Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫یزد‬ ‫ن‬َ‫ر‬َ‫پ‬ ‫نجوم‬ ‫گروه‬
‫هفتگی‬ ‫اخبار‬
‫آورنده‬ ‫گرد‬:‫کرامتی‬ ‫میالد‬
1394.8.30
‫کیهان‬ ‫ستارگان‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫کشف‬
‫راه‬ ‫کهکشان‬ ‫مرکز‬ ‫در‬‫شیری‬
•‫یک‬‫استرالیایی‬ ‫شناسان‬ ‫ستاره‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫ب...
‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساخت‬
‫آغاز‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬
‫شد‬
•‫فعا‬ ‫آینده‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬ ‫...
‫ناسا‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫لپ‬
‫تاپ‬‫شیمیایی‬‫به‬‫جستجوی‬
‫حیات‬‫در‬‫دیگر‬‫سیارات‬
‫خواهد‬‫پرداخت‬
•‫د‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫از‬ ‫احت...
‫میان‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫سفر‬
‫بادبان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫ستاره‬
‫الکتریکی‬
•‫یک‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫الکتریکی‬ ‫بادب...
‫ناسا‬ ‫موشک‬ ‫مفهومی‬ ‫طرح‬
‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫آزمایش‬
‫گذاشت‬
•‫به‬ ‫موسوم‬ ‫پیکرناسا‬‫غول‬ ‫موشک‬ ‫ی‬‫ایده‬Space ...
‫دیگر‬ ‫سیارات‬ ‫در‬ ‫آیا‬
‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بارش‬
•‫ب‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫کامال‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سؤال‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سیارات‬ ‫دیگر‬...
‫تصاویر‬‫شگفت‬‫انگیز‬
‫کاوشگر‬‫نیوهورایزنز‬‫از‬
‫اتمسفر‬‫پلوتون‬‫و‬‫مشخصات‬
‫سطح‬‫آن‬
•‫کم‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫تاریخی‬...
‫در‬ ، ‫کجکاوی‬ ‫نورد‬ ‫مریخ‬
‫مریخ‬ ‫شنی‬ ‫های‬ ‫تپه‬
•‫نورد‬ ‫مریخ‬«‫کنجکاوی‬»‫سال‬ ‫آگوست‬ ‫که‬۲۰۱۲‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫تغییر...
‫نور‬ ‫ذره‬ ‫انداختن‬ ‫گیر‬
‫نامحدود‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬
•‫ایده‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫نانو‬ ‫مقی...
‫رسیدن‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫دانشمندان‬
‫از‬ ‫باالتر‬ ‫دمایی‬ ‫به‬
‫خورشید‬
•‫سری‬ ‫بسیار‬ ‫مکانیسم‬ ‫یک‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ،‫لندن‬ ‫کالج...
‫تصویر‬ ‫نخستین‬‫از‬‫تولد‬
‫شد‬ ‫ثبت‬ ‫فراخورشیدی‬ ‫سیارات‬
•‫ط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیارات‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ ‫بار‬ ‫نخست...
‫تشکر‬ ‫با‬
گروه نجوم پرن یزد Astronomical news
گروه نجوم پرن یزد Astronomical news
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

گروه نجوم پرن یزد Astronomical news

373 views

Published on

Astronomical news.Presented by milad keramati

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

گروه نجوم پرن یزد Astronomical news

 1. 1. ‫یزد‬ ‫ن‬َ‫ر‬َ‫پ‬ ‫نجوم‬ ‫گروه‬ ‫هفتگی‬ ‫اخبار‬ ‫آورنده‬ ‫گرد‬:‫کرامتی‬ ‫میالد‬ 1394.8.30
 2. 2. ‫کیهان‬ ‫ستارگان‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫کشف‬ ‫راه‬ ‫کهکشان‬ ‫مرکز‬ ‫در‬‫شیری‬ •‫یک‬‫استرالیایی‬ ‫شناسان‬ ‫ستاره‬ ‫از‬ ‫المللی‬ ‫بین‬ ‫تیم‬‫قدیمی‬ ‫کشف‬ ‫به‬ ‫موفق‬‫ستارگان‬ ‫ترین‬ ‫شی‬ ‫راه‬ ‫کهکشان‬ ‫گیری‬‫شکل‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫زمان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اند‬‫شده‬ ‫تاکنون‬ ‫شده‬ ‫مشاهده‬‫جهان‬ ‫که‬ ‫ری‬ ‫تنها‬۳۰۰‫گردند‬‫برمی‬ ،‫داشت‬ ‫سال‬ ‫میلیون‬. •‫گوید‬‫می‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫اعضای‬ ‫از‬ ‫هاوز‬ ‫لوییز‬:«‫تر‬‫قدیمی‬ ‫جزو‬ ‫باستانی‬ ‫های‬‫ستاره‬ ‫این‬‫ین‬ ‫تاکن‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬‫ستاره‬ ‫ترین‬‫قدیمی‬ ‫قطعا‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫مانده‬ ‫باقی‬ ‫های‬‫ستاره‬‫مشاهده‬ ‫ون‬ ‫ایم‬ ‫کرده‬.»