫باد‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫ناسا‬ ‫مارشال‬ ‫فضایی‬‫ها‬‫الکترون‬ ،‫ا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باردار‬ ‫ذرات‬ ‫سایر‬ ‫و‬۱٫۶‫سمت‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ ‫میلیون‬ ‫شود‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫خورشید‬.‫الکترواستات‬ ‫سریع‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫پروژه‬‫برای‬ ‫هلیوسفر‬ ‫یک‬ ‫های‬‫مفهوم‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫تاکنون‬ ‫الکتریکی‬ ‫بادبان‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬‫پیشرفته‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بودجه‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫ناسا‬ ‫مبتکرانه‬.
 6. 6. ‫ناسا‬ ‫موشک‬ ‫مفهومی‬ ‫طرح‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫آزمایش‬ ‫گذاشت‬ •‫به‬ ‫موسوم‬ ‫پیکرناسا‬‫غول‬ ‫موشک‬ ‫ی‬‫ایده‬Space Launch System‫یا‬SLS‫آخرین‬ ‫هم‬ ‫دستگاه‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫بازبینی‬ ‫مراحل‬‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫گی‬ ‫فض‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫پرتاب‬ ‫قابلیت‬ ‫موشک‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مطمئن‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ا‬. •‫فرآی‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫مهندسان‬ ‫اکنون‬ ،‫طراحی‬ ‫بازبینی‬ ‫مراحل‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ند‬ ‫کنند‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫موشک‬ ‫مونتاژ‬.‫سال‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫اصلی‬ ‫بازبینی‬۲۰۱۷‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫ط‬ ‫به‬ ‫عملکرد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫موشک‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬‫آزمایش‬‫رح‬ ‫است‬ ‫نزدیک‬ ‫اصلی‬.
 7. 7. ‫دیگر‬ ‫سیارات‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بارش‬ •‫ب‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫کامال‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سؤال‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سیارات‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫بارش‬ ‫درباره‬ ‫وقتی‬‫به‬ ‫الفاصله‬ ‫شم‬ ‫منظومه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫سیاره‬ ‫تنها‬ ‫زمین‬ ‫اشتباهید؛‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بیفتید؛‬ ‫آب‬ ‫یاد‬‫مایع‬ ‫آب‬ ‫سی‬ ‫دارد‬(‫است‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫مایع‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫شواهدی‬ ‫بتازگی‬ ‫نیز‬ ‫مریخ‬ ‫در‬)‫پ‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫؛‬‫بارش‬ ‫دیده‬ ،‫نیست‬ ‫باران‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬‫بارش‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫سیارات‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫باران‬‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬.
 8. 8. ‫تصاویر‬‫شگفت‬‫انگیز‬ ‫کاوشگر‬‫نیوهورایزنز‬‫از‬ ‫اتمسفر‬‫پلوتون‬‫و‬‫مشخصات‬ ‫سطح‬‫آن‬ •‫کم‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫تاریخی‬ ‫عملیات‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫در‬ ‫پلوتون‬ ‫فراز‬ ‫بر‬۱۴،‫جوالی‬ ‫اخ‬ ‫در‬ ‫قمرش‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫پلوتون‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نشده‬ ‫دیده‬ ‫و‬ ‫ناب‬ ‫بسیار‬ ‫نماهای‬ ،‫نیوهورایزنز‬‫دانشمندان‬ ‫تیار‬ ‫گذاشت‬. •‫است‬ ‫سودمند‬ ‫برایمان‬ ‫کماکان‬ ‫ناسا‬ ‫نو‬ ‫های‬‫افق‬ ‫یا‬ ‫نیوهورایزنز‬ ‫فضاپیمای‬!‫عال‬‫تصاویر‬ ‫بر‬ ‫وه‬ ‫رسید‬ ‫دستمان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آوری‬‫اعجای‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ،‫انگیز‬‫شگفت‬.‫دانشم‬ ‫اینک‬‫های‬‫داده‬ ‫ندان‬ ‫دارند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫علمی‬.‫ب‬ ‫هم‬ ‫نشدنی‬ ‫فراموش‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬‫رسیده‬ ‫دستمان‬ ‫ه‬ ‫است‬.‫تص‬ ‫در‬ ‫منطبق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫پلوتون‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خورشید‬ ‫نور‬‫قرار‬ ‫ویر‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫بسیار‬ ‫گرفته‬.
 9. 9. ‫در‬ ، ‫کجکاوی‬ ‫نورد‬ ‫مریخ‬ ‫مریخ‬ ‫شنی‬ ‫های‬ ‫تپه‬ •‫نورد‬ ‫مریخ‬«‫کنجکاوی‬»‫سال‬ ‫آگوست‬ ‫که‬۲۰۱۲‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫تغییرات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫بر‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫یافته‬ ‫ماموریت‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫میلیاردها‬ ‫در‬ ‫سرخ‬ ‫سیاره‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫رسی‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫متحرک‬ ‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬ ‫در‬ ‫مدرن‬ ‫مریخ‬ ‫های‬‫فعالیت‬. •‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬ ،‫ایسنا‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫باگنولد‬(Bagnold)‫دامنه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫هدف‬ ‫آینده‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مریخ‬ ‫در‬ ‫شارپ‬ ‫کوه‬ ‫غربی‬ ‫شمال‬ ‫سمت‬‫عدی‬ ‫کاوشگر‬ ‫تیزبینی‬«‫کنجکاوی‬»(Curiosity)‫خواهد‬‫بود‬.‫از‬ ‫قبال‬ ‫مریخی‬ ‫کاوشگر‬ ‫هیچ‬ ‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫بازدید‬ ‫شنی‬ ‫های‬ ‫تپه‬ ‫این‬.‫نور‬ ‫مریخ‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫تپه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫بررسی‬ ‫کنجکاوی‬ ‫د‬ ‫زمین‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫ارتفاعی‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬‫فوتبال‬ ‫است‬ ‫گسترده‬.‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫باگنولد‬ ‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫مدار‬ ‫دارند‬ ‫جابجایی‬ ،‫زمینی‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬.