‫ترین‬‫کهن‬ ‫احتماال‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫شیری‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫تر‬‫قدیمی‬ ،‫ها‬‫ستاره‬ ‫این‬ ‫گوید‬‫می‬ ‫هاوز‬‫اجرام‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫کشف‬ ‫تاکنون‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫آسمانی‬.‫مرک‬ ‫نزدیکی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ستارگان‬ ‫این‬‫شیری‬ ‫راه‬ ‫ز‬ ‫برخور‬ ‫تر‬‫قدیمی‬ ‫ستاره‬ ‫یک‬ ‫ماده‬ ‫از‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫خالص‬ ‫عجیبی‬ ‫بطور‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫شناسایی‬‫که‬ ‫دارند‬ ‫به‬ ‫موسوم‬ ‫عظیم‬ ‫انفجاری‬ ‫طی‬‫فرانواختر‬(hyper novae)‫است‬ ‫رفته‬ ‫بین‬ ‫از‬.
 3. 3. ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساخت‬ ‫آغاز‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬ ‫شد‬ •‫فعا‬ ‫آینده‬ ‫دهه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جهان‬ ‫های‬ ‫تلسکوپ‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ساخت‬ ‫عملیات‬‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ل‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫شروع‬ ‫شیلی‬ ‫در‬ ‫مراسمی‬ ‫طی‬.“‫ماژالن‬ ‫عظیم‬ ‫تلسکوپ‬”(GMT)‫روی‬‫قله‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ساخته‬ ‫شیلی‬ ‫در‬ ‫کامپاناس‬ ‫الس‬ ‫سرارو‬. •‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬BBC،‫سیستم‬ ‫این‬ ‫اصلی‬ ‫آینه‬ ‫قطر‬۲۴.۵‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫متر‬ ‫ش‬ ‫کیهان‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اجرامی‬ ‫اولین‬ ‫جستجوی‬ ‫امکان‬ ‫تلسکوپ‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫امید‬ ‫و‬‫تابیدن‬ ‫به‬ ‫روع‬ ‫سکون‬ ‫قابل‬ ‫بالقوه‬ ‫سیارات‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ،‫تاریک‬ ‫ماده‬ ‫و‬ ‫انرژی‬ ‫بررسی‬ ،‫کردند‬‫کند‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫ت‬.
 4. 4. ‫ناسا‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫لپ‬ ‫تاپ‬‫شیمیایی‬‫به‬‫جستجوی‬ ‫حیات‬‫در‬‫دیگر‬‫سیارات‬ ‫خواهد‬‫پرداخت‬ •‫د‬ ‫در‬ ‫حیات‬ ‫از‬ ‫احتمالی‬ ‫هایی‬‫نشانه‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫قادر‬ ‫تنها‬ ‫ناسا‬ ‫امروزی‬ ‫کاوشگران‬‫سیارات‬ ‫یگر‬ ‫ب‬‫بی‬ ‫زمین‬ ‫از‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫زندگی‬ ‫وجود‬ ‫امکان‬ ‫دقیق‬ ‫تشخیص‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫را‬‫هستند‬ ‫هره‬.‫ناسا‬ ‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫اختراع‬ ‫را‬ ‫دستگاهی‬ ‫تازگی‬ ‫به‬. •‫ا‬ ‫قادر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شیمیایی‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫یک‬ ‫ناسا‬ ‫مهندسان‬ ‫دست‬ ‫ی‬‫ساخته‬ ‫جدیدترین‬‫و‬ ‫آمینواسید‬ ‫ست‬ ‫چرب‬ ‫اسیدهای‬(‫حیات‬ ‫جداناپذیر‬ ‫عناصر‬)‫دهد‬ ‫تشخیص‬ ‫را‬.‫دستگاه‬ ‫این‬‫کم‬ ‫با‬‫باتری‬ ‫ک‬ ‫نی‬ ‫ها‬‫نمونه‬ ‫روی‬ ‫آزمایشاتش‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫مخصوص‬ ‫مایع‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫کار‬‫دارد‬ ‫از‬. ‫آ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ساز‬‫قهوه‬ ‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫ی‬‫شیوه‬‫از‬ ‫را‬ ‫قهوه‬ ،‫داغ‬ ‫ب‬ ‫کند‬‫می‬ ‫استخراج‬ ‫شده‬ ‫آسیاب‬ ‫ی‬‫قهوه‬ ‫پودر‬.
 5. 5. ‫میان‬ ‫فضای‬ ‫به‬ ‫سریع‬ ‫سفر‬ ‫بادبان‬ ‫با‬ ‫ای‬ ‫ستاره‬ ‫الکتریکی‬ •‫یک‬ ‫در‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫الکتریکی‬ ‫بادبان‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫ناسا‬ ‫محققان‬‫دهه‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫ف‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫خورشیدی‬ ‫بادهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫سفر‬ ‫در‬ ‫رباتیک‬ ‫فضاپیماهای‬ ‫به‬ ‫آینده‬‫ضای‬ ‫کند‬ ‫کمک‬ ‫سابقه‬‫بی‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫ای‬‫ستاره‬‫میان‬. •‫الکتری‬ ‫بادبان‬ ‫پیشرانش‬ ‫سیستم‬ ،‫ایسنا‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫پرواز‬ ‫مرکز‬ ‫محققان‬ ‫کی‬ ‫ه‬‫پروتون‬ ‫از‬ ‫جریانی‬ ‫که‬ ‫پردازد‬‫می‬ ‫خورشیدی‬ ‫باد‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫ناسا‬ ‫مارشال‬ ‫فضایی‬‫ها‬‫الکترون‬ ،‫ا‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باردار‬ ‫ذرات‬ ‫سایر‬ ‫و‬۱٫۶‫سمت‬ ‫از‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کیلومتر‬ ‫میلیون‬ ‫شود‬‫می‬ ‫منتشر‬ ‫فضا‬ ‫به‬ ‫خورشید‬.‫الکترواستات‬ ‫سریع‬ ‫انتقال‬ ‫سیستم‬ ‫پروژه‬‫برای‬ ‫هلیوسفر‬ ‫یک‬ ‫های‬‫مفهوم‬ ‫برنامه‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ‫بار‬ ‫دو‬ ‫تاکنون‬ ‫الکتریکی‬ ‫بادبان‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫ساخت‬‫پیشرفته‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫بودجه‬ ‫دریافت‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫ناسا‬ ‫مبتکرانه‬.
 6. 6. ‫ناسا‬ ‫موشک‬ ‫مفهومی‬ ‫طرح‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫را‬ ‫اولیه‬ ‫آزمایش‬ ‫گذاشت‬ •‫به‬ ‫موسوم‬ ‫پیکرناسا‬‫غول‬ ‫موشک‬ ‫ی‬‫ایده‬Space Launch System‫یا‬SLS‫آخرین‬ ‫هم‬ ‫دستگاه‬ ‫مشخصات‬ ‫و‬ ‫گذاشت‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫طراحی‬ ‫بازبینی‬ ‫مراحل‬‫تایید‬ ‫مورد‬ ‫گی‬ ‫فض‬ ‫به‬ ‫موفق‬ ‫پرتاب‬ ‫قابلیت‬ ‫موشک‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫مطمئن‬ ‫آژانس‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫قرار‬‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫ا‬. •‫فرآی‬ ‫توانند‬‫می‬ ‫مهندسان‬ ‫اکنون‬ ،‫طراحی‬ ‫بازبینی‬ ‫مراحل‬ ‫شدن‬ ‫کامل‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫و‬ ‫ساخت‬ ‫ند‬ ‫کنند‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫موشک‬ ‫مونتاژ‬.‫سال‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫اصلی‬ ‫بازبینی‬۲۰۱۷‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫انجام‬ ‫ط‬ ‫به‬ ‫عملکرد‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اندازه‬ ‫چه‬ ‫تا‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫موشک‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫ها‬‫آزمایش‬‫رح‬ ‫است‬ ‫نزدیک‬ ‫اصلی‬.