 10. 10. ‫نور‬ ‫ذره‬ ‫انداختن‬ ‫گیر‬ ‫نامحدود‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ •‫ایده‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫نانو‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫محققان‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫آل‬ «‫ی‬ ‫ذره‬»‫نور‬(‫دقیق‬ ‫انرژی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نور‬ ‫یعنی‬)‫نامحدو‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬‫می‬ ‫گیر‬ ‫د‬ ‫اندازد‬. •‫مق‬ ‫ماده‬ ِ‫ب‬‫عیو‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫افتاده‬ ‫گیر‬ ِ‫نور‬ ‫داری‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫محققان‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ناپذیری‬ ‫اجتناب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬‫با‬ ‫را‬ ‫قدان‬ ‫طو‬ ‫که‬ ‫بصورتی‬ ،‫کنند‬ ‫جبران‬ ‫کامأل‬ ‫لیزرها‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ِ‫نور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫یک‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عمر‬ ‫ل‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫نامحدودی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫دستگاه‬.‫سیل‬ ‫جی‬ ‫ماریو‬ ‫و‬ ‫النبر‬ ‫سیلواین‬‫در‬ ‫ورینها‬ ‫م‬ ،‫نور‬ ِ‫انداختن‬ ‫دام‬ ‫به‬ ِ‫ه‬‫دستگا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫پرتغال‬ ‫در‬ ‫کومبرا‬ ‫دانشگاه‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نتشر‬. ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قبلی‬ ‫تحقیق‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شان‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫محققان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ِ‫د‬‫موا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آینه‬ ‫از‬
 11. 11. ‫رسیدن‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫دانشمندان‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫دمایی‬ ‫به‬ ‫خورشید‬ •‫سری‬ ‫بسیار‬ ‫مکانیسم‬ ‫یک‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ،‫لندن‬ ‫کالج‬ ‫امپریال‬ ‫نظری‬ ‫فیزیکدانان‬‫ارائه‬ ‫حرارتی‬ ‫ع‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مواد‬ ‫توان‬‫می‬ ‫لیزر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫میلیونیوم‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬۱۰‫رساند‬ ‫سانیگراد‬ ‫درجه‬ ‫میلیون‬. •‫ا‬ ‫همجوشی‬ ‫تحقیقات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ‫مهمترین‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫فرآین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫پایان‬ ‫بی‬ ‫انرژی‬ ‫تولید‬ ،‫همجوشی‬ ‫تحقیقات‬ ‫هدف‬‫هسته‬ ‫همجوشی‬ ‫د‬ ‫است‬.‫شون‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫سبک‬ ‫هسته‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرآیندی‬ ‫هسته‬ ‫همجوشی‬‫هسته‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫سنگین‬.‫هیدر‬ ‫های‬ ‫اتم‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫وژن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫هلیوم‬۱۰‫جوش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫میلیون‬‫بخورند‬.
 12. 12. ‫تصویر‬ ‫نخستین‬‫از‬‫تولد‬ ‫شد‬ ‫ثبت‬ ‫فراخورشیدی‬ ‫سیارات‬ •‫ط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیارات‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫شناسان‬ ‫ستاره‬‫در‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫ور‬ ‫تشکیل‬ ‫حین‬‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ذرات‬‫گاز‬ ‫و‬‫شده‬ ‫گرداوری‬‫م‬ ‫ای‬ ‫ستاره‬ ‫دیسک‬ ‫دور‬ ‫به‬‫شاهده‬ ‫کنند‬. •‫آمریکایی‬ ‫محققان‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫استرالیایی‬ ‫و‬‫ی‬ ‫نحوه‬‫گیری‬ ‫شکل‬‫فرا‬ ‫سیاره‬ ‫بنام‬ ‫جوانی‬ ‫ستاره‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گازی‬ ‫پیکر‬ ‫غول‬ ‫خورشیدی‬LkCa 15‫کردند‬ ‫شناسایی‬ ‫حدود‬ ‫که‬۴۵۰‫شده‬ ‫واقع‬ ‫گاو‬ ‫فلکی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫فاصله‬ ‫زمین‬ ‫با‬ ‫نوری‬ ‫سال‬‫است‬.‫از‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫میان‬۲۰۰۰‫تمامی‬ ،‫گذشته‬ ‫ی‬‫دهه‬ ‫دو‬ ‫طی‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫فراخورشیدی‬ ‫ی‬ ‫سیاره‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫من‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬‫سیاره‬ ‫عنوان‬‫ی‬ ‫مشاهده‬ ‫ظور‬ ‫سیاره‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نحوه‬LkCa 15b‫نخست‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫کرده‬ ‫زده‬ ‫حیرت‬ ‫را‬ ‫اخترشناسان‬‫ین‬
 13. 13. ‫تشکر‬ ‫با‬

×