 7. 7. ‫دیگر‬ ‫سیارات‬ ‫در‬ ‫آیا‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بارش‬ •‫ب‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫حق‬ ‫کامال‬ ‫شود‬‫می‬ ‫سؤال‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫سیارات‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫بارش‬ ‫درباره‬ ‫وقتی‬‫به‬ ‫الفاصله‬ ‫شم‬ ‫منظومه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬‫سیاره‬ ‫تنها‬ ‫زمین‬ ‫اشتباهید؛‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫بیفتید؛‬ ‫آب‬ ‫یاد‬‫مایع‬ ‫آب‬ ‫سی‬ ‫دارد‬(‫است‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫مایع‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫شواهدی‬ ‫بتازگی‬ ‫نیز‬ ‫مریخ‬ ‫در‬)‫پ‬ ‫حقیقت‬ ‫در‬ ‫؛‬‫بارش‬ ‫دیده‬ ،‫نیست‬ ‫باران‬ ‫دیگر‬ ‫ها‬‫بارش‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫سیارات‬ ‫دیگر‬ ‫در‬ ‫ابر‬ ‫از‬ ‫باران‬‫حتی‬ ‫نیست‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬.
 8. 8. ‫تصاویر‬‫شگفت‬‫انگیز‬ ‫کاوشگر‬‫نیوهورایزنز‬‫از‬ ‫اتمسفر‬‫پلوتون‬‫و‬‫مشخصات‬ ‫سطح‬‫آن‬ •‫کم‬ ‫ارتفاع‬ ‫در‬ ‫پرواز‬ ‫تاریخی‬ ‫عملیات‬ ‫پایان‬ ‫از‬ ‫پس‬‫در‬ ‫پلوتون‬ ‫فراز‬ ‫بر‬۱۴،‫جوالی‬ ‫اخ‬ ‫در‬ ‫قمرش‬ ‫پنج‬ ‫و‬ ‫پلوتون‬ ‫از‬ ‫ای‬‫نشده‬ ‫دیده‬ ‫و‬ ‫ناب‬ ‫بسیار‬ ‫نماهای‬ ،‫نیوهورایزنز‬‫دانشمندان‬ ‫تیار‬ ‫گذاشت‬. •‫است‬ ‫سودمند‬ ‫برایمان‬ ‫کماکان‬ ‫ناسا‬ ‫نو‬ ‫های‬‫افق‬ ‫یا‬ ‫نیوهورایزنز‬ ‫فضاپیمای‬!‫عال‬‫تصاویر‬ ‫بر‬ ‫وه‬ ‫رسید‬ ‫دستمان‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫آوری‬‫اعجای‬ ‫بسیار‬ ‫اطالعات‬ ،‫انگیز‬‫شگفت‬.‫دانشم‬ ‫اینک‬‫های‬‫داده‬ ‫ندان‬ ‫دارند‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫برای‬ ‫جدیدی‬ ‫علمی‬.‫ب‬ ‫هم‬ ‫نشدنی‬ ‫فراموش‬ ‫تصویر‬ ‫یک‬‫رسیده‬ ‫دستمان‬ ‫ه‬ ‫است‬.‫تص‬ ‫در‬ ‫منطبق‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫پلوتون‬ ‫پشت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫خورشید‬ ‫نور‬‫قرار‬ ‫ویر‬ ‫است‬ ‫توجه‬ ‫جالب‬ ‫بسیار‬ ‫گرفته‬.
 9. 9. ‫در‬ ، ‫کجکاوی‬ ‫نورد‬ ‫مریخ‬ ‫مریخ‬ ‫شنی‬ ‫های‬ ‫تپه‬ •‫نورد‬ ‫مریخ‬«‫کنجکاوی‬»‫سال‬ ‫آگوست‬ ‫که‬۲۰۱۲‫زیست‬ ‫محیط‬ ‫تغییرات‬ ‫بررسی‬ ‫برای‬ ‫بر‬ ‫برای‬ ‫فرصتی‬ ‫از‬ ،‫بود‬ ‫یافته‬ ‫ماموریت‬ ‫قبل‬ ‫سال‬ ‫میلیاردها‬ ‫در‬ ‫سرخ‬ ‫سیاره‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫رسی‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫متحرک‬ ‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬ ‫در‬ ‫مدرن‬ ‫مریخ‬ ‫های‬‫فعالیت‬. •‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬ ،‫ایسنا‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫باگنولد‬(Bagnold)‫دامنه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ب‬ ‫هدف‬ ‫آینده‬ ‫روز‬ ‫چند‬ ‫طول‬ ‫در‬ ،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫مریخ‬ ‫در‬ ‫شارپ‬ ‫کوه‬ ‫غربی‬ ‫شمال‬ ‫سمت‬‫عدی‬ ‫کاوشگر‬ ‫تیزبینی‬«‫کنجکاوی‬»(Curiosity)‫خواهد‬‫بود‬.‫از‬ ‫قبال‬ ‫مریخی‬ ‫کاوشگر‬ ‫هیچ‬ ‫بود‬ ‫نکرده‬ ‫بازدید‬ ‫شنی‬ ‫های‬ ‫تپه‬ ‫این‬.‫نور‬ ‫مریخ‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫تپه‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫بررسی‬ ‫کنجکاوی‬ ‫د‬ ‫زمین‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫طبقه‬ ‫دو‬ ‫ساختمان‬ ‫یک‬ ‫اندازه‬ ‫به‬ ‫ارتفاعی‬ ،‫شد‬ ‫خواهد‬‫فوتبال‬ ‫است‬ ‫گسترده‬.‫از‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫تصاویر‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فعال‬ ‫باگنولد‬ ‫شنی‬ ‫های‬‫تپه‬‫دهد‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫مدار‬ ‫دارند‬ ‫جابجایی‬ ،‫زمینی‬ ‫سال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫متر‬ ‫یک‬ ‫حدود‬ ‫آنها‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬.
 10. 10. ‫نور‬ ‫ذره‬ ‫انداختن‬ ‫گیر‬ ‫نامحدود‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ •‫ایده‬ ‫شرایط‬ ‫تحت‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬ ‫طراحی‬ ‫را‬ ‫نانو‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ،‫دستگاه‬ ‫یک‬ ‫محققان‬‫تواند‬ ‫می‬ ‫آل‬ «‫ی‬ ‫ذره‬»‫نور‬(‫دقیق‬ ‫انرژی‬ ‫مقدار‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫نور‬ ‫یعنی‬)‫نامحدو‬ ‫زمانی‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫را‬‫می‬ ‫گیر‬ ‫د‬ ‫اندازد‬. •‫مق‬ ‫ماده‬ ِ‫ب‬‫عیو‬ ‫دلیل‬ ‫به‬ ‫فیزیکی‬ ‫دستگاه‬ ‫این‬ ‫اگرچه‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫افتاده‬ ‫گیر‬ ِ‫نور‬ ‫داری‬ ‫ف‬ ‫این‬ ‫بتوان‬ ‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫محققان‬ ،‫دهد‬ ‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ناپذیری‬ ‫اجتناب‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬‫با‬ ‫را‬ ‫قدان‬ ‫طو‬ ‫که‬ ‫بصورتی‬ ،‫کنند‬ ‫جبران‬ ‫کامأل‬ ‫لیزرها‬ ‫در‬ ‫رفته‬ ‫بکار‬ ِ‫نور‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫یک‬ ‫در‬ ‫حتی‬ ‫عمر‬ ‫ل‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫نامحدودی‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫دستگاه‬.‫سیل‬ ‫جی‬ ‫ماریو‬ ‫و‬ ‫النبر‬ ‫سیلواین‬‫در‬ ‫ورینها‬ ‫م‬ ،‫نور‬ ِ‫انداختن‬ ‫دام‬ ‫به‬ ِ‫ه‬‫دستگا‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫مقاله‬ ‫پرتغال‬ ‫در‬ ‫کومبرا‬ ‫دانشگاه‬‫اند‬ ‫کرده‬ ‫نتشر‬. ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫قبلی‬ ‫تحقیق‬ ،‫دهند‬ ‫می‬ ‫توضیح‬ ‫شان‬ ‫مقاله‬ ‫در‬ ‫محققان‬ ‫که‬ ‫همانطور‬ِ‫د‬‫موا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آینه‬ ‫از‬
 11. 11. ‫رسیدن‬ ‫پی‬ ‫در‬ ‫دانشمندان‬ ‫از‬ ‫باالتر‬ ‫دمایی‬ ‫به‬ ‫خورشید‬ •‫سری‬ ‫بسیار‬ ‫مکانیسم‬ ‫یک‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ،‫لندن‬ ‫کالج‬ ‫امپریال‬ ‫نظری‬ ‫فیزیکدانان‬‫ارائه‬ ‫حرارتی‬ ‫ع‬ ‫میلیون‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫مواد‬ ‫توان‬‫می‬ ‫لیزر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫اند‬ ‫کرده‬‫میلیونیوم‬ ‫به‬ ‫ثانیه‬۱۰‫رساند‬ ‫سانیگراد‬ ‫درجه‬ ‫میلیون‬. •‫ا‬ ‫همجوشی‬ ‫تحقیقات‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫فناوری‬ ‫کاربرد‬ ‫مهمترین‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫مهمترین‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫فرآین‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ارزان‬ ‫و‬ ‫پایان‬ ‫بی‬ ‫انرژی‬ ‫تولید‬ ،‫همجوشی‬ ‫تحقیقات‬ ‫هدف‬‫هسته‬ ‫همجوشی‬ ‫د‬ ‫است‬.‫شون‬ ‫می‬ ‫ترکیب‬ ‫سبک‬ ‫هسته‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫فرآیندی‬ ‫هسته‬ ‫همجوشی‬‫هسته‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫سنگین‬.‫هیدر‬ ‫های‬ ‫اتم‬ ‫که‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫زمانی‬ ‫فرایند‬ ‫این‬‫تشکیل‬ ‫برای‬ ‫وژن‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫دمای‬ ‫در‬ ‫هلیوم‬۱۰‫جوش‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫یکدیگر‬ ‫به‬ ‫گراد‬ ‫سانتی‬ ‫میلیون‬‫بخورند‬.
 12. 12. ‫تصویر‬ ‫نخستین‬‫از‬‫تولد‬ ‫شد‬ ‫ثبت‬ ‫فراخورشیدی‬ ‫سیارات‬ •‫ط‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫سیارات‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫شدند‬ ‫موفق‬ ‫بار‬ ‫نخستین‬ ‫برای‬ ‫شناسان‬ ‫ستاره‬‫در‬ ‫و‬ ‫مستقیم‬ ‫ور‬ ‫تشکیل‬ ‫حین‬‫غبار‬ ‫و‬ ‫گرد‬ ‫ذرات‬‫گاز‬ ‫و‬‫شده‬ ‫گرداوری‬‫م‬ ‫ای‬ ‫ستاره‬ ‫دیسک‬ ‫دور‬ ‫به‬‫شاهده‬ ‫کنند‬. •‫آمریکایی‬ ‫محققان‬ ،‫بنگ‬ ‫بیگ‬ ‫گزارش‬ ‫به‬‫استرالیایی‬ ‫و‬‫ی‬ ‫نحوه‬‫گیری‬ ‫شکل‬‫فرا‬ ‫سیاره‬ ‫بنام‬ ‫جوانی‬ ‫ستاره‬ ‫اطراف‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫گازی‬ ‫پیکر‬ ‫غول‬ ‫خورشیدی‬LkCa 15‫کردند‬ ‫شناسایی‬ ‫حدود‬ ‫که‬۴۵۰‫شده‬ ‫واقع‬ ‫گاو‬ ‫فلکی‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫فاصله‬ ‫زمین‬ ‫با‬ ‫نوری‬ ‫سال‬‫است‬.‫از‬ ‫به‬ ‫نزدیک‬ ‫میان‬۲۰۰۰‫تمامی‬ ،‫گذشته‬ ‫ی‬‫دهه‬ ‫دو‬ ‫طی‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫فراخورشیدی‬ ‫ی‬ ‫سیاره‬‫به‬ ‫آنها‬ ‫من‬ ‫همین‬ ‫به‬ ،‫اند‬‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫قدیمی‬ ‫های‬‫سیاره‬ ‫عنوان‬‫ی‬ ‫مشاهده‬ ‫ظور‬ ‫سیاره‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫نحوه‬LkCa 15b‫نخست‬ ‫این‬ ‫زیرا‬ ،‫کرده‬ ‫زده‬ ‫حیرت‬ ‫را‬ ‫اخترشناسان‬‫ین‬
 13. 13. ‫تشکر‬ ‫با‬

